Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o zrušení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov 144/2008 účinný od 01.09.2008


Platnosť od: 26.04.2008
Účinnosť od: 01.09.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenské právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD34 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o zrušení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov 144/2008 účinný od 01.09.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 144/2008 s účinnosťou od 01.09.2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o zrušení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika (ďalej len „národná akadémia obrany“) sa zrušuje bez ...

§ 2
(1)

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov národnej akadémie obrany vzniknuté ...

(2)

Práva a povinnosti vyplývajúce z právnych vzťahov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov, ...

(3)

Práva a povinnosti národnej akadémie obrany z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov vzniknuté do ...

(4)

Hnuteľný majetok štátu a nehnuteľný majetok štátu, ktorý do 31. augusta 2008 bol v správe národnej akadémie ...

(5)

Pohľadávky a záväzky národnej akadémie obrany prechádzajú na akadémiu ozbrojených síl.

(6)

O prechode správy majetku štátu, prechode práv a povinností z majetkovoprávnych a iných vzťahov, prechode ...

Čl. II

Zákon č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 2 ods. 2 písm. b)“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 2 písm. ...

2.

§ 4 sa vypúšťa vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom 4 až 9.

Čl. III

Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 2 ods. 5, § 4 ods. 1 písm. b), § 6 ods. 1, § 6 ods. 2 ...

2.

V § 4 ods. 3 písmeno f) znie:

„f)
rektora vojenskej vysokej školy.“.

3.

V § 5 ods. 1 písmeno j) znie:

„j)
vojenská vysoká škola pre profesionálnych vojakov vojenskej vysokej školy.“.

4.

V § 6 ods. 2 písmeno k) znie:

„k)
vojenská vysoká škola, je rektor vojenskej vysokej školy.“.

5.

V § 7 ods. 2 písm. b) sa za slovo „spravodajstva“ vkladá čiarka a slová „rektorovi vojenskej vysokej ...

6.

V § 17 ods. 2 písm. b) a § 19 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „vojenskú“.

7.

V § 18 ods. 2 písm. a) a § 25 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „vojenskej“.

8.

V § 21 ods. 11 sa za slovo „súdu“ vkladá čiarka a slová „rektora vojenskej vysokej školy“.

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa dopĺňa citáciou: „zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o ...

10.

V § 25 ods. 2 písm. a) sa za slovo „získal“ vkladá slovo „najmenej“.

11.

V § 25 ods. 2 písm. b) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ...

12.

V § 26 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
špecializačnom štúdiu.“.

13.

V § 27 odsek 1 znie:

„(1) Požadované druhy, študijné odbory a učebné odbory stredoškolského vzdelania, požadované študijné ...

14.

Za § 27 sa vkladajú § 27a a 27b, ktoré znejú:

„§ 27a (1) Profesionálny vojak v hodnostnom zbore dôstojníkov môže byť v súlade s potrebami ozbrojených ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 17a a 17b znejú:

„17a) § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 17b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky ...

15.

V § 60 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „s výnimkou Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika,“. ...

16.

V § 68 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ods. 1 a 2“.

17.

V § 70 ods. 1 písmeno m) znie:

„m) skončil výkon funkcie s plánovanou hodnosťou generál alebo výkon funkcie rektora vojenskej vysokej ...

18.

V § 70 ods. 4 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo zákazu“.

19.

V § 71 písm. s) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem rektora vojenskej vysokej školy,“.

20.

V § 72 ods. 6 sa vypúšťajú slová „s plánovanou hodnosťou generál“.

21.

V § 82 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) o povinnosti profesionálneho vojaka uhradiť náklady spojené so zvýšením kvalifikácie alebo ich pomernú ...

22.

V § 82 ods. 3 písm. b) sa za slová „§ 39 ods. 1 až 4,“ vkladajú slová „§ 39a,“.

23.

V § 82 odsek 6 znie:

„(6) Na právne vzťahy profesionálneho vojaka sa v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. b) nevzťahujú ...

24.

§ 83 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
vydanému podľa § 82 ods. 1 písm. b).“.

25.

V § 84 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „aj na žiadosť profesionálneho vojaka,“.

26.

V § 84 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Prieskumné konanie možno v odôvodnených prípadoch vykonať aj na žiadosť profesionálneho vojaka ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

27.

Za § 104 sa vkladá § 104a, ktorý znie:

„§ 104a (1) Profesionálny vojak má počas vyslania na vysokoškolské štúdium v externej forme na náklady ...

28.

§ 106 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Na profesionálneho vojaka sa pri plnení úloh ozbrojených síl33a) vzťahujú ustanovenia osobitného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 33a a 33b znejú:

„33a) § 4, 9 a § 12 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 321/2002 Z. z. 33b) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ...

29.

V § 147 ods. 1 sa za slová „republiky na účely“ vkladajú slová „humanitárnej pomoci podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:

„43a)
§ 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 321/2002 Z. z.“.

30.

V § 147 ods. 2 sa suma „1 000 USD“ nahrádza sumou „800 EUR“.

31.

V § 147 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

32.

V § 147 ods. 5 sa slová „odsekov 1, 2 alebo 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 alebo 2“.

33.

Za § 166 sa vkladá § 166a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 166a Náhrada výdavkov na zvyšovanie kvalifikácie Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na vysokoškolské ...

34.

V § 167 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

35.

V § 172 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
nasledujúceho po dni zahladenia odsúdenia, ku ktorému dochádza vykonaním trestu,51a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:

„51a)
§ 92 ods. 2 Trestného zákona.“.

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).

36.

V § 172 odsek 4 znie:

„(4) Ak súd rozhodne o oslobodení profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe spod obžaloby, alebo ...

Čl. IV

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 43 odsek 1 znie:

„(1) Na vojenských vysokých školách študujú študenti, ktorí vykonávajú štátnu službu profesionálnych ...

2.

V § 43 odsek 3 znie:

„(3) Vojenské vysoké školy vedú osobitne register študentov, ktorí vykonávajú štátnu službu profesionálnych ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa znie:

„28aa) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

3.

V § 43 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky28a) ...

4.

V § 43 ods. 4 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

5.

V § 43 ods. 5 písm. e) sa slová „generálneho štábu“ nahrádzajú slovami „Generálneho štábu ozbrojených ...

6.

V § 43 ods. 5 písm. f) sa za slovo „štruktúru“ vkladajú slová „profesionálnych vojakov vykonávajúcich ...

7.

V § 43 ods. 5 písm. g) sa za slovo „vývojové“ vkladá slovo „výcvikové,“.

8.

V § 43 ods. 11 sa vypúšťajú slová „ozbrojených síl Slovenskej republiky„.

9.

V § 43 ods. 12 sa za slovo „vývojových“ vkladá slovo „výcvikových,“.

10.

V § 43 odsek 14 znie:

„(14) Praktická výučba podľa študijných programov a výcvikové činnosti sa uskutočňujú najmä vo výrobných ...

11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29b sa vypúšťa.

12.

V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa vypúšťa citácia „zákon č. 370/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov“. ...

13.

V § 73 ods. 1 sa v tretej vete na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorí vykonávajú ...

14.

V § 73 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo obrany môže využívať údaje o študentoch vojenských ...

Čl. V

Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z., ...

V § 4 ods. 11 sa slová „Akadémia ozbrojených síl a Národná akadémia obrany11) nahrádzajú slovami „vojenské ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008 okrem § 2 ods. 6 v čl. I a dvadsiateho ôsmeho až tridsiateho ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore