Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 145/2021 účinný od 01.05.2021

Platnosť od: 23.04.2021
Účinnosť od: 01.05.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Stavebníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 145/2021 účinný od 01.05.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 145/2021 s účinnosťou od 01.05.2021

Legislatívny proces k zákonu 145/2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 ...

1.

§ 66 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Reklamné stavby, na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie, sú stavbami dočasnými, ktorých doba trvania ...

2.

V § 88 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Vlastník reklamnej stavby je povinný odstrániť reklamnú stavbu do 30 dní od uplynutia doby, na ...

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8aa znie:

„8aa) § 45 ods. 2 písm. f) zákona č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 88 odsek 8 znie:

„(8) Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie reklamnej stavby, ktorá je postavená bez ...

4.

V § 88 odsek 9 znie:

„(9) Vlastník pozemku alebo stavby, záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb registrované podľa ...

5.

V § 105 ods. 5 písm. a) sa suma „150 eur“ nahrádza sumou „450 eur“.

6.

V § 105 ods. 5 písm. b) sa suma „250 eur“ nahrádza sumou „750 eur“.

7.

V § 105 ods. 5 písm. c) sa suma „450 eur“ nahrádza sumou „1 350 eur“.

8.

V § 105 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Priestupku sa dopustí a pokutou vo výške 1 350 eur sa potrestá ten, kto poruší povinnosť podľa ...

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

9.

V § 106 ods. 4 písm. a) sa suma „150 eur“ nahrádza sumou „450 eur“.

10.

V § 106 ods. 4 písm. b) sa suma „250 eur“ nahrádza sumou „750 eur“.

11.

V § 106 ods. 4 písm. c) sa suma „450 eur“ nahrádza sumou „1350 eur“.

12.

V § 126 ods. 1 sa za slová „o pozemných komunikáciách,“ vkladajú slová „o bezpečnosti a plynulosti cestnej ...

13.

Za § 142h sa vkladá § 142i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 142i Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2021 (1) Stavebné povolenia vydané podľa doterajších ...

Čl. II

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 ...

Za § 140 sa vkladá § 140a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 140a Dotknutý orgán Ak sa územné konanie, stavebné konanie alebo kolaudačné konanie týka reklamnej ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2021.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore