Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71776
Dôvodové správy: 2527
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 140/2013 účinný od 20.07.2013


Platnosť od: 12.06.2013
Účinnosť od: 20.07.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS2 EU2 PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 140/2013 účinný od 20.07.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 140/2013 s účinnosťou od 20.07.2013

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 140/2013, dátum vydania: 12.06.2013

1

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Zo smernice Komisie 2012/7/EÚ z 2. marca 2012, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa časť III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hra čiek vyplýva pre Slovenskú republiku povinnosť jej prebratia do 20. januára 2013. Cieľom úpravy je znížiť povolené hodnoty kadmia v hračkách.

Smernice Komisie sú novým nástrojom v oblasti bezpečnosti hračiek, ktorý umo žňuje Európskej komisii priamo meniť body 11 až 13 v časti III prílohy II, doplnok A a C prílohy II a prílohu V na základe článku 46 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (ďalej len 'smernica 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek'). Tieto zmeny sa týkajú najmä niektorých osobitných bezpečnostných požiadaviek na chemické vlastnosti hračiek a osobitný ch upozornení a informácií o preventívnych opatreniach, ktoré sa majú prijať pri používaní určitých hračiek. Smernice Komisie si nevyžadujú prerokovanie v Rade a v Európskom parlamente a očaká va sa prijatie niekoľkých takýchto smerníc ročne.

Na základe uvedeného navrhuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len 'ministerstvo') vyňať zo súčasného zákona č . 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorš ích predpisov (ďalej len 'zákon o bezpečnosti hračiek') ustanovenia týkajúce sa niektorých osobitných bezpečnostných požiadaviek na chemické vlastnosti hrač iek v Prílohe č.2 a umožniť upraviť tieto požiadavky formou vykonávacieho predpisu vydaného ministerstvom. Táto úprava umožní ministerstvu priamo transponovať aj Doplnok C, ktorý zatiaľ neobsahuje ž iadne látky. V budúcom roku sa predpokladá jeho zmena a povinnosť členských štátov Európskej únie ju implementovať.

Navrhuje sa tiež vypustiť zo zákona o bezpečnosti hračiek Prílohu č. 3 a osobitné upozornenia a informácie o preventívnych opatreniach, ktoré sa majú prijať pri používaní určitej kategórie hračky, upraviť rovnako vykonávací m prepisom vydaným ministerstvom.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo ve ciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 'návrh zákona') reaguje aj na potreby aplikačnej praxe, z ktorej vyplynula nevyhnutnosť spresniť niektoré ustanovenia platného zákona o bezpečnosti hračiek. Tý ka sa to najmä dokumentov, ktoré musia sprevádzať hračku, povinností dovozcov pred uvedením hračky na trh a informačných povinností orgánu dohľadu.

Súčasťou materiálu je aj pracovný návrh vyhlášky Ministerstva hospodá rstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. /2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č . 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor ších predpisov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými zákonmi Slovenskej republiky.

Predložený návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti a nebude mať ani sociálny vplyv.

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 140/2013, dátum vydania: 12.06.2013

7

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 2

V § 3 sa dopĺňa nový odsek, ktorý ustanovuje zmocňovacie ustanovenie na vydanie vykonávacieho predpisu. Táto zmena umožní pružnejšie preberať smernice Komisie, ktoré prijíma Európska komisia na základe článku 46 smernice 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek a týkajú sa niektorých bezpečnostných požiadaviek na chemické vlastnosti hračiek.

K bodu 3

Výrobca môže uviesť údaje požadované v písm. j) aj v návode na použitie alebo v bezpečnostných pokynoch, ak rozmer a vlastnosť hračky neumožnia uviesť tieto údaje na hračke. Legislatívno-technick á úprava.

K bodu 4

Výrobca je povinný uchovávať ES vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu. Legislatívno-technická úprava.

K bodu 5

V § 6 ods. 1 písm. d) sa slová „sprievodnú dokumentáciu“ nahrádzajú slovami „návod na použitie a bezpečnostné pokyny“. Podľa anglického originálu smernice 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek má dovozca zabezpečiť, aby hračka bola sprevádzaná požadovanými dokumentmi. Podľa výkladu Eur ópskej komisie k smernici sú požadovanými dokumentmi návod na použitie a bezpečnostné pokyny. Pojem „sprievodná dokumentácia“ sa v anglickom origináli nenachádza. Legislatívno-technická úprava.

K bodu 6

V § 6 odsek 2 písm. a) sa na začiatok vkladajú slová „pred uvedením hračky na trh“. Tá to zmena je zavedená z dôvodu praktickej aplikácie zákona. Dovozca je povinný uviesť na hračke svoje obchodné meno a iné náležitosti v návode na použitie alebo v bezpečnostných upozorneniach eš te pred uvedením hračky na trh.

K bodu 7

V § 6 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „sprievodná dokumentácia“ na základe aplikač nej praxe. Podľa anglického originálu smernice 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek má dovozca zabezpečiť, aby bol k hračke dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny. Pojem „sprievodná dokumentácia“ sa v anglickom origináli nenachádza.

K bodu 8

Zmeny v § 7 ods. 1 písm. b) si vyžiadala aplikačná prax. Odstraňuje sa duplicita a problémy s interpretáciou sprievodnej dokumentácie. Podľa v ýkladu Európskej komisie k smernici 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek sú požadovanými dokumentmi, ktoré sprevádzajú hračku, návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia.

K bodu 9, 10 a 11

Nová úprava § 10 umožňuje upraviť požiadavky na osobitné upozornenia a informácie o preventívnych opatreniach, ktoré sa majú prijať pri používaní určitej kategórie hračky, formou vykonávacieho predpisu. Tým sa uľahčí legislatívny proces v prípade preberania smernice Komisie týkajúcej sa osobitných upozornení, ktoré prijíma Európska komisia na základe článku 46 smernice 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek.

K bodu 12

Zmeny v § 12 ods. 3 si vyžiadala aplikačná prax. Označenie CE sa môže umiestniť aj v návode na pou žitie alebo v bezpečnostných upozorneniach. Odstraňuje sa problém s interpretáciou sprievodnej dokumentácie.

K bodu 13 až 32

Vzhľadom na požiadavku aplikačnej praxe tieto ustanovenia bližšie určujú postup ÚNMS SR, ktorý skúma, či žiadateľ spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu a v prípade, že ich spĺňa v celom rozsahu, vydáva o tom osvedčenie (osvedčenie o autorizácii). Po vydaní osvedčenia nasleduje proces notifikácie (oznámenie úradu EK a ostatným členským štátom EÚ), že žiadateľ spĺň a podmienky podľa osobitného predpisu. Žiadateľ sa stáva notifikovanou osobou až po tom, čo po notifikácii márne uplynula lehota na uplatnenie námietok zo strany EK a ostatných členských štátov. V sú vislosti s uvedenou úpravou boli vykonané aj ďalšie legislatívno-technické úpravy.

K bodu 33

Legislatívno-technická úprava na základe aplikačnej praxe. Orgán dohľadu informuje ministerstvo o všetký ch opatreniach, ak riziko, ktoré hračka predstavuje, hrozí aj v inom členskom štáte.

K bodu 34 až 36

Legislatívno-technická úprava na základe aplikačnej praxe.

K bodu 37

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 38

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 39

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 40

Úprava z dôvodu potrieb aplikačnej praxe pri výkone trhového dohľadu.

K bodu 41

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 42

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 43 až 45

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s navrhovaným vykonávacím predpisom.

K bodu 46

Legislatívno-technická úprava.

K čl. II

Navrhovaná účinnosť je od 20. júla 2013.

Bratislava 30. januára 2013

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Tomáš Malatinský v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore