Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72037
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 144/2010 účinný od 01.01.2014


Platnosť od: 09.04.2010
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD161 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 144/2010 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 144/2010 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 474/2013

Legislatívny proces k zákonu 474/2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 2 písm. c), § 46 ods. 1, § 111 ods. 2 písm. g), § 114 ods. 2 až 4, § 130 ods. 2, ...

2.

V § 2 ods. 2 písm. r) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „za prekážku cestnej premávky sa nepovažuje ...

3.

V § 8 ods. 2 sa slová „b) až d)“ nahrádzajú slovami „c) a d)“.

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Príloha č. 1 časť B body 2 a 3 k zákonu č. ...

5.

V § 38 ods. 1 sa nad slovom „N1“ odkaz 19 nahrádza odkazom 20a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) Príloha č. 1 časť B body 2 a 3 k zákonu č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

6.

V § 39 ods. 5 písmeno a) znie:

„a) pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom, ...

7.

V § 40 ods. 6, § 73 ods. 1, § 77 ods. 1 písm. p) a § 93 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo ...

8.

V § 41 ods. 4 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „ozbrojených zborov“ sa vkladajú ...

9.

V § 60 ods. 8 sa za slová „umiestňujú sa“ vkladá slovo „spravidla“.

10.

§ 61 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Správca tunela28a) môže použiť prenosné zvislé dopravné značky a prenosné dopravné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

„28a) § 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných ...

11.

V § 63 odsek 1 znie:

„(1) Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený policajt, vojenský policajt v rovnošate, ...

12.

V § 66 ods. 6 sa za slovo „vozidla,“ vkladajú slová „vyplniť a podpísať tlačivo zavedené ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

„31a) § 11 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu ...

13.

V § 67 ods. 5 a § 92 ods. 1 a 3 sa vypúšťajú slová „a podskupiny“.

14.

V § 67 ods. 6 písm. c), § 68 ods. 7 písm. d), názve § 72, § 72 ods. 1, 3 až 5, 7 a 10, § 118 ...

15.

V § 69 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) kontrolovať technickú spôsobilosť vozidla a úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať ...

16.

V § 69 ods. 1 písm. f) sa nad slovo „merať“ umiestňuje odkaz 36a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) § 8 ods. 2 písm. d) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých ...

17.

V § 69 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) kontrolovať dodržiavanie povinností účastníka cestnej premávky alebo iných osôb podľa ...

18.

V § 70 ods. 1 písm. c) sa za slová „rozhodol o“ vkladajú slová „preskúšaní odbornej spôsobilosti,“. ...

19.

V § 70 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ak bol zadržaný podľa odseku 1 písm. c) a“.

20.

§ 71 ods. 1 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „triedy“ sa vkladajú slová „alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a) § 38 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení ...

21.

V § 71 ods. 5 sa za slovo „vydá“ vkladajú slová „do 30 dní od uplynutia tejto lehoty“.

22.

V § 71 ods. 8 sa slová „ktorý vodičský preukaz vydal“ nahrádzajú slovami „príslušný ...

23.

V § 72 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j) vodič vozidla poruší ustanovenia osobitného predpisu37a) o organizácii pracovného času ...

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).

24.

V § 72 ods. 1 písm. k) sa vypúšťajú slová „alebo mýto“.

25.

V poznámke pod čiarou k odkazu 40 sa vypúšťa citácia „Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom ...

26.

V § 72 ods. 7 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „alebo b)“.

27.

V § 72 odseky 8 a 9 znejú:

„(8) Za osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľku s evidenčným číslom zadržanú ...

28.

V § 72 ods. 11 sa slová „g) až j)“ nahrádzajú slovami „g) až k)“.

29.

§ 74 až 76 vrátane nadpisov znejú:

„§ 74 Motorové vozidlo určitej skupiny smie viesť len osoba, ktorá je držiteľom vodičského ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

„41a)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

30.

V § 77 ods. 1 písm. b) a c) sa slová „viac ako šesť mesiacov“ nahrádzajú slovami „aspoň ...

31.

V § 77 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „čestným vyhlásením alebo inak“.

32.

V § 77 ods. 1 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:

„o) nemá vodičský preukaz vydaný iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru odobratý, ...

Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno p).

33.

V poznámke pod čiarou k odkazu 42 sa citácia „Rozhodnutie Komisie č. 2000/275/ES z 21. marca 2000 ...

34.

§ 78 vrátane nadpisu znie:

„§ 78 Vek na udelenie vodičského oprávnenia a vedenie motorových vozidiel (1) Minimálny vek ...

35.

V § 79 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) náuky o vozidlách a ich údržbe u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny ...

36.

V § 80 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Skúška z odbornej spôsobilosti sa vždy začína skúškou z predpisov o cestnej premávke ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

37.

V § 80 ods. 6 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak pri preskúšaní ...

38.

§ 81 a 82 znejú:

„§ 81 (1) Skúšobným komisárom môže byť policajt, ktorý a) je držiteľom vodičského oprávnenia ...

39.

V § 83 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
zúčastniť sa pravidelného výcviku,“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

40.

V § 84 ods. 3 sa za slová „osobné údaje“ vkladajú slová „v rozsahu meno, priezvisko, dátum ...

41.

§ 85 znie:

„§ 85 Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra, ustanoví a) podrobnosti ...

42.

V § 87 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,“.

43.

V § 87 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Osoba, ktorej zdravotná spôsobilosť je podmienená podľa § 86 ods. 2 písm. c), je povinná ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

44.

V § 88 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením. Psychickú spôsobilosť ...

45.

V § 88 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa a) žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia ...

46.

V § 89 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vodiči, ktorých zdravotná spôsobilosť alebo ...

47.

§ 90 vrátane nadpisu znie:

„§ 90 Povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (1) Ak posudzujúci lekár pri lekárskej ...

48.

V § 91 ods. 2 sa na konci bodka náhrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré sú oznámené ...

49.

V § 91 odsek 5 znie:

„(5) Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci ...

50.

V § 92 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
si nesplní povinnosť podľa § 91 ods. 5.“.

51.

V § 92 odsek 4 znie:

„(4) Vrátiť odobraté vodičské oprávnenie alebo obnoviť jeho pôvodný rozsah možno len a) po ...

52.

V § 92 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak držiteľ vodičského oprávnenia, ktoré bolo odobraté alebo ktorého rozsah bol obmedzený, ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

53.

V § 92 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo splnenie podmienok určených v rozhodnutí“.

54.

V § 94 odsek 4 znie:

„(4) Vzor vodičského preukazu, kódy vodičského oprávnenia, ktoré sa uvádzajú vo vodičskom ...

55.

§ 95 vrátane nadpisu znie:

„§ 95 Vydanie vodičského preukazu (1) Vodičský preukaz vydá orgán Policajného zboru príslušný ...

56.

V § 96 odsek 2 znie:

„(2) Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu je povinný predložiť vodičský preukaz, o ktorého ...

57.

V § 97 ods. 2 a § 104 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo podskupinu“.

58.

V § 97 odsek 3 znie:

„(3) Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je povinný predložiť vodičský preukaz, o ktorého ...

59.

V § 98 ods. 1 písm. h) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sú ...

60.

V § 100 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
za tento bol vydaný nový vodičský preukaz podľa § 95 ods. 3.“.

61.

V § 101 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „medzinárodný ...

62.

V § 101 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Fotografia tváre musí byť ostrá, neretušovaná ...

63.

V § 102 sa vypúšťa odsek 4.

64.

V § 104 ods. 2 sa vypúšťajú slová „trvalého pobytu alebo prechodného“.

65.

V § 104 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Ak orgán Policajného zboru pri výmene vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho ...

66.

V § 104 ods. 5 sa slová „trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky“ ...

67.

V § 104 ods. 6 prvá veta znie: „Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho ...

68.

V § 104 ods. 9 sa vypúšťajú slová „alebo podskupinu“ a „alebo podskupina“.

69.

V § 105 odsek 1 znie:

„(1) Orgán Policajného zboru po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom obnoví vodičský ...

70.

V § 105 ods. 4 druhá veta znie: „Žiadateľ je ďalej povinný splniť podmienky podľa § 77 ods. ...

71.

V § 105 ods. 4 tretej vete sa slová „ktorý je neplatný podľa § 106 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú ...

72.

V § 106 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
bol obmedzený, pozastavený, odobratý alebo zrušený v štáte, ktorý ho vydal.“.

73.

V § 112 ods. 2 a 3, § 115 ods. 1 až 3, § 116 ods. 2 a 6 a § 118 ods. 1 sa slová „osvedčenie ...

74.

V § 114 odsek 5 znie:

„(5) Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu evidenčné číslo, prihlásenie vozidla zaznamená ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 54a znie:

„54a)
§ 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.“.

75.

V § 114 ods. 7 sa slová „§ 116 ods. 1 písm. h) a i)“ nahrádzajú slovami „§ 116 ods. 1 písm. ...

76.

V § 115 ods. 1 na konci prvej vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:

„57a)
§ 5 ods. 13, § 6 ods. 7 a § 7 ods. 9 zákona č. 725/2004 Z. z.“.

77.

V § 115 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „taktiež ...

78.

V § 116 odsek 1 znie:

„(1) Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť orgánu Policajného zboru, kde je jeho vozidlo ...

79.

V § 116 ods. 2 sa slová „odseku 1 písm. a) alebo b)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. ...

80.

V § 116 odsek 3 znie:

„(3) Nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II za osvedčenie o evidencii časť I alebo ...

81.

V § 116 odsek 5 znie:

„(5) Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny podľa odseku 1 písm. c) až e) je povinný na vykonanie ...

82.

V § 116 ods. 6 sa slová „odseku 1 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. b) a ...

83.

V § 116 ods. 7 prvá veta znie: „Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny v evidencii vozidiel je povinný ...

84.

V § 116 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Držiteľ vozidla pri oznámení ...

85.

V § 116 ods. 8 sa slová „osvedčenie o evidencii a podľa potreby“ nahrádzajú slovami „osvedčenie ...

86.

V § 116 ods. 10 sa za slová „osvedčení o evidencii“ vkladajú slová „časti I alebo časti ...

87.

V § 116 ods. 10 druhej vete sa slová „v evidencii vozidiel“ nahrádzajú slovami „podľa odseku ...

88.

§ 116 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:

„(11) Vlastník vozidla môže požiadať o prihlásenie vozidla do evidencie alebo o odhlásenie ...

89.

Nadpis nad § 117 znie: „Zápis vlastníka vozidla a držiteľa vozidla“.

90.

V § 117 ods. 1 prvá a druhá veta znejú: „Pri oznámení zmeny podľa § 116 ods. 1 písm. b) je ...

91.

V § 117 ods. 2 prvá a druhá veta znejú: „Pri oznámení zmeny podľa § 116 ods. 1 písm. a) alebo ...

92.

V § 117 odsek 5 znie:

„(5) Orgán Policajného zboru zaeviduje zápis ďalšieho vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla ...

93.

V § 119 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla prihláseného do evidencie je pri odhlásení vozidla ...

94.

V § 120 odsek 2 znie:

„(2) Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je pri vyradení vozidla z evidencie povinný vyplniť ...

95.

§ 120 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o vyradenie vozidla z evidencie aj ...

96.

V § 130 ods. 1 sa za slová „zvláštnym evidenčným číslom“ vkladajú slová „obsahujúcim ...

97.

V § 137 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r) ktoré znie:

„r) zastavenie a státie na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak ...

98.

V § 140 ods. 1 písm. a) sa slová „2 a 5“ nahrádzajú slovami „2, 5 a 6“.

99.

V § 143 sa vypúšťa odsek 14.

Doterajšie odseky 15 až 17 sa označujú ako odseky 14 až 16.

100.

V § 143 ods. 15 sa slová „30. júna 2012“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2016“.

101.

Za § 143 sa vkladajú § 143a a 143b, ktoré znejú:

„§ 143a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010 Psychickú spôsobilosť môže ...

102.

V čl. VII sa slová „1. júla 2010“ nahrádzajú slovami „31. marca 2011“.

103.

Doterajší text prílohy sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 19a sa citácia „§ 41 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA položka 68a znie:

„Položka 68a a) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo technického osvedčenia ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA položke 74 písm. a) a c) body 1 až 4 znejú: ...

„1. skupiny AM, A1, A2, A ... 16,5 eura 2. skupiny B1, B, BE, T ... 33 eur 3. skupiny C1, C1E, D1, ...

4.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA poznámkach k položke 76 sa doterajší text ...

„2.
Poplatky podľa tejto položky zahŕňajú aj vydanie príslušných dokladov.“.

5.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA položke 77 písm. a) body 1 až 4 znejú:

„1. skupiny AM, A1, A2, A ... 66 eur 2. skupiny B1, B, BE, T ... 66 eur 3. skupiny C1, C1E, D1, D1E ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

§ 35 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Exekútor je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od ukončenia exekučného ...

2.

V § 44 ods. 2 druhej vete sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto lehota ...

3.

V § 47 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Exekútor však nemá právo na náhradu trov konania ...

4.

§ 57 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Exekútor je povinný predložiť vec súdu bezodkladne po tom, ako nadobudne pochybnosti alebo ...

5.

Doterajší text § 104 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z ...

6.

V § 179a ods. 2 sa slová „ktorý vodičský preukaz vydal“ nahrádzajú slovami „príslušnému ...

7.

V § 179a ods. 4 sa slová „ktorý vodičský preukaz vydal“ nahrádzajú slovami „príslušnému ...

Čl. IV

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...

1.

V § 4 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 11 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 6“.

2.

V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez zbytočného odkladu ...

Doterajšie odseky 2 až 13 sa označujú ako odseky 3 až 14.

3.

V § 11 ods. 4 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

4.

V § 11 ods. 8 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

5.

V § 11 ods. 9 sa slová „Odseky 5 až 7“ nahrádzajú slovami „Odseky 6 až 8“.

Čl. V

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...

1.

V § 2 písm. am), § 16a ods. 5 písm. a) a ods. 12 písm. a), § 16b ods. 15 písm. a), § 18 ods. ...

2.

V § 5 ods. 8, 13 a 19, § 14 ods. 4 písm. b) a ods. 18, § 16a ods. 6, 13 a 24, § 16b ods. 6 a 17, ...

3.

V § 12 ods. 1 písmeno l) znie:

„l) bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu Policajného zboru pri vystavení osvedčenia ...

4.

V § 12 ods. 7 sa slová „v odseku 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „v tomto zákone“.

5.

V § 16a ods. 2 písm. a) štvrtý bod znie:

„4. osvedčenie o evidencii, ak taký doklad bol v členskom štáte vydaný; ak má osvedčenie o ...

6.

V § 16a ods. 2 písm. b) druhý bod znie:

„2. osvedčenie o evidencii; ak má osvedčenie o evidencii dve časti, musia byť predložené obidve ...

7.

V § 16a ods. 2 písm. b) treťom bode sa slová „záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení ...

8.

V § 16a ods. 3 prvá veta znie: „Obvodný úrad dopravy vyzve žiadateľa na doplnenie konkrétnych ...

9.

V § 16a ods. 10 prvá veta znie: „Obvodný úrad dopravy vyzve žiadateľa na doplnenie konkrétnych ...

10.

V § 16b ods. 8 písmeno f) znie:

„f) osvedčenie o evidencii, ak ide o vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v treťom ...

11.

V § 16c ods. 2 úvodná veta znie: „Obvodný úrad dopravy nesmie uznať typové schválenie ES, ...

12.

V § 16c ods. 3 sa za slová „osvedčenia o evidencii“ vkladajú slová „časti I aj časti II“. ...

13.

V § 16d ods. 4 písm. e) sa vypúšťajú slová „v osvedčení o evidencii alebo“.

14.

V § 21 ods. 2 písmeno g) znie:

„g) nemá 1. osvedčenie o evidencii časť II podľa § 23 a osvedčenie o evidencii časť I podľa ...

15.

§ 23 vrátane nadpisu znie:

„§ 23 Osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 12a a 13 znejú:

„5) § 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

16.

V § 24 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie ...

17.

V § 24a ods. 13 sa slová „ktoré je“ nahrádzajú slovami „ktoré nie je“.

18.

V § 32 ods. 4 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo či je v pátraní doklad o ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa citácia „ods. 4“.

19.

V § 83 ods. 7 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „musí ...

20.

Za § 83 sa vkladá § 83a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 83a Druhy kontrol originality (1) Základným druhom kontroly originality je kontrola originality ...

21.

V § 84 ods. 4 sa za slovo „falšovania“ vkladajú slová „alebo že doklad o evidencii vozidla ...

22.

V § 102 ods. 1 a § 107 ods. 14 písm. c) sa slová „§ 23 ods. 15“ nahrádzajú slovami „§ ...

23.

V § 107 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 23 ods. 9 písm. b), § 23 ods. 11 písm. b)“ nahrádzajú ...

24.

V § 107 ods. 11 písm. c) sa slová „§ 23 ods. 3 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 16“. ...

25.

V § 109 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Iná osoba môže za prevádzkovateľa vozidla v konaní podľa tohto zákona konať, len ak ...

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.“.

26.

V poznámke pod čiarou k odkazu 40a sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

27.

Za § 112d sa vkladá § 112e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 112e Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010 „(1) Osvedčenie o evidencii ...

28.

V § 113 sa slová „§ 23 ods. 18“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 26“ a za slová „§ 83 ...

Čl. VI

Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
osobitných výcvikov podľa osobitného predpisu,1aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) a ods. 3 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke ...

2.

V § 12 sa vypúšťa odsek 3.

3.

V § 17 ods. 1 písm. f) a g) a § 17 ods. 2 písm. a) a b) sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová ...

4.

Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:

㤠21a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

5.

Dopĺňa sa príloha, ktorá znie:

„Príloha k zákonu č. 93/2005 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE Smernica ...

Čl. VII

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., ...

1.

§ 6 vrátane nadpisu znie:

„§ 6 Všeobecné užívanie (1) Premávku na pozemných komunikáciách upravujú osobitné predpisy; ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2e až 2r znejú:

„2e) Príloha č. 1 časť B bod 2 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel ...

2.

V § 7 ods. 2 sa odkaz „2f“ nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom „2o“.

Čl. IX

Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. ...

1.

V § 8 ods. 6 sa slová „najmenej šesť hodín, ale menej ako“ nahrádzajú slovami „od šesť ...

2.

V § 31 ods. 4 sa vypúšťajú slová „tohto zákona a“.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „Rozhodnutie Komisie 93/173/EHS z 22. februára 1993, ...

4.

V § 33 písm. b) treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „aj so stanoviskami sociálnych ...

5.

V § 37 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „zamestnávateľovi“ vkladajú slová „alebo dopravnému ...

6.

V § 37 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená a) až c).

7.

V § 37 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).

8.

V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení rozhodnutia Komisie ...

9.

V § 37 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) nevydá vodičovi dostatočný počet záznamových listov alebo papierových kotúčov do záznamového ...

10.

V § 37 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „zamestnávateľovi“ vkladajú slová „alebo dopravnému ...

11.

V § 37 ods. 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) prevádzkuje vozidlo, ktoré musí byť vybavené záznamovým zariadením, bez záznamového ...

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

12.

V § 38 ods. 1 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová „alebo záznamové zariadenie ...

13.

V § 38 ods. 1 písm. a) treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová „alebo používa špinavé ...

14.

V § 38 ods. 1 písm. b) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová „pričom údaje na nej uvedené ...

15.

V § 38 ods. 1 písm. b) druhom bode sa slová „kartu iného vodiča“ nahrádzajú slovami „používa ...

16.

V § 38 ods. 1 písm. c) prvý bod znie:

„1. kartu vodiča, ak je vodič jej držiteľom, alebo vyplnené záznamové listy alebo výtlačky ...

17.

V § 38 ods. 1 písm. f) sa za slovo „liste“ vkladá čiarka a slová „vo výtlačku zo záznamového ...

18.

V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:

„l) nepožiada o náhradu poškodenej, znefunkčnenej, stratenej alebo odcudzenej karty vodiča do ...

19.

V § 38 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) umiestni vo vozidle zariadenie určené na manipuláciu, ktoré by mohlo byť použité na pozmeňovanie, ...

20.

V § 38 ods. 3 písm. b) sa slová „a písm. d), g), i) a k) nahrádzajú slovami „a písm. d), ...

21.

V § 38 ods. 3 písm. c) sa slová „písm. e) a j)“ nahrádzajú slovami „písm. e), j), m) a ...

22.

Príloha č. 1 časť A sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. v prípade potreby a s náležitým zohľadnením bezpečnostných aspektov overenie záznamového ...

23.

Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. zariadenie na špecifickú analýzu s príslušným softvérom s cieľom overiť a potvrdiť digitálny ...

24.

Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k zákonu č. 462/2007 Z. z. ZOZNAM PORUŠENÍ OSOBITNÝCH PREDPISOV 1. Skupina porušení ...

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2010 okrem čl. VII, VIII a IX, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore