Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68580
Dôvodové správy: 1770
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.12.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 142/2000 účinný od 01.03.2018


Platnosť od: 03.05.2000
Účinnosť od: 01.03.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD502 DS2 EU PP25 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 142/2000 účinný od 01.03.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 142/2000 s účinnosťou od 01.03.2018 na základe 42/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon na zabezpečenie jednotnosti a správnosti merania upravuje

a)

zákonné meracie jednotky,

b)

požiadavky na určené meradlá, ostatné meradlá a ich metrologickú kontrolu,

c)

podmienky úradného merania,

d)

požiadavky na spotrebiteľsky balené výrobky,

e)

podmienky autorizácie a registrácie,

f)

pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť metrológie,

g)

metrologický dozor,

h)

ukladanie pokút.

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Podľa tohto zákona sa rozumie

a)

meracia jednotka špecifická hodnota fyzikálnej alebo technickej veličiny, ktorá je definovaná ...

b)

Medzinárodná sústava jednotiek SI sústava meracích jednotiek prijatá a odporúčaná Generálnou ...

c)

meradlo prostriedok, ktorý slúži na určenie hodnoty meranej veličiny, pričom zahŕňa mieru, merací ...

d)

druh meradla skupina meradiel slúžiacich na meranie tej istej veličiny, ktoré sú založené na ...

e)

typ meradla definitívne vyhotovenie meradla určitej konštrukcie v súlade s dokumentáciou vzťahujúcou ...

f)

etalón meradlo určené na definovanie, realizovanie, uchovávanie alebo reprodukovanie meracej jednotky ...

g)

nadväznosť etalónu alebo meradla vzťah hodnoty etalónu alebo údaja meradla k národnému etalónu, ...

h)

referenčný materiál látka, ktorej zloženie alebo vlastnosti sú určené s dostatočnou presnosťou, ...

i)

kalibrácia meradla súhrn operácií uskutočňovaných s cieľom určenia vzťahu medzi hodnotou indikovanou ...

j)

uvedenie meradla na trh moment, keď meradlo prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy ...

k)

uvedenie spotrebiteľsky baleného výrobku na trh moment, keď výrobok prvýkrát prechádza odplatne ...

l)

overovacia značka značka potvrdzujúca, že meradlo vyhovelo pri overení,

m)

zabezpečovacia značka značka určená na zabezpečenie meradla proti neoprávnenému zásahu do meradla, ...

n)

dočasná zabezpečovacia značka opravára zabezpečovacia značka, ktorá umožňuje používanie ...

o)

značka montážnika značka určená na zabezpečenie meradla po vykonanej montáži proti neoprávnenej ...

DRUHÁ ČASŤ

ZÁKONNÉ MERACIE JEDNOTKY A MERADLÁ

§ 3
Zákonné meracie jednotky
(1)

Meracími jednotkami (ďalej len „jednotka“) podľa tohto zákona v Slovenskej republike sú

a)
základné jednotky Medzinárodnej sústavy jednotiek SI (ďalej len „SI“)
1.
meter ako jednotka dĺžky, symbol m,
2.
kilogram ako jednotka hmotnosti, symbol kg,
3.
sekunda ako jednotka času, symbol s,
4.
ampér ako jednotka elektrického prúdu, symbol A,
5.
kelvin ako jednotka termodynamickej teploty, symbol K,
6.
mól ako jednotka látkového množstva, symbol mol,
7.
kandela ako jednotka svietivosti, symbol cd,
b)
odvodené jednotky SI,
c)
násobky základných jednotiek SI a násobky odvodených jednotiek SI,
d)
jednotky povolené popri jednotkách SI.
(2)

Definície základných jednotiek SI, spôsob tvorby odvodených jednotiek SI, násobkov základných ...

§ 4
Používanie jednotiek
(1)

Orgány štátnej správy, podnikatelia1) a iné právnické osoby sú povinné používať jednotky ...

(2)

V odôvodnených prípadoch môže úrad na základe písomnej žiadosti povoliť v určenej oblasti ...

(3)

V medzinárodnom styku možno použiť aj iné jednotky, ak zodpovedajú medzinárodným obchodným ...

(4)

Na označenie výrobku možno použiť aj doplnkový údaj v iných ako zákonných jednotkách; označenie ...

§ 5
Členenie meradiel

Meradlá sa členia na skupiny:

a)

národné etalóny a ostatné etalóny,

b)

certifikované referenčné materiály a ostatné referenčné materiály,

c)

určené meradlá a ostatné meradlá.

§ 6
Národné etalóny a ostatné etalóny
(1)

Národný etalón realizuje, uchováva a reprodukuje hodnoty príslušných jednotiek a stupnice hodnôt ...

(2)

Za tvorbu, rozvoj a uchovávanie národných etalónov zodpovedá úrad.

(3)

Za národný etalón možno vyhlásiť etalón realizovaný a uchovávaný Slovenským metrologickým ...

(4)

Odborným garantom fyzikálnej realizácie a technickej realizácie, medzinárodného porovnávania, ...

(5)

Národný etalón vyhlasuje a jeho vyhlásenie mení a zrušuje úrad na návrh ústavu.Vyhlásenie, ...

(6)

Dohľad nad rozvojom, uchovávaním a používaním národných etalónov vykonáva ústav.

(7)

Na ochranu národných etalónov možno zriadiť v okolí ich uchovávania ochranné pásmo podľa osobitného ...

(8)

Ostatné etalóny najvyššej metrologickej úrovne v Slovenskej republike v odboroch merania, v ktorých ...

(9)

Ak národný etalón realizuje a uchováva iná právnická osoba, je povinná oznámiť ústavu všetky ...

(10)

Ústav pri dohľade ústavu nad národnými etalónmi môže od inej právnickej osoby, ktorá národný ...

(11)

Podrobnosti o vyhlasovaní, rozvoji, uchovávaní, používaní, zmene vyhlásenia a zrušení vyhlásenia ...

§ 7
Certifikované referenčné materiály a ostatné referenčné materiály
(1)

Certifikovaný referenčný materiál je referenčný materiál certifikovaný ústavom. Certifikáciou ...

(2)

Certifikovaný referenčný materiál poskytuje základ jednotnosti a správnosti meraní a používa ...

(3)

Za certifikovaný referenčný materiál môže ústav uznať aj referenčný materiál vyrobený v ...

(4)

Ústav pri certifikácii referenčného materiálu osvedčí hodnoty určených vlastností spolu s ...

(5)

Vyhlásený certifikovaný referenčný materiál je certifikovaný referenčný materiál, pre ktorý ...

(6)

Vyhlásený certifikovaný referenčný materiál vyhlasuje a jeho vyhlásenie zrušuje úrad na návrh ...

(7)

Vyhlásený certifikovaný referenčný materiál sa používa na overenie určeného meradla alebo ...

(8)

Ostatný referenčný materiál poskytuje základ jednotnosti a správnosti meraní v odboroch merania ...

(9)

Podrobnosti o certifikácii referenčných materiálov, vyhlásení certifikovaných referenčných ...

§ 8
Určené meradlá a ostatné meradlá
(1)

Určené meradlá sú meradlá určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo posúdenie zhody.3)

(2)

O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie

a)
pri meraniach súvisiacich s platbami,
b)
pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia,
c)
pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov,
d)
v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania ...
e)
pri meraniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis.4)
(3)

Meranie súvisiace s platbami je najmä meranie v obchodných vzťahoch, meranie na určovanie ceny ...

(4)

Bez vykonania metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody3) sa určené meradlá nesmú uvádzať ...

(5)

Druhy určených meradiel a oblasti ich použitia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

(6)

Ostatné meradlá podľa § 5 písm. c) sú všetky meradlá, ktoré nie sú národnými etalónmi, ...

TRETIA ČASŤ

METROLOGICKÁ KONTROLA A ÚRADNÉ MERANIE

§ 9
Metrologická kontrola
(1)

Metrologická kontrola sa uskutočňuje

a)
pred uvedením určených meradiel na trh,
b)
počas používania určených meradiel.
(2)

Metrologická kontrola pred uvedením určených meradiel na trh je

a)
schválenie typu určených meradiel (ďalej len „schválenie typu“)
1.
národné schválenie typu alebo
2.
schválenie typu Európskych spoločenstiev,
b)
prvotné overenie určených meradiel (ďalej len „prvotné overenie“)
1.
národné prvotné overenie alebo
2.
prvotné overenie Európskych spoločenstiev.
(3)

Ak sa schválenie typu nevyžaduje, podlieha len prvotnému overeniu. Ak sa prvotné overenie určeného ...

(4)

Metrologická kontrola počas používania určených meradiel je následné overenie určených meradiel ...

(5)

Metrologickú kontrolu vykonáva ústav alebo právnická osoba určená úradom (ďalej len „určená ...

(6)

Ústav, určená organizácia a autorizovaná osoba môžu požadovať od objednávateľa metrologickej ...

(7)

Ak sa meranie uskutočňuje podľa osobitných predpisov6a) a nevykonáva sa určeným meradlom, musí ...

(8)

Kalibráciu meradiel podľa odseku 7 vykonáva

a)
ústav,
b)
určená organizácia,
c)
akreditované kalibračné laboratórium,
d)
oprávnená osoba podľa osobitného predpisu,6ab)
e)
spôsobilý subjekt podľa osobitného predpisu.6ac)
(9)

Podrobnosti o spôsobe metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody3) ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 10
Podmienky schválenia typu
(1)

Schválením typu sa potvrdzuje, že typ určeného meradla vyhovuje svojimi technickými charakteristikami, ...

(2)

V osobitných prípadoch, najmä pri určených meradlách špecifických aplikácií, keď hospodárnosť ...

(3)

Žiadosť o schválenie typu podáva ústavu výrobca určeného meradla z členského štátu Európskej ...

(4)

Žiadosť o schválenie typu Európskych spoločenstiev pre daný typ meradla možno podať len v jednom ...

(5)

Ústav môže požadovať od žiadateľa o schválenie typu poskytnutie potrebného počtu vzoriek určeného ...

(6)

Ústav je oprávnený požadovať vzorku určeného meradla na uloženie v ústave ako doklad o schválení ...

(7)

Predpísané nápisy na určenom meradle musia byť v štátnom jazyku.6)

(8)

Podrobnosti o technických požiadavkách a metrologických požiadavkách na jednotlivé druhy určených ...

§ 11
Rozhodnutie o schválení typu
(1)

Ústav vydá na základe výsledkov posúdenia predloženej technickej dokumentácie, výsledkov technických ...

(2)

Ústav vydá rozhodnutie podľa odseku 1 do 120 dní od doručenia vzorky určeného meradla a úplnej ...

(3)

V rozhodnutí o schválení typu sa uvedú

a)
údaje potrebné na identifikáciu meradla,
b)
technický popis meradla,
c)
základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky,
d)
záver technickej skúšky,
e)
spôsob overenia meradla,
f)
čas platnosti overenia,
g)
údaj o platnosti rozhodnutia o schválení typu,
h)
ďalšie požiadavky, ktoré meradlo musí splniť,
i)
umiestnenie overovacích značiek a zabezpečovacích značiek alebo značiek montážnika, ak je to ...
(4)

K rozhodnutiu o schválení typu sa prikladajú opisy, nákresy a schémy nevyhnutné na identifikáciu ...

(5)

V rozhodnutí o schválení typu prídavného zariadenia sa uvedie

a)
typ meradla, ku ktorému môže byť prídavné zariadenie pripojené alebo ktorého môže byť súčasťou, ...
b)
všeobecné podmienky činnosti meradla ako celku, pre ktoré je prídavné zariadenie schválené.
(6)

Rozhodnutie o schválení typu má platnosť desať rokov. Platnosť rozhodnutia o schválení typu ...

(7)

Výrobca alebo dovozca meradiel schváleného typu je povinný vopred oznámiť ústavu všetky úpravy ...

(8)

Určené meradlo uvedené na trh možno používať po uplynutí platnosti rozhodnutia o schválení ...

(9)

Za meradlo schváleného typu sa považuje aj určené meradlo, ktorého typ bol schválený podľa ...

(10)

Schválenie typu, pozastavenie schválenia typu a zrušenie schválenia typu uverejňuje úrad vo vestníku. ...

§ 12
Rozhodnutie o schválení typu s obmedzením
(1)

Platnosť rozhodnutia o schválení typu môže byť obmedzená, ak sa pri konštrukcii meradla použijú ...

a)
počtom meradiel,
b)
povinnosťou informovať ústav o umiestnení meradiel,
c)
oblasťou použitia meradiel,
d)
osobitnými podmienkami súvisiacimi s použitým technickým riešením.
(2)

Rozhodnutie o schválení typu s obmedzením platí najviac dva roky a jeho platnosť môže byť predĺžená ...

(3)

Rozhodnutie o schválení typu s obmedzením možno vydať, iba ak sú určené technické požiadavky ...

(4)

Rozhodnutie o schválení typu Európskych spoločenstiev s obmedzením možno vydať po predchádzajúcom ...

§ 13
Pozastavenie platnosti a zrušenie rozhodnutia o schválení typu
(1)

Ústav môže platnosť rozhodnutia o schválení typu pozastaviť alebo rozhodnutie zrušiť, ak

a)
meradlá nezodpovedajú podmienkam podľa § 10,
b)
meradlá nespĺňajú metrologické požiadavky uvedené v rozhodnutí o schválení typu alebo v rozhodnutí ...
c)
zistí, že neboli dodržané podmienky vydania rozhodnutia o schválení typu.
(2)

Ak sa pri používaní meradiel vyrobených podľa schváleného typu prejaví chyba všeobecného charakteru, ...

(3)

Úrad môže rozhodnutím zakázať uvádzať na trh meradlá uvedené v odseku 2 až do ďalšieho ...

§ 14
Značky schváleného typu
(1)

Značkami schváleného typu sú

a)
národná značka schváleného typu,
b)
značka schváleného typu Európskych spoločenstiev.
(2)

Výrobca alebo dovozca je povinný pred uvedením meradiel na trh umiestniť na nich značku schváleného ...

(3)

Značku schváleného typu Európskych spoločenstiev môže výrobca alebo dovozca umiestniť na meradlo ...

(4)

Ak druh meradla nepodlieha schváleniu typu, výrobca alebo dovozca môže na vlastnú zodpovednosť ...

(5)

Značka schváleného typu a osobitná značka musia byť umiestnené na viditeľnom mieste na meradle ...

(6)

Umiestňovanie značiek a symbolov na meradlách, ktoré by mohli viesť k zámene so značkami schváleného ...

(7)

Značky schváleného typu, osobitné značky a spôsob ich umiestnenia ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 15
Overenie určeného meradla
(1)

Overenie určeného meradla pozostáva zo skúšky meradla a potvrdenia jeho zhody so schváleným typom, ...

(2)

Ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vykoná overenie v dohodnutom termíne na základe ...

(3)

Ústav alebo určená organizácia môže so súhlasom úradu využiť na účely overenia výsledky ...

(4)

Ak ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vykoná overenie určeného meradla mimo ...

(5)

Ak určené meradlo podlieha schváleniu typu, ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba ...

(6)

O overení určeného meradla ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vydá doklad o ...

(7)

Platnosť overenia určeného meradla zaniká, ak

a)
uplynul čas jeho platnosti,
b)
je vykonaná oprava, zmena alebo úprava meradla, ktorá môže ovplyvniť jeho technické charakteristiky ...
c)
meradlo je poškodené tak, že mohlo stratiť niektorú technickú charakteristiku alebo metrologickú ...
d)
je poškodená, pozmenená, odstránená alebo inak porušená overovacia značka alebo zabezpečovacia ...
e)
je zjavné, že meradlo stratilo požadované technické charakteristiky alebo metrologické charakteristiky, ...
(8)

Čas platnosti overenia jednotlivých druhov určených meradiel a spôsob počítania času platnosti ...

(9)

Metódy skúšania pri overovaní jednotlivých druhov určených meradiel ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 16
Prvotné overenie
(1)

Prvotné overenie je overenie nového určeného meradla.

(2)

Prvotné overenie nového určeného meradla je povinný zabezpečiť výrobca meradla alebo dovozca ...

(3)

Prvotné overenie nového určeného meradla, ktoré nepodlieha schváleniu typu, môže vykonať len ...

(4)

Prvotné overenie nového určeného meradla možno vykonať aj iným spôsobom než skúškou každého ...

(5)

Prvotne overené nové určené meradlo možno uvádzať na trh do konca roka nasledujúceho po roku, ...

(6)

Ak sa prvotné overenie nevyžaduje, výrobca alebo dovozca na vlastnú zodpovednosť označí meradlo ...

(7)

Za prvotne overené sa považuje aj určené meradlo uvedené na trh alebo do používania podľa osobitných ...

§ 17
Následné overenie
(1)

Následné overenie je každé overenie, ktoré nasleduje po prvotnom overení alebo po vykonanej oprave ...

(2)

Úrad môže povoliť používanie niektorých druhov určených meradiel v čase od ukončenia ich ...

(3)

Používateľ určeného meradla môže určené meradlo používať podľa odseku 2, ak registrovaná ...

(4)

Ak sa určené meradlo preukázateľne prestalo používať na účel, na ktorý bolo zaradené do skupiny ...

§ 18
Overovacie značky
(1)

Overovacími značkami sú

a)
národné overovacie značky,
b)
značka prvotného overenia Európskych spoločenstiev.
(2)

Značku prvotného overenia Európskych spoločenstiev môže ústav, určená organizácia alebo autorizovaná ...

(3)

Umiestňovanie značiek a symbolov na meradlách, ktoré by mohli viesť k zámene s overovacími značkami ...

(4)

Overovacie značky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

§ 19
Používanie určených meradiel
(1)

Určené meradlá možno používať na daný účel, len ak majú platné overenie, ak sa toto vyžaduje. ...

(2)

Podnikateľ alebo iná právnická osoba je povinná

a)
používať určené meradlá v prípadoch, v ktorých je ich používanie ustanovené (§ 8), a na ...
b)
udržiavať používané určené meradlá v náležitom technickom stave,
c)
predkladať používané určené meradlá na metrologickú kontrolu podľa tohto zákona,
d)
používať určené meradlá toho druhu, ktorý je na daný účel použitia určený,
e)
viesť evidenciu všetkých používaných určených meradiel a ostatných meradiel podľa § 9 ods. ...
f)
určovať výšku platby podľa údajov zistených z platne overeného určeného meradla, ak sa také ...
(3)

Poškodzovanie, pozmeňovanie alebo odstraňovanie platných overovacích značiek, zabezpečovacích ...

(4)

Ak je meradlo počas používania zaradené do skupiny určených meradiel, podlieha metrologickej kontrole. ...

(5)

Ak pri používaní určeného meradla môžu byť poškodené záujmy fyzickej osoby alebo právnickej ...

(6)

Určené meradlo sa podľa odseku 5 považuje za vyhovujúce, ak jeho chyba neprekročí najväčšiu ...

(7)

Najväčšiu dovolenú chybu v používaní pre jednotlivé druhy určených meradiel ustanoví všeobecne ...

§ 20
Úradné meranie
(1)

Úradné meranie je meranie vykonávané ústavom, určenou organizáciou alebo autorizovanou osobou ...

(2)

Úradné meranie je meranie vykonávané

a)
ak to vyplýva z osobitného predpisu,
b)
z rozhodnutia štátneho orgánu,
c)
na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(3)

O výsledku úradného merania vydá vykonávateľ úradného merania doklad, ktorý je verejnou listinou. ...

(4)

V doklade o úradnom meraní vykonávateľ úradného merania uvedie

a)
identifikačné údaje vykonávateľa úradného merania, ak ide o autorizovanú osobu, aj číslo rozhodnutia ...
b)
identifikačné údaje žiadateľa a číslo žiadosti o úradné meranie,
c)
účel úradného merania a druh úradného merania,
d)
predmet úradného merania a jeho identifikačné údaje,
e)
údaje o použitých meradlách (typ meradla, merací rozsah, výrobné číslo, údaje o presnosti ...
f)
použitú meraciu metódu, prípadne jej popis,
g)
v prípade potreby ostatné údaje o podmienkach úradného merania,
h)
postup vyhodnotenia nameraných údajov a výsledky úradného merania (číselné hodnoty s uvedením ...
i)
dátum úradného merania,
j)
dátum vydania dokladu o úradnom meraní,
k)
meno a podpis zamestnanca, ktorý úradné meranie vykonal,
l)
odtlačok pečiatky vykonávateľa úradného merania, meno a podpis povereného zástupcu vykonávateľa ...
(5)

Týmto zákonom nie je dotknutá právomoc ostatných ústredných orgánov štátnej správy autorizovať ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOTREBITEĽSKY BALENÉ VÝROBKY

§ 21
Spotrebiteľsky balený výrobok
(1)

Spotrebiteľsky balený výrobok je výrobok určený na predaj, vložený do obalu bez prítomnosti ...

(2)

Spotrebiteľské balenie je celok pozostávajúci z výrobku a zo samostatného obalu, do ktorého je ...

(3)

Spotrebiteľské balenie môže prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca pred uvedením na trh označiť ...

(4)

Spotrebiteľské balenie musí spĺňať požiadavky na množstvo výrobku.

(5)

Spotrebiteľské balenie musí byť označené údajom o hmotnosti alebo objeme výrobku, ktoré má ...

(6)

Spotrebiteľské balenie obsahujúce kvapalné výrobky musí mať uvedený menovitý objem výrobku ...

(7)

Menovitá hmotnosť alebo menovitý objem spotrebiteľského balenia musí zodpovedať ustanoveným ...

(8)

Spotrebiteľské balenie podlieha štátnemu metrologickému dozoru podľa § 33 a 34 (ďalej len „metrologický ...

(9)

Podrobnosti o označenom spotrebiteľskom balení a spotrebiteľskom balení, množstve a metódach ...

(10)

Druhy výrobkov a pre ne ustanovené hodnoty menovitej hmotnosti alebo menovitého objemu označeného ...

§ 22
Povinnosti prevádzkovateľa baliarne a dovozcu označeného spotrebiteľského balenia
(1)

Prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca označeného spotrebiteľského balenia je zodpovedný za to, ...

(2)

Za množstvo výrobku v obale (ďalej len „skutočný obsah“) zodpovedá prevádzkovateľ baliarne ...

(3)

Požiadavky uvedené v odseku 2 sa považujú za splnené, ak prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca ...

(4)

Dovozca namiesto merania a kontroly podľa odseku 2 môže predložiť doklady potvrdzujúce splnenie ...

(5)

Pri výrobkoch, ktorých menovité množstvo je vyjadrené v jednotkách objemu, jednou z metód splnenia ...

(6)

Prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca je povinný na označenom spotrebiteľskom balení uviesť menovité ...

PIATA ČASŤ

AUTORIZÁCIA A REGISTRÁCIA

§ 23
Autorizácia
(1)

Autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi alebo inej právnickej osobe na výkon overovania ...

(2)

Úrad autorizuje podnikateľa alebo inú právnickú osobu, ktorá

a)
vlastní technické vybavenie a má priestorové podmienky na výkon činnosti, ktorá je predmetom ...
b)
má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel,
c)
v prípade žiadosti na výkon overovania určených meradiel má akreditáciu podľa osobitného predpisu9) ...
d)
má zástupcu zodpovedného za činnosť alebo je sama zástupcom zodpovedným za činnosť, ktorá ...
e)
zamestnáva na odborné vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, ďalšiu osobu, ktorá ...
f)
má vytvorený a dokumentovaný systém práce, ktorý zabezpečuje trvalé dodržiavanie určených ...
g)
je schopná organizačne zabezpečiť nestrannosť výkonu činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, ...
h)
je schopná zabezpečiť ochranu údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom a údajov, ktoré by sa mohli ...
i)
je schopná prijímať nestranné rozhodnutia vo vzťahu k záujmom výrobcov, opravárov a iných subjektov, ...
j)
má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou autorizovanej osoby,
k)
nie je v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní, ani nie je v likvidácii,
l)
používa pri overovaní meradla metódu merania s rozšírenou kombinovanou štandardnou neistotou ...
m)
má vypracovanú dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie podmienok autorizácie podľa písmen a) ...
(3)

Úrad preverí splnenie podmienok autorizácie. Súčasťou preverovania je posúdenie predpokladov ...

(4)

Autorizácia sa neudeľuje na výkon overovania druhov určených meradiel, ktoré sa používajú pri ...

(5)

Podrobnosti o autorizácii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

§ 24
Rozhodnutie o autorizácii
(1)

Úrad rozhodne o autorizácii do 60 dní od podania žiadosti o autorizáciu. Ak úrad na základe rozhodnutia ...

(2)

V rozhodnutí o autorizácii úrad uvedie

a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide ...
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
meno, priezvisko a dátum narodenia (ďalej len „osobné údaje“) zodpovedného zástupcu,
d)
predmet a rozsah autorizácie s uvedením technických špecifikácií činnosti, ktorá je predmetom ...
e)
zoznam predpisov, podľa ktorých autorizovaná osoba vykonáva činnosť, na ktorú je autorizovaná. ...
(3)

Rozhodnutie o autorizácii má platnosť päť rokov, ak v rozhodnutí nie je uvedený kratší čas ...

(4)

Úrad pridelí autorizovanej osobe na výkon overovania určených meradiel overovaciu značku.

(5)

Úrad rozhodnutím autorizáciu zmení alebo autorizáciu pozastaví, ak

a)
autorizovaná osoba dočasne neplní podmienky autorizácie určené týmto zákonom a rozhodnutím ...
b)
autorizovaná osoba dočasne nemôže riadne vykonávať činnosť, na ktorú bola autorizovaná,
c)
zistí nedostatky pri výkone činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
d)
autorizovaná osoba sa nezúčastní medzilaboratórneho porovnávacieho merania podľa § 25 ods. 1 ...
e)
o to požiada autorizovaná osoba.
(6)

Úrad rozhodnutím zruší pozastavenie autorizácie, ak pominuli dôvody pozastavenia autorizácie.

(7)

Úrad autorizáciu rozhodnutím zruší, ak

a)
autorizovaná osoba prestala plniť podmienky autorizácie určené týmto zákonom a rozhodnutím o ...
b)
autorizovaná osoba trvalo nemôže riadne vykonávať činnosť, na ktorú bola autorizovaná,
c)
zistí závažné nedostatky pri výkone činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
d)
zanikne dôvod autorizácie na výkon danej činnosti,
e)
o to požiada autorizovaná osoba.
(8)

Žiadosť o zrušenie autorizácie musí autorizovaná osoba podať najmenej šesť mesiacov pred predpokladaným ...

(9)

Autorizácia zaniká

a)
zánikom autorizovanej osoby,
b)
smrťou, vyhlásením za mŕtveho alebo skončením pracovného pomeru zodpovedného zástupcu, ak bezodkladne ...
c)
zrušením podľa odseku 7,
d)
uplynutím času platnosti rozhodnutia o autorizácii.
(10)

Oznámenie o vydaní rozhodnutia o autorizácii, rozhodnutia o zmene autorizácie, rozhodnutia o pozastavení ...

§ 25
Povinnosti a oprávnenia autorizovanej osoby
(1)

Autorizovaná osoba je povinná

a)
vykonávať činnosť, na ktorú je autorizovaná, s odbornou starostlivosťou v súlade s rozhodnutím ...
b)
požiadať úrad o schválenie zmeny podmienok, na základe ktorých bola autorizovaná; zmena podmienok ...
c)
udržiavať v aktuálnom stave dokumentáciu podľa § 23 ods. 2 písm. m),
d)
uviesť v dokladoch, ktoré vydáva, svoje obchodné meno a pripojiť k podpisu odtlačok pečiatky ...
e)
uchovávať kópie vydaných dokladov a viesť ich evidenciu,
f)
zúčastniť sa medzilaboratórnych porovnávacích meraní, ak tak určí úrad,
g)
vykonať skúšku určeného meradla v rozsahu skúšky pri overení pred zásahom do meradla a poskytnúť ...
h)
plniť podmienky autorizácie,
i)
oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy skutočnosti zistené pri úradnom meraní, ktoré ...
j)
odovzdať úradu rozhodnutie o autorizácii po skončení činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, ...
(2)

Osoba, ktorá nie je autorizovaná, nesmie poskytnúť alebo sprostredkovať výkon overovania určeného ...

(3)

Autorizovaná osoba je oprávnená zrušiť platnosť vydaného dokladu, ak zistí, že neboli splnené ...

(4)

Autorizovaná osoba nie je oprávnená vykonávať činnosť, na ktorú je autorizovaná, pre objednávateľa ...

§ 26
Registrácia
(1)

Podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel alebo balenie, ...

(2)

Podmienkou registrácie je, že podnikateľ

a)
má technické vybavenie a priestorové podmienky na výkon činnosti, ktorá je predmetom registrácie, ...
b)
nemá vydané platné rozhodnutie o autorizácii podľa § 24,
c)
má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel,
d)
má zástupcu zodpovedného za činnosť alebo je sám zástupcom zodpovedným za činnosť, ktorá ...
e)
má vytvorený a dokumentovaný systém práce, ktorý zabezpečuje trvalé dodržiavanie určených ...
(3)

Úrad preverí splnenie podmienok registrácie. Súčasťou preverovania môže byť kontrola u podnikateľa ...

(4)

Podrobnosti o registrácii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

§ 27
Rozhodnutie o registrácii
(1)

Úrad rozhodne o registrácii do 60 dní od podania prihlášky na registráciu.

(2)

V rozhodnutí o registrácii podnikateľa (ďalej len „registrovaná osoba“) úrad uvedie

a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide ...
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
osobné údaje zástupcu,
d)
predmet a rozsah registrácie s uvedením technických špecifikácií činnosti, ktorá je predmetom ...
e)
obsah a tvar zabezpečovacej značky používanej opravárom, obsah a tvar dočasnej zabezpečovacej ...
(3)

Úrad registráciu rozhodnutím zruší, ak

a)
registrovaná osoba prestala plniť podmienky registrácie podľa § 26 ods. 2 a rozhodnutia o registrácii, ...
b)
registrovaná osoba zanikne,
c)
činnosť, ktorá je predmetom registrácie, je zrušená alebo
d)
registrovaná osoba opakovane poruší povinnosti podľa § 28.
§ 28
Povinnosti registrovanej osoby

Registrovaná osoba je povinná

a)
plniť podmienky registrácie,
b)
zabezpečiť, aby určené meradlo po oprave zodpovedalo schválenému typu a spĺňalo technické požiadavky ...
c)
zabezpečiť, aby montáž určeného meradla zodpovedala schválenému typu a podmienkam schválenia ...
d)
vykonať montáž určeného meradla iba s predchádzajúcim súhlasom používateľa určeného meradla, ...
e)
zabezpečiť, aby označené spotrebiteľské balenie spĺňalo požiadavky podľa § 21,
f)
požiadať úrad o schválenie zmeny podmienok, na základe ktorých bola registrovaná; zmena podmienok ...
g)
odovzdať úradu rozhodnutie o registrácii po skončení činnosti, ktorá je predmetom registrácie, ...
§ 29
Spôsobilosť v oblasti metrológie
(1)

Spôsobilosť v oblasti metrológie je súhrn odborných vedomostí a praktických schopností a znalosť ...

(2)

Spôsobilosť v oblasti metrológie overuje ústav v rozsahu podľa odseku 1 skúškou na náklady skúšanej ...

(3)

Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie musí mať zodpovedný zástupca autorizovanej osoby, zástupca ...

ŠIESTA ČASŤ

ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY METROLOGICKÝ DOZOR

§ 30
Orgány štátnej správy pre oblasť metrológie

Orgány štátnej správy pre oblasť metrológie sú:

a)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,

b)

Slovenský metrologický ústav,

c)

Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „metrologický inšpektorát“).

§ 31
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
(1)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je ústredným orgánom ...

(2)

Úrad na zabezpečenie správnosti a jednotnosti merania

a)
vypracúva koncepciu štátnej politiky v oblasti metrológie a zabezpečuje jej realizáciu,
b)
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných vládnych metrologických organizáciách, zabezpečuje ...
c)
vyhlasuje národné etalóny, mení a zrušuje ich vyhlásenie a vyhlasuje certifikované referenčné ...
d)
určuje druhy určených meradiel, technické požiadavky a metrologické požiadavky na jednotlivé ...
e)
rozhoduje o autorizácii na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania a vedie ...
f)
rozhoduje o registrácii a vedie zoznam registrovaných osôb,
g)
usmerňuje činnosť v oblasti metrológie,
h)
uverejňuje vo vestníku vyhlásenie národných etalónov a certifikovaných referenčných materiálov, ...
i)
uverejňuje na webovom sídle úradu a na ústrednom portáli verejnej správy zoznam
1.
národných etalónov,
2.
vyhlásených certifikovaných referenčných materiálov,
3.
schválených typov určených meradiel,
4.
autorizovaných osôb,
5.
registrovaných osôb a
6.
laboratórií, ktoré vykonali prvotné overenie podľa § 37 ods. 5 písm. b),
j)
vytvára podmienky na výkon činností v oblasti metrológie,
k)
je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam ústavu a metrologického inšpektorátu.
(3)

Metrologické činnosti podľa tohto zákona v rozsahu vymedzenom zriaďovacou listinou vykonáva určená ...

§ 32
Slovenský metrologický ústav
(1)

Slovenský metrologický ústav je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

(2)

Ústav ako národná metrologická inštitúcia

a)
rozpracúva koncepciu rozvoja metrológie, uskutočňuje výskum a vývoj v oblasti metrológie,
b)
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných metrologických organizáciách, zabezpečuje úlohy ...
c)
zabezpečuje uchovávanie a medzinárodné porovnávanie národných etalónov jednotiek a ich stupníc ...
d)
koordinuje postup schvaľovania národných etalónov a certifikuje referenčné materiály,
e)
schvaľuje typy určených meradiel, overuje určené meradlá a vykonáva úradné merania,
f)
vydáva doklady o spôsobilosti v oblasti metrológie,
g)
posudzuje splnenie odborných predpokladov žiadateľa o autorizáciu podľa tohto zákona,
h)
zabezpečuje tvorbu slovenských technických noriem a predpisov pre oblasť metrológie.
§ 33
Slovenský metrologický inšpektorát
(1)

Slovenský metrologický inšpektorát je právnická osoba zriadená úradom.10a)

(2)

Metrologický inšpektorát je orgánom metrologického dozoru.

(3)

Metrologický inšpektorát kontroluje, ako orgány štátnej správy, podnikatelia a iné právnické ...

a)
používania jednotiek a ich symbolov,
b)
povinností používateľmi určených meradiel a ostatných meradiel podľa § 9 ods. 7,
c)
povinností výrobcami a dovozcami určených meradiel pred ich uvedením na trh,
d)
podmienok, rozsahu a úrovne metrologických činností vykonávaných ústavom, určenou organizáciou ...
e)
technických, priestorových a personálnych podmienok, ako aj rozsahu a úrovne činností vykonávaných ...
f)
parametrov vyrábaných určených meradiel v súlade so schváleným typom,
g)
povinností prevádzkovateľmi baliarní a dovozcami označených spotrebiteľských balení,
h)
zhody skutočného obsahu s hodnotou menovitého množstva vopred určenou a vyznačenou na obale spotrebiteľského ...
(4)

Metrologický inšpektorát skúša alebo dá vyskúšať ústavu alebo určenej organizácii protokolárne ...

(5)

Metrologický inšpektorát plní aj funkciu orgánu dohľadu11) v oblasti meradiel.

(6)

Ak metrologický inšpektorát zistí porušenie povinností podľa odseku 3, uloží kontrolovanej ...

(7)

Kontrolovaná osoba je povinná umožniť zamestnancom metrologického inšpektorátu vykonávajúcim ...

(8)

Pri výkone metrologického dozoru sa inšpektori preukazujú preukazom inšpektora vydaným metrologickým ...

(9)

Podrobnosti o výkone metrologického dozoru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

§ 34
Metrologický dozor nad spotrebiteľským balením
(1)

Metrologický dozor nad spotrebiteľským balením vykonávajú inšpektori u prevádzkovateľa baliarne, ...

(2)

Inšpektor pozastaví balenie výrobkov do označeného spotrebiteľského balenia až do odstránenia ...

a)
ktorého menovité množstvo nezodpovedá hodnotám podľa osobitného predpisu,11a)
b)
ktorého skutočný obsah nespĺňa požiadavky na množstvo výrobku podľa osobitného predpisu,11a) ...
c)
ktoré nie je označené predpísanými údajmi o menovitom množstve výrobku alebo
d)
na ktorom nie je uvedený prevádzkovateľ baliarne, osoba, ktorá nariadila balenie, alebo
e)
dovozca; prevádzkovateľom baliarne môže byť prevádzkovateľ potravinárskeho podniku podľa osobitného ...
(3)

Ustanovenie odseku 2 sa primerane vzťahuje aj na spotrebiteľské balenie.

(4)

Kontrolovanej osobe nepatrí náhrada za odobraté vzorky spotrebiteľských balení použité pri deštruktívnej ...

(5)

Výkonom dozoru metrologickým inšpektorátom nie je dotknutá pôsobnosť ostatných orgánov štátnej ...

(6)

Na konanie o pozastavení balenia výrobkov a zákaz uvedenia spotrebiteľských balení na trh sa nevzťahujú ...

§ 35
Oprávnenia a povinnosti inšpektorov
(1)

Inšpektori sú oprávnení

a)
vstupovať do výrobných, obchodných a skladovacích priestorov a do ďalších objektov kontrolovaných ...
b)
požadovať príslušné informácie, doklady a údaje,
c)
požadovať vytvorenie primeraných podmienok na výkon metrologického dozoru,
d)
odobrať určené meradlo alebo spotrebiteľské balenie,
e)
overovať totožnosť kontrolovaných osôb, ich zamestnancov alebo osôb, ktoré v mene kontrolovaných ...
f)
uložiť pokutu v blokovom konaní.
g)
vykonať kontrolný nákup.
(2)

Inšpektori sú povinní

a)
predložiť kontrolovanej osobe preukaz inšpektora a najneskôr pri začatí kontroly jej oznámiť ...
b)
splniť požiadavky na vstup do priestorov kontrolovanej osoby a pri výkone metrologického dozoru ...
c)
zachovávať štátne tajomstvo, služobné tajomstvo14) a obchodné tajomstvo15) a mlčanlivosť o ...
d)
o vykonanej kontrole vyhotoviť protokol o výsledku kontroly a rovnopis odovzdať kontrolovanej osobe, ...
e)
uviesť v protokole o výsledku kontroly zistené nedostatky alebo porušenia tohto zákona s označením ...
§ 36
Pokuty
(1)

Metrologický inšpektorát uloží pokutu od 200 eur do 10 000 eur tomu, kto poruší ustanovenia tohto ...

a)
pri svojej činnosti na území Slovenskej republiky nepoužíva jednotky a ich symboly podľa § 4,
b)
nepoužíva určené meradlá pri meraniach na účely podľa § 8 ods. 2,
c)
nepoužíva ostatné meradlo s dokladom o kalibrácii podľa § 9 ods. 7 alebo používa ostatné meradlo ...
d)
používa meradlo bez metrologickej kontroly alebo bez posúdenia zhody3) na účel, na ktorý je tento ...
e)
poškodí, neoprávnene pozmení alebo odstráni overovaciu značku, zabezpečovaciu značku alebo značku ...
f)
opraví určené meradlo, vykoná montáž určeného meradla bez registrácie podľa § 26 ods. 1, ...
g)
sťažuje alebo marí výkon metrologického dozoru,
h)
neodstráni v určenej lehote nedostatky zistené pri metrologickom dozore,
i)
nevedie evidenciu používaných určených meradiel podľa § 19 ods. 2 písm. e),
j)
nepoužíva určené meradlá toho druhu, ktorý je na daný účel použitia určený,
k)
nezabezpečí overenie určeného meradla po vykonanej oprave,
l)
neudržiava používané určené meradlo v náležitom technickom stave,
m)
umiestnil na meradlo značku alebo symbol, ktoré by mohli viesť k zámene so značkami schváleného ...
n)
uvedie na trh spotrebiteľské balenie, ktorého skutočný obsah nezodpovedá menovitému množstvu ...
o)
neurčuje výšku platby podľa § 19 ods. 2 písm. f),
p)
neodovzdá rozhodnutie o registrácii po skončení činnosti podľa § 28 písm. g) alebo
r)
neodovzdá rozhodnutie o autorizácii po skončení činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. j).
(2)

Metrologický inšpektorát uloží pokutu od 500 eur do 50 000 eur tomu, kto poruší ustanovenia tohto ...

a)
uvedie na trh meradlo bez metrologickej kontroly, ktorého typ nebol schválený, hoci schváleniu podliehal, ...
b)
vykoná alebo sprostredkuje metrologickú kontrolu alebo úradné meranie bez autorizácie,
c)
uvedie na trh označené spotrebiteľské balenie bez registrácie podľa § 26 ods. 1,
d)
uvedie na trh označené spotrebiteľské balenie, ktoré nespĺňa požiadavky uvedené v § 21 ods. ...
e)
uvedie na trh označené spotrebiteľské balenie bez označenia podľa § 22 ods. 6,
f)
uvedie na trh meradlo označené osobitnou značkou podľa § 14 ods. 4 označujúcou meradlo, ktoré ...
g)
neplní podmienky autorizácie podľa § 23 ods. 2 alebo povinnosti autorizovanej osoby podľa § 25 ...
h)
vykoná montáž určeného meradla bez predchádzajúceho súhlasu používateľa určeného meradla ...
i)
opakovane neodstráni v určenej lehote nedostatky zistené pri metrologickom dozore alebo
j)
opakovane sťažuje alebo marí výkon metrologického dozoru.
(3)

Pri určení výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho ...

(4)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď metrologický inšpektorát zistil porušenie povinnosti, ...

(5)

Metrologický inšpektorát nemôže uložiť pokutu podľa tohto zákona tomu, kto bol za konanie uvedené ...

(6)

Uložením pokuty podľa tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o náhrade ...

(7)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 36a
Bloková pokuta
(1)

Inšpektor môže uložiť blokovú pokutu do 300 eur fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší ...

(2)

Na bloku na uloženie pokuty sa vyznačí údaj o tom, kedy a za aké porušenie zákona bola pokuta ...

(3)

Proti uloženiu blokovej pokuty sa nemožno odvolať.

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 37
Vzťah k zahraničiu
(1)

Výsledky skúšok meradla na účely schválenia typu vykonané v členskom štáte sa uznávajú, ...

(2)

Prvotné overenie nového meradla vykonané v členskom štáte sa uznáva na základe žiadosti za ...

a)
meradlo je vyrobené alebo uvedené na trh podľa právnych predpisov tohto štátu,
b)
meradlo má platné schválenie typu, ak sa schválenie typu vyžaduje, a
c)
v žiadosti je uvedené vyhotovenie a tvar značky prvotného overenia nového meradla.
(3)

Vykonanie skúšok meradla a jeho označenie národnými overovacími značkami sa nevyžaduje. Ústav ...

(4)

Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa primerane použijú, ak vnútroštátna legislatíva členského štátu ...

(5)

Úrad uverejňuje vo vestníku

a)
schválené typy meradiel podľa odseku 1, značku schváleného typu, názov a typ meradla, meno výrobcu, ...
b)
meno a sídlo laboratória, ktoré vykonalo prvotné overenie nového meradla, vyhotovenie a tvar značky ...
(6)

Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje na certifikáciu referenčného materiálu.

§ 38
Informačné povinnosti
(1)

Úrad oznamuje orgánom Európskej únie a členským štátom v rozsahu ustanovenom medzinárodnými ...

a)
ústav, určenú organizáciu a autorizované osoby oprávnené vykonávať skúšky typu a vydávať ...
b)
vydanie rozhodnutia o schválení typu Európskych spoločenstiev a zmeny rozhodnutia o schválení ...
c)
pozastavenie platnosti alebo zrušenie rozhodnutia o schválení typu Európskych spoločenstiev alebo ...
d)
odmietnutie vydania rozhodnutia o schválení typu Európskych spoločenstiev a zmeny rozhodnutia o ...
(2)

Úrad predkladá orgánom Európskej únie a členským štátom v rozsahu ustanovenom medzinárodnými ...

a)
návrhy na novelizáciu smerníc Európskej únie na účely ich prispôsobenia technickému pokroku, ...
b)
originály výkresov značiek prvotného overenia Európskych spoločenstiev používaných ústavom, ...
§ 39
Správne konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,13) ak tento zákon ...

(2)

Zahraničná osoba17) si na konanie podľa tohto zákona ustanoví zástupcu na zastupovanie so sídlom ...

§ 40
Správne poplatky a ceny
(1)

Za úkony orgánov štátnej správy podľa tohto zákona sa platia správne poplatky podľa osobitného ...

(2)

Činnosti podľa tohto zákona sa vykonávajú za ceny podľa osobitného predpisu.19)

§ 41
Prechodné ustanovenia
(1)

V konaniach začatých pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa postupuje podľa doterajších ...

(2)

Štátne etalóny schválené podľa doterajších predpisov sa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto ...

(3)

Rozhodnutia o schválení typov meradiel a rozhodnutia o schválení referenčných materiálov vydané ...

(4)

Lehoty na následné overenie meradiel ustanovené podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti ...

(5)

Iné ako zákonné jednotky možno používať na výrobkoch a zariadeniach uvedených na trh pred dňom ...

(6)

Autorizačné listiny organizácií na overovanie určených meradiel alebo na výkon úradného merania ...

(7)

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zaniká akreditácia stredísk kalibračnej služby.

(8)

Registrácia organizácií vykonaná podľa doterajších predpisov platí do rozhodnutia úradu o prihláške ...

(9)

Ustanovenia zákona týkajúce sa schválenia typu Európskych spoločenstiev, prvotného overenia Európskych ...

(10)

Podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je dovoz označeného spotrebiteľského balenia uvedeného ...

§ 41a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2017
(1)

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. marcom 2017 sa dokončia podľa právnych predpisov ...

(2)

Platnosť rozhodnutí úradu vydaných pred 1. marcom 2017 sa skončí uplynutím doby uvedenej v rozhodnutiach. ...

(3)

Platnosť dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie vydaných pred 1. marcom 2017 sa skončí uplynutím ...

(4)

Kalibračné laboratórium, ktoré k 1. marcu 2017 nie je akreditované, môže vykonávať kalibráciu ...

§ 41b

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

§ 41c

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 42
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii,

2.

vyhláška Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie č. 69/1991 Zb., ktorou sa vykonáva zákon ...

3.

položky p. č. 280, 281, 282, 283, 295, 297, 298, 370, 371, 372, 423, 450, 451, 453, 459, 460, 461, ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V prílohe č. 2 SKUPINA 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov ...

„SKUPINA 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín Výroba, ...

2.

V prílohe č. 3 v SKUPINE 304 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov ...

3.

V prílohe č. 3 SKUPINA 304 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov ...

„Overovanie určených meradiel doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie*) autorizácia Úradom ...

4.

V prílohe č. 3 v SKUPINE 304 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov ...

„Úradné meranie doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie*) autorizácia Úradom pre normalizáciu, ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

V sadzobníku správnych poplatkov v XVII. časti METROLÓGIA, TECHNICKÁ NORMALIZÁCIA, ŠTÁTNE SKÚŠOBNÍCTVO ...

„a) Podanie prihlášky na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ...

1 000 Sk“.

Položka 237 znie:

„Položka 237 Podanie žiadosti o autorizáciu na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo ...

Položka 239 znie:

„Položka 239 a) Podanie žiadosti na Slovenskom metrologickom ústave o vydanie rozhodnutia o tom, ...

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2000.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 142/2000 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov ...

  2.

  Smernica Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES z 23. apríla 2009 o spoločných ustanoveniach pre ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 2)  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 3)  § 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a ...
 • 4)  Napríklad § 8 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení ...
 • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 6a)  Napríklad zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, vyhláška ...
 • 6aa)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 6ab)  § 20 ods. 2 a 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
 • 6ac)  § 35 ods. 3, § 54 ods. 3, § 73 a § 92 ods. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií ...
 • 6ad)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite, ...
 • 6ae)  § 3 zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave.
 • 6af)  Napríklad príloha č. 2 modul B nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní ...
 • 6b)  Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 6c)  § 9 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
 • 6d)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2008 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej ...
 • 7)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...
 • 8)  Napríklad § 2 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ...
 • 9)  § 5 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9a)  § 66a Obchodného zákonníka.
 • 10)  § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných ...
 • 10a)  § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o ...
 • 11)  § 30 zákona č. 264/1999 Z. z.
 • 11a)  Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 ...
 • 11b)  Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú ...
 • 12)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej ...
 • 13)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného ...
 • 15)  § 17 Obchodného zákonníka.
 • 16)  Napríklad § 420 až 437 Občianskeho zákonníka, zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu ...
 • 17)  § 21 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 18)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 19)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
 • 20)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.