Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71795
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 140/2013 účinný od 20.07.2013


Platnosť od: 12.06.2013
Účinnosť od: 20.07.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS2 EU2 PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 140/2013 účinný od 20.07.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 140/2013 s účinnosťou od 20.07.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o ...

1.

V § 1 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „určené pre verejnosť“.

2.

V § 4 ods. 1 písm. i) sa slová „sprievodnej dokumentácii k hračke“ nahrádzajú slovami „návode ...

3.

V § 4 ods. 1 písm. o) sa slová „kópiu ES certifikátu o skúške typu, jeho príloh a dodatkov ...

4.

V § 6 ods. 1 písm. d) sa slová „sprievodnú dokumentáciu“ nahrádzajú slovami „návod na ...

5.

V § 6 ods. 2 písm. a) sa na začiatok vkladajú slová „pred uvedením hračky na trh“ a slová ...

6.

V § 6 ods. 2 písm. b) sa slová „sprievodná dokumentácia“ nahrádzajú slovom „upozornenia“. ...

7.

V § 7 ods. 1 písm. b) sa slová „dodaná požadovaná sprievodná dokumentácia, návod na použitie ...

8.

V § 10 ods. 1 druhá veta znie:

„Upozornenia, ktoré majú vplyv na rozhodovanie spotrebiteľa o kúpe hračky, upozornenia podľa ...

9.

V § 10 odsek 3 znie:

„(3) Ak je to potrebné pre bezpečné používanie hračky, v upozorneniach na hračke sa uvedú ...

10.

V § 10 ods. 4 sa slová „sprievodnej dokumentácii“ nahrádzajú slovami „bezpečnostných pokynoch“. ...

11.

V § 12 ods. 3 sa slová „alebo v sprievodnej dokumentácii“ nahrádzajú slovami „v návode na ...

12.

§ 18 znie:

„§ 18 (1) Posudzovanie zhody podľa tohto zákona môže vykonávať len notifikovaná osoba podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.

13.

V § 19 ods. 1 sa slová „osobitného predpisu.20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 2.“.

14.

V § 19 ods. 2 sa slová „osobitného predpisu20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 2“.

15.

V § 19 ods. 3 sa slová „osobitného predpisu20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 2“, slová ...

16.

V § 19 ods. 4 písm. b) sa slová „sa toto rozhodnutie“ nahrádzajú slovami „tento zákaz“. ...

17.

V § 19 ods. 5 sa slová „osobitného predpisu,20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 2,“.

18.

V § 20 ods. 7 písm. c) sa slová „osobitného predpisu,20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. ...

19.

V § 20 ods. 7 písm. f) sa slová „osobitného predpisu20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. ...

20.

V § 20 ods. 8 sa slová „osobitného predpisu.20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 2.“.

21.

V § 20 ods. 11 písm. a) sa slová „osobitného predpisu,20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. ...

22.

V § 21 ods. 4 písm. a) sa nad slovo „riziko“ umiestňuje odkaz 22a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a)
Čl. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.

23.

V § 21 ods. 9 sa vypúšťajú slová „a 9“.

24.

V § 21 ods. 12 sa slová „ustanovené osobitným predpisom.20)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

25.

V § 21 ods. 13 sa slová „rozhodnutie o zákaze“ nahrádzajú slovom „zákaz“.

26.

V § 21 ods. 14 písm. a) sa slová „ustanovené osobitným predpisom,20)“ nahrádzajú slovami ...

27.

V § 21 ods. 14 sa za písmeno f) vkladá písmeno g), ktoré znie:

„g)
zanikla bez právneho nástupcu.“.

28.

V § 22 ods. 1 úvodnej vete sa slová „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ...

29.

V § 22 ods. 1 písm. a) sa za slová „ods. 3“ vkladajú slová „a 4“.

30.

V § 22 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b). Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

31.

V § 22 ods. 1 písm. b) sa za slovo „predstavuje“ vkladá slovo „závažné“.

32.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26)
Čl. 22 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.

33.

V § 22 ods. 7 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.

34.

Nadpis nad § 27 znie:

„Spoločné, splnomocňovacie, prechodné a zrušovacie ustanovenia“.

35.

Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27a Splnomocňovacie ustanovenie Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ...

36.

V § 28 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sú pochybnosti o čase uvedenia hračky na trh, ...

37.

V § 28 ods. 2 sa slová „prílohy č. 5“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 4“.

38.

Nadpis nad § 30 sa vypúšťa.

39.

V § 30 sa slová „prílohy č. 6“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 5“.

40.

V prílohe č. 2 ods. 3 písm. d) sa slová „v prílohe č. 3 prvom bode“ nahrádzajú slovami „vo ...

41.

V prílohe č. 2 ods. 3 sa vypúšťajú písmená j) až m).

42.

Príloha č. 3 sa vypúšťa.

Doterajšie prílohy č. 4 až 6 sa označujú ako prílohy č. 3 až 5.

43.

V prílohe č. 5 sa dopĺňa bod 3, ktorý znie: „Smernica Komisie 2012/7/EÚ z 2. marca 2012, ktorou ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 20. júla 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore