Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 14/2006 účinný od 01.02.2006

Platnosť od: 14.01.2006
Účinnosť od: 01.02.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD58DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 14/2006 účinný od 01.02.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 14/2006 s účinnosťou od 01.02.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej ...

1.

V § 2 ods. 2 sa číslo „4“ v zátvorke nahrádza číslom „5“.

2.

V § 2 ods. 3 sa za slová „úmrtí sa vedie“ vkladá slovo „osobitne“.

3.

V § 3 ods. 3 sa za slovo „matrike“ vkladá čiarka a slová „ktoré sa týkajú zapísanej osoby,“. ...

4.

V § 5 ods. 3 sa slová „do archívu“ nahrádzajú slovami „príslušnému štátnemu archívu1a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v ...

5.

V § 6 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „vydaných ministerstvom“.

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Zákon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov ...

7.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Matrikárom môže byť fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, je ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a)
§ 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.“.

8.

V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Matrikár je povinný prehlbovať si kvalifikáciu systematickým odborným vzdelávaním organizovaným ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

9.

V § 8 ods. 5 sa slová „obvodný úrad“ nahrádzajú slovom „obec“.

10.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Zbierka listín (1) Matričný úrad vedie zbierku listín. Tvoria ju listiny, ktoré slúžia ...

11.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 3 a 4 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine v znení ...

12.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Čl. 6 Ústavy Slovenskej republiky.“ nahrádza ...

13.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.“ ...

14.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak ide o zápis nájdenej zomretej osoby, ktorej lekár neurčil presný dátum úmrtia, matričný ...

15.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

„§ 17a Matrikár po doručení podkladov na zápis do matriky vykoná zápis do matričnej knihy ...

16.

V § 18 ods. 1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) až f), ktoré znejú:

„b) osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti ...

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená g) a h).

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a až 10e znejú:

„10a) § 45 zákona č. 36/2005 Z. z. 10b) § 49 zákona č. 36/2005 Z. z. 10c) § 48 zákona č. ...

17.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 ...

18.

V § 19 odsek 3 znie:

„(3) V rodnom liste osoby inej ako slovenskej národnosti, ktorej meno nebolo do 31. decembra 1993 ...

19.

V § 19 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Osoba, ktorej meno je zapísané v matrike v inom ako slovenskom jazyku a neskorší výpis z ...

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

20.

V § 19 ods. 5 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

21.

V § 19 odsek 7 znie:

„(7) Písomnú žiadosť podľa odsekov 3, 4 a 6 môžu podať, ak ide o neplnoletú osobu, jej rodičia.“. ...

22.

V § 19 ods. 8 a 9 sa slová „odsekov 3, 5 a 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 3, 4 a 6“.

23.

V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. ...

24.

Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:

„§ 22a Do matriky nemožno zapísať uzavretie manželstva, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom ...

25.

V § 23 odsek 2 znie:

„(2) Zápis podľa odseku 1 sa vykoná na základe oznámenia. K oznámeniu musia byť priložené ...

26.

V § 23 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia ...

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

27.

V § 24 sa odkaz 14a nahrádza odkazom 9a a poznámka pod čiarou k odkazu 14a sa vypúšťa.

28.

V § 27 ods. 1 sa na konci vypúšťajú slová „ak potrebné údaje neobsahuje občiansky preukaz.“. ...

29.

V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Doklady uvedené v odseku 1 písm. b), c) a e) možno nahradiť predložením platného občianskeho ...

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

30.

V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa citácia „Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. ...

31.

V § 27 odsek 3 znie:

„(3) Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad uvedený ...

32.

V § 27 ods. 5 prvej vete sa slovo „snúbenci“ nahrádza slovami „muž a žena, ktorí chcú spolu ...

33.

V § 27 ods. 5 druhá veta znie: „Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, matričný ...

34.

V § 27 ods. 6 druhá veta znie: „Zápisnica o uzavretí manželstva musí obsahovať

a)

mená, priezviská a rodné čísla snúbencov a ich podpisy,

b)

mená, priezviská a rodné čísla svedkov a ich podpisy,

c)

dátum a miesto uzavretia manželstva,

d)

meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a matrikára, ak ide o uzavretie manželstva pred matričným ...

e)

dohodu snúbencov o priezvisku,

f)

meno, priezvisko a podpis tlmočníka,7) ak sa jeho prítomnosť pri uzavretí manželstva vyžaduje ...

g)

odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.“.

35.

V § 27 ods. 7 sa slovo „zaslať“ nahrádza slovom „doručiť“ a číslo „4“ číslom „5“. ...

36.

V § 28 ods. 1 písm. g) sa slová „je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo, rozvedený,“ ...

37.

V § 28 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Doklady uvedené v odseku 1 písm. b) až e) nesmú byť staršie ako šesť mesiacov.“. ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

38.

§ 28 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak má matričný úrad pochybnosti o správnosti alebo platnosti dokladov predložených cudzincom ...

39.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) § 63, 67 a 68 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení ...

40.

V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „§ 7 zákona č. 94/1963 Zb.“ nahrádza citáciou ...

41.

V § 29 odsek 1 znie:

„(1) Osoba, ktorá chce uzavrieť manželstvo prostredníctvom zástupcu, predloží doklady podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18)
§ 8 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

42.

V § 29 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

43.

§ 30 znie:

„§ 30 Ak nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a príslušnosť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a)
§ 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

44.

Nadpis nad § 31 sa presúva nad § 30.

45.

§ 31 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Na výkon kontroly podľa odsekov 1 až 4 sa nevzťahuje osobitný zákon.18b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:

„18b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ...

46.

Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:

„§ 31a Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.18c)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18c znie:

„18c) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“. ...

47.

V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Napríklad: § 18 a 27 zákona Slovenskej národnej ...

48.

Doterajší text § 32 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak má matričný úrad odôvodnené pochybnosti o tom, či bolo manželstvo uzavreté v súlade ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a)
§ 9 až 12 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

49.

§ 33 znie:

„§ 33 Úradný výpis zo zápisu v matrikách uložených v štátnych archívoch s regionálnou ...

50.

§ 36 znie:

㤠36
Mená a priezviská sa zapisujú do matriky a úradného výpisu z nej latinkou.“.

51.

V § 37 odsek 2 znie:

„(2) Listiny vydané súdmi a inými príslušnými orgánmi v cudzine, ktoré sú v mieste vydania ...

52.

V § 37 odsek 3 znie:

„(3) Ak sú údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, uzavretia manželstva alebo úmrtia alebo ...

53.

V § 37 ods. 5 sa odkaz 14 označuje ako odkaz 15.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov sa vypúšťa položka 17.

2.

V sadzobníku správnych poplatkov sa v položke 18 v písmenách e) a f) vypúšťa odkaz 16 vrátane ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 18 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona ...

4.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 18 v časti Poznámky druhý bod znie:

„2. Na území Slovenskej republiky sa orgánom štátu, pred ktorým sa manželstvo uzatvára, rozumie ...

a dopĺňa sa nový tretí bod, ktorý znie:

„3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena g) tejto položky, poplatok podľa písmena e) alebo f) ...

5.

V sadzobníku správnych poplatkov položka 19 znie:

„Položka 19 Zmena a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska ...................... ...

6.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 20 v časti Oslobodenie sa na konci pripájajú tieto ...

7.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 245 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie ...

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore