Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. 14/2004 účinný od 01.05.2004 do 31.12.2009


Platnosť od: 15.01.2004
Účinnosť od: 01.05.2004
Účinnosť do: 31.12.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Priemyselné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. 14/2004 účinný od 01.05.2004 do 31.12.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 14/2004 s účinnosťou od 01.05.2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa ...

1.

V § 1 ods. 1 sa slová „pochádzajúce od rôznych podnikateľov“ nahrádzajú slovami „jednej ...

2.

V § 1 ods. 2 sa slová „iných podnikateľov“ nahrádzajú slovami „iných osôb“.

3.

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.“.

4.

V § 3 ods. 1 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „alebo podobné“.

5.

V § 3a ods. 2 sa slovo „podnikateľov“ nahrádza slovom „osôb“.

6.

V § 4 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) zhodné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ak je táto ochranná známka zapísaná ...

7.

V § 4 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ktorá má v ...

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).

8.

V § 4 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) zhodné alebo zameniteľné s nezapísaným označením, ktoré používaním v obchodnom styku ...

9.

V § 4 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) zhodné alebo zameniteľné s nezapísanou všeobecne známou známkou, ak by použite tohto označenia ...

10.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Za ochrannú známku nemožno uznať ani označenie, o ktorom úrad na základe námietok uplatnených ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva. Nariadenie ...

11.

V § 5 odsek 1 znie:

„(1)
Prihlášku na ochrannú známku podáva prihlasovateľ na úrade.“.

12.

V § 6 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) náležitosti podľa § 5 ods. 2 písm. b) a c) okrem uvedenia zatriedenia podľa § 5 ods. 3.“. ...

13.

V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa prihlásené označenie upraví po zverejnení ...

14.

V § 8 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo prihlasovateľ nespĺňa podmienku podľa § 5 ods. 1“. ...

15.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Pripomienky (1) Každý môže až do zápisu ochrannej známky do registra podať písomné ...

16.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Úrad konanie o námietkach zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý bola námietka podaná. Rozhodnutie ...

17.

V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky podľa odseku 2 písm. a) týkajú len určitej časti ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

18.

V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

19.

V § 15 ods. 1 písm. c) sa slová „podľa § 16 ods. 3 až 12“ nahrádzajú slovami „podľa § ...

20.

V § 16 odsek 5 znie:

„(5) Úrad vymaže z registra zhodnú ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh majiteľa ...

21.

V § 16 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Úrad vymaže z registra ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh majiteľa ochrannej ...

Doterajšie odseky 6 až 15 sa označujú ako odseky 7 až 16.

22.

V § 16 ods. 7 písmeno b) znie:

„b) zhodná alebo zameniteľná s nezapísanou všeobecne známou známkou, ktorá sa predo dňom ...

23.

V § 16 odsek 8 znie:

„(8) Úrad na návrh používateľa nezapísaného označenia vymaže z registra ochrannú známku ...

24.

V § 16 ods. 16 sa slová „podľa odsekov 5 až 7“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 5 až ...

25.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Úrad vymaže z registra ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh majiteľa ochrannej ...

26.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18a Osobitné ustanovenie o účinkoch výmazu (1) Účinky výmazu ochrannej známky sa netýkajú a) rozhodnutí ...

27.

V § 20 ods. 2 sa slová „v § 5 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „v § 5 ods. 2 a 3“.

28.

V § 25 ods. 1 prvá veta znie: „Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať ...

29.

§ 27 vrátane nadpisu znie:

„§ 27 Obmedzenie práv z ochrannej známky (1) Majiteľ ochrannej známky nemá právo zakázať ...

30.

V § 28 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) ak používateľ nezapísaného označenia, ktoré má iba miestny dosah, používa v obchodnom ...

31.

V § 32 písm. a) a d) sa slová „[§ 4 ods. 1 písm. c)]“ nahrádzajú slovami „[§ 4 ods. 1 ...

32.

Za § 36 sa vkladajú § 36a, 36b a 36c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Ochranná známka Spoločenstva § 36a (1) Prihlášku ochrannej známky Spoločenstva možno podať ...

33.

V § 42 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Vecné odôvodnenie rozkladu musí byť úradu predložené v lehote jedného mesiaca odo dňa ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

34.

§ 45 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak boli pred 1. februárom 2004 podané námietky podľa § 9 doterajšieho zákona, ktoré nespĺňajú ...

35.

V § 1 ods. 2, § 20 ods. 1, § 20 ods. 2 písm. a) a b), § 21 ods. 1 až 3, § 23 a v § 33 ods. 2 ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004 s výnimkou ustanovení § 4 ods. 3, § 16 ods. ...

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore