Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 140/2013 účinný od 20.07.2013

Platnosť od: 12.06.2013
Účinnosť od: 20.07.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS2EU2PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 140/2013 účinný od 20.07.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 140/2013 s účinnosťou od 20.07.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o ...

1.

V § 1 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „určené pre verejnosť“.

2.

V § 4 ods. 1 písm. i) sa slová „sprievodnej dokumentácii k hračke“ nahrádzajú slovami „návode ...

3.

V § 4 ods. 1 písm. o) sa slová „kópiu ES certifikátu o skúške typu, jeho príloh a dodatkov ...

4.

V § 6 ods. 1 písm. d) sa slová „sprievodnú dokumentáciu“ nahrádzajú slovami „návod na ...

5.

V § 6 ods. 2 písm. a) sa na začiatok vkladajú slová „pred uvedením hračky na trh“ a slová ...

6.

V § 6 ods. 2 písm. b) sa slová „sprievodná dokumentácia“ nahrádzajú slovom „upozornenia“. ...

7.

V § 7 ods. 1 písm. b) sa slová „dodaná požadovaná sprievodná dokumentácia, návod na použitie ...

8.

V § 10 ods. 1 druhá veta znie:

„Upozornenia, ktoré majú vplyv na rozhodovanie spotrebiteľa o kúpe hračky, upozornenia podľa ...

9.

V § 10 odsek 3 znie:

„(3) Ak je to potrebné pre bezpečné používanie hračky, v upozorneniach na hračke sa uvedú ...

10.

V § 10 ods. 4 sa slová „sprievodnej dokumentácii“ nahrádzajú slovami „bezpečnostných pokynoch“. ...

11.

V § 12 ods. 3 sa slová „alebo v sprievodnej dokumentácii“ nahrádzajú slovami „v návode na ...

12.

§ 18 znie:

„§ 18 (1) Posudzovanie zhody podľa tohto zákona môže vykonávať len notifikovaná osoba podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.

13.

V § 19 ods. 1 sa slová „osobitného predpisu.20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 2.“.

14.

V § 19 ods. 2 sa slová „osobitného predpisu20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 2“.

15.

V § 19 ods. 3 sa slová „osobitného predpisu20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 2“, slová ...

16.

V § 19 ods. 4 písm. b) sa slová „sa toto rozhodnutie“ nahrádzajú slovami „tento zákaz“. ...

17.

V § 19 ods. 5 sa slová „osobitného predpisu,20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 2,“.

18.

V § 20 ods. 7 písm. c) sa slová „osobitného predpisu,20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. ...

19.

V § 20 ods. 7 písm. f) sa slová „osobitného predpisu20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. ...

20.

V § 20 ods. 8 sa slová „osobitného predpisu.20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 2.“.

21.

V § 20 ods. 11 písm. a) sa slová „osobitného predpisu,20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. ...

22.

V § 21 ods. 4 písm. a) sa nad slovo „riziko“ umiestňuje odkaz 22a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a)
Čl. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.

23.

V § 21 ods. 9 sa vypúšťajú slová „a 9“.

24.

V § 21 ods. 12 sa slová „ustanovené osobitným predpisom.20)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

25.

V § 21 ods. 13 sa slová „rozhodnutie o zákaze“ nahrádzajú slovom „zákaz“.

26.

V § 21 ods. 14 písm. a) sa slová „ustanovené osobitným predpisom,20)“ nahrádzajú slovami ...

27.

V § 21 ods. 14 sa za písmeno f) vkladá písmeno g), ktoré znie:

„g)
zanikla bez právneho nástupcu.“.

28.

V § 22 ods. 1 úvodnej vete sa slová „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ...

29.

V § 22 ods. 1 písm. a) sa za slová „ods. 3“ vkladajú slová „a 4“.

30.

V § 22 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b). Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

31.

V § 22 ods. 1 písm. b) sa za slovo „predstavuje“ vkladá slovo „závažné“.

32.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26)
Čl. 22 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.

33.

V § 22 ods. 7 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.

34.

Nadpis nad § 27 znie:

„Spoločné, splnomocňovacie, prechodné a zrušovacie ustanovenia“.

35.

Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27a Splnomocňovacie ustanovenie Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ...

36.

V § 28 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sú pochybnosti o čase uvedenia hračky na trh, ...

37.

V § 28 ods. 2 sa slová „prílohy č. 5“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 4“.

38.

Nadpis nad § 30 sa vypúšťa.

39.

V § 30 sa slová „prílohy č. 6“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 5“.

40.

V prílohe č. 2 ods. 3 písm. d) sa slová „v prílohe č. 3 prvom bode“ nahrádzajú slovami „vo ...

41.

V prílohe č. 2 ods. 3 sa vypúšťajú písmená j) až m).

42.

Príloha č. 3 sa vypúšťa.

Doterajšie prílohy č. 4 až 6 sa označujú ako prílohy č. 3 až 5.

43.

V prílohe č. 5 sa dopĺňa bod 3, ktorý znie: „Smernica Komisie 2012/7/EÚ z 2. marca 2012, ktorou ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 20. júla 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore