Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. 14/2004 účinný od 01.05.2004 do 31.12.2009

Platnosť od: 15.01.2004
Účinnosť od: 01.05.2004
Účinnosť do: 31.12.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Priemyselné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. 14/2004 účinný od 01.05.2004 do 31.12.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 14/2004 s účinnosťou od 01.05.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa ...

1.

V § 1 ods. 1 sa slová „pochádzajúce od rôznych podnikateľov“ nahrádzajú slovami „jednej ...

2.

V § 1 ods. 2 sa slová „iných podnikateľov“ nahrádzajú slovami „iných osôb“.

3.

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.“.

4.

V § 3 ods. 1 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „alebo podobné“.

5.

V § 3a ods. 2 sa slovo „podnikateľov“ nahrádza slovom „osôb“.

6.

V § 4 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) zhodné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ak je táto ochranná známka zapísaná ...

7.

V § 4 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ktorá má v ...

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).

8.

V § 4 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) zhodné alebo zameniteľné s nezapísaným označením, ktoré používaním v obchodnom styku ...

9.

V § 4 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) zhodné alebo zameniteľné s nezapísanou všeobecne známou známkou, ak by použite tohto označenia ...

10.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Za ochrannú známku nemožno uznať ani označenie, o ktorom úrad na základe námietok uplatnených ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva. Nariadenie ...

11.

V § 5 odsek 1 znie:

„(1)
Prihlášku na ochrannú známku podáva prihlasovateľ na úrade.“.

12.

V § 6 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) náležitosti podľa § 5 ods. 2 písm. b) a c) okrem uvedenia zatriedenia podľa § 5 ods. 3.“. ...

13.

V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa prihlásené označenie upraví po zverejnení ...

14.

V § 8 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo prihlasovateľ nespĺňa podmienku podľa § 5 ods. 1“. ...

15.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Pripomienky (1) Každý môže až do zápisu ochrannej známky do registra podať písomné ...

16.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Úrad konanie o námietkach zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý bola námietka podaná. Rozhodnutie ...

17.

V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky podľa odseku 2 písm. a) týkajú len určitej časti ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

18.

V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

19.

V § 15 ods. 1 písm. c) sa slová „podľa § 16 ods. 3 až 12“ nahrádzajú slovami „podľa § ...

20.

V § 16 odsek 5 znie:

„(5) Úrad vymaže z registra zhodnú ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh majiteľa ...

21.

V § 16 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Úrad vymaže z registra ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh majiteľa ochrannej ...

Doterajšie odseky 6 až 15 sa označujú ako odseky 7 až 16.

22.

V § 16 ods. 7 písmeno b) znie:

„b) zhodná alebo zameniteľná s nezapísanou všeobecne známou známkou, ktorá sa predo dňom ...

23.

V § 16 odsek 8 znie:

„(8) Úrad na návrh používateľa nezapísaného označenia vymaže z registra ochrannú známku ...

24.

V § 16 ods. 16 sa slová „podľa odsekov 5 až 7“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 5 až ...

25.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Úrad vymaže z registra ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh majiteľa ochrannej ...

26.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18a Osobitné ustanovenie o účinkoch výmazu (1) Účinky výmazu ochrannej známky sa netýkajú a) rozhodnutí ...

27.

V § 20 ods. 2 sa slová „v § 5 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „v § 5 ods. 2 a 3“.

28.

V § 25 ods. 1 prvá veta znie: „Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať ...

29.

§ 27 vrátane nadpisu znie:

„§ 27 Obmedzenie práv z ochrannej známky (1) Majiteľ ochrannej známky nemá právo zakázať ...

30.

V § 28 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) ak používateľ nezapísaného označenia, ktoré má iba miestny dosah, používa v obchodnom ...

31.

V § 32 písm. a) a d) sa slová „[§ 4 ods. 1 písm. c)]“ nahrádzajú slovami „[§ 4 ods. 1 ...

32.

Za § 36 sa vkladajú § 36a, 36b a 36c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Ochranná známka Spoločenstva § 36a (1) Prihlášku ochrannej známky Spoločenstva možno podať ...

33.

V § 42 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Vecné odôvodnenie rozkladu musí byť úradu predložené v lehote jedného mesiaca odo dňa ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

34.

§ 45 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak boli pred 1. februárom 2004 podané námietky podľa § 9 doterajšieho zákona, ktoré nespĺňajú ...

35.

V § 1 ods. 2, § 20 ods. 1, § 20 ods. 2 písm. a) a b), § 21 ods. 1 až 3, § 23 a v § 33 ods. 2 ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004 s výnimkou ustanovení § 4 ods. 3, § 16 ods. ...

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore