Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia 148/1994 účinný od 01.07.1994 do 31.08.2002


Platnosť od: 22.06.1994
Účinnosť od: 01.07.1994
Účinnosť do: 31.08.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia 148/1994 účinný od 01.07.1994 do 31.08.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 148/1994 s účinnosťou od 01.07.1994

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v ...

1.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Zdroje znečisťovania (1) Zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len „zdroje znečisťovania") ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

„1) § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej  správe ochrany ovzdušia.“. ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:

„2) § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v ...

3.

V § 4 písm. f) sa vypúšťajú slová „v súlade s platnými predpismi" a nad slovo „povolenie" ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:

„3) Napríklad § 10 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady  č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, ...

4.

Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a § 4 dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Vláda Slovenskej republiky ustanovuje nariadením jestvujúce zdroje znečisťovania a nové ...

5.

V § 5 ods. 1 znie:

„(1) Emisný limit je najvyššia prípustná miera vypúšťania znečisťujúcej látky do ovzdušia ...

6.

V § 5 ods. 2 sa slovo „najviac" nahrádza slovom „najvyššia" a vypúšťa sa slovo „hmotnostná". ...

7.

V § 5 ods. 3 sa slovo „najviac" nahrádza slovom „najvyššie".

8.

V § 5 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením limity znečisťovania vrátane ich sprísnenia ...

9.

V § 5 ods. 6 znie:

„(6) Spôsob zisťovania množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok z mobilných zdrojov ...

10.

V § 5 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.

11.

V § 6 ods. 2 sa v prvej vete slovo „prevoz" nahrádza slovom „prevádzku"; druhá a tretia veta ...

12.

V § 6 ods. 3 znie:

„(3) Výrobcovia, dovozcovia a predajcovia palív sú povinní vyrábať, dovážať a predávať ...

13.

V § 6 ods. 4 sa bodka na konci vety nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „alebo uvedené v ...

14.

V § 6 ods. 5 znie:

„(5) Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom znečisťovania ovzdušia, alebo ...

15.

§ 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7 Povinnosti prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov znečisťovania (1) Prevádzkovatelia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a) a 3b) znejú:

3a)

§ 3 a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb.

3b)

§ 74 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu  v znení zákona Slovenskej národnej ...

16.

V § 8 ods. 1 písm. a) sa časť vety za prvou čiarkou vypúšťa až do konca a pripájajú sa slová ...

17.

V § 8 ods. 1 písm. b) sa časť vety za bodkočiarkou vypúšťa; bodkočiarka sa nahrádza čiarkou. ...

18.

V § 8 ods. 1 písm. c) znie:

„c)
vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia (§ 12 ods. 1),“.

19.

V § 8 ods. 1 sa bodka za písmenom c) nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa písmená d) a e), ktoré ...

„d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania  a poskytovať príslušným orgánom ...

20.

V § 8 ods. 2 znie:

„(2) Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahujú na právnické osoby a fyzické osoby ...

21.

V § 9 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Prevádzkovatelia mobilných zdrojov znečisťovania sú povinní v určených lehotách bez ...

22.

V § 10 sa slová „ustanovia zákony Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady" nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c) znie:

„3c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb.“.

23.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Súhlas orgánu ochrany ovzdušia (1) Súhlas orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia (ďalej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie:

„4) Zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách  v znení zákona č. 632/1992 ...

24.

V § 12 ods. 1 sa slová „zaistenie nápravy" nahrádzajú slovami „opatrenia na nápravu".

25.

V § 12 ods. 2 písm. a) sa za čiarkou dopĺňajú slová „okrem povinnosti informovať orgán ochrany ...

26.

V § 12 ods. 2 písm. b) znie:

„b) prekračuje emisný limit a nesplnil opatrenia na nápravu  uložené orgánom ochrany ovzdušia ...

27.

V § 12 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 18 ods. 7" nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 10".

28.

V § 14 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania musia zodpovedať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:

„4a)
§ 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb.“.

29.

V § 14 ods. 4 sa slová „ustanovia orgány štátnej správy republík určené zákonmi Českej ...

30.

V § 14 sa vypúšťa odsek 5.

31.

V § 16 ods. 3 znie:

„(3) Spôsob informovania verejnosti v prípade smogovej situácie (odsek 1) ustanovuje osobitný ...

32.

V § 17 ods. 1 druhá veta znie: „Výšku poplatkov, ich výpočet a spôsob platenia ustanovuje osobitný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b) znie:

„4b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 311/1992 Zb. o poplatkoch  za znečisťovanie ovzdušia.“. ...

33.

§ 18 vrátane nadpisu znie:

„§ 18 Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám  oprávneným podnikať (1) Pokutu vo výške ...

34.

V § 19 sa slová „Federálnemu štatistickému úradu" nahrádzajú slovami „Štatistickému úradu ...

35.

§ 20 sa vypúšťa.

36.

V § 21 sa slová „upravuje osobitný predpis" nahrádzajú slovami „ustanovuje osobitný zákon". ...

37.

V § 22 sa slová „§ 11 ods. 1 písm. b), d) a e)" nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1 písm. d) ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia sa mení a ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

„1) Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:

„2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5) znie:

„5) § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...

4.

V § 2 ods. 2 znie:

„(2) Ministerstvo a) riadi výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia, b) vykonáva hlavný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6) znie:

„6) Zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách  v znení zákona č. 632/1992 ...

5.

V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slová „technicko-organizačných opatrení" vkladajú slová „ochrany ...

6.

V § 3 ods. 1 písm. b) sa za slovo „ovzdušia" vkladajú slová „a všeobecných podmienok prevádzkovania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7) znie:

„7)
§ 5 ods. 4 zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.“.

7.

V § 3 ods. 2 sa slová „opatrenia na odstránenie zistených závad" nahrádzajú slovami „opatrenia ...

8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8) znie:

„8)
§ 18 zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.“.

9.

V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a); doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno a), ktoré ...

„a) určuje podľa § 14 ods. 3 zákona o ovzduší emisné limity pre  jestvujúce veľké zdroje ...

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

10.

V § 4 ods. 3 písm. a) sa na konci vety pripájajú slová „okrem povinnosti informovať orgán ochrany ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a) znie:

„9a) § 74 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona Slovenskej národnej ...

11.

V § 4 ods. 3 písm. b) znie:

„b) prekračuje emisný limit a nesplnil opatrenia na nápravu  uložené príslušným orgánom ...

12.

V § 4 ods. 3 písm. c) sa slová „§ 18 ods. 7" nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 10".

13.

V § 5 ods. 1 písm. b) znie:

„b) na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií  a imisií látok znečisťujúcich ...

14.

V § 5 ods. 1 písm. d) znie:

„d) na prevádzku výskumno-vývojových technologických celkov  patriacich do kategórie veľkých ...

15.

V § 5 ods. 2 písm. b) sa slová „opatrenia na odstránenie zistených závad" nahrádzajú slovami ...

16.

V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) rozhoduje v pochybnostiach podľa § 3 ods. 3 zákona o ovzduší  o vymedzení zdroja znečisťovania ...

17.

V § 5 ods. 3 písm. b) sa slová „Slovenskej komisie pre životné prostredie" nahrádzajú slovom ...

18.

V § 6 písm. a) znie:

„a) dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší na  povoľovanie stavieb malých ...

19.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12) znie:

„12)
§ 3 ods. 2 písm. c) a § 8 zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.“.

20.

V § 6 písm. c) sa slová „opatrenia na odstránenie zistených závad" nahrádzajú slovami „opatrenia ...

21.

V § 6 písm. e) sa slová „§ 18 ods. 7" nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 10".

22.

V § 6 písm. f) sa za slová „§ 8" vkladajú slová „ods. 1".

23.

V § 6 sa vypúšťa písmeno g); doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g), ktoré znie: ...

„g) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením  prevádzky mobilných ...

24.

§ 6 sa dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h) dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší na  činnosti nepodliehajúce ...

25.

V § 7 sa slová „opatrenia na odstránenie zistených závad" nahrádzajú slovami „opatrenia ...

26.

V § 8 ods. 1 sa v druhej vete slovo „oprávnená" nahrádza slovom „oprávnené".

27.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13) znie:

„13) Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení  zákona č. 383/1990 Zb. a ...

28.

V § 10 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Spôsob a podmienky zisťovania a sledovania údajov ...

29.

V § 11 ods. 2 znie:

„(2) Na právne úkony vykonávané orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 2 ods. ...

30.

V § 12 ods. 1 znie:

„(1) Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti pri určovaní ...

31.

V § 12 sa vypúšťa odsek 7.

32.

V § 12 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o žiadosti podľa odseku 2 rozhodne do 30. júna ...

33.

V § 13 ods. 1 sa slová „§ 12 ods. 1 a 2" nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 2" a slovo „Kčs" ...

34.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15) znie:

„15) § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 128/1991 Zb. o Štátnom  fonde životného prostredia ...

35.

V § 15 ods. 2 znie:

„(2) Pokuty uložené obcou podľa § 6 písm. d) tohto zákona a podľa osobitných predpisov vo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16) znie:

„16) § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 311/1992 Zb.  o poplatkoch za znečisťovanie ...

36.

Za § 16 sa vkladá nový § 16a, ktorý znie:

„§ 16a (1) Právoplatné rozhodnutia o určení emisných limitov pre tie výskumno-vývojové technologické ...

37.

V celom texte zákona sa slová „Slovenská komisia pre životné prostredie", „Slovenská komisia ...

38.

§ 17 znie:

„§ 17 Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom a) požiadavky na vedenie ...

Čl. III - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie

1.

zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší), ...

2.

zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia, ako vyplýva ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1994.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v.r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore