Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70796
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 14/2006 účinný od 01.02.2006


Platnosť od: 14.01.2006
Účinnosť od: 01.02.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD138 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 14/2006 účinný od 01.02.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 14/2006 s účinnosťou od 01.02.2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej ...

1.

V § 2 ods. 2 sa číslo „4“ v zátvorke nahrádza číslom „5“.

2.

V § 2 ods. 3 sa za slová „úmrtí sa vedie“ vkladá slovo „osobitne“.

3.

V § 3 ods. 3 sa za slovo „matrike“ vkladá čiarka a slová „ktoré sa týkajú zapísanej osoby,“. ...

4.

V § 5 ods. 3 sa slová „do archívu“ nahrádzajú slovami „príslušnému štátnemu archívu1a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v ...

5.

V § 6 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „vydaných ministerstvom“.

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Zákon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov ...

7.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Matrikárom môže byť fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, je ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a)
§ 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.“.

8.

V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Matrikár je povinný prehlbovať si kvalifikáciu systematickým odborným vzdelávaním organizovaným ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

9.

V § 8 ods. 5 sa slová „obvodný úrad“ nahrádzajú slovom „obec“.

10.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Zbierka listín (1) Matričný úrad vedie zbierku listín. Tvoria ju listiny, ktoré slúžia ...

11.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 3 a 4 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine v znení ...

12.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Čl. 6 Ústavy Slovenskej republiky.“ nahrádza ...

13.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.“ ...

14.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak ide o zápis nájdenej zomretej osoby, ktorej lekár neurčil presný dátum úmrtia, matričný ...

15.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

„§ 17a Matrikár po doručení podkladov na zápis do matriky vykoná zápis do matričnej knihy ...

16.

V § 18 ods. 1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) až f), ktoré znejú:

„b) osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti ...

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená g) a h).

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a až 10e znejú:

„10a) § 45 zákona č. 36/2005 Z. z. 10b) § 49 zákona č. 36/2005 Z. z. 10c) § 48 zákona č. ...

17.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 ...

18.

V § 19 odsek 3 znie:

„(3) V rodnom liste osoby inej ako slovenskej národnosti, ktorej meno nebolo do 31. decembra 1993 ...

19.

V § 19 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Osoba, ktorej meno je zapísané v matrike v inom ako slovenskom jazyku a neskorší výpis z ...

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

20.

V § 19 ods. 5 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

21.

V § 19 odsek 7 znie:

„(7) Písomnú žiadosť podľa odsekov 3, 4 a 6 môžu podať, ak ide o neplnoletú osobu, jej rodičia.“. ...

22.

V § 19 ods. 8 a 9 sa slová „odsekov 3, 5 a 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 3, 4 a 6“.

23.

V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. ...

24.

Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:

„§ 22a Do matriky nemožno zapísať uzavretie manželstva, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom ...

25.

V § 23 odsek 2 znie:

„(2) Zápis podľa odseku 1 sa vykoná na základe oznámenia. K oznámeniu musia byť priložené ...

26.

V § 23 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia ...

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

27.

V § 24 sa odkaz 14a nahrádza odkazom 9a a poznámka pod čiarou k odkazu 14a sa vypúšťa.

28.

V § 27 ods. 1 sa na konci vypúšťajú slová „ak potrebné údaje neobsahuje občiansky preukaz.“. ...

29.

V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Doklady uvedené v odseku 1 písm. b), c) a e) možno nahradiť predložením platného občianskeho ...

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

30.

V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa citácia „Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. ...

31.

V § 27 odsek 3 znie:

„(3) Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad uvedený ...

32.

V § 27 ods. 5 prvej vete sa slovo „snúbenci“ nahrádza slovami „muž a žena, ktorí chcú spolu ...

33.

V § 27 ods. 5 druhá veta znie: „Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, matričný ...

34.

V § 27 ods. 6 druhá veta znie: „Zápisnica o uzavretí manželstva musí obsahovať

a)

mená, priezviská a rodné čísla snúbencov a ich podpisy,

b)

mená, priezviská a rodné čísla svedkov a ich podpisy,

c)

dátum a miesto uzavretia manželstva,

d)

meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a matrikára, ak ide o uzavretie manželstva pred matričným ...

e)

dohodu snúbencov o priezvisku,

f)

meno, priezvisko a podpis tlmočníka,7) ak sa jeho prítomnosť pri uzavretí manželstva vyžaduje ...

g)

odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.“.

35.

V § 27 ods. 7 sa slovo „zaslať“ nahrádza slovom „doručiť“ a číslo „4“ číslom „5“. ...

36.

V § 28 ods. 1 písm. g) sa slová „je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo, rozvedený,“ ...

37.

V § 28 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Doklady uvedené v odseku 1 písm. b) až e) nesmú byť staršie ako šesť mesiacov.“. ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

38.

§ 28 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak má matričný úrad pochybnosti o správnosti alebo platnosti dokladov predložených cudzincom ...

39.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) § 63, 67 a 68 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení ...

40.

V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „§ 7 zákona č. 94/1963 Zb.“ nahrádza citáciou ...

41.

V § 29 odsek 1 znie:

„(1) Osoba, ktorá chce uzavrieť manželstvo prostredníctvom zástupcu, predloží doklady podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18)
§ 8 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

42.

V § 29 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

43.

§ 30 znie:

„§ 30 Ak nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a príslušnosť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a)
§ 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

44.

Nadpis nad § 31 sa presúva nad § 30.

45.

§ 31 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Na výkon kontroly podľa odsekov 1 až 4 sa nevzťahuje osobitný zákon.18b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:

„18b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ...

46.

Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:

„§ 31a Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.18c)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18c znie:

„18c) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“. ...

47.

V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Napríklad: § 18 a 27 zákona Slovenskej národnej ...

48.

Doterajší text § 32 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak má matričný úrad odôvodnené pochybnosti o tom, či bolo manželstvo uzavreté v súlade ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a)
§ 9 až 12 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

49.

§ 33 znie:

„§ 33 Úradný výpis zo zápisu v matrikách uložených v štátnych archívoch s regionálnou ...

50.

§ 36 znie:

㤠36
Mená a priezviská sa zapisujú do matriky a úradného výpisu z nej latinkou.“.

51.

V § 37 odsek 2 znie:

„(2) Listiny vydané súdmi a inými príslušnými orgánmi v cudzine, ktoré sú v mieste vydania ...

52.

V § 37 odsek 3 znie:

„(3) Ak sú údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, uzavretia manželstva alebo úmrtia alebo ...

53.

V § 37 ods. 5 sa odkaz 14 označuje ako odkaz 15.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov sa vypúšťa položka 17.

2.

V sadzobníku správnych poplatkov sa v položke 18 v písmenách e) a f) vypúšťa odkaz 16 vrátane ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 18 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona ...

4.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 18 v časti Poznámky druhý bod znie:

„2. Na území Slovenskej republiky sa orgánom štátu, pred ktorým sa manželstvo uzatvára, rozumie ...

a dopĺňa sa nový tretí bod, ktorý znie:

„3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena g) tejto položky, poplatok podľa písmena e) alebo f) ...

5.

V sadzobníku správnych poplatkov položka 19 znie:

„Položka 19 Zmena a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska ...................... ...

6.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 20 v časti Oslobodenie sa na konci pripájajú tieto ...

7.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 245 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie ...

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore