Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 141/2010 účinný od 01.07.2010


Platnosť od: 08.04.2010
Účinnosť od: 01.07.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Notárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD34 DS1 EU2 PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 141/2010 účinný od 01.07.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 141/2010 s účinnosťou od 01.07.2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 ...

1.

V § 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Tento zákon sa vzťahuje aj na cezhraničné spory, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Napríklad zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších ...

2.

§ 1 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Na účely tohto zákona sa cezhraničným sporom rozumie spor, v ktorom má aspoň jedna zo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

„4b) Čl. 59 a 60 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní ...

3.

V § 3 sa slová „funkciu mediátora prijme“ nahrádzajú slovami „s osobami zúčastnenými na ...

4.

V § 5 sa za slovo „povinné“ vkladá čiarka a slová „ak sa strany nedohodnú inak,“.

5.

V § 7 odsek 2 znie:

„(2)
Za dohodu o riešení sporu mediáciou sa považuje aj dohoda podľa § 14 ods. 1.“.

6.

V § 8 sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) nevyhovel pri opakovanom preskúšaní alebo preskúšanie v určenom termíne nevykonal.“. ...

7.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Register mediátorov a register mediačných centier zverejňuje ministerstvo na svojom webovom ...

8.

V § 10 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „skúšku mediátora“ sa vkladajú ...

9.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Ďalšie vzdelávanie mediátorov (1) Ministerstvo organizuje prostredníctvom vzdelávacej ...

10.

§ 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Začiatok mediácie a koniec mediácie „(1) V dohode o začatí mediácie sa osoby zúčastnené ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 znejú:

„10) § 73k zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ...

11.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:

㤠16a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

12.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:

„Príloha k zákonu č. 420/2004 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE Smernica ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...

V § 73k ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak o to súd požiada, notár vydá osvedčený ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6bc znie:

„6bc)
§ 14 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. v znení zákona č. 141/2010 Z. z.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore