Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Občiansky zákonník 141/1950 účinný od 01.01.1951 do 31.03.1964


Platnosť od: 23.11.1950
Účinnosť od: 01.01.1951
Účinnosť do: 31.03.1964
Autor: Národné shromaždenie československej republiky
Oblasť: Občianske právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Občiansky zákonník 141/1950 účinný od 01.01.1951 do 31.03.1964
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 141/1950 s účinnosťou od 01.01.1951

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Občiansky zákonník

Národné shromaždenie Československej republiky sa usnieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ.

ÚVODNÉ USTANOVENIA.

§ 1.

Základom občianskych práv je Ústavou zaručený spoločenský poriadok ľudovodemokratickej republiky ...

§ 2.

Občianske práva sú chránené zákonom.

§ 3.

Nikto nesmie zneužívať občianske práva na škodu celku.

DRUHÁ ČASŤ.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.

PRVÁ HLAVA.
OSOBY.

Fyzické osoby.

Spôsobilosť na práva a povinnosti.

§ 4.

Spôsobilosť človeka mať v medziach právneho poriadku práva a povinnosti vzniká narodením a zaniká ...

§ 5
(1)

Dieťa, ktoré je počaté, posudzuje sa, pokiaľ ide o jeho práva, ako by sa už bolo narodilo, ak ...

(2)

Ak sú pochybnosti, či sa dieťa narodilo živé alebo mŕtve, predpokladá sa, že sa narodilo živé. ...

§ 6
Ak sú pochybnosti, kto z niekoľkých ľudí zomrel skôr, predpokladá sa, že všetci zomreli súčasne. ...
§ 7
(1)

Súd môže na návrh prokurátora alebo každého, kto má na tom právny záujem, nezvestného vyhlásiť ...

(2)

Ak vyhlási súd niekoho za mŕtveho, určí deň, ktorý sa považuje za deň smrti. Ak je nemožné ...

§ 8
(1)

Ak bude za mŕtveho vyhlásený manžel, zaniká jeho manželstvo dňom, keď rozhodnutie o vyhlásení ...

(2)

Ak bude vyhlásenie za mŕtveho zrušené, zaniknuté manželstvo sa neobnoví, ak manžel osoby vyhlásenej ...

Spôsobilosť na právne úkony.

§ 9

Spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva a zaväzovať sa (svojprávnosť) vzniká v plnom ...

§ 10
(1)

Plnoletosť sa dosahuje dovŕšením osemnásteho roku.

(2)

Maloletý sa stane plnoletým aj uzavretím manželstva; plnoletosť nestratí ani zánikom manželstva, ...

§ 11

Kto je mladší než šesťročný, je na právne úkony celkom nespôsobilý; za neho koná jeho zákonný ...

§ 12
(1)

Kto dovŕšil šiesty rok, je sám spôsobilý len na právne úkony, ktoré sú výlučne na jeho prospech, ...

(2)

Kto dovŕšil pätnásty rok, je sám spôsobilý aj uzavierať pracovné smluvy a nakladať s odmenou ...

§ 13
(1)

Kto je celkom pozbavený svojprávnosti alebo pre duševnú poruchu nie je vôbec schopný obstarať ...

(2)

Kto je pozbavený svojprávnosti len čiastočne alebo pre duševnú poruchu nie je schopný obstarať ...

§ 14
Pokiaľ ide o právne úkony, na ktoré sú osoby uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach samy spôsobilé, ...
§ 15

Súd môže celkom pozbaviť svojprávnosti toho, kto je starší než šesťročný a nie je pre duševnú ...

§ 16

Súd môže čiastočne zbaviť svojprávnosti toho, kto je plnoletý a pre duševnú poruchu, ktorá ...

§ 17
Príbuzenstvo, švagrovstvo a osoby blízke.
(1)

Stupne príbuzenstva medzi dvoma ľuďmi sa určujú podľa počtu zrodení, ktorými v priamom pokolení ...

(2)

Osobami niekomu blízkymi sú jeho manžel, osoby, ktoré sú s ním alebo s jeho manželom príbuzné ...

Právnické osoby.

§ 18
(1)

Spôsobilosť na práva a povinnosti môžu mať aj osoby rozdielne od osôb fyzických - osoby právnické. ...

(2)

Pre vznik právnickej osoby, ktorá nebude zriadená priamo zákonom, je potrebné, aby bola zriadená ...

§ 19
(1)

Právnické osoby majú svoj vlastný názov.

(2)

Ich právne pomery sú upravené právnymi predpismi alebo stanovami, ktoré tiež určujú, kto koná ...

§ 20

Pokiaľ má právnická osoba členov, nezodpovedajú členovia za jej záväzky, okrem ak osobitné ...

§ 21

Socialistickým právnickým osobám, najmä dobrovoľným organizáciám, vytváraným ľudom a národným ...

§ 22
Ochrana mena.

DRUHÁ HLAVA.
VECI A PRÁVA.

Veci.

§ 23

Veci v právnom smysle sú ovládateľné hmotné predmety a prírodné sily, ktoré slúžia ľudskej ...

§ 24

Súčasťou veci je všetko, čo k nej podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené tak, aby sa ...

§ 25

Súčasťou pozemku je všetko, čo na ňom vzíde. Stavby nie sú súčasťou pozemku.

§ 26

Pozemky a stavby, s výnimkou dočasných stavieb, sú veci nehnuteľné.

§ 27
Príslušenstvo sú vedľajšie veci, ktoré patria vlastníkovi hlavnej veci a sú ním určené na ...
§ 28
(1)

Predmetom právneho pomeru môže byť aj právo, pokiaľ to povaha ich oboch pripúšťa; v týchto ...

(2)

Práva k nehnuteľnostiam sa spravujú ustanoveniami o veciach nehnuteľných.

§ 29

Ak má právo k nehnuteľnej veci, zriadené právnym úkonom, byť vecným právom,je potrebné, ak ...

TRETIA HLAVA.
PRÁVNE ÚKONY.

Prejav vôle a jeho výklad.

§ 30

Právnym úkonom je najmä aj prejav vôle založiť, zmeniť alebo zrušiť právo alebo povinnosť. ...

§ 31
(1)

Prejav vôle treba vykladať tak, ako to so zreteľom na okolnosti, za ktorých bol urobený, zodpovedá ...

(2)

Ak ide o právny úkon, ktorý má význam pre plnenie jednotného hospodárskeho plánu, prejav vôle ...

Neplatnosť.

§ 32

Prejav, ktorý urobila osoba nespôsobilá na právny úkon, alebo ktorý nie je srozumiteľný alebo ...

§ 33
(1)

Prejav vôle, ku ktorému bol niekto druhou stranou pohnutý lesťou alebo bezprávnou vyhrážkou vzbudzujúcou ...

(2)

Vyhrážka, hoci odôvodnená, je bezprávna, ak sa ňou vynucovalo niečo, čo sa ňou dosiahnuť nesmelo. ...

§ 34

Ak sa má právnym úkonom urobeným naoko zastrieť iný úkon, treba ho posudzovať podľa podstaty ...

§ 35
(1)

Omyl robí právny úkon neplatným, ak sa týka jeho podstaty. Ak sa týka omyl len vedľajšej okolnosti, ...

(2)

Omyl v osobe je podstatný, pokiaľ by sa bez neho právny úkon nebol uskutočnil.

§ 36
(1)

Neplatný je právny úkon, ktorý sa prieči zákonu alebo všeobecnému záujmu.

(2)

Ak je právny úkon neplatný, pretože sa prieči zákonu alebo dôležitému všeobecnému záujmu, ...

§ 37

Neplatný je aj právny úkon urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.

§ 38

Ak zákon neustanovuje ináč, na platnosť právneho úkonu nie je potrebné, aby bol urobený v osobitnej ...

§ 39

Formu úradnej zápisnice vyžadujú písomné právne úkony, pri ktorých osobne konajú slepí alebo ...

§ 40
(1)

Písomná forma je potrebná pri právnych úkonoch o právach k nehnuteľnostiam, okrem ak ide o nájom ...

(2)

Z listiny o právnom úkone, ktorým sa zriaďuje vecné právo k nehnuteľnosti, má byť aj zrejmé, ...

§ 41
(1)

Právny úkon, pre ktorý zákon alebo dohoda strán vyžadujú písomnú formu, pôsobí od podpisu ...

(2)

Napodobnenie podpisu mechanickými prostriedkami postačuje len tam, kde je to obvyklé.

§ 42

Ak sa strany dohodnú na určitej forme právneho úkonu, predpokladá sa, že nechcú byť viazané ...

§ 43

Právny úkon, predmetom ktorého je plnenie nemožné, je neplatný.

§ 44

Ak dôvod neplatnosti postihuje len časť právneho úkonu, nie je tým dotknutá platnosť zvyšujúcej ...

§ 45
Kto zavinil neplatnosť právneho úkonu, je povinný nahradiť škodu, ktorú niekto utrpel, pretože ...
§ 46

Veriteľ sa môže domáhať, aby súd vyhlásil, že dlžníkove právne úkony, pokiaľ ukracujú ...

§ 47
Odporovať možno:
1.

právnym úkonom, ktoré dlžník urobil v posledných piatich rokoch v úmysle ukrátiť svojich veriteľov, ...

2.

právnym úkonom, ktorými boli veritelia dlžníka ukrátení a ku ktorým došlo v posledných dvoch ...

§ 48

Odporovať možno kúpnym a zámenným smluvám, ktoré dlžník dojednal v posledných dvoch rokoch, ...

§ 49
Odporovať možno do dvoch rokov:
1.

bezodplatným právnym úkonom dlžníka, pokiaľ nejde o splnenie zákonnej povinnosti alebo o obvyklé ...

2.

nadobudnutiam veci dlžníka úradným výrokom (§ 114) alebo na verejnej dražbe vykonanej aj mimo ...

§ 50

Odpor sa uplatňuje proti tomu, kto mal z odporovateľného právneho úkonu dlžníka prospech.

§ 51

Ak si veriteľ vyhradí pred tým, než sa jeho pohľadávka stane vymáhateľnou, uplatniť odpor tým, ...

§ 52
Právny úkon, ktorému veriteľ pre ukrátenie svojej vymáhateľnej pohľadávky s úspechom odporoval, ...
§ 53
(1)

Vznik, zmenu alebo zrušenie práva alebo povinnosti možno v právnom úkone urobiť závislými od ...

(2)

Podmienka je odkladacia, ak od jej splnenia závisí, či nastanú právne následky úkonu. Podmienka ...

§ 54
(1)

Ak splnenie podmienky zámerne zmarí strana, ktorej je jej nesplnenie na prospech, platí podmienka ...

(2)

Ak splnenie podmienky zámerne spôsobí strana, ktorej je na prospech jej splnenie, hoci na jej splnenie ...

§ 55

Neprípustná podmienka a nemožná podmienka odkladacia robia právny úkon neplatným. Na nemožnú ...

ŠTVRTÁ HLAVA.
ZASTÚPENIE A PLNOMOCENSTVO.

Zastúpenie.

§ 56

Oprávnenie niekoho zastupovať zakladá sa na zákone, na úradnom výroku alebo na zmocnení.

§ 57

Ak koná zástupca v mene zastúpeného v medziach oprávnenia, vzniknú tým práva alebo povinnosti ...

§ 58

Ak zástupca prekročí medze oprávnenia, zastúpený je viazaný, len pokiaľ také prekročenie schváli. ...

§ 59
Zástupca má konať spravidla osobne; ale ak je oprávnený, aby si sám ustanovil zástupcu, postihujú ...
§ 60

Opatrovníka ustanoví súd tomu, kto ho potrebuje, aby jeho věci mohly byť spravované alebo aby ...

§ 61
(1)

Opatrovníka treba ustanoviť osobám pozbaveným svojprávnosti (§§ 15, 16).

(2)

Osobám neprítomným, osobám, ktoré sú zúčastnené na určitom právnom pomere, ale nie sú známe, ...

§ 62

Ak ide o právny úkon medzi osobami, ktoré majú toho istého opatrovníka, alebo medzi opatrovníkom ...

§ 63

Osobám, ktorým telesná vada pôsobí ťažkosti pri spravovaní ich vecí alebo hájení ich práv, ...

§ 64
(1)

Opatrovníctvo, ktoré podľa povahy veci neprestane samo sebou, zruší súd, len čo prestanú príčiny, ...

(2)

Opatrovník ustanovený osobe postihnutej telesnou vadou bude odvolaný, len čo o to táto osoba požiada. ...

§ 65
Ináč sa na opatrovanstvo primerane použijú ustanovenia o poručenstve, obsiahnuté v zákone o rodinnom ...
§ 66
(1)

Plnomocenstvo možno udeliť písomne alebo iným spôsobom, ktorým možno prejaviť vôľu.

(2)

Osobitné plnomocenstvo pre jednotlivý právny úkon alebo pre druh právnych úkonov je potrebné, ...

§ 67

Ak je plnomocenstvo udelené spoločne niekoľkým zmocnencom ak nie je v ňom jednému alebo niekoľkým ...

§ 68

Aj keď zmocniteľ udelí plnomocenstvo niekomu, kto nie je spôsobilý zaväzovať sa samostatne, konanie ...

§ 69

Plnomocenstvo zanikne, ak ho zmocniteľ odvolá alebo ak ho zmocnenec vypovie alebo ak zomrie niektorý ...

§ 70

Ak zanikne plnomocenstvo výpoveďou zmocnenca alebo smrťou (zánikom) zmocniteľa, zmocnenec je povinný ...

§ 71

Pokiaľ je zmocnenec povinný i po zániku plnomocenstva vykonať nejaké právne úkony pre zastúpeného, ...

§ 72
Ak tretie osoby nevedely, že plnomocenstvo zaniklo, právne úkony voči nim podujaté sú záväzné. ...
1.

prokúra.

§ 73
(1)

Udelenie prokúry zmocňuje na všetky úkony, ktoré prichádzajú pri prevádzke akejkoľvek podnikovej ...

(2)

V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti, ani oprávnenie ustanovovať ...

§ 74
(1)

Prokúru môžu udeliť len podniky zapísané v podnikovom registri.

(2)

Prokúru možno udeliť len písomne; výslovne sa musí uviesť, že ide o prokúru.

§ 75

Obmedzenie prokúry nemá právne následky proti tretím osobám.

§ 76
(1)

Ak má byť prokúra udelená len pre niektorý z niekoľkých závodov toho istého podniku, treba ...

(2)

Niekoľkým osobám možno prokúru udeliť buď tak, že sú na zastupovanie a podpisovanie oprávnené ...

§ 77

Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k názvu podniku pripojí dodatok vyznačujúci prokúru a ...

§ 78

Prokúru nemožno preniesť na niekoho iného.

§ 79

Prokúru možno kedykoľvek odvolať; odvolanie sa musí stať písomne.

§ 80
2.

Podnikové plnomocenstvo.

(1)

Kto bol poverený vedením podniku (závodu), je zmocnený robiť všetko, čo si prevádzanie podniku ...

(2)

Kto bol poverený vykonávať pri prevádzke podniku určité úlohy, je zmocnený na všetky úkony, ...

§ 81
Zákaz súťaže.

PIATA HLAVA.
POČÍTANIE ČASU.

§ 82
(1)

Lehota určená podľa dní začína bežať dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca ...

(2)

Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním ...

§ 83
(1)

Polovicou mesiaca sa rozumie pätnásť dní a stredom mesiaca jeho pätnásty deň.

(2)

Ak je lehota určená na jeden alebo niekoľko mesiacov a pol mesiaca, počíta sa pätnásť dní naposledy. ...

§ 84

Ak bola lehota predĺžená, v pochybnostiach sa predpokladá, že nová lehota začína bežať dňom, ...

§ 85
(1)

Právo, nadobudnutie ktorého je viazané na určitý deň, nadobúda sa už začiatkom tohto dňa. ...

(2)

Ak pripadne posledný deň lehoty určenej na prejav alebo na plnenie na deň pracovného pokoja, posledným ...

ŠIESTA HLAVA.
PREMLČANIE.

§ 86
(1)

Právo sa premlčí, ak sa nevykoná v čase vymeranom zákonom.

(2)

Premlčané právo nemožno uplatniť, ak sa druhá strana premlčania dovoláva.

§ 87

Nepremlčujú sa ani osobné práva z rodinných pomerov, ani nescudziteľné práva socialistických ...

§ 88

Vlastnícke právo sa nepremlčí, dokiaľ ho niekto iný nenadobudne vydržaním.

§ 89

Premlčacia doba sa začína, len čo sa právo mohlo vykonať prvý raz.

§ 90

Ak zákon neustanovuje ináč, premlčacia doba trvá tri roky.

§ 91
(1)

Práva zapísané v pozemkovej knihe, nároky priznané rozhodnutím súdu, úradu alebo orgánu verejnej ...

(2)

Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa však premlčí vždy v troch rokoch. Aj pohľadávky opakujúcich ...

§ 92

Nároky proti prokuristovi alebo inému podnikovému zmocnencovi z úkonu proti zákazu súťaže (§ ...

§ 93

Nároky podľa ustanovení o nekalej súťaži (§ 352) sa premlčujú v šiestich mesiacoch po tom, ...

§ 94

Zmenou v osobách, ktorých sa týka premlčanie, nie je dotknutý beh premlčacej doby.

§ 95

Proti osobám, ktoré potrebujú zákonného zástupcu, premlčanie sa nezačína, dokiaľ sa im taký ...

§ 96

Medzi manželmi, ako aj medzi deťmi a inými chránencami na strane jednej a ich zákonnými zástupcami ...

§ 97

Ak sa niekto domáha nároku v premlčacej dobe a v súdnom konaní náležite pokračuje, premlčanie ...

§ 98

Ak bude nárok priznaný rozhodnutím súdu, úradu alebo orgánu verejnej správy, ktoré nadobudlo ...

§ 99

Premlčania sa nemožno vopred vzdať, ani nemožno dojednať dlhšiu premlčaciu dobu, než aká je ...

TRETIA ČASŤ.

VECNÉ PRÁVA.

SIEDMA HLAVA.
VLASTNÍCKE PRÁVO.

Druhy vlastníctva.

Socialistické vlastníctvo.

§ 100

Spoločenské, socialistické vlastníctvo je nedotknuteľný zdroj bohatstva a sily republiky a blahobytu ...

§ 101

Socialistické vlastníctvo má buď formu štátneho vlastníctva alebo formu vlastníctva družstevného. ...

§ 102

Národný majetok je výhradne v štátnom socialistickom vlastníctve.

§ 103
(1)

Aby národný majetok slúžil čo najúčelnejšie svojmu spoločenskému poslaniu, najmä plneniu ...

(2)

V záujme rozvoja národného hospodárstva a všeobecného blahobytu možno časti národného majetku ...

§ 104

S vecami, ktoré sú v socialistickom vlastníctve, možno nakladať, najmä možno také veci scudzovať ...

§ 105
Osobné vlastníctvo.
§ 106
Súkromné vlastníctvo.
§ 107

Vlastník smie s vecou v medziach právneho poriadku nakladať, požadovať ju od každého, kto ju ...

§ 108

Vlastník je povinný strpieť, aby sa v stave núdze za náhradu použila jeho vec v miere nevyhnutnej. ...

§ 109

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by svojich susedov obťažoval nad mieru primeranú ...

§ 110
Vlastníctvo k pôde.
1.

smluvou;

§ 111
(1)

Vlastníctvo k veciam jednotlive určeným prevádza sa už samou smluvou, ak nie je dohovorené inak ...

(2)

Ak ide o veci určené podľa druhu, je na prevod vlastníctva potrebné ich odovzdanie.

§ 112

Prevod vlastníctva k nehnuteľným veciam, zapísaným v pozemkovej alebo železničnej knihe, zapíše ...

§ 113
(1)

O prevode vlastníctva k nehnuteľným veciam nezapísaným v pozemkovej alebo železničnej knihe uloží ...

(2)

Listinu o prevode vlastníctva možno na súde uložiť tiež, ak ide o dočasnú stavbu.

2.

zo zákona alebo úradným výrokom;

§ 114
V prípadoch, v ktorých tak zákon ustanovuje, prechádza vlastníctvo priamo zo zákona alebo výrokom ...
3.

vydržaním;

§ 115

Vydržaním možno nadobudnúť vlastnícke právo, ak nejde o nescudziteľné veci, ktoré sú v socialistickom ...

§ 116
(1)

Vlastnícke právo k hnuteľnej veci nadobudne, kto ju drží oprávnene (§ 145) a nepretržite tri ...

(2)

Kto nadobudne oprávnenú držbu od oprávneného držiteľa, môže si započítať vydržaciu dobu ...

§ 117

O behu vydržacej doby platia primerane tie isté zásady, aké platia o behu premlčacej doby.

§ 118
Ustanovenia o vydržaní vlastníckeho práva platia obdobne o vydržaní iných vecných práv.
4.

inými nadobúdacími spôsobmi:

§ 119
a)

vecí, ktoré nepatria nikomu;

Veci, ktoré nepatria inému, sú vo vlastníctve štátu, ak nemajú cenu len nepatrnú. K veciam nepatrnej ...

b)

stratených alebo skrytých vecí;

§ 120

Ak niekto nájde vec, má ju vydať po srážke alebo po zaplatení nákladov a nálezného jej vlastníkovi ...

§ 121
(1)

Ak sa prihlási vlastník veci alebo ten, kto ju stratil, do roka od vyhlásenia nálezu, vydá sa mu ...

(2)

Ak sa o vec do roka nikto neprihlási, nadobudne vlastníctvo k veci nie iba nepatrnej ceny štát, ...

§ 122

Nálezné robí desať percent ceny nálezu. Súd však môže nálezné primerane snížiť, prihliadajúc ...

§ 123

Ak tomu nebráni osobitný predpis, platia ustanovenia o náleze stratenej veci aj pre nález vecí ...

§ 124
c)

prírastkom;

Čo sa na pozemku urodí, pribudne tomu, čí je pozemok; mláďatá a iné úžitky pochádzajúce ...

d)

spracovaním.

§ 125

Ak cudziu vec dobromyseľne spracuje socialistická právnická osoba, je výrobok v socialistickom ...

§ 126
(1)

Ak uvedenie veci do predošlého stavu nie je dobre možné, najmä ak tomu bráni povaha výrobku alebo ...

(2)

Ak sú podiely rovnaké alebo ak bráni osobitné ustanovenie alebo všeobecný záujem tomu, aby sa ...

§ 127

Ak niekto spracuje cudziu vec vedome, môže súd po uvážení všetkých okolností prípadu a so ...

§ 128

Kto sa stane vlastníkom výrobku, je povinný ostatným poskytnúť náhradu. Nároky na náhradu škody ...

§ 129
Ustanovenia o nadobudnutí vlastníctva k výrobkom z cudzej veci platia obdobne, ak sa veci rôznych ...
§ 130

Kto nadobudne vlastníctvo k veci, nadobudne aj jej príslušenstvo, ako aj práva s jej vlastníctvom ...

§ 131

Kto nadobudne vlastníctvo k veci, prevezme spolu aj bremená na nej viaznúce. Ale ak ide o prechod ...

§ 132
Strata vlastníctva.
(1)

Vlastníctvo sa stráca najmä tým, že ho nadobudne niekto iný alebo že sa ho vlastník vzdá.

(2)

Vzdať sa nemožno vlastníctva k veciam, ktoré podľa predpisov o tom vydaných nemožno voľne scudziť. ...

Spoluvlastníctvo.

§ 133
(1)

Ak vec patrí niekoľkým osobám spoločne, sú jej spoluvlastníkmi. V pochybnostiach sa predpokladá, ...

(2)

Spoluvlastník smie so svojím podielom nakladať, ak tým neruší práva ostatných spoluvlastníkov, ...

§ 134

Pokiaľ ide o práva a povinnosti týkajúce sa veci ako celku, sú spoluvlastníci oprávnení a zaviazaní ...

§ 135
(1)

O hospodárení so spoločnou vecou rozhoduje väčšina spoluvlastníckych hlasov, počítaná podľa ...

(2)

Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci buď požadovať od ...

§ 136

Povinnosť zotrvať v spoluvlastníckom pomere alebo vyžiadať si súhlas na scudzenie podielu možno ...

§ 137

Ak sa scudzuje podiel, majú spoluvlastníci predkupné právo (§§ 375 a nasl.), okrem ak ide o scudzenie ...

§ 138

Spoluvlastník môže žiadať zrušenie spoluvlastníctva a rozdelenia spoločnej veci. Ak sa o spôsobe ...

§ 139
(1)

Pri delení veci treba dbať na všeobecný záujem a na to, aby riešenie bolo hospodársky účelné ...

(2)

Ak delí veci súd, rozhodne aj o bremenách, ktoré na nej viaznu, a o právach, ktoré sú spojené ...

§ 140

Ak nemožno spoločnú vec vôbec rozdeliť, ak by bol jej rozdelením ohrozený všeobecný záujem ...

§ 141

O medziach, plotoch, múroch a podobných rozhradách sa predpokladá, že sú susedom spoločné rovnakým ...

§ 142
Ustanovenia o spoluvlastníctve platia primerane aj o spoločenstve iných vecných práv.
§ 143

Držiteľom je, kto s vecou nakladá ako so svojou alebo kto vykonáva právo pre seba.

§ 144
Držať možno veci, ako i práva, ktoré pripúšťajú trvalý alebo opätovný výkon.
§ 145
(1)

Ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný v tom, že mu vec alebo právo patrí, ...

(2)

V pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená.

§ 146

Oprávnený držiteľ veci má, pokiaľ zákon neustanovuje ináč, rovnaké práva ako vlastník, aj ...

§ 147

Všetky v čase oprávnenej držby vyťažené úžitky veci a plody od nej oddelené sú vlastníctvom ...

§ 148
(1)

Oprávnenému držiteľovi nahradí vlastník náklad účelne urobený na vec, a to podľa jeho ceny ...

(2)

Z nákladu urobeného zo záľuby alebo pre okrasu nahradzuje vlastník oprávnenému držiteľovi len ...

§ 149
Neoprávnená držba.
(1)

Neoprávnený držiteľ je povinný s vecou vydať i všetok úžitok a nahradiť škodu, ktorá vznikla ...

(2)

Z nákladu urobeného neoprávneným držiteľom sa nahradí len toľko, koľko bolo potrebné pre trvajúce ...

Ochrana držby a vlastníctva.

§ 150

Držiteľ sa smie, ak je jeho držba svojmocne rušená, rušeniu vzoprieť primeranou svojpomocou.

§ 151
(1)

Kto bol svojmocne vo svojej držbe rušený alebo držby pozbavený, môže do tridsiatich dní po tom, ...

(2)

O právnych pomeroch medzi stranami a o povinnosti nahradiť škodu rozhoduje súd.

§ 152
(1)

Vlastník môže každého, kto jeho vec neprávom zadržuje, žalovať, aby ju vydal, ako i žalobou ...

(2)

Obdobnú ochranu požíva aj oprávnený držiteľ veci a aj ten, kto je vôbec oprávnený vec mať ...

§ 153

V pochybnostiach sa predpokladá, že vec, ktorá nie je osobným majetkom, je v socialistickom vlastníctve, ...

§ 154
(1)

O vydanie veci nemožno žalovať oprávneného držiteľa (§ 145), ktorý vec nadobudol úradným ...

(2)

Tieto ustanovenia však neplatia, ak o vydanie veci žaluje socialistická právnická osoba a ak je ...

ÔSMA HLAVA.
VLASTNÍCTVO K STAVBE A PRÁVO STAVBY.

§ 155

Vlastníkom stavby môže byť osoba rozdielna od vlastníka pozemku.

§ 156

Ak nie je ustanovené nič iné, majú vlastník stavby a vlastník pozemku navzájom oprávnenie vykonávať ...

§ 157

Ak nie je nič iné dojednané, má vlastník stavby predkupné právo (§§ 375 a nasl.) na stavebný ...

§ 158

Socialistická právnická osoba môže si zriadiť a mať vlastnú stavbu na pozemku, ktorý jej bol ...

§ 159

V ostatných prípadoch možno na cudzom pozemku zriadiť trvalú stavbu len na základe práva stavby. ...

§ 160

Právo zriadiť si trvalú stavbu na cudzom pozemku (právo stavby) vzniká zo zákona alebo úradným ...

§ 161

Právo stavby nemôžu v poradí predchádzať záložné práva a iné bremená, ktoré väzia v peňažných ...

§ 162

Podmienky pre privolenie na zriadenie práva stavby smluvou a pre jeho odvolanie, ako aj druh opatrení ...

§ 163

Právo stavby možno zriadiť za odplatu alebo bezodplatne. Ak odplata pozostáva z opakujúcich sa ...

§ 164

Právo stavby možno scudziť len s privolením okresného národného výboru; podrobnosti upraví ...

§ 165

Právo stavby sa zapíše v pozemkovej alebo železničnej knihe, a to aj vtedy, ak je právo stavby ...

DEVIATA HLAVA.
VECNÉ BREMENÁ.

Všeobecné ustanovenia.

§ 166

Vecné bremená obmedzujú vlastníka veci v prospech niekoho iného, a to tak, že vlastník je povinný ...

§ 167

Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú buď spojené s vlastníctvom k určitej nehnuteľnosti ...

§ 168
(1)

O tom, ako sa nadobúdajú práva zodpovedajúce vecným bremenám, platia primerane ustanovenia o nadobúdaní ...

(2)

Tieto práva pôsobia proti socialistickým právnickým osobám, len čo sú zapísané v pozemkovej ...

§ 169

Ak je právo zodpovedajúce vecnému bremenu spojené s vlastníctvom k nehnuteľnosti, nemožno ho ...

§ 170

Kto je oprávnený užívať cudziu vec je povinný aj znášať náklad na jej zachovanie a opravu. ...

§ 171
Ak je obsah alebo rozsah vecného bremena pochybný, rozhoduje miestna zvyklosť, a ak jej niet, predpokladá ...
§ 172

Požívateľ má právo na výnos cudzej veci, je však povinný při jej užívaní uchovávať jej ...

§ 173

Požívateľ prejíma všetky povinnosti vyplývajúce z bremien, ktoré na veci viaznu v čase, keď ...

§ 174
Požívateľ je povinný udržovať vec v tom stave, v akom ju prevzal, a znášať náklady na obvyklé ...
§ 175
(1)

Kto je oprávnený cudziu vec užívať pre vlastnú potrebu, nesmie meniť jej podstatu. V medziach ...

(2)

Potreba sa určuje podľa času, keď sa užívanie zriadilo.

§ 176

Vlastníkovi veci patria všetky úžitky, ktoré môže brať bez toho, že by užívateľa v jeho ...

§ 177
Ak je zriadené právo užívať byt, v pochybnosti sa predpokladá, že ide o právo užívať byt ...
§ 178

Právo požívania a právo užívania pre vlastnú potrebu môžu byť zriadené len v prospech určitej ...

§ 179
(1)

Ak z užívania veci hrozí nebezpečenstvo jej zničenia alebo zhoršenia jej podstaty, vlastník môže ...

(2)

Od socialistickej právnickej osoby zábezpeku takto žiadať nemožno.

§ 180
(1)

Keď sa požívanie skončí, plody ešte neoddelené patria vlastníkovi, pokiaľ to neodporuje jednotnému ...

(2)

To isté platí, keď sa skončí užívanie pre vlastnú potrebu.

Výmenok.

§ 181

Pri odstúpení pôdohospodárskej nehnuteľnosti môže byť zriadený výmenok v prospech doterajšieho ...

§ 182
(1)

Ak nie je inak ustanovené alebo dojednané, výmenok sa spravuje ustanoveniami o právach, z ktorých ...

(2)

I keď to nebolo dojednané, je osoba zaviazaná plniť výmenok povinná prispieť výmenkárovi pomocnými ...

§ 183

Ak plnenie výmenku znemožňuje alebo značne sťažuje splnenie úloh vyplývajúcich z jednotného ...

§ 184

Ak sa pomery zmenia tak, že nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže ho súd na čas zmenených ...

§ 185
Ak je výmenkár zaopatrený vo verejnom ústave a ak nejde o ústavné zaopatrenie podľa predpisov ...
§ 186
(1)

Vecné bremeno zaniká, ak nastanú také zmeny, že vec nemôže už slúžiť potrebám oprávnenej ...

(2)

Ak sa vecné bremeno zmenou pomerov ocitne vo veľkom nepomere k výhode oprávnenej osoby alebo jej ...

§ 187

Ak právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí určitej fyzickej osobe, vecné bremeno zanikne najneskoršie ...

DESIATA HLAVA
ZÁLOŽNÉ PRÁVO A ZÁDRŽNÉ PRÁVO.

Záložné právo.

§ 188
Účel a rozsah záložného práva.
§ 189
(1)

Na vznik záložného práva je potrebné, ak nejde o prípady, keď jeho vznik je podľa zákona spojený ...

(2)

Ak ide o založenie pre zabezpečenie peňažnej pohľadávky, pohľadávka musí byť v smluve určená ...

§ 190
(1)

Ak ide o založenie vecí zapísaných v pozemkovej alebo železničnej knihe, zapíše sa záložné ...

(2)

Založenie nehnuteľnej veci pôsobí proti socialistickým právnickým osobám, len čo je záložné ...

§ 191
(1)

Na založenie hnuteľných vecí je potrebné, aby sa vec odovzdala záložnému veriteľovi alebo aby ...

(2)

Na založenie veci, ktorú nemožno užívať bez listiny, v ktorej je uvedené, čím sa vec rozoznáva ...

§ 192

Na založenie pohľadávky je potrebné, aby o ňom bol upovedomený dlžník tejto pohľadávky (poddlžník). ...

§ 193
Ak založí niekto cudziu hnuteľnú vec bez súhlasu vlastníka, vznikne záložné právo, len ak ...
1.

pred sročnosťou pohľadávky;

§ 194

Záložný veriteľ je povinný sverený mu záloh starostlivo opatrovať a má nárok na náhradu nákladov, ...

§ 195

Záložca je povinný zdržať sa všetkého, čím sa záloh zhoršuje na ujmu záložného veriteľa. ...

§ 196
Ak záloh stratí na cene tak, že sa zabezpečenie pohľadávky stane nedostatočným, veriteľ môže ...
2.

pri sročnosti pohľadávky.

§ 197
(1)

Len čo je zabezpečená pohľadávka sročná a nie je uspokojená, môže sa záložný veriteľ domáhať ...

(2)

Dokiaľ má veriteľ hnuteľný záloh v rukách, môže sa z neho domáhať uspokojenia, i keď je ...

§ 198

Veriteľ, ktorý je zapísaný v podnikovom registri, môže, ak mu niekto hnuteľnú vec založil na ...

§ 199
(1)

Veriteľ zapísaný v podnikovom registri môže, ak ide o záložné právo a pohľadávku uvedené ...

(2)

O výkone predaja je veriteľ povinný dlžníka bez odkladu upovedomiť.

§ 200

Ak pohľadávka zanikne alebo ak jej zabezpečenie záložným právom prestane, veriteľ je povinný ...

§ 201
Neplatné dohovory.
§ 202
Simultánne záložné právo.
§ 203
(1)

Pohľadávku zabezpečenú záložným právom k nehnuteľnosti môže veriteľ i bez súhlasu vlastníka ...

(2)

Aj záložné právo k pohľadávke sa zapíše do pozemkovej alebo železničnej knihy alebo sa uloží ...

§ 204
O tom, kedy založenie pohľadávky zabezpečenej záložným právom k nehnuteľnosti pôsobí proti ...
§ 205

Kto je inak povinný vydať vec, môže ju zadržať, aby zabezpečil svoju sročnú pohľadávku za ...

§ 206

Zádržné právo však nemožno vykonať, ak je tu povinnosť vrátiť vec svojmocne alebo ľstive ...

§ 207

Kto vec zadržuje, má, pokiaľ ide o opatrovanie veci a náhradu nákladov urobených na vec, rovnaké ...

§ 208
Ak sa dá zábezpeka (§§ 295, 296) zádržné právo zanikne.
§ 209
(1)

Veriteľ, ktorý je zapísaný v podnikovom registri, môže na zabezpečenie sročných pohľadávok ...

(2)

Ale ak sa povedie proti dlžníkovi bezvýsledná exekúcia alebo ak sa inak úradne zistí jeho neschopnosť ...

§ 210

O výkone zádržného práva podľa predchádzajúceho ustanovenia je veriteľ povinný dlžníka bez ...

ŠTVRTÁ ČASŤ.

ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO.

JEDENÁSTA HLAVA
VZNIK A OBSAH ZÁVÄZKOV.

Vznik záväzkov.

§ 211
Dôvody záväzkov.
§ 212
Záväzky z vykonávania jednotného hospodárskeho plánu.
(1)

Vykonávanie jednotného hospodárskeho plánu sa zabezpečuje smluvami osobitne prispôsobenými potrebám ...

(2)

Právne pomery takto vzniknuté spravujú sa týmto zákonom, pokiaľ nie je ustanovené inak.

Záväzky zo smlúv.

§ 213

Smluva je uzavretá, len čo sa strany shodly na tom, čo má byť obsahom smluvy.

§ 214
(1)

Ponuku na uzavretie smluvy treba prijať v lehote určenej ponúkajúcim. Ak lehota nie je určená, ...

(2)

Smluva je uzavretá aj vtedy, ak dôjde prejav o prijatí ponuky po lehote určenej ponúkajúcim, ak ...

§ 215

Na prijatie ponuky s odchýlkami alebo výhradami sa pozerá ako na odmietanie a na ponuku novú.

§ 216

Ponuka zanikne odvolaním, len keď odvolanie dôjde najneskôr s ponukou. Ak zomrie niektorá zo strán ...

§ 217
V prípadoch, keď nie je obvyklé výslovné prijatie ponuky, stačí na uzavretie smluvy, ak sa strana, ...
§ 218

Z platného záväzku je dlžník povinný niečo dať, robiť, opomenúť alebo znášať a veriteľ ...

§ 219

Platnosti záväzkov neprekáža, že nie je vyjadrený dôvod, z ktorého je dlžník povinný plniť. ...

§ 220

Ak si majú zo smluvy plniť obidve strany navzájom, môže sa domáhať splnenia záväzku len ten, ...

§ 221
(1)

Ak možno záväzok plniť niekoľkými spôsobmi, má právo voľby dlžník, ak nebolo inak dojednané. ...

(2)

Ak bola náhodilou skazou niektorej veci voľba zmarená, môže strana, ktorá mala právo voľby, ...

§ 222

Ak je dlžník povinný plniť isté množstvo vecí určených podľa druhu, je povinný plniť veci ...

§ 223
(1)

Každá zo strán si môže vymieniť odstúpenie od smluvy a dojednať pre ten prípad peňažnú sumu ...

(2)

Neprimerane vysoké odstupné môže súd snížiť, prizerajúc na význam riadneho splnenia smluvy; ...

§ 224
Na to, čo je dané pri uzavretí smluvy niektorou stranou vopred, hľadí sa ako na splátku.
§ 225

Kto prenechá inému vec za odplatu, zodpovedá za to, že vec v čase plnenia má vlastnosti výslovne ...

§ 226
(1)

Ak ide o vady zjavné alebo o také závady, ktoré možno poznať z knihy pozemkovej alebo železničnej, ...

(2)

Za dlžoby na veci viaznúce je zodpovedný scudziteľ.

§ 227

Nároku zo zodpovednosti za vady možno sa vopred vzdať len písomne.

§ 228

Ak sa prenechajú veci, ako stoja a ležia (úhrnkom), nezodpovedá scudziteľ za ich vady, okrem ak ...

§ 229

Znášať zodpovednosť za vady, ktoré sa vyskytnú do určeného času, môže sa scudziteľ zaviazať ...

§ 230

Ak chce nadobúdateľ uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady, pretože si tretia osoba robí nárok ...

§ 231

Nadobúdateľ môže uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady len vtedy, ak scudziteľovi oznámi ...

§ 232
(1)

Ale ak ide o vady, ktoré nemohol nadobúdateľ zistiť pri obvyklej pozornosti alebo ktoré scudziteľ ...

(2)

Ak ide o veci scudzené so zárukou do určeného času (§ 229), treba vady oznámiť bez zbytočného ...

§ 233
(1)

Len čo nadobúdateľ zistí vadu prevzatej veci, je povinný vec uschovať po primeraný čas, ktorý ...

(2)

Ak ide o vec podliehajúcu rýchlej skaze, môže ju, upozorniac scudziteľa, bez meškania dať predať ...

§ 234
(1)

Osobitné predpisy môžu ustanoviť, kedy sa predpokladá, že zviera bolo už v čase plnenia vadné ...

(2)

Takých predpisov môže sa však nadobúdateľ dovolávať len vtedy, ak vadu bez zbytočného odkladu ...

§ 235
(1)

Nárok zo zodpovednosti za vady musí sa uplatniť na súde, ak ide o nehnuteľné veci, do jedného ...

(2)

Lehota sa začína, len čo nadobúdateľ mal možnosť věc prezrieť, prípadne preskúšať, a ak ...

§ 236

Námietkou môže nadobúdateľ uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady aj neskôr, keď v lehote ...

§ 237
(1)

Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu vec používať dohodnutým spôsobom alebo riadne, ...

(2)

Ak to vyžaduje potreba splnenia jednotného hospodárskeho plánu, môže sa nadobúdateľ v prípade, ...

§ 238
Uplatnenie nároku zo zodpovednosti za vady nevylučuje nárok na náhradu škody, ktorá z vady vznikla. ...
1.

niekoľkým dlžníkom;

§ 239

Ak je niekoľko dlžníkov zaviazaných na to isté plnenie, sú všetci zaviazaní rukou spoločnou ...

§ 240

Vo vzájomnom pomere sú spoludlžníci zaviazaní rovnakým dielom, ak nie je inak ustanovené; pokiaľ ...

§ 241
(1)

Spoludlžník, proti ktorému bol uplatnený celý nárok, môže sa domáhať od ostatných, aby ho ...

(2)

Ak splnil spoludlžník záväzok, môže od ostatných požadovať náhradu podielov dlžoby na nich ...

§ 242

Predchádzajúce ustanovenia platia obdobne, ak bol proti jednému spoludlžníkovi uplatnený nárok, ...

§ 243
Ak nemôže veriteľ požadovať celé plnenie od ktoréhokoľvek dlžníka zaviazaného na to isté ...
2.

niekoľkým veriteľom,

§ 244

Ak je niekto zaviazaný na to isté deliteľné plnenie niekoľkým veriteľom, môže každý veriteľ ...

§ 245
(1)

Ak je dlžník zaviazaný na to isté plnenie niekoľkým veriteľom a ak bolo dojednané, že ktorýkoľvek ...

(2)

Ak splnil dlžník celý záväzok jednému zo spoluveriteľov, nemôžu už ostatní od neho nič požadovať. ...

§ 246

Ak je plnenie nedeliteľné, nie je dlžník povinný plniť jednému zo svojich spoluveriteľov, dokiaľ ...

§ 247
(1)

Či spoluveriteľ, ktorý dostal splnenie nedeliteľné alebo celé splnenie, ktoré mohol žiadateľ ...

(2)

Obdobne platí, ak spoluveriteľ dostal viac, než naň pripadá.

Záväzky zo smlúv v prospech tretieho.

§ 248

Zo smluvy v prospech tretej osoby môže žiadať splnenie, ak nie je inak dohodnuté, nielen druhá ...

§ 249

Dokiaľ tretia osoba neprejavila voči dlžníkovi úmysel žiadať plnenie zo smluvy, môžu smluvné ...

§ 250

Ak sa tretia osoba vzdá svojho nároku, môže žiadať plnenie, ak to neodporuje smyslu smluvy, druhá ...

DVANÁSTA HLAVA.
ZMENY V OBSAHU ZÁVÄZKOV.

§ 251
1.

úradným opatrením;

Ak to vyžadujú potreby hospodárskeho plánovania, môžu orgány na to príslušné zmeniť záväzky ...

2.

dlžníkovým meškaním;

§ 252

Dlžník je v meškaní, ak nesplní záväzok včas a riadne.

§ 253
(1)

Od dlžníka, ktorý meškanie zavinil, môže veriteľ okrem splnenia žiadať aj náhrady škody meškaním ...

(2)

Pri odplatných smluvách môže veriteľ tiež ustanoviť primeranú dodatočnú lehotu na splnenie ...

§ 254

Ak je pri odplatných smluvách presne ustanovené, kedy a dokedy treba splniť smluvu, a to tak, že ...

§ 255

Dlžník, ktorý je v omeškaní so splnením záväzku peňažného, je povinný zaplatiť zákonné ...

§ 256

Ak je plnenie deliteľné a dlžník mešká s časťou plnenia, môže veriteľ odstúpiť buď čo ...

§ 257

Odstúpenie od smluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej nesplnením.

§ 258
Dlžník, ktorý je v meškaní, zodpovedá aj za náhodilú skazu veci, okrem ak by vec podľahla skaze ...
3.

veriteľovým meškaním;

§ 259

Veriteľ je v meškaní, ak neprijal peniaze riadne ponúknuté alebo neposkytol v čase plnenia potrebné ...

§ 260

Za čas veriteľovho meškania nie je dlžník povinný platiť úroky.

§ 261
4.

zavinenou nemožnosťou splnenia.

Ak dlžník zavinil nemožnosť splnenia, záväzok zaniká a veriteľ je oprávnený požadovať náhradu ...

TRINÁSTA HLAVA

ZMENA V OSOBE VERITEĽA ALEBO DLŽNÍKA.

Postúpenie pohľadávky.

§ 262
(1)

Veriteľ môže smluvou postúpiť pohľadávku inej osobe.

(2)

Pre platnosť postúpenia sa vyžaduje platný právny dôvod. Ak je postupiteľom alebo postupníkom ...

§ 263

Postúpiť nemožno pohľadávky, obsah ktorých by sa zmenou veriteľa zmenil alebo ktoré zanikajú ...

§ 264

S postúpenou pohľadávkou prechádza všetko jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené. ...

§ 265
(1)

Dokiaľ dlžník nevie o postúpení, môže pohľadávku vyrovnať s pôvodným veriteľom.

(2)

Postupiteľ môže pohľadávku vymáhať sám v prospech postupníka, ak s tým súhlasí postupník ...

§ 266

Námietky proti pohľadávke, ktoré mal dlžník v čase postúpenia, zostávajú mu zachované aj ...

§ 267
Ak bola pohľadávka postúpená za odplatu , zodpovedá postupiteľ postupníkovi za to, že v čase ...
§ 268
(1)

Kto sa dohodne s dlžníkom, že prijíma jeho dlžobu, nastúpi ako dlžník na jeho miesto, ak na ...

(2)

Kto bez dohody s dlžníkom prevezme dlžobu smluvou s veriteľom, stane sa dlžníkom popri pôvodnom ...

§ 269

Prejav nového dlžníka o prevzatí dlžoby sa musí stať písomne.

§ 270

Obsah záväzku sa prevzatím dlžoby nemení, avšak zabezpečenia dlžoby poskytnuté tretími osobami ...

§ 271

Ak prevezme pri scudzení nehnuteľnosti nadobúdateľ záložné právo na nej viaznúce, predpokladá ...

§ 272
(1)

Ak prevezme niekto smluvou imanie alebo podnik, je zaviazaný popri pôvodnom dlžníkovi, aj keď to ...

(2)

Dohovory medzi scudziteľom a nadobúdateľom, ktoré sa tomu priečia a ktoré by boly na ujmu veriteľov, ...

§ 273

Ak prevezme smluvou imanie alebo podnik osoba scudziteľovi blízka (§ 17 ods. 2), je zaviazaná popri ...

§ 274
Kto sa s dlžníkom dohodne, že obstará splnenie jeho veriteľovi, zodpovedá dlžníkovi za to, že ...
§ 275

Poukážkou sa zmocňuje poukazník vybrať splnenie u poukázanca a poukázanec sa zmocňuje, aby mu ...

§ 276
(1)

Pokiaľ je poukázanec to, čo má plniť, už poukazcovi dlžný, je voči nemu povinný poukážke ...

(2)

Ak nechce poukazník použiť poukážku alebo ak odopiera poukázanec poukážku prijať alebo podľa ...

§ 277

Ak prijme poukázanec poukážku voči poukazníkovi, môže mu robiť len také námietky, ktoré sa ...

§ 278
(1)

Dokiaľ poukázanec ešte neprijal poukážku voči poukazníkovi, môže ju poukazca odvolať.

(2)

Ak nie je medzi poukazcom a poukázancom iný právny dôvod, platia o právnom pomere medzi oboma ustanovenia ...

§ 279
Premlčanie nároku poukazníka voči poukázancovi sa začína, len čo poukazník dostane prejav o ...
§ 280

Peňažný ústav môže vystaviť na tretiu osobu alebo na seba písomnú poukážku, znejúcu na plnenie ...

§ 281
(1)

Ak znie taká poukážka na rad, môže byť prevedená rubopisom.

(2)

Rubopisom prechádzajú všetky práva z poukážky na osobu z rubopisu oprávnenú.

§ 282
(1)

Kto poukážku vystavenú peňažným ústavom prijme, je povinný plniť tomu, v prospech koho bola ...

(2)

Osoba z poukážky zaviazaná je povinná plniť, len ak sa jej vydá kvitovaná poukážka. Proti osobe ...

§ 283

O náležitostiach prijatia a rubopisu, ako aj o tom, kto je z rubopisu oprávnený a ako toto oprávnenie ...

ŠTRNÁSTA HLAVA
ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV.

Smluvná pokuta.

§ 284
(1)

Ak strany dojednajú pre prípad nesplnenia smluvy namiesto náhrady škody smluvnú pokutu a ak bude ...

(2)

Na smluvnú pokutu sa možno zaviazať len písomne a len v peniazoch.

§ 285

Dojednaním smluvnej pokuty nevzniká dlžníkovi právo oslobodiť sa od smluvnej povinnosti zaplatením ...

§ 286

Neprimerane vysokú smluvnú pokutu môže súd primerane snížiť, prihliadajúc na význam riadneho ...

§ 287
Ak ide o hospodársku smluvu (§ 212 ods. 1), použijú sa predchádzajúce ustanovenia, len pokiaľ ...
§ 288

Kto sa zaručí veriteľovi písomným prejavom za splnenie cudzieho záväzku, stáva sa dlžníkovým ...

§ 289

Veriteľ môže vymáhať splnenie od ručiteľa len vtedy, keď dlžník, hoci upomenutý, záväzok ...

§ 290

Veriteľ je povinný na požiadanie podať ručiteľovi bez zbytočného odkladu zprávu o výške a ...

§ 291

Ručiteľ má voči ostatným zaviazaným rovnaké práva jako spoludlžník.

§ 292

Ručiteľ môže odoprieť splnenie veriteľovi potiaľ, pokiaľ veriteľ zavinil, že nemožno dosiahnuť ...

§ 293
Záložná smluva.
§ 294
Zabezpečovacie postúpenie pohľadávok.
§ 295

Záväzok dať zábezpeku možno splniť najmä zriadením záložného práva alebo spôsobilými ručiteľmi. ...

§ 296

Nikto nie je povinný prijať vec alebo právo ako zábezpeku do čiastky vyššej, než koľko robia ...

§ 297
Uznanie dlžoby.

PÄTNÁSTA HLAVA
ZÁNIK ZÁVÄZKOV.

§ 298
1.

úradným opatrením;

Ak to vyžadujú potreby hospodárskeho plánovania, môžu orgány na to príslušné zrušiť záväzky ...

2.

splnením;

§ 299
Záväzok zaniká splnením.
§ 300

Veriteľ nesmie odmietnuť čiastočné plnenie záväzku, ponúknutého mu dlžníkom, pokiaľ neodporuje ...

§ 301
(1)

Ak sa majú splniť veriteľovi rôzne záväzky alebo rôzne položky toho istého záväzku a plnenie ...

(2)

Inak sa plnenie započíta najprv na úroky, potom na iné vedľajšie pohľadávky veriteľa a len ...

§ 302

Splnenie sa musí stať na mieste, ktoré je určené dohodou strán alebo ktoré vyplýva z povahy ...

§ 303

Peňažné plnenie je dlžník v pochybnostiach povinný dodať na svoje nebezpečenstvo a trovy veriteľovi ...

§ 304
(1)

Vo všetkých prípadoch, v ktorých je určený deň sročnosti pohľadávky, treba usúdiť z povahy ...

(2)

Ak má dlžník právo splniť svoj záväzok predo dňom sročnosti, nie je oprávnený bez svolenia ...

§ 305

Ak je dlžníkovi ponechané na vôlu, aby plnil, až bude chcieť, alebo môcť, určí súd, ak o ...

§ 306

Ak nie je čas plnenia inak určený, môže veriteľ požadovať splnenie ihneď. Dlžníkova povinnosť ...

§ 307
(1)

Dávky na úhradu osobných potrieb sú sročné vždy aspoň na mesiac vopred.

(2)

To isté platí o sročnosti dôchodku, ak nie je dojednané inak.

Splniteľ a príjemca splnenia.

§ 308

Veriteľ musí prijať plnenie od osoby rozdielnej od dlžníka, ak táto osoba ručí za dlžníka ...

§ 309

Ak ponúkne tretia osoba, ktorá neručí za záväzok, plnenie po dohode s dlžníkom, musí veriteľ ...

§ 310

Ak dlžník splní osobe, ktorá predloží potvrdenku veriteľa, vyrovná záväzok, okrem ak vedel, ...

§ 311
Ak niekto splní záväzok veriteľovi, hoci vie, že veriteľovi neprislúcha správa jeho imania, ...
§ 312

Kto splnil záväzok, je oprávnený žiadať od príjemcu potvrdenku (kvitanciu) o tom, že záväzok ...

§ 313

Ak nechce veriteľ potvrdenku vydať, môže dlžník odoprieť splnenie; veriteľ sa posudzuje tak, ...

§ 314

Ak je vydaná potvrdenka na istinu, predpokladá sa, že boli zaplatené aj úroky.

§ 315
Ak je medzi stranami obvyklé, že sa čas od času robí vyúčtovanie, predpokladá sa, že ten, kto ...
3.

uložením do súdnej úschovy;

§ 316

Ak nemožno záväzok splniť z dôležitého dôvodu, najmä ak je veriteľ neznámy, neprítomný ...

§ 317
Uloženie, ktoré sa stalo podľa práva, oslobodzuje dlžníka od záväzku a nebezpečenstvo náhodilej ...
4.

dohodou strán:

a)

zriadením nového záväzku;

§ 318
(1)

Záväzok zaniká tým, že sa dohodou veriteľa a dlžníka nahradí záväzkom iným.

(2)

Pre platnosť takej dohody sa vyžaduje, aby pôvodný záväzok bol záväzok platný a žalovateľný. ...

§ 319

V pochybnostiach sa nepovažuje doterajší záväzok za zaniknutý, pokiaľ s novým môže obstáť. ...

§ 320
Ručiteľské, záložné a iné práva spojené so zaniknutým záväzkom pri takej dohode zanikajú, ...
b)

pokonávkou;

§ 321

Doterajší záväzok možno nahradiť novým tým, že si strany dohodou upravia práva medzi nimi ...

§ 322

Omyl v tom, čo bolo medzi stranami sporné alebo pochybné, neprekáža platnosti pokonávky, okrem ...

§ 323

Pokonávka, ktorou sa majú medzi stranami upraviť všetky nároky, nedotýka sa nároku, na ktorý ...

§ 324

Ručitelia, ktorí zabezpečujú pôvodné sporné alebo pochybné práva, zabezpečujú aj záväzok ...

§ 325
c)

odpustením dlžoby;

Veriteľ môže dlžníkovi odpustiť dlžobu smluvou s ním uzavretou; prejav veriteľa sa musí stať ...

5.

započítaním;

§ 326

Vzájomné pohľadávky smerujúce na plnenie rovnakého druhu zrušujú sa započítaním, pokiaľ ...

§ 327

Na započítanie sa nehodia pohľadávky premlčané, neplatné pre nedostatok formy alebo vôbec nežalovateľné. ...

§ 328

Proti sročnej pohľadávke nemožno započítať pohľadávku nesročnú.

§ 329

Proti pohľadávkam na vrátenie vecí svojmocne alebo ľstive odňatých, vypožičaných, daných ...

§ 330

Proti pohľadávkam na úhradu osobných potrieb, proti pohľadávkam vylúčeným z exekúcie, ako ...

§ 331

Ak bola pohľadávka prevedená postupne na niekoľko osôb, môže dlžník síce započítať pohľadávku, ...

§ 332

Ak sa strany dohodnú, možno započítaním vyrovnať akékoľvek vzájomné pohľadávky.

§ 333
6.

splynutím;

Ak splynie akýmkoľvek spôsobom právo so záväzkom v jednej osobe,zanikne právo aj záväzok, ak ...

§ 334
7.

nezavinenou nemožnosťou splnenia;

Ak nemožno splniť záväzok pre skutočnosť, za ktorú dlžník nezodpovedá, najmä ak dlhovaná ...

§ 335
8.

smrťou;

Záväzok zaniká smrťou dlžníka, ak mal plniť dlžník osobne, alebo smrťou veriteľa, ak bolo ...

§ 336
9.

uplynutím času.

(1)

Záväzok zaniká, keď uplynie čas, na ktorý je obmedzený. Ako sa záväzky premlčujú, je ustanovené ...

(2)

Ak zanikne nárok na opakujúce sa plnenia sročné vopred, treba zaplatiť dávky predtým sročné; ...

ŠESTNÁSTA HLAVA.
ZÁVÄZKY NA NÁHRADU ŠKODY.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú:

1. zavinením;

§ 337

Kto úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí iného porušením záväzku alebo inej právnej povinnosti, ...

§ 338

(1) Za škodu zodpovedá aj ten, kto ju spôsobí úmyselným úkonom proti zásadám slušnosti.

(2) Kto poškodí iného výkonom práva, je povinný nahradiť škodu vtedy, ak vykonal právo zámerne, ...

§ 339

Ak sa niekto uvedie svojou vinou do prechodnej duševnej poruchy, zodpovedá za škodu v tomto stave ...

§ 340

Ak zavinilo škodu niekoľko osôb, zodpovedajú všetky rukou spoločnou a nerozdielnou. Medzi sebou ...

§ 341

2. náhodou;

Za škodu spôsobenú náhodou zodpovedá ten, kto dá k náhode zo svojej viny podnet, najmä tým, ...

§ 342

3. v nutnej obrane;

Kto v nutnej obrane spôsobí škodu útočníkovi, nie je za ňu zodpovedný.

§ 343

4. v krajnej núdzi;

Kto v krajnej núdzi spôsobí škodu, aby odvrátil od seba alebo od iných priamo hroziace nebezpečenstvo, ...

5. inými osobami;

§ 344

Kto je zaviazaný niekomu niečo vykonať, zodpovedá mu za zavinenie svojho zákonného zástupcu a ...

§ 345

Kto použije osobu nezdatnú alebo, hoci o tom vie, osobu nebezpečnú na obstaranie svojich vecí, ...

§ 346

Či a kto zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym postupom v úradnom výkone, ustanovujú osobitné ...

§ 347

Ak spôsobí škodu osoba mladšia než pätnásťročná alebo osoba v duševnej poruche, nahradia ...

§ 348

Ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša škodu pomerne.

§ 349

Nahradiť škodu je povinná aj tretia osoba, ktorá zavinila krajnú núdzu alebo prechodnú duševnú ...

§ 350

6. vecou;

(1) Za škodu spôsobenú vecou (§ 23) zodpovedá ten, čia je vec alebo komu slúži, okrem ak sa ...

(2) Tak zodpovedá najmä za škodu spôsobenú zvieraťom jeho chovateľ a za škodu spôsobenú zrútením, ...

§ 351

7. pri prevádzke zvlášť nebezpečnej;

(1) Pri prevádzke zvlášť nebezpečnej zodpovedá prevádzateľ za škodu vyvolanú takým pôsobením ...

(2) Za tretiu osobu sa nepovažuje osoba zamestnaná alebo použitá v prevádzke; táto zodpovedá ...

§ 352

8. pri nekalej súťaži v hospodárskom styku.

(1) Od toho, kto sa ocitne v hospodárskom styku v rozpore s dobrými mravmi súťaže konaním spôsobilým ...

(2) Ak ide o konanie zamestnanca pri prevádzke podniku, možno sa zdržania a odstránenia závadného ...

§ 353

Ochrana pred hroziacou škodou.

V prípadoch vážneho ohrozenia môže sa ohrozený domáhať, aby súd ohrozovateľovi zakázal konanie, ...

Obsah a rozsah náhrady škody.

§ 354

Škoda sa nahradzuje uvedením do predošlého stavu, a ak to nie je dobre možné, v peniazoch. Nahradzuje ...

§ 355

Pri ublížení na zdraví je škodca povinný nahradiť náklady liečenia, ušlý a v budúcnosti ...

§ 356

Ak nastala z poškodenia smrť, je škodca povinný nahradiť náklady liečenia a pohrebu tomu, kto ...

§ 357

Ako náhrada zárobku alebo dávok na úhradu osobných potrieb v budúcnosti uchádzajúcich sa vymeria ...

§ 358

V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže súd náhradu škody primerane snížiť; pritom prihliadne ...

§ 359

Postih.

Kto zodpovedá za škodu spôsobenú zavinením inej osoby, má voči nej postih.

SEDEMNÁSTA HLAVA.
ZÁVÄZKY Z BEZDÔVODNÉHO OBOHATENIA.

Plnenie bez právneho dôvodu.

§ 360

Záväzky z bezdôvodného obohatenia vznikajú plnením, pre ktoré nebol právny dôvod, alebo plnením, ...

§ 361

Kto bol takto bezdôvodne obohatený, je povinný vrátiť predmet plnenia s príslušenstvom alebo, ...

§ 362
Nemožno však žiadať zpäť, čo sa plnilo pred sročnosťou platnej dlžoby alebo na dlžobu neplatnú ...
§ 363

Ak sa okrem prípadu konania bez príkazu upotrebila vec pre iného, môže sa od neho vlastník, ak ...

§ 364

Ak bola vec obetovaná v spoločnej núdzi, aby sa odvrátila väčšia škoda, je každý, komu to ...

§ 365
Náklad urobený za iného.
(1)

Kto urobí náklad za niekoho, kto ho mal podľa práva urobiť sám, je oprávnený domáhať sa náhrady. ...

(2)

Náhrada však nepatrí tomu, kto urobil náklad proti vôli povinného, ktorý by ho bol sám riadne ...

OSEMNÁSTA HLAVA.
KÚPNA A ZÁMENNÁ SMLUVA.

Kúpna smluva.

§ 366

Kúpnou smluvou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy a kupujúci sa zaväzuje ...

§ 367

Ak bola v kúpnej smluve dojednaná bežná cena, rozumie sa tým cena v mieste a čase plnenia.

§ 368

Ak nie je nič iné dojednané, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodilej skazy a náhodilého ...

§ 369

Ak nie je nič iné dojednané ani obvyklé, sú strany povinné plniť bez zbytočného odkladu. Predávajúci ...

§ 370

Ak mešká kupujúci s odobraním, môže predávajúci predmet kúpy uložiť na náklad kupujúceho ...

§ 371

Ak nie je nič iné dojednané, znáša náklady spojené s odovzdaním veci, najmä náklady zmerania, ...

§ 372

Ak má predávajúci predmet kúpy odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí, pokiaľ nebolo ...

§ 373

Tomu, kto kúpi budúce úžitky nejakej veci úhrnkom (§ 228) alebo nádej na neisté budúce úžitky, ...

§ 374
Výhrada vlastníctva.
§ 375
(1)

Kto predá vec s výhradou, že mu ju kupujúci ponúkne na výkup, keby ju chcel predať, má predkupné ...

(2)

Také právo možno dojednať, aj keď sa vec nepredáva, ako aj pre prípad iného scudzenia veci než ...

§ 376

Predkupné právo ukladá povinnosť len tomu, kto sľúbil vec ponúknuť na výkup. Ak má predkupné ...

§ 377

Predkupné právo neprechádza na dedičov oprávnenej osoby a nemožno ho previesť na inú osobu.

§ 378

Ak nie je dojednaný čas, dokedy sa má výkup vykonať, musí oprávnená osoba vyplatiť hnuteľnosti ...

§ 379

Kto je oprávnený vykúpiť vec, musí zaplatiť cenu ponúknutú niekým iným, ak nie je dojednané ...

§ 380
(1)

Predkupné právo socialistickej právnickej osoby predchádza všetky ostatné predkupné práva.

(2)

Predkupné právo nebráni nikdy, aby vec bola scudzená socialistickej právnickej osobe.

§ 381

Vedľajšie dohovory, ktoré majú povahu podmienok a výhrad, pripúšťajúcich zánik právneho pomeru ...

§ 382
Zámenná smluva.

DEVÄTNÁSTA HLAVA.
DAROVACIA SMLUVA.

§ 383

Darovacou smluvou darca niečo bezodplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo ...

§ 384

Ak sa dar pri darovaní neodovzdá, je potrebné, aby sa darovacia smluva dojednala písomne.

§ 385

Darovacia smluva je neplatná, pokiaľ sa má podľa nej plniť až po darcovej smrti.

§ 386

Darca môže darovaciu smluvu zrušiť, ak obdarovaný spácha úmyselný trestný čin proti darcovi, ...

DVADSIATA HLAVA.
NÁJOMNÁ SMLUVA.

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomníka.

§ 387

Nájomnou smluvou prenecháva prenajímateľ za odplatu nájomníkovi vec, aby ju dočasne užíval ...

§ 388

Prenajímateľ je povinný odovzdať prenajatú vec nájomníkovi v stave spôsobilom na dohodnuté ...

§ 389

Nájomník je oprávnený užívať najatú vec podľa smluvy, a pokiaľ o tom smluva nemá ustanovenie, ...

§ 390
(1)

Nájomník je povinný ohlásiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu opráv, ktoré má ...

(2)

Nájomník je povinný pripustiť tieto aj iné potrebné opravy.

§ 391

Ak nájomník urobí na vec náklad, ktorý má urobiť prenajímateľ, prislúcha mu náhrada podľa ...

§ 392
Podnájom.
(1)

Ak smluva neustanovuje ináč, môže nájomník dať najatú vec do podnájmu.

(2)

Ak dá nájomník vec do podnájmu protismluvne, prenajímateľ má právo odstúpiť od smluvy.

Nájomné.

§ 393

Ak nie je dojednané alebo osobitnými predpismi ustanovené ináč platí sa nájomné z poľnohospodárskych ...

§ 394
(1)

Na zabezpečenie nájomného má prenajímateľ nehnuteľnosti záložné právo k hnuteľným veciam, ...

(2)

Záložné právo zanikne, ak sa veci odstránia prv, než budú exekučne opísané, okrem ak budú ...

§ 395

Nájomník nie je povinný platiť nájomné, pokiaľ pre mimoriadne udalosti alebo pre vady ním nezavinené ...

§ 396
(1)

Ak môže nájomník užívať najatú vec iba obmedzene alebo ak pri nájme poľnohospodárskych alebo ...

(2)

Ak nájomník nemôže užívať vec iba pre prekážku, ktorá sa vyskytla na jeho strane, nemá nárok ...

§ 397
(1)

Ak sa nájomník chce domáhať odpustenia alebo sľavy z nájomného, musí udalosť, ktorá zakladá ...

(2)

Nároku na odpustenie alebo na sľavu z nájomného nemožno sa vopred vzdať.

Skončenie nájmu.

§ 398
(1)

Nájom sa skončí uplynutím času, na ktorý bol dojednaný.

(2)

Ak nájomník užíva vec aj po skončení nájmu a prenajímateľ do pätnástich dní proti tomu nezakročí ...

§ 399
(1)

Ak nájomník správne plní svoje záväzky zo smluvy, má prednostný nárok na uzavretie novej nájomnej ...

(2)

Tento nárok nemá, ak vedel pri uzavretí nájomnej smluvy, že vec je na ďalší čas prenajatá ...

§ 400
(1)

Na zrušenie nájomnej smluvy dojednanej na neurčitý čas je potrebná výpoveď.

(2)

Nájomnú smluvu možno vypovedať: pri nájmoch poľnohospodárskych alebo lesných pozemkov na polroka, ...

§ 401
(1)

Najaté miestnosti treba vypratať a odovzdať tak, aby vlastníkovi alebo novému nájomníkovi mohlo ...

(2)

Vypratanie a odovzdanie nájomného predmetu musí sa skončiť pri nájmoch poľnohospodárskych alebo ...

§ 402

Ustanovenia o čase výpovede, vypratania a odovzdania platia iba vtedy, ak nie je smluvou alebo osobitnými ...

§ 403
(1)

Nájomník je oprávnený odstúpiť od smluvy kedykoľvek, keď bola najatá vec odovzdaná v stave ...

(2)

Ak sú miestnosti najaté na obývanie alebo na to, aby sa v nich ľudia zdržovali, škodlivé zdraviu, ...

§ 404

Prenajímateľ môže kedykoľvek odstúpiť od smluvy, ak nájomník, hoci dostal výstrahu, užíva ...

§ 405

Skazou najatej veci nájomná smluva zaniká.

§ 406

Po danej výpovedi alebo najviac v troch mesiacoch před skončením nájmu je nájomník nehnuteľnej ...

§ 407

Keď sa nájom skončí, je nájomník povinný vrátiť najatú vec v stave, aký zodpovedá právu ...

§ 408
(1)

Ak bola najatá vec poškodená alebo zneužívaním opotrebená, zodpovedá nájomník aj za osoby, ...

(2)

Náhrady možno sa domáhať len do šiestich mesiacov po vrátení najatej veci; ináč nárok zanikne. ...

§ 409

Ak dôjde k zmene vlastníctva k nehnuteľnej veci, má len nájomník právo rozviazať nájomnú smluvu ...

DVADSIATA PRVÁ HLAVA.
VYPOŽIČANIE.

§ 410

Smluvou o vypožičaní prenecháva požičiavateľ vec vypožičiavateľovi na bezodplatné dočasné ...

§ 411

Vypožičiavateľ je oprávnený užívať vec spôsobom dohodnutým alebo primeraným povahe a určeniu ...

§ 412
(1)

Vypožičiavateľ je povinný vec vrátiť v dohodnutom čase. Ak nebol čas na vrátenie dohodnutý, ...

(2)

Ak nebol dohodnutý ani čas, po ktorý sa má vec užívať, ani účel, na ktorý sa má ona užívať, ...

§ 413

Vypožičiavateľ má právo vec vrátiť predčasne; ak by však požičiavateľovi vznikly z predčasného ...

§ 414

Ak vypožičiavateľ užíva vec neoprávneným spôsobom, môže požičiavateľ žiadať, aby mu bola ...

§ 415

Ak bola vec poškodená, zničená alebo stratená, je vypožičiavateľ povinný nahradiť aj škodu ...

§ 416

Vypožičiavateľ je oprávnený domáhať sa od požičiavateľa náhrady škody, ktorá mu bola spôsobená ...

§ 417

Obyčajné náklady spojené s užívaním veci znáša vypožičiavateľ. Na vynaloženie mimoriadnych ...

§ 418

Vzájomných nárokov z vypožičania možno sa domáhať len do šiestich mesiacov po vrátení veci; ...

DVADSIATA DRUHÁ HLAVA.
PÔŽIČKA.

§ 419

Smluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a ...

§ 420

Ak nie je čas na vrátenie dohodnutý, je dlžník povinný splniť dlžobu bez zbytočného odkladu, ...

§ 421
(1)

Ak boly dojednané úroky, nesmú prevyšovať úroky platené z vkladov ústavmi ľudového peňažníctva. ...

(2)

Pri nepeňažnej pôžičke možno ako úroky dojednať plnenie primeraného väčšieho množstva alebo ...

DVADSIATA TRETIA HLAVA.
SMLUVA O ÚSCHOVE.

§ 422

Smluvou o úschove preberá niekto hnuteľnú vec, aby ju opatroval.

§ 423
(1)

Uschovávateľ je povinný prevzatú vec opatrovať podľa dohody, a ak niet dohody o spôsobe úschovy, ...

(2)

Uschovávateľ je povinný vrátiť vec ukladateľovi na požiadanie aj skôr, než uplynie čas úschovy, ...

§ 424

Ak nie je dojednané ani z okolností zjavné, ako dlho má vec byť v úschove, môže ukladateľ kedykoľvek ...

§ 425

Ak uschovávateľ použije alebo dá použiť inému prevzatú vec, ak ju dá bez svolenia ukladateľa ...

§ 426

Ukladateľ je povinný, ak nie je dojednané ináč, nahradiť uschovávateľovi podľa všetkých predpisov ...

§ 427

Vzájomných nárokov z úschovy možno sa domáhať len do šiestich mesiacov po vrátení veci; ináč ...

§ 428
(1)

Za veci, ktoré boly vnesené prijatými hosťami alebo pre nich, zodpovedá prevádzateľ ubytovacieho ...

(2)

Nezodpovedá však, keď škoda nie je zavinená ani ním, ani zamestnancami podniku, ani nie je spôsobená ...

§ 429

Vnesené sú veci, ktoré boly osobe zodpovednej za prevádzku podniku alebo niektorému z jeho zamestnancov ...

§ 430

Za skvosty a podobné drahocenné veci, peniaze a cenné papiere zodpovedá prevádzateľ v takých ...

§ 431

Nárok na náhradu zanikne, ak poškodená osoba, len čo sa dozvie o škode, ju neohlási prevádzateľovi ...

§ 432

Prevádzateľ má právo vnesené veci zadržať na zabezpečenie svojich pohľadávok, ktoré mu vznikli ...

§ 433

Ustanovenia o zodpovednosti prevádzateľa ubytovacieho podniku platia obdobne o prevádzateľoch podnikov ...

DVADSIATA ŠTVRTÁ HLAVA.
PRÍKAZNÁ SMLUVA.

Povinnosti príkazníka.

§ 434

Príkaznou smluvou zaväzuje sa príkazník pre príkazcu obstarať nejakú vec alebo vykonať iné ...

§ 435

Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu statočne a podľa svojich schopností a znalostí. ...

§ 436

Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. Ak sverí bez nevyhnutnej potreby vykonanie príkazu ...

§ 437
Príkazník je povinný podať príkazcovi na jeho žiadosť všetky zprávy o postupe plnenia príkazu ...
§ 438

Príkazca je povinný, ak nie je ináč dojednané, poskytnúť príkazníkovi vopred na jeho žiadosť ...

§ 439
(1)

Príkazca je ďalej povinný nahradiť príkazníkovi okrem zavinenej škody aj tú škodu, ktorá vznikla ...

(2)

Ak utrpí príkazník pri vykonávaní príkazu škodu iba náhodou, môže sa domáhať náhrady iba ...

§ 440
(1)

Príkazca je povinný poskytnúť príkazníkovi odmenu iba vtedy, ak je dohodnutá alebo obvyklá, ...

(2)

Odmenu je príkazca povinný zaplatiť, aj keď výsledok nenastal, okrem ak nezdar konania bol spôsobený ...

Zánik príkaznej smluvy.

§ 441

Pre zánik príkaznej smluvy platia primerane ustanovenia o zániku plnomocenstva (§§ 69 až 72).

§ 442

Ak zanikla príkazná smluva odvolaním, je príkazca povinný nahradiť príkazníkovi náklady, ktoré ...

DVADSIATA PIATA HLAVA.
KONANIE BEZ PRÍKAZU.

§ 443
(1)

Ak niekto obstará, hoci nie je na to oprávnený, cudziu vec, aby odvrátil hroziacu škodu, je ten, ...

(2)

Ak však niekto zakročí z občianskej povinnosti, aby odvrátil významnú škodu, má proti tomu, ...

§ 444
(1)

Ak nejde o odvrátenie hroziacej škody, musí ten, kto chce obstarať vec iného, upovedomiť ho o ...

(2)

Ak tak neurobí a ak ide o konanie v prospech iného, má konajúci bez príkazu nárok na náhradu ...

§ 445
(1)

Kto zasiahne do veci iného, bez toho že by šlo o odvrátenie hroziacej škody, zodpovedá aj za náhodu, ...

(2)

To isté platí, ak sa niekto vmieša do veci iného proti jeho platne prejavenej vôli, okrem ak ide ...

§ 446

Ak nemá konajúci bez príkazu nárok na náhradu nákladov, je oprávnený, pokiaľ je to možné, ...

§ 447

Konajúci bez príkazu je povinný dokončiť konanie, podať o ňom vyúčtovanie a previesť všetko, ...

DVADSIATA ŠIESTA HLAVA.
SMLUVA O DIELO.

Pojem a obsah.

§ 448

Smluvou o dielo zaväzuje sa objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané, že ho za odmenu vykoná ...

§ 449

Od obsahu smluvy a od povahy diela závisí, či je ten, komu bolo dielo zadané, povinný vykonať ...

§ 450
Zodpovednosť za vady.
(1)

Ak má dielo vady, ktoré ho robia neupotrebiteľným alebo ktoré odporujú dohovoru, môže objednávateľ ...

(2)

Ináč platia všeobecné ustanovenia o zodpovednosti za vady (§§ 225 a nasl.).

Zmar diela alebo jeho vykonania.

§ 451

Ak sa dielo nepodarí preto, že hmota dodaná objednávateľom bola zrejme nevhodná, alebo preto, ...

§ 452
(1)

Ak treba na vykonanie diela spolupôsobenie objednávateľa, je ten, komu bolo dielo zadané, oprávnený ...

(2)

To isté platí, ak sa dielo vykonáva u objednávateľa a ten neurobí potrebné zdravotné a bezpečnostné ...

§ 453

Ak bolo dielo zmarené náhodou pred časom splnenia, stráca ten, komu bolo dielo zadané, nárok na ...

§ 454

Aj keď nebolo dielo vykonané, patrí tomu, komu bolo zadané, odmena, ak bol ochotný dielo vykonať ...

§ 455

Ak bol ten, komu bolo dielo zadané, zdržaný vo vykonávaní diela okolnosťami na strane objednávateľa, ...

§ 456
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od smluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude hotové ...
§ 457
(1)

Ak nie je výška odmeny určená smluvou alebo osobitnými predpismi, treba poskytnúť primeranú ...

(2)

Ak nie je dojednané ináč, dáva sa odmena až po skončení diela. Ak sa však dielo vykonáva po ...

§ 458
(1)

Ak bolo dielo zadané podľa rozpočtu a ak bola záväznosť rozpočtu zaručená, nemôže sa ten, ...

(2)

Ak bol zaručená úplnosť rozpočtu, nemôže sa ten, komu bolo dielo zadané, domáhať zvýšenia ...

§ 459

Ak bolo dielo zadané podľa rozpočtu, záväznosť ktorého nebola zaručená, a ak sa ukáže, že ...

§ 460
(1)

Ak sa nehlási neznámy alebo nie ľahko dosiahnuteľný objednávateľ o objednané dielo v čase šiestich ...

(2)

Čas šiestich mesiacov sa počíta odo dňa, keď dielo malo byť podľa smluvy prevzaté, a ak bolo ...

§ 461
Vplyv smrti strán na smluvu.
(1)

Smluva o dielo, pri vykonávaní ktorého záleží na obzvláštnych osobných vlastnostiach toho, ...

(2)

Smrť objednávateľa sama osebe smluvu neruší.

DVADSIATA SIEDMA HLAVA.
ZASIELATEĽSKÁ SMLUVA.

§ 462

Zasielateľskou smluvou sa zaväzuje zasielateľ príkazcovi, že mu obstará na jeho účet, avšak ...

§ 463

Zasielateľ je oprávnený žiadať, aby mu bol príkaz na obstaranie dopravy daný písomne (zasielateľský ...

§ 464

Ak to príkazca výslovne nezakáže, môže zasielateľ vykonať dopravu sám, a ak to nie je na ujmu ...

§ 465

Zasielateľ je povinný vykonať príkaz s odbornou starostlivosťou. Poistiť sverené veci je však ...

§ 466

Ak zasielateľ použije na vykonanie príkazu iného zasielateľa, zodpovedá príkazcovi iba za zavinenie ...

§ 467

Zasielateľ je povinný podať príkazcovi zprávu o škode, ktorá zasielaným veciam hrozí alebo ...

§ 468
(1)

Zasielateľovi patrí popri náhrade potrebných a užitočných nákladov dohodnutá odmena a ak nebola ...

(2)

Zasielateľ je oprávnený žiadať od príkazcu zaplatenie odmeny, len čo uzavrel smluvu s dopravcom ...

§ 469

Ak je nebezpečenstvo skazy alebo znehodnotenia zasielaných vecí a ak niet času vyžiadať si úpravu ...

§ 470

Zasielateľ má na zabezpečenie všetkých svojich nárokov, a to aj z bežného účtu v zasielateľskom ...

§ 471

Zasielateľ môže žiadať o povolenie predaja zálohu, bez toho aby žaloval. Súd nariadi predaj ...

§ 472

Ďalší zasielateľ je povinný vykonať opatrenia, ktoré patria predošlým zasielateľom, obzvlášte ...

§ 473
(1)

Nároky proti zasielateľovi pre úplnú alebo čiastočnú stratu, poškodenie alebo oneskorené dodanie ...

(2)

Predchádzajúce ustanovenia neplatia, ak ide škodu spôsobenú zámerne.

DVADSIATA ÔSMA HLAVA.
DOPRAVNÁ SMLUVA.

§ 474

Dopravnou smluvou sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že za odplatu vykoná dopravu veci a vydá ...

§ 475

Dopravca je oprávnený žiadať, aby mu odosielateľ vydal písomné potvrdenie o objednávke dopravy ...

§ 476
(1)

Možno tiež dojednať, že dopravca vydá odosielateľovi náložný list.

(2)

Náložný list je cenný papier obsahujúci dopravcov záväzok vydať náklad tomu, kto náložný ...

§ 477

Náložný list obsahuje: označenie nákladu podľa povahy, množstva a značiek, meno odosielateľa, ...

§ 478

Dopravca je povinný vyhovieť aj novým príkazom odosielateľa, dokiaľ nevydal zásielku príjemcovi. ...

§ 479
(1)

Dopravca je povinný venovať na riadne vykonanie dopravy odbornú starostlivosť a vykonať dopravu ...

(2)

Dopravované veci je dopravca povinný poistiť, iba ak je mu to osobitne prikázané.

§ 480

Dopravca zodpovedá za škody, ktoré vzniknú na dopravovaných veciach od prevzatia na dopravu až ...

§ 481
(1)

Pri strate je dopravca povinný nahradiť bežnú cenu, ktorú mala stratená vec v mieste odoslania ...

(2)

Pri poškodení je povinný nahradiť sumu, o ktorú bola dopravovaná vec znehodnotená.

§ 482

Dopravca má na zabezpečenie všetkých svojich nárokov, ktoré vyplývajú z vykonania dopravnej ...

§ 483

Ak viazne na dopravovaných veciach niekoľko záložných práv, má právo neskôr vzniknuté prednosť ...

§ 484
(1)

O odmene za dopravu, o náhrade nákladov, o práve predať dopravované veci na verejnej dražbe a ...

(2)

Pre dopravnú smluvu platí obdobne tiež ustanovenie o premlčaní nárokov zo zasielateľskej smluvy ...

DVADSIATA DEVIATA HLAVA.
SPROSTREDKOVATEĽSKÁ SMLUVA.

§ 485

Kto sľúbi odmenu za to, že mu bude zadovážená príležitosť uzavrieť smluvu alebo že mu bude ...

§ 486
(1)

Sprostredkovateľovi patrí odmena v dojednanej výške; ak nie je dojednaná, odmena podľa vydaných ...

(2)

Ak bola odmena sľúbená len pre prípad určitej činnosti sprostredkovateľa, alebo ak je dojednané, ...

§ 487

Ak sa ukáže dojednaná odmena neprimeranou, upraví ju súd; práva domáhať sa tejto úpravy nemožno ...

§ 488

Náklady sa uhradzujú sprostredkovateľovi len vtedy, ak je to výslovne dojednané.

TRIDSIATA HLAVA.
SMLUVA O SDRUŽENÍ.

§ 489

Niekoľko osôb sa môže sdružiť, aby sa spoločne pričinily o dosiahnutie hospodárskeho účelu. ...

§ 490

Ak sa takto sdružia fyzické osoby, musia sa na činnosti sdruženia zúčastniť vlastnou prácou.

§ 491

Do sdruženia môže členovia vniesť aj vklady v peniazoch alebo v iných veciach. Ak nie je smluvou ...

§ 492

Vklady urobené v peniazoch alebo v iných veciach určených podľa druhu sú v spoluvlastníctve všetkých ...

§ 493

Majetok nadobudnutý pri prevádzaní spoločnej činnosti stáva sa spoluvlastníctvom všetkých členov. ...

§ 494
(1)

Podiely na majetku nadobudnutom spoločnou činnosťou sú rovnaké, ak nie je smluvou ustanovené ináč. ...

(2)

Zo záväzkov sú členovia zaviazaní rukou spoločnou a nerozdielnou.

§ 495
(1)

Ak nie je v smluve ustanovené ináč, rozhodujú členovia o obstarávaní spoločných vecí jednomyseľne. ...

(2)

Ak má podľa smluvy rozhodovať väčšina hlasov, patrí každému členovi jeden hlas; veľkosť ...

§ 496

Každý člen, aj keď nevykonáva správu, má právo presvedčiť sa o hospodárskom stave sdruženia. ...

§ 497
(1)

Každý člen môže zo sdruženia vystúpiť, nie však v nevhodnom čase alebo na ujmu ostatných. ...

(2)

Z vážnych dôvodov možno člena zo sdruženia vylúčiť, a to, ak neustanovuje smluva ináč, iba ...

§ 498

Členovi, ktorý vystúpil alebo bol vylúčený, vrátia sa veci vnesené do požívania. Podiel na ...

§ 499

Ani člen, ktorý vystúpil, ani člen vylúčený sa neoslobodzuje od zodpovednosti za záväzky, ktoré ...

§ 500

Pri zániku sdruženia vykonajú všetci členovia majetkové usporiadanie. Nároky veriteľov treba ...

TRIDSIATA PRVÁ HLAVA.
SMLUVA O DÔCHODOK.

§ 501

Smluvou o dôchodok sa zakladá niekomu doživotne alebo na ináč obmedzený čas neurčitého trvania ...

§ 502

Na platnosť smluvy o dôchodok je potrebné, aby bola uzavretá písomne.

§ 503

Nárok na dôchodok nemožno previesť na iného. Sročné dávky možno postúpiť.

TRIDSIATA DRUHÁ HLAVA.
STÁVKA A HRA.

§ 504
(1)

Výhry zo stávky alebo hry nemožno vymáhať; vymáhať nemožno ani pohľadávky z pôžičiek poskytnutých ...

(2)

Žreb sa posudzuje ako stávka alebo hra.

§ 505

Predchádzajúce ustanovenia neplatia, ak ide o výherný podnik, ktorý prevádza štát alebo ktorý ...

TRIDSIATA TRETIA HLAVA.
VEREJNÉ PRISĽÚBENIE.

§ 506

Prisľúbenie odmeny za nejaký výkon osobe nie určitej je záväzné, len čo sa verejne vyhlási. ...

§ 507
(1)

Ak bol výkon uskutočnený spoločnou činnosťou niekoľkých osôb, rozdelí sa odmena, ak vyhláška ...

(2)

Ak nejde o spoločnú činnosť, dostane odmenu ten, kto výkon uskutoční najskôr. Ak tak urobí ...

§ 508
(1)

Verejné prisľúbenie odmeny za lepší pracovný výkon, postup alebo výsledok zaväzuje toho, kto ...

(2)

Vypísanie verejnej súťaže musí obsahovať lehotu súťaže, výšku odmeny a ostatné podmienky. ...

PIATA ČASŤ.

DEDIČSKÉ PRÁVO.

TRIDSIATA ŠTVRTÁ HLAVA.
DEDIČSTVO.

Nadobudnutie dedičstva.

§ 509

Dedičstvo sa nadobúda poručiteľovou smrťou.

§ 510

Dedičom môže byť osoba fyzická i právnická.

§ 511

Dedič môže nadobudnúť buď všetok poručiteľov majetok alebo jeho pomerný diel, alebo i len ...

§ 512

Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.

§ 513

Ak dedič nenadobudne dedičstvo zo závetu, sú miesto neho povolaní zákonní dedičia, a čo nenadobudne ...

§ 514
(1)

Dedič je povinný uhradiť náklady primeraného pohrebu poručiteľa, ako aj plniť záväzky, ktoré ...

(2)

Ak je niekoľko dedičov, každý z nich je povinný plniť záväzky sumou, aká zodpovedá pomeru ...

§ 515

Ak odúmrť pripadne štátu, štát zodpovedá za záväzky rovnako, ako by bol dedičom.

§ 516
Zrieknutie sa dedičstva.
§ 517
(1)

Dedič môže dedičstvo odmietnuť.

(2)

Odmietnuť dedičstvo nemôže však dedič, ktorý si už ako dedič skutočne počínal.

§ 518

Dedičstvo možno odmietnuť iba výslovným prejavom, urobeným na súde písomne alebo ústne do súdnej ...

§ 519
(1)

Prejav o odmietnutí môže dedič urobiť len do mesiaca odo dňa, keď bol o svojom dedičskom práve ...

(2)

Ak sa neurobí v lehote súdom danej prejav, či neprítomní alebo neznámi dedičia dedičstvo odmietajú ...

§ 520

Ak odmietne dedič len časť dedičstva alebo ak pripojí k prejavu iné výhrady alebo podmienky, ...

§ 521
(1)

Prejav dediča, že dedičstvo odmieta, je neodvolateľný; to isté platí, ak vyhlási, že dedičstvo ...

(2)

Opatrovník neprítomného alebo neznámeho dediča (§ 61 ods. 2) nemôže takéto prejavy urobiť; ...

§ 522
Dedičská nespôsobilosť.
(1)

Dediť nie je spôsobilý ten, kto spácha úmyselný trestný čin proti poručiteľovi, jeho manželovi, ...

(2)

Dedičská nespôsobilosť prestáva, ak poručiteľ dedičovi odpustí.

Právne následky zrieknutia sa dedičstva, jeho odmietnutia a dedičskej nespôsobilosti.

§ 523

Na toho, kto sa dedičstva vopred zriekol, ako aj na jeho potomkov, ak sa zriekol dedičstva i za nich, ...

§ 524

Ak dedič dedičstvo odmietne, hľadí sa na neho, ako keby sa poručiteľovej smrti nedožil.

§ 525

Ak dedič nie je spôsobilý dediť, hľadí sa na neho, ako keby sa poručiteľovej smrti nedožil. ...

TRIDSIATA PIATA HLAVA.
DEDENIE ZO ZÁKONA.

Zákonní dedičia.

§ 526

V prvej skupine dedia rovnakým dielom poručiteľove deti a pozostalý manžel.

§ 527

Ak sa dieťa nedožije poručiteľovej smrti, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho ...

§ 528

Ak niet poručiteľových potomkov, dedí pozostalý manžel v druhej skupine a spolu s ním poručiteľovi ...

§ 529

Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom; manžel však vždy najmenej polovicu poručiteľovho ...

§ 530

Ak sa nedožil poručiteľovej smrti niektorý z rodičov, nadobúdajú dedičský podiel tohto zomrelého ...

§ 531

Pozostalý manžel, ktorý žil s poručiteľom v čase jeho smrti v spoločnej domácnosti, dedí popri ...

§ 532
(1)

Osvojenec a jeho potomci a osvojiteľ a jeho príbuzní dedia navzájom podľa dedičských skupín ...

(2)

Osvojenec nededí v pôvodnej rodine a pôvodná rodina osvojeného nededí po ňom. Ale ak sa osvojenecký ...

§ 533
Započítanie do zákonného podielu.
(1)

Poručiteľovým potomkom, jeho rodičom a starým rodičom sa započíta v pomere medzi nimi do ich ...

(2)

Nezapočítavajú sa však obvyklé darovania, primerané zárobkovým a majetkovým pomerom poručiteľa, ...

TRIDSIATA ŠIESTA HLAVA.
DEDENIE ZO ZÁVETU.

Závet.

§ 534

Závet je jednostranný prejav poručiteľov vôle, ktorým poručiteľ osobne robí poriadok o svojom ...

§ 535

Jedným závetom môže urobiť poriadok len jediný závetca.

§ 536

Ak poručiteľ ustanovil jedného alebo niekoľkých dedičov s určením podielov alebo jednotlivých ...

§ 537

Ak sa niekomu zanechala peňažná suma alebo iná hnuteľná vec ako odkaz, platia o odkaze a o odkazníkovi ...

§ 538

Pri výklade závetu treba dbať na to, aby bola splnená skutočná vôľa závetcu.

§ 539

Závetca môže v závete ustanoviť námestného dediča pre prípad, že dedič ním povolaný dedičstvo ...

§ 540
(1)

Robiť posledný poriadok nemôže, kto nie je v plnom rozsahu svojprávny (§§ 9 a nasl.).

(2)

Maloletý, ktorý dovŕšil pätnásty rok, môže však urobiť posledný poriadok o tom, čo nadobudol ...

Náležitosti závetu.

§ 541
(1)

Závet možno urobiť len v písomnej forme.

(2)

Z každého závetu musí byť zjavný deň, mesiac a rok, kedy bol spísaný.

§ 542

Vlastnoručný závet musí byť vlastnou rukou napísaný a podpísaný.

§ 543

Závet, ktorý nenapísal závetca vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a predo dvoma svedkami ...

§ 544
(1)

Závetca, ktorý nemôže čítať alebo písať, musí prejaviť svoju poslednú vôľu pred troma ...

(2)

V zápisnici musí byť uvedené, že závetca nemôže čítať alebo písať, kto zápisnicu napísal ...

§ 545
(1)

Každý môže prejaviť svoju poslednú vôľu do úradnej zápisnice na súde alebo pred notárom; ...

(2)

Maloletí, ktorí dovŕšili pätnásty rok, ako aj slepí, hluchí, ktorí nemôžu čítať, a nemí, ...

Svedkovia a osoby zúčastnené pri robení závetu.

§ 546

Svedkovia závetu nemôžu byť nesvojprávni, slepí, hluchí, nemí a tí, ktorí nepoznajú reč, ...

§ 547
Závetom povolaný dedič a osoby jemu blízke (§ 17 ods. 2) nemôžu pri robení závetu pôsobiť ...
§ 548

Ustanovenia závetu, ktoré sa priečia zákonu alebo všeobecnému záujmu, ako aj ustanovenia nesrozumiteľné ...

§ 549
(1)

Ustanovenie závetu, ktorým bol niekto povolaný za dediča veci, ktorá nie je v zanechanom majetku, ...

(2)

Ak bol však niekto povolaný za dediča peňažnej sumy, ktorá nie je v zanechanom majetku, alebo ...

§ 550

Neplatná je podmienka, ktorou poručiteľ obmedzil povolanie niekoho za dediča. Neplatné je aj ustanovenie ...

§ 551

Závet je neplatný potiaľ, pokiaľ závetca nezanechal svojim maloletým potomkom toľko, koľko robí ...

§ 552
Vydedenie.
(1)

Dediča, ktorého zákonný podiel nemôže byť závetom skrátený vôbec alebo nie o viac ako o štvrtinu ...

(2)

Pre vydedenie platia rovnaké náležitosti ako pre urobenie závetu.

§ 553
Zrušenie závetu a vydedenia.
(1)

Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ vedľa neho nemôže obstáť, alebo jeho ...

(2)

To isté platí o zrušení vydedenia.

TRIDSIATA SIEDMA HLAVA.
ZABEZPEČENIE DEDIČSTVA, OCHRANA DEDIČOV A POTVRDENIE DEDIČSTVA.

Zabezpečenie dedičstva.

§ 554

Zanechaný majetok treba úradne spísať.

§ 555

Súd nariadi na návrh alebo z úradnej povinnosti zabezpečenie dedičstva, ak je to potrebné na ochranu ...

§ 556
Ak tomu nebráni spôsob zabezpečenia, môže dedič, kým mu dedičstvo nebolo ešte potvrdené, dedičstvo ...
§ 557
(1)

Ak sa zistí pravý dedič len neskoršie, je povinný i ten, komu súd dedičstvo potvrdil, vydať ...

(2)

Predchádzajúce ustanovenie platí obdobne, ak dedičstvo pripadlo ako odúmrť štátu.

§ 558
Nárok na vydanie dedičstva sa premlčí uplynutím troch rokov od poručiteľovej smrti alebo odo ...
§ 559

Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva dedičovi, ktorého dedičské právo je preukázané.

§ 560

Nadobudnutie dedičstva nesmie však byť potvrdené, kým je potrebné jeho zabezpečenie (§ 555). ...

§ 561

Potvrdenie o nadobudnutí dedičstva je základom pre zápisy v pozemkovej knihe.

ŠIESTA ČASŤ.

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

§ 562

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak, i právne pomery vzniknuté ...

§ 563
(1)

Spôsobilosť na práva a povinnosti právnických osôb, ktoré dosiaľ trvajú, zostáva až do novej ...

(2)

Spoločnosti zriadené podľa skoršieho obchodného práva, pokiaľ o nich neboly ustanovenia v iných ...

§ 564

Právne pomery týkajúce sa práva stavby, založené před 1. januárom 1951, zostávajú nedotknuté ...

§ 565
(1)

Pri dedení sa použije právo platné v deň smrti poručiteľa.

(2)

Ustanovenia o svereneckom náhradníctve nemožno použiť, ak zomrie poručiteľ po 31.decembri 1950, ...

§ 566
(1)

Lehota, ktorá začala bežať pred 1.januárom 1951, sa skončí, ak tento zákon určuje kratšiu ...

(2)

To isté platí o vydržacej a premlčacej dobe.

§ 567
(1)

Osoby, ktoré boly pozbavené svojprávnosti alebo dané pod opatrovníctvo z dôvodov, ktoré tento ...

(2)

Osobami celkom pozbavenými svojprávnosti sú aj osoby, ktoré sú na Slovensku dané pod opatrovníctvo ...

§ 568
(1)

Dňom 1. januára 1951 zrušujú sa všetky ustanovenia o veciach upravených týmto zákonom, počítajúc ...

(2)

Zrušujú sa najmä:

1.

všeobecný občiansky zákonník, vyhlásený dňa 1. júna 1811, vyjmúc ustanovenia §§ 1151 až ...

2.

všeobecný obchodný zákon, uvedený zákonom č. 1/1863 r.z., a zák.čl. XXXVII/1875, o obchodnom ...

3.

zák.čl. XXII/1802 a zák.čl.XIII/1807, o uvedení do držby osôb násilne vypudených;

4.

zák.čl.VIII/1840, o dedičskej postupnosti poddaných;

5.

nariadenie ministerstiev vnútra a spravodlivosti č. 1/1857 r.z., o zákaze delenia domov v Českom ...

6.

nariadenie Ministerstva spravodlivosti č. 105/1858 r.z., týkajúce sa premlčacej lehoty pri niektorých ...

7.

nariadenie Ministerstva spravodlivosti č. 212/1860 r.z., ktorým sa vysvetľujú §§ 461 až 466 občianskeho ...

8.

zákon č. 62/1868 r.z., ktorým sa zrušujú zákony o úžere, a zákon č. 77/1885 r.,z.; zák.čl. ...

9.

zákon č. 76/1871 r.z., o tom, na ktoré právne úkony treba notársky spis;

10.

zákon č. 37/1875 r.z., týkajúci sa predkupného práva členov rodiny, zapísaného do verejných ...

11.

zákon č. 49/1875 r.z., týkajúci sa premlčania nároku na úroky z niektorých štátnych dlhopisov; ...

12.

zákon č. 68/1875 r.z., o obchodných dohodcoch alebo senzáloch;

13.

zák.čl. XVI/1876, o náležitostiach závetu, dedičských smlúv a darovaní pre prípad smrti;

14.

zákon č. 50/1879 r.z., o delení podľa hmotných častí;

15.

zák.čl. XIV/1881, o pôžičkách na ručný záloh;

16.

zák.čl. XXXIII/1881, o súdnom umorení a premlčaní verejne obiehajúcich cenných papierov;

17.

zák.čl. XXXI/1883, o splátkových obchodoch;

18.

nariadenie ministra spravodlivosti č. 27.564/1887 I.M., o úprave súkromného závetu podľa zák.čl. ...

19.

zákon č. 140/1896 r.z., o prepožičiavaní nevyhnutných ciest, a zákon č. 7/1913 r.z.;

20.

zákon č.58/1906 r.z., o spoločnostiach s ručením obmedzeným;

21.

zák.čl. LVII/1908, o prevádzaní obchodných podnikov,

22.

cis.nar.č. 275/1914 r.z., o úžere;

23.

nariadenie ministra spravodlivosti po dohode s ministrom orby č. 384/1916 r.z, o lehotách pre domnienky ...

24.

nariadenie predsedníctva vlády č. 4.420/1918 r.z., o doplnení súkromnoprávnych pravidiel, týkajúcich ...

25.

zákon č. 452/1919 Sb., ktorým sa mení zákon č. 382/1919 Sb., o náhrade majiteľom pôdy, ktorí ...

26.

zákon č. 271/1920 Sb., ktorým sa rozširuje platnosť zákona č. 58/1906 r.z., o spoločnostiach ...

27.

vládne nariadenie č. 272/1920 Sb, na vykonanie zákona č. 27/1920 Sb.;

28.

vládne nariadenie č. 465/1920 Sb., o zriaďovaní spoločností účastinných (komanditných na účastiny), ...

29.

vládne nariadenie č. 147/1922 Sb., ktorým sa vykonáva § 45 ods. 3 zákona č. 58/1906 r.z., o spoločnostiach ...

30.

zákon č. 111/1927 Sb., proti nekalej súťaži;

31.

zákon č. 76/1935 Sb., o splátkových obchodoch;

32.

ustanovenia §§ 112 až 115 zákona č. 86/1937 Sb., o železniciach;

33.

vládne nariadenie č. 266/1938 Sb., o sídlach kupcov (obchodníkov), obchodných spoločností a zárobkových ...

34.

vládne nariadenie č. 16/1942 Sb., o právach z ručenia za vady pri dodávkach podľa predpisov o ...

35.

vládne nariadenie č. 71/1943 Sb., o sudcovskej pomoci z podnetu vojny pri smluvách (nariadenie o ...

36.

vládne nariadenie č. 64/1944 Sb., ktorým sa menia niektoré predpisy o náleze;

37.

nariadenie Slovenskej národnej rady č. 97/1945 Sb.n.SNR, o úprave vlastníctva k niektorým domácim ...

a to všetko v úprave, aká vyplýva z predpisov ich meniacich a doplňujúcich.

§ 569

Ukladanie listín na súde (§§ 113, 114, 168, 190, 200 a 203) upraví vláda nariadením. Minister ...

§ 570
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1.januára 1951; vykonajú ho všetci členovia vlády.

Gottwald v. r.

Dr. John. v. r.

Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.,

aj za námestníka prdsedu

vlády a ministra zahraničných

vecí Širokého

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Krajčír v. r.

arm.gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr.Ing. Šlechta v. r.

arm.gen.Dr. Čepička v. r.

Dr. Neumann v. r.

Dr. Gregor v. r.

Erban v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Kopřiva v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore