Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 140/2008 účinný od 01.05.2008


Platnosť od: 26.04.2008
Účinnosť od: 01.05.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD36 DS2 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 140/2008 účinný od 01.05.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 140/2008 s účinnosťou od 01.05.2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 2 úvodnej vete sa slová „v nevyhnutnom rozsahu“ nahrádzajú slovami „v rozsahu ...

2.

V § 6 ods. 1 písm. q) sa slová „pracovnou zdravotnou službou“ nahrádzajú slovami „podľa ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6a sa citácia „Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve ...

4.

V § 16 ods. 1 prvej vete sa za slovami „a vzdelávanie“)“ vypúšťa čiarka a slová „alebo ...

5.

V § 19 ods. 2 sa slová „kód odvetvovej klasifikácie ekonomickej činnosti“ nahrádzajú slovami ...

6.

V § 21 ods. 6 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

7.

V § 22 ods. 3 a 6 sa slová „kód odvetvovej klasifikácie ekonomickej činnosti“ nahrádzajú ...

8.

V § 24 ods. 4 sa slová „odvetvia ekonomickej činnosti“ nahrádzajú slovami „kódu a názvu ...

9.

V § 26 ods. 1 úvodnej vete sa slová „u zamestnávateľa“ nahrádzajú slovami „poskytuje zamestnávateľovi ...

10.

V § 26 ods. 1 písm. a) sa slová „zisťuje nebezpečenstvá“ nahrádzajú slovami „spolupracuje ...

11.

V § 26 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) hodnotí faktory pracovného prostredia a stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať ...

12.

V § 26 ods. 1 písmeno h) znie:

„h)
vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci.“.

13.

V § 26 ods. 2 sa slová „plnia odborní zdravotnícki pracovníci kvalifikovaní“ nahrádzajú ...

14.

§ 26 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Úlohy pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 1 písm. a) až d), písm. e) prvého bodu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 28a a 28b znejú:

„28a) § 31 zákona č. 355/2007 Z. z. 28b) § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej ...

15.

V § 27 ods. 3 prvá veta znie: „Fyzická osoba a právnická osoba môžu organizovať a vykonávať ...

16.

V § 27 ods. 7 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

17.

V § 27 ods. 8 písmeno a) znie:

„a)
názov, sídlo a právnu formu,“.

18.

V § 27 ods. 12 písm. a) sa vypúšťajú slová „obchodné meno a“.

19.

V § 27 ods. 13 písmeno a) znie:

„a) bezodkladne písomne oznámiť Národnému inšpektorátu práce zmenu údajov podľa odseku 7 ...

20.

V § 27 ods. 14 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

21.

V § 27 ods. 15 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

22.

Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý znie:

„§ 39a O vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 39 ods. 4 možno ...

23.

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 124/2006 Z. z.

ZOZNAM činností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia ...

Činnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže pri plnení pracovných povinností vzniknúť závažné ...

Kód podľaštatistickejklasifikácieekonomickýchčinností Názov Divízia Skupina   01   Pestovanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

„33) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z. , ktorou sa vydáva ...

24.

V prílohe č. 1a sa slová „kód odvetvovej klasifikácie ekonomickej činnosti“ nahrádzajú slovami ...

Čl. II

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 30 vrátane nadpisu znie:

„§ 30 Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci (1) Zamestnávateľ je povinný a) zabezpečiť opatrenia, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 34, 35, 35a, 36, 37 a 37a znejú:

„34) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred ...

2.

V § 57 ods. 23 písm. d) sa slová „záznamy o výsledkoch lekárskej preventívnej prehliadky vo ...

3.

V § 57 sa za odsek 23 vkladá nový odsek 24, ktorý znie:

„(24) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci ...

Doterajšie odseky 24 až 51 sa označujú ako odseky 25 až 52.

4.

V § 57 odsek 47 znie:

„(47) Príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu a) od 5 000 Sk do 500 000 Sk za ...

5.

§ 63 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa § 30 ods. 4 môžu vykonávať ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore