Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 145/2010 účinný od 01.05.2010

Platnosť od: 09.04.2010
Účinnosť od: 01.05.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD94DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 145/2010 účinný od 01.05.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 145/2010 s účinnosťou od 01.05.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 24 znie:

„§ 24 Zainteresovaná verejnosť je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem na postupoch ...

2.

Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:

„§ 24a (1) Fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá podá písomné stanovisko podľa § 23 ods. ...

3.

§ 25 až 27 znejú:

„§ 25 (1) Občianska iniciatíva sú fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré podpíšu spoločné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a)
Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 26 až 34a sa vypúšťajú.

Čl. II

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona ...

1.

V § 34 ods. 1 a v § 59 ods. 1 písm. c) sa slová „osobitných predpisov1g)“ nahrádzajú slovami ...

„1g)
§ 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 42 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Územné rozhodnutie o umiestnení stavby jadrového zariadenia alebo objektov osobitnej dôležitosti ...

„1ia) § 27 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

3.

V § 61 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Pri stavbe jadrového zariadenia alebo objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

4.

§ 125 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Stavebný úrad účastníkom konania podľa osobitného predpisu1g) odmietne sprístupniť informácie ...

„12aa) § 11 ods. 1 písm. h) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej ...

V § 18 ods. 1 sa za slovo „dotknuté,“ vkladajú slová „fyzická osoba alebo právnická osoba, ...

„12d)
§ 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IV

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

„h) ide o dokumentáciu, ktorá obsahuje informácie, ktorých zverejnenie by sa mohlo použiť na ...

Čl. V

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona ...

„(3) Účastníkom konania o vydanie súhlasu alebo povolenie výnimky je v prípadoch uvedených ...

Čl. VI

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

„(17) Pred začatím prevádzky skládky je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný jednorazovo ...

Čl. VII

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení ...

1.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Dokumentácia uvedená v prílohách č. 1 a 2 sa považuje za dokumentáciu, ktorá obsahuje ...

„3b) § 27 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 ...

2.

V § 8 ods. 4 tretia veta znie: „Účastníkom konania o vydanie povolenia, ktorému predchádzalo ...

3.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Účastníkom konania podľa osobitného predpisu11b) úrad doručuje rozhodnutie o vydaní ...

„11a) Zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 11b) § 24 až 27 zákona č. 24/2006 ...

Čl. VIII

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 ...

V § 23 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej ...

„25a) § 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore