Zákon o revisi první pozemkové reformy. 142/1947 účinný od 24.06.1991

Platnosť od: 12.08.1947
Účinnosť od: 24.06.1991
Autor: Ústavodarné národní shromáždení republiky Československé
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Lesy a lesné hospodárstvo, Kontrolné orgány, Nehnuteľnosti

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUD83DSEUPP6ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 142/1947 s účinnosťou od 24.06.1991 na základe 229/1991
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o revisi první pozemkové reformy.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Předmět revise.
(1)

Úprava pozemkového vlastnictví, provedená podle zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb., o zabrání ...

a)
pozemkový majetek, který byl ze záboru vyloučen podle § 3, písm. a) nebo propuštěn podle § ...
b)
zabraný pozemkový majetek, o němž dosud nebylo rozhodnuto ani propuštěním ze záboru, ani ponecháním ...
c)
majetkové soubory, u nichž bylo rozhodnuto, že nebude použito ustanovení § 4 záborového zákona, ...
d)
zemědělské a lesní podniky nebo jiné samostatné hospodářské jednotky, vytvořené ze zabraného ...
(2)

Směnil-li vlastník pozemkový majetek nezabraný (svobodný) za pozemkový majetek zabraný (§ 24 ...

(3)

Nemovitosti propuštěné ze záboru podle § 11, věty první záborového zákona mohou býti vyvlastněny ...

§ 2.
Provádění revise.
(1)

Revisi podléhají rozhodnutí a opatření (včetně rozhodnutí o přídělu a po případě též ...

(2)

Provésti revisi pozemkové reformy a vydati rozhodnutí o jejím výsledku přísluší ministerstvu ...

(3)

Revisní komise má 6 členů a 6 náhradníků, které jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra ...

§ 3.
Soupis pozemkového majetku.
(1)

Vlastníci nebo spoluvlastníci pozemkového majetku, uvedeného v § 1, jsou povinni sepsati a ohlásiti ...

(2)

Soupisem se zjistí jednak stav pozemkového majetku, který jest předmětem revise podle § 1, v den, ...

(3)

Bližší předpisy o soupisu a o vyznačení revise ve veřejných knihách (odstavec 2) vydá vláda ...

§ 4.
Revise rozhodnutí podle § 3, písm. a) a § 11, věty druhé záborového zákona a § 20 přídělového ...
(1)

Ministerstvo zemědělství zruší (§ 2, odst. 2) rozhodnutí podle ustanovení § 3, písm. a) záborového ...

(2)

Ministerstvo zemědělství zruší (§ 2, odst. 2) rozhodnutí o propuštění půdy ze záboru podle ...

(3)

Zrušením rozhodnutí uvedených v odstavcích 1 a 2 stávají se nemovitosti ze záboru vyloučené ...

§ 5.
Revise dohod o převzetí zabrané půdy.

Zrušením nebo změnou rozhodnutí podle § 4, odst. 1 a 2 ruší nebo mění se zároveň příslušná ...

§ 6.
Převzetí zbytkových statků.
(1)

Ministerstvo zemědělství převezme zbytkové statky [§ 1, odst. 1, písm. d)], jsou-li dány předpoklady ...

(2)

Zbytkové statky budou převzaty, zjistí-li ministerstvo zemědělství, že

a)
UNDEFINED TYPE - PARAGRAPH-PART-LETTER-POINT1.
původní nabyvatel směnil nezabrané nemovitosti za nemovitosti nepřiměřeně hodnotnější, aniž ...
UNDEFINED TYPE - PARAGRAPH-PART-LETTER-POINT2.
původní nabyvatel nabyl nemovitostí jakýmkoliv jednáním svým nebo svého zástupce nebo osob ...
UNDEFINED TYPE - PARAGRAPH-PART-LETTER-POINT3.
přídělová cena neodpovídala ustanovení § 77 náhradového zákona, po případě nabývací cena, ...
UNDEFINED TYPE - PARAGRAPH-PART-LETTER-POINT4.
půda lesní nesloužila k účelům uvedeným v § 10, odst. 3 přídělového zákona a nevykazovala ...
b)
ke dni 8. července 1946 vlastník (nabyvatel)
1.
na zbytkovém statku trvale osobně nehospodařil nebo neměl v sídle podniku své stálé bydliště ...
2.
neměl osobní náležitosti, které se vyžadují podle § 1 přídělového zákona nebo § 50a, odst. ...
3.
nesplnil řádně podmínky, na které jest vázán příděl půdy podle přídělového zákona, po ...
Osobní náležitosti, uvedené pod č. 1 až 3, u osob, které pozbyly pozemkového majetku (§ 1) ...
(3)

Je-li místní potřeba půdy naléhavá k uspokojení uchazečů oprávněných podle § 8, odst. 1, ...

(4)

Ze zbytkových statků, které nejsou již ve vlastnictví původního nabyvatele nebo jeho dědiců, ...

(5)

Při převzetí zbytkových statků do vlastnictví státu jsou vlastníci živého a mrtvého zařízení, ...

§ 7.
Náhrady za převzatý (vyvlastněný) pozemkový majetek a zbytkové statky.
(1)

Za pozemkový majetek, který se stane zrušením rozhodnutí podle § 3, písm. a) nebo § 11, věty ...

(2)

Za půdu, která bude vyvlastněna podle § 1, odst. 3, se poskytuje náhrada ve výši průměrné ...

(3)

O náhradě za převzaté zbytkové statky platí přiměřeně ustanovení § 52 přídělového zákona, ...

(4)

Pro způsob placení náhrad podle odstavců 2 a 3 platí přiměřeně ustanovení o náhradových ...

(5)

Knihovním věřitelům a oprávněncům, jejichž práva budou provedením revise pozemkové reformy ...

§ 8.
Příděl.
(1)

Pozemkový majetek získaný pro účely přídělů podle tohoto zákona jest určen spolu s ostatním ...

a)
malozemědělcům k doplnění jejich zemědělské nesoběstačné usedlosti,
b)
zemědělským zaměstnancům, malozemědělcům a rolnickým synům a dcerám, zejména pokud jsou ...
c)
malým a středním zemědělcům, jimž byla půda vyvlastněna na stavby cest, železnic a jiných ...
d)
veřejnoprávním korporacím pro účely veřejné,
e)
zemědělským výrobním družstvům k účelům společného hospodaření a jiným zemědělským ...
f)
dělníkům, veřejným a soukromým zaměstnancům a maloživnostníkům do výměry nejvýše 0,5 ...
(2)

Lesní půda se přidělí státu, svazkům územní samosprávy nebo lesním družstvům, a ve výjimečných ...

(3)

Uchazeči o příděl uvedený v odstavci 1 musí mimo to prokázati,

a)
že jsou československými státními občany nebo že jsou za ně považovány podle § 1 nebo § ...
b)
že jsou české, slovenské nebo jiné slovanské národnosti, že pravoplatným výrokem trestního ...
(4)

Přednostní právo na příděl půdy mají oprávnění uchazeči (odstavec 1), kteří se vyznamenali ...

(5)

Vyžaduje-li toho potřeba přídělu, může býti pozemkový majetek, získaný podle tohoto zákona, ...

(6)

Přídělové řízení provedou okresné národní výbory v součinnosti se zástupci uchazečů (rolnickými ...

(7)

Pro stanovení přídělových cen platí ustanovení § 77 náhradového zákona, při čemž se srážek ...

(8)

Pro úpravu právních poměrů vztahujících se na přidělenou půdu platí přiměřeně ustanovení ...

(9)

Bližší předpisy k provedení ustanovení odstavců 1 až 8, zejména o nejvyšší přípustné ...

§ 9.
Zabezpečení zaměstnanců.
(1)

O zabezpečení zaměstnanců na pozemkovém majetku, který byl zabrán nebo se stane zabraným podle ...

1.

Kde se v zákonu č. 16/1946 Sb. mluví o zkonfiskovaném zemědělském majetku, po případě o jeho ...

2.

kde se v zákonu č. 16/1947 Sb. mluví o Národním pozemkovém fondu při ministerstvu zemědělství, ...

3.

ustanovení § 5, odst. 1 a 2 zák. č. 16/1947 Sb. platí i o zaměstnancích, u nichž jsou dány ...

4.

v §§ 1 a 2 zák. č. 16/1947 Sb. uvedený den 23. června 1945 se nahrazuje dnem, kterým bude majetek ...

5.

zaměstnanci uvedení v § 4 zák. č. 16/1947 Sb. mohou žádati o příděl, při čemž mají přednostní ...

6.

podle § 5 zák. č. 16/1947 Sb. přiznají nositelé veřejnoprávního pojištění starobní nebo ...

7.

místo dne 23. června 1945 a počátečního dne účinnosti zákona č. 16/1947 Sb., o nichž se mluví ...

8.

žádosti podle § 8 zák. č. 16/1947 Sb. jest podati do 60 dnů ode dne, kterým bude majetek převzat ...

9.

ustanovení § 8, odst. 2 zák. č. 16/1947 Sb., pokud se vztahuje na nároky z dřívějšího pracovního ...

10.

pro Slovensko platí, pokud jde o §§ 9 a 11 zák. č. 16/1947 Sb., místo ustanovení dekretu č. ...

(2)

Ministr zemědělství se zmocňuje, aby upravil a ve Sbírce zákonů a nařízení vyhlásil v nepřetržitém ...

§ 10.
Finanční prostředky.
(1)

Finanční náklady spojené s prováděním tohoto zákona se uhradí z náhradového fondu, po případě ...

(2)

Zálohu 150 milionů Kčs podle § 79 náhradového zákona vrátí ministerstvo zemědělství z přebytků ...

(3)

Finanční správa uvolní postupně podle potřeby pro náhradový fond, po případě pro fond pozemkové ...

§ 11.
Majetkové dávky ze zabraného majetku.

Ustanovení §§ 1 až 4 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb., kterým se blíže upravuje dávka ...

1.

Bude-li zabraný majetek úplně nebo částečně převzat do 10 let od počátečního dne účinnosti ...

a)

dávka z majetku tehdy, je-li hodnota zabraného majetku, zjištěná pro účely této dávky, vyšší ...

b)

dávka z majetkového přírůstku tehdy, je-li částka, kterou byly oceněny jednotlivé majetkové ...

2.

Zhoršil-li se stav převzatého majetku ode dne 15. listopadu 1945 do dne převzetí tak, že zhoršení ...

Správa fondů pozemkové reformy.
§ 12.
(1)

Správa fondů první pozemkové reformy přísluší ministerstvu zemědělství, které ji na Slovensku ...

(2)

Fond pro zaopatření zaměstnanců velkostatků utvoří pro Slovensko účet, na který převede běžně ...

(3)

Působnost kuratoria Fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatků, jakož i právo státního dozoru ...

(4)

Úprava poměrů poštovní spořitelny jako náhradové banky pro pozemkovou reformu (§ 39 zákona ...

§ 13.

Ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem financí a nejvyšším účetním kontrolním ...

§ 14.
Příslušnost a provádění knihovního pořádku.
(1)

Obstarání knihovního pořádku na půdě přidělené podle tohoto zákona a dozor na hospodaření ...

(2)

Ministerstvo zemědělství může přenésti vyhláškou uveřejněnou ve Sbírce zákonů a nařízení ...

a)
obstarání knihovního pořádku na veškeré půdě, na kterou se vztahují předpisy zákonů o první ...
b)
péči o hospodaření na půdě přidělené podle předpisů zákonů o první pozemkové reformě, ...
c)
provádění předpisů o právních poměrech vztahujících se na půdu přidělenou podle přídělového ...
(3)

Při provádění knihovního pořádku na veškeré půdě zabrané a přidělené lze užíti přiměřeně ...

§ 15.
Nakládání s majetkem podrobeným revisi.
(1)

Každé zcizení mezi živými, reálné rozdělení spoluvlastnictví, propachtování nebo zatížení ...

(2)

Pro dražební řízení o majetku uvedeném v § 1 platí i jinak ustanovení § 29 zák. č. 90/1947 ...

§ 16.
Výjimky z revise.
(1)

Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na

a)
pozemkový majetek uvedený v § 1, odst. 1, pokud jest ve vlastnictví státu, svazků územní samosprávy ...
b)
půdu konfiskovanou podle dekretu č. 12/1945 Sb., dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, ...
c)
majetek, který byl znárodněn podle dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 100 ...
d)
šlechtitelské podniky, které od počátečního dne účinnosti tohoto zákona obdržely povolení ...
(2)

Ministr zemědělství vyloučí na návrh ministra průmyslu, a pokud jde o průmysl potravinářský, ...

§ 17.
Řízení.

Pro řízení podle tohoto zákona, včetně vyvlastnění půdy podle § 1, odst. 3, platí - s výhradou ...

§ 18.
Užití zákona č. 90/1947 Sb.
a)

majetkem konfiskovaným pozemkový majetek, který byl převzat v první pozemkové reformě nebo podle ...

b)

fondem, pokud ne ní ustanoveno jinak v § 14, odst. 1 nebo nebude ustanoveno jinak podle § 14, odst. ...

§ 19.
Poplatková ustanovení.

O poplatcích platí ustanovení §§ 56 až 59 přídělového zákona a §§ 82 a 83 náhradového ...

§ 20.
Závěrečné ustanovení.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zemědělství v dohodě se ...

Čl. II.

Úroková míra pro úrokování náhrady podle § 59 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb., o převzetí ...

Čl. III.

(1)

Výpověď z hospodaření na přejímaných nemovitostech může býti doručena nejen okresním soudem ...

(2)

Proti výpovědi dané podle odstavce 1 není opravného prostředku a je vykonatelná podle ustanovení ...

§ 1

Na Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství, na Slovensku na pověřenectvo zemědělství ...

b)

provádění předpisů o právních poměrech vztahujících se na půdu přidělenou podle zákona ...

§ 2.
(1)

Ustanovenie § 17, ods. 1 zákona zo dňa 8. apríla 1938, č. 76 Sb., o poplatkovom ekvivalente, platí ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí obdobne aj o nehnuteľnom imaní ekvivalentných podmetov, ktoré bolo štátom ...

(3)

Nedoplatky poplatkového ekvivalentu, pripadajúce na imanie konfiškované, štátom prevzaté alebo ...

(4)

Ak bolo prevedené alebo ak prešlo imanie uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto paragrafu na národný podnik, ...

§ 32
Osobitné ustanovenia o pozemkových reformách

Odo dňa účinnosti tohto zákona sa nepoužijú ustanovenia zákona č. 215/1919 Zb. o zabraní veľkého ...

Dr. Beneš v. r. Gottwald v. r. Ďuriš v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore