Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o zbraniach a strelive 147/1983 účinný od 01.03.1990 do 31.12.1993


Platnosť od: 16.12.1983
Účinnosť od: 01.03.1990
Účinnosť do: 31.12.1993
Autor: Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Zbrane a strelivo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o zbraniach a strelive 147/1983 účinný od 01.03.1990 do 31.12.1993
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 147/1983 s účinnosťou od 01.03.1990 na základe 49/1990

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o zbraniach a strelive

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
a)

podmienky pre držanie a nosenie zbraní a streliva, zaobchádzanie s nimi a pre nadobúdanie vlastníctva ...

b)

podmienky, za ktorých možno zbrane a strelivo vyvíjať, vyrábať, opravovať, upravovať, znehodnocovať, ...

§ 2
Zbrane a strelivo podliehajúce povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti
(1)

Povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti v rozsahu ustanovenom týmto zákonom podliehajú:

a)

guľové zbrane,

b)

poľovnícke brokové zbrane,

c)

vojenské zbrane,

d)

historické zbrane,

e)

poplašné, štartovacie a iné expanzné prístroje a zariadenia,

f)

súčasti zbraní uvedených pod písmenom a) až e),

g)

strelivo a jednotlivé súčasti potrebné na jeho výrobu, prípadne na zostavenie nábojov do zbraní ...

(2)

Orgány štátnej správy príslušné podľa tohto zákona vydávať povolenie na držanie a nosenie ...

§ 3
Povinnosti pri držaní a nosení zbrane a streliva

Každý, kto je oprávnený držať a nosiť zbraň a strelivo, je povinný dbať o zvýšenú opatrnosť ...

PRVÁ ČASŤ

ZBRANE

Prvá hlava
GUĽOVÉ ZBRANE

Základné ustanovenia
§ 4
(1)

Guľovými zbraňami na účely tohto zákona sú zbrane určené na civilné účely, a to:

a)

palné zbrane, v ktorých sa strela uvádza do pohybu okamžitým uvoľnením chemickej energie strelného ...

b)

plynové zbrane, v ktorých sa strela uvádza do pohybu tlakom vzduchu alebo iného plynu (vzduchovky, ...

c)

špeciálne zbrane (napríklad s reaktívnou strelou, narkotizačné, signálne),

d)

kombinované zbrane (napríklad guľobrokové).

(2)

Ustanovenia o guľových zbraniach sa vzťahujú aj na brokové zbrane používané iba na iné účely ...

§ 5
(1)

Vyvíjať, vyrábať, opravovať a upravovať guľové zbrane môžu iba organizácie, ktoré určí ...

(2)

Nakupovať a predávať guľové zbrane môžu ako predmet svojej činnosti len organizácie, ktoré ...

(3)

Pre prepravu guľových zbraní dopravcom platia osobitné predpisy.2)

§ 6
Povolenie na držanie a nosenie

Držať a nosiť guľovú zbraň môže len ten, komu okresná (obvodná, mestská) správa Zboru národnej ...

Podmienky vydania a odňatia zbrojného preukazu
§ 7
(1)

Zbrojný preukaz možno vydať len osobe staršej ako 18 rokov, občiansky bezúhonnej, fyzicky, duševne ...

(2)

Federálne ministerstvo vnútra ustanoví vyhláškou, ktoré zbrane sa považujú na účely tohto ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia aj pre vydávanie povolenia na držanie a nosenie guľových zbraní ...

§ 8

Okresná správa Zboru národnej bezpečnosti zbrojný preukaz odníme, ak nastala zmena niektorej podmienky ...

§ 9
Hromadné povolenie na držanie
(1)

Ak to vyžaduje verejný záujem, môže okresná správa Zboru národnej bezpečnosti vydať organizácii ...

(2)

Organizácia, ktorej bol vydaný hromadný zbrojný preukaz, je povinná

a)

hlásiť okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti, ktorá ho vydala, pracovníkov alebo členov ...

b)

viesť evidenciu guľových zbraní a prehľad o zásobách a spotrebe streliva,

c)

kontrolovať, či sa guľové zbrane nepoužívajú na iný účel, než ktorý je uvedený v hromadnom ...

(3)

Ministerstvo vnútra Českej socialistickej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej ...

(4)

Okresná správa Zboru národnej bezpečnosti, ktorá hromadné povolenie na držanie guľových zbraní ...

§ 10

Na guľovú zbraň, ktorá podlieha overovaniu,3) možno vydať zbrojný preukaz alebo hromadný zbrojný ...

§ 11
Prevody vlastníctva, odovzdanie na používanie a požičanie
(1)

Nadobúdať vlastníctvo ku guľovej zbrani, ak nejde o nadobudnutie vlastníctva dedením, alebo ju ...

(2)

Povolenie uvedené v odseku 1 oprávňuje na držanie a nosenie guľovej zbrane na čas v ňom uvedený. ...

§ 12
Vývoz, dovoz a tranzit
(1)

Vývoz, dovoz a tranzit guľových zbraní môže uskutočňovať organizácia a osoba len na základe ...

(2)

Obchodný vývoz a dovoz5) guľových zbraní a ich medzinárodnú dopravu, prípadne obstarávanie ...

§ 13
Povinnosti po dovoze
(1)

Organizácia a osoba trvale žijúca na území Československej socialistickej republiky, ktoré dovezú ...

(2)

Ak organizácia a osoba uvedené v odseku 1 nemajú hromadný zbrojný preukaz alebo zbrojný preukaz ...

(3)

Ak organizácia a osoba uvedené v odseku 1 nepožiadajú o vydanie hromadného zbrojného preukazu ...

Výnimky z povoľovacieho konania a evidenčnej povinnosti
§ 14
(1)

Na guľové zbrane, v ktorých sa strela uvádza do pohybu tlakom vzduchu alebo iných plynov [§ 4 ...

(2)

Zbrane uvedené v odseku 1 sa môžu predávať iba organizácii a osobe staršej ako 18 rokov.

§ 15
(1)

Vojakom z povolania a vojakom v ďalšej službe vydáva povolenie na držanie a nosenie guľových ...

(2)

Príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti vydávajú povolenia uvedené v odseku 1 útvary tohto ...

(3)

Príslušníkom zborov nápravnej výchovy vydávajú povolenia uvedené v odseku 1 útvary týchto ...

(4)

Ministerstvo spravodlivosti republiky zabezpečuje podklady pre evidenciu zbraní, na ktoré bolo vydané ...

(5)

Guľové zbrane na poľovné účely môžu vojaci z povolania a vojaci v ďalšej službe ozbrojených ...

Druhá hlava
POĽOVNÉ BROKOVÉ ZBRANE

Základné ustanovenia
§ 16

Poľovnými brokovými zbraňami sú palné zbrane na poľovné účely, v ktorých sa používajú ...

§ 17

Pre vývoj, výrobu, opravu, úpravu, nákup, predaj a prepravu poľovných brokových zbraní platia ...

§ 18
Oprávnenie držať a nosiť zbraň

Držať a nosiť poľovnú brokovú zbraň môže iba ten, komu bol vydaný poľovný lístok podľa ...

§ 19
Hromadné povolenie na držanie
(1)

Národný výbor môže vydať organizácii na zabezpečovanie odborného výcviku, výuky alebo v iných ...

(2)

Organizácia, ktorej bolo hromadné povolenie vydané, je povinná

a)

hlásiť národnému výboru pracovníkov alebo členov zodpovedných za riadne zaobchádzanie s poľovnými ...

b)

viesť evidenciu poľovných brokových zbraní a prehľad o zásobách a spotrebe streliva,

c)

kontrolovať, či sa poľovné brokové zbrane nepoužívajú na iný účel, než ktorý je uvedený ...

Prevody vlastníctva a požičanie
§ 20
(1)

Nadobúdať vlastníctvo k poľovnej brokovej zbrani, ak nejde o nadobudnutie vlastníctva dedením, ...

(2)

Pri prevode vlastníctva k poľovnej brokovej zbrani medzi držiteľmi poľovných lístkov alebo hromadných ...

(3)

Zápis alebo vyčiarknutie (odseky 1 a 2) vykonáva národný výbor.

(4)

Poľovnú brokovú zbraň možno odovzdávať na používanie alebo ju požičať len držiteľovi poľovného ...

§ 21

Cudzinec môže v Československej socialistickej republike nadobudnúť vlastníctvo k poľovnej brokovej ...

§ 22
Dovoz, vývoz a tranzit

Pre dovoz, vývoz a tranzit poľovných brokových zbraní platia obdobne ustanovenia § 12.

§ 23
Povinnosti po dovoze
(1)

Organizácia a osoba trvale žijúca na území Československej socialistickej republiky, ktoré dovezú ...

(2)

Ak organizácia a osoba uvedené v odseku 1 nemajú hromadné povolenie alebo poľovný lístok a ak ...

(3)

Ak organizácia a osoba uvedené v odseku 1 nepožiadajú o vydanie hromadného povolenia alebo o vydanie ...

§ 24

Do poľovného lístka a do hromadného povolenia sa môže zapísať len poľovná broková zbraň ...

Tretia hlava
VOJENSKÉ ZBRANE

§ 25
Základné ustanovenia
(1)

Vojenskými zbraňami sú zbrane určené na vojenské alebo bezpečnostné účely.

(2)

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na vojenské zbrane používané v ozbrojených silách Československej ...

(3)

Držanie a nosenie vojenských zbraní a ich evidenciu aj pre evidenčné potreby Zboru národnej bezpečnosti ...

a)

pre zbory nápravnej výchovy ministerstvo spravodlivosti republiky po dohode s ministerstvom vnútra ...

b)

pre Zbor ozbrojenej ochrany železníc a Zbor ozbrojenej ochrany letísk Federálne ministerstvo dopravy ...

(4)

Držanie a nosenie vojenských zbraní a ich evidenciu v colnej správe aj pre evidenčné potreby Zboru ...

§ 26
Povolenie na držanie a nosenie, prevody vlastníctva, odovzdanie na používanie a požičanie

Organizácia a osoba môžu držať a nosiť vojenskú zbraň, nadobúdať vlastníctvo k nej, ak nejde ...

§ 27
Opravy a úpravy

Opravovať a upravovať vojenské zbrane pre organizácie a osoby môžu organizácie určené Federálnym ...

Štvrtá hlava
HISTORICKÉ ZBRANE

§ 28
(1)

Historickými zbraňami na účely tohto zákona sú palné zbrane vyrobené do konca roku 1870.

(2)

Za historické zbrane sa považujú aj ich presné napodobeniny; na ich výrobu a opravy sa vzťahuje ...

§ 29

Na držanie a nosenie historických zbraní nie je potrebné povolenie, pokiaľ nie je ďalej ustanovené ...

§ 30

Pre držanie a nosenie, nákup, predaj, prepravu, nadobúdanie vlastníctva, odovzdávanie na používanie, ...

Piata hlava
POPLAŠNÉ, ŠTARTOVACIE A INÉ EXPANZNÉ PRÍSTROJE A ZARIADENIA

§ 31

Poplašné, štartovacie a iné expanzné prístroje a zariadenia (poplašné pištole a revolvery, ...

§ 32
(1)

Pre nadobúdanie poplašných, štartovacích a iných expanzných prístrojov a zariadení, v ktorých ...

(2)

v osi hlavne (ďalej len „špeciálne expanzné prístroje“), do vlastníctva, ich odovzdávanie ...

(2)

Pre vývoj, výrobu, opravy, úpravy, prepravu, vývoz, dovoz, tranzit špeciálnych expanzných prístrojov ...

§ 33

Ustanoveniami § 31 a 32 nie sú dotknuté predpisy o používaní expanzných prístrojov a zariadení ...

Šiesta hlava
NEDOVOLENÉ ZBRANE

§ 34
(1)

Nedovolenými zbraňami sú:

a)

zákerné zbrane, t. j. zbrane upravené tak, že možno utajiť ich vzhľad, alebo zbrane, ktorých ...

b)

zbrane, s výnimkou narkotizačných zbraní, konštruované alebo upravené na vystreľovanie chemických, ...

c)

strelné nástrahové a výbušné zariadenia.

(2)

Držať a nosiť zbrane uvedené v odseku 1 je zakázané.

(3)

Výnimky zo zákazu držať a nosiť nedovolené zbrane uvedené v odseku 1 písm. b) a c) môže z ...

Siedma hlava
SÚČIASTKY ZBRANÍ

§ 35
Základné ustanovenie

Organizácie, ktoré vyvíjajú, vyrábajú, opravujú, upravujú, nakupujú alebo predávajú guľové ...

§ 36
Prevody vlastníctva
(1)

Hlavné časti10) guľových zbraní a špeciálnych expanzných prístrojov možno nadobúdať a prevádzať ...

(2)

Ostatné súčiastky zbraní uvedených v odseku 1 možno nadobúdať a prevádzať po predložení ...

Ôsma hlava
ZNEHODNOCOVANIE ZBRANÍ

§ 37
(1)

Znehodnotiť guľovú, vojenskú a historickú (§ 30) zbraň a špeciálny expanzný prístroj možno ...

(2)

Znehodnocovať zbrane a prístroje uvedené v odseku 1 s výnimkou vojenských zbraní môžu len organizácie, ...

(3)

Znehodnocovať vojenské zbrane pre organizáciu a osobu môžu len organizácie určené Federálnym ...

(4)

Organizácia, ktorá znehodnotila zbrane a prístroje uvedené v odseku 1, je povinná vydať o tom ...

(5)

Znehodnotiť zbraň, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo je v zbierkach kultúrnych organizácií a ...

(6)

Nosiť znehodnotené zbrane nie je dovolené.

DRUHÁ ČASŤ

ZBRANE V KULTÚRNYCH ORGANIZÁCIÁCH A ZARIADENIACH A VYSTAVOVANIE ZBRANÍ

§ 38
Zbrane v kultúrnych organizáciách a zariadeniach
(1)

V kultúrnych organizáciách a zariadeniach sa môžu na základe hromadného zbrojného preukazu držať ...

(2)

Kultúrne organizácie a zariadenia sú povinné viesť evidenciu zbraní uvedených v odseku 1 a zabezpečiť ...

§ 39
Vystavovanie zbraní schopných streľby
(1)

Zbrane schopné streľby možno vystavovať iba na základe povolenia vydaného okresnou správou Zboru ...

(2)

Historické zbrane schopné streľby možno vystavovať bez povolenia v kultúrnych organizáciách ...

§ 40
Výnimky

Ustanovenia § 38 a 39 sa nevzťahujú na orgány a organizácie v pôsobnosti Federálneho ministerstva ...

TRETIA ČASŤ

STRELIVO

Základné ustanovenia

§ 41

Strelivom na účely tohto zákona sú náboje do guľových, poľovných brokových, vojenských a ...

§ 42
(1)

Pre vývoj, výrobu, nákup a predaj, prepravu, vývoz, dovoz a tranzit streliva platia obdobne ustanovenia ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na strelivo do vojenských zbraní používané v ozbrojených silách ...

(3)

Poľovné brokové náboje môže vyrábať aj osoba, ktorá je držiteľom poľovného lístka.

§ 43

Organizácie oprávnené vyvíjať, vyrábať a opravovať guľové, poľovné brokové a vojenské ...

§ 44
Držanie a nosenie
(1)

Držať a nosiť strelivo môže len organizácia a osoba, ktorým bol vydaný zbrojný preukaz, poľovný ...

(2)

Organizácia a osoba uvedené v odseku 1 môžu mať strelivo iba v množstve, druhu a kalibri zodpovedajúcom ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na držanie a nosenie streliva do vojenských zbraní príslušníkmi ...

(4)

Na zberateľské účely možno v obmedzenom množstve držať poľovné brokové náboje; organizácia ...

Predaj a iný prevod

§ 45
(1)

Predávať strelivo možno len organizácii a osobe, ktorým bol vydaný zbrojný preukaz, poľovný ...

(2)

Povolenie vydané okresnou správou Zboru národnej bezpečnosti podľa odseku 1 oprávňuje na držanie ...

(3)

Prevádzať strelivo na inú organizáciu a osobu než tie, ktoré sú uvedené v odseku 1, nie je dovolené. ...

§ 46

Strely do guľových zbraní uvedených v § 4 ods. 1 písm. b) a nábojky13) do poplašných, štartovacích ...

§ 47
Nedovolené strelivo
(1)

Nedovoleným strelivom sú:

a)

náboje so strelami dodatočne upravenými tak, že sa nimi môže spôsobiť ťažšie poranenie,

b)

náboje s traskavou, biologickou, chemickou, výbušnou alebo zápalnou strelou.

(2)

Držať a nosiť strelivo uvedené v odseku 1 je zakázané.

(3)

Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na poľovné guľové náboje, pokiaľ tak boli upravené už pri ...

(4)

Výnimky zo zákazu držať a nosiť nedovolené strelivo uvedené v odseku 1 písm. b) môže z dôvodu ...

§ 48
Vystavovanie streliva

Strelivo možno vystavovať bez povolenia. Vystavovateľ je pritom povinný viesť evidenciu streliva ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

STRELNICE

§ 49
(1)

Zriadiť a mať v prevádzke strelnicu na streľbu zo zbraní, na držanie a nosenie ktorých je potrebné ...

(2)

Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté predpisy o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

PIATA ČASŤ

DOZOR NAD DODRŽIAVANÍM PREDPISOV O ZBRANIACH A STRELIVE

§ 50
Výkon dozoru
(1)

Dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie vykonáva ...

(2)

Ak ide o guľové zbrane na iné účely než poľovné (§ 15 ods. 1 až 3), vykonávajú dozor podľa ...

§ 51
Oprávnenie orgánov dozoru
(1)

Orgány vykonávajúce dozor sú oprávnené

a)

požadovať predloženie zbrane, streliva a príslušných dokladov a kontrolovať ich,

b)

kontrolovať v organizáciách evidencie zbraní a streliva a zabezpečenie zbraní a streliva proti ...

(2)

Ak orgány dozoru zistia, že niekto má zbraň, prípadne strelivo bez príslušného povolenia alebo ...

(3)

Útvary Zboru národnej bezpečnosti sú oprávnené, ak zistia, že sa prevádzkou strelnice porušuje ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 52
Nález zbrane a streliva
(1)

Nález guľovej, poľovnej brokovej, vojenskej a historickej zbrane, poplašného, štartovacieho a ...

(2)

Oznámením nálezu podľa odseku 1 sa nahrádza hlásenie nálezu podľa Občianskeho zákonníka.14) ...

§ 53
Postup pri skončení platnosti povolenia na držanie a nosenie zbrane a streliva
(1)

Organizácia a osoba, ktorých povolenie na držanie a nosenie zbraní a streliva alebo poľovný lístok ...

a)

guľové, vojenské a historické (§ 30) zbrane a špeciálne expanzné prístroje a strelivo do piatich ...

b)

poľovné brokové zbrane a strelivo do piatich dní do úschovy národnému výboru.

(2)

Organizácia a osoba môžu zbrane a strelivo uvedené v odseku 1 previesť na organizáciu alebo osobu ...

§ 54
Postup pri úmrtí držiteľa zbrane a streliva
(1)

Pri úmrtí oprávneného držiteľa guľovej, poľovnej brokovej, vojenskej a historickej (§ 30) zbrane ...

(2)

Vlastník zbrane a streliva, ktorý nadobudol vlastníctvo dedením, môže po skončení konania o ...

Cvičná streľba a streľba z historických zbraní

§ 55
(1)

Z guľovej, poľovnej brokovej a vojenskej zbrane možno cvične strieľať len na schválenej strelnici. ...

(2)

Osoba mladšia ako 18 rokov môže strieľať zo zbraní uvedených v odseku 1 len v rámci organizovanej ...

(3)

Z guľovej zbrane uvedenej v § 14 ods. 1 môže osoba mladšia ako 18 rokov strieľať len pod priamym ...

§ 56
(1)

Z historických zbraní možno strieľať len na schválených strelniciach, pokiaľ nie je ďalej ustanovené ...

(2)

Mimo schválenej strelnice možno strieľať z historických zbraní len na základe povolenia okresnej ...

(3)

Strieľať z historických zbraní, ktoré sú v zbierkach kultúrnych organizácií a zariadení, nie ...

Odovzdanie zbraní a streliva do úschovy

§ 57
(1)

V čase mimoriadneho ohrozenia pokoja a verejného poriadku alebo v čase brannej pohotovosti štátu ...

(2)

Ak sa o odovzdanú zbraň a strelivo ani po výzve útvaru Zboru národnej bezpečnosti neprihlási ...

§ 58

Ustanovenia tohto zákona o prevodoch vlastníctva k zbraniam a strelivu organizáciami sa vzťahujú ...

§ 59

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na osoby požívajúce diplomatické a konzulárne výsady ...

§ 60
(1)

Ustanoveniami § 5 ods. 1 a 2, § 10, 24, 31, 32 a § 42 ods. 1 a 3 nie sú dotknuté predpisy o štátnom ...

(2)

Úrad pre normalizáciu a meranie

a)

vydáva predpisy, v ktorých sa ustanovujú skúšobné značky na označovanie zbraní a streliva a ...

b)

udeľuje, mení a odníma organizáciám poverenie na skúšky a kontrolu zbraní a streliva a ich súčiastok, ...

c)

vydáva a odníma osvedčenie o tom, že zbrane a strelivo a ich súčiastky spĺňajú požiadavky ...

§ 61
(1)

Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na rozhodnutie, ktorým sa povoľuje držanie ...

(2)

Proti rozhodnutiam podľa § 7 a 8 môže občan podať opravný prostriedok na súde.1)

§ 62
Splnomocňovacie ustanovenie
a)

vydávanie povolenia na držanie a nosenie guľových a vojenských zbraní a streliva (§ 6 až § ...

b)

vydávanie povolenia na nadobudnutie vlastníctva, na dovoz, vývoz a tranzit guľových a poľovných ...

c)

opravovanie, upravovanie a znehodnocovanie guľových, poľovných brokových a vojenských zbraní ...

d)

spôsob vedenia evidencií zbraní a streliva a ich uskladnenia a zabezpečenia [§ 2, § 9 ods. 2, ...

e)

zaobchádzanie so zbraňami v kultúrnych organizáciách a zariadeniach a ich vystavovanie (§ 38 a ...

f)

predaj streliva (§ 45) a jeho obmedzenie pre kultúrne organizácie a zariadenia a pre držiteľov ...

g)

zriaďovanie strelníc (§ 49),

h)

výkon dozoru nad dodržiavaním predpisov o zbraniach a strelive (§ 50 a 51),

i)

postup pri zbavení spôsobilosti na právne úkony držiteľa zbrane a pri úmrtí držiteľa zbrane ...

j)

podmienky, za ktorých možno strieľať z historických zbraní (§ 56),

k)

povinnosti držiteľov povolení na držanie a nosenie zbraní a držiteľov poľovných lístkov pri ...

§ 63
Prechodné ustanovenia
(1)

Povolenia na držanie a nosenie guľových, vojenských a historických zbraní a streliva vydané osobám ...

(2)

Držitelia guľových zbraní, ktorí ich majú zapísané v poľovnom lístku, sú povinní najneskoršie ...

(3)

Nevybavené žiadosti o vydanie povolenia na držanie a nosenie zbraní a streliva podané pred účinnosťou ...

(4)

Organizácie, ktorým bolo podľa doterajších predpisov vydané povolenie na držanie a nosenie guľovej, ...

(5)

Pokiaľ niekto ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona drží a nosí guľovú, poľovnú brokovú, ...

(6)

Pokiaľ držiteľom zbraní a streliva uvedeným v odsekoch 2 a 5 nebude príslušné povolenie vydané, ...

(7)

Organizácie, ktorým bol podľa doterajších predpisov udelený súhlas na vývoj, výrobu, znehodnocovanie, ...

(8)

Organizácie, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona vyvíjajú, vyrábajú, opravujú, ...

§ 64
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 162/1949 Zb. o zbraniach a strelive,

2.

nariadenie ministra vnútra č. 290/1949 Zb., ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o zbraniach ...

3.

vyhláška ministerstiev poľnohospodárstva a vnútra č. 7/1955 Ú. l. (Ú. v.) o poľovných zbraniach, ...

4.

vyhláška Ministerstva vnútra č. 124/1961 Zb. o strelných zbraniach a strelive v znení vyhlášky ...

§ 65
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1984.

Čl. II

1.

Zbrojné preukazy vydané okresnou správou Zboru národnej bezpečnosti pred účinnosťou tohto zákona ...

2.

Držitelia zbrojných preukazov na guľové zbrane určené na poľovné alebo športové účely sú ...

3.

Držitelia zbrojných preukazov na guľové zbrane, ktoré nie sú určené na poľovné alebo športové ...

4.

Žiadosti o vydanie nového zbrojného preukazu, o ktorých sa ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto ...

5.

Organizácie, ktorým sa vydalo hromadné povolenie na držanie guľových zbraní podľa § 9 ods. ...

Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky

 • 1)  Podľa § 31 ods. 3 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve vydáva poľovné lístky okresný národný ...
 • 1)  § 244 – 250 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 2)  Vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku.Vyhláška Ministerstva ...
 • 3)  Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 33/1968 Zb. o overovaní zbraní a schvaľovaní streliva ...
 • 4)  § 348 a 350 Hospodárskeho zákonníka.
 • 5)  § 6 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) a § 7 ods. 1 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch ...
 • 6)  § 6 ods. 1 písm. i), § 7 ods. 1 a § 18 zákona č. 42/1980 Zb.
 • 7)  Čl. 552 ČSN 39 5002 „Civilné strelné zbrane a strelivo".
 • 8)  § 31 ods. 3 a 4 zákona č. 23/1962 Zb.
 • 9)  Čl. 550 ČSN 39 5002.
 • 10)  § 2 ods. 3 vyhlášky č. 33/1968 Zb.
 • 11)  Zákon č. 54/1959 Zb. o múzeách a galériách.Zákon č. 22/1958 Zb. o kultúrnych pamiatkach.Zákon ...
 • 12)  Čl. 556 ČSN 39 5002.
 • 13)  Čl. 557 ČSN 39 5002.
 • 14)  § 453 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 • 15)  Dohovor o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní (publikovaný vyhláškou ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore