Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 147/2021 účinný od 01.05.2021

Platnosť od: 23.04.2021
Účinnosť od: 01.05.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 147/2021 účinný od 01.05.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 147/2021 s účinnosťou od 01.05.2021

Legislatívny proces k zákonu 147/2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení ...

Za § 7b sa vkladá § 7c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7c Spolupráca Bratislavy a mestských častí Bratislava a mestské časti ako správcovia miestnych komunikácií ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2c znejú:

„2a) § 20a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 2b) § 43 ods. ...

Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona ...

V § 3d ods. 5 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis2caa) neustanovuje inak,“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2caa znie:

„2caa) § 7c zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2021.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore