Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71014
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 139/2010 účinný od 01.06.2010


Platnosť od: 08.04.2010
Účinnosť od: 01.06.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Ochrana životného prostredia, Vlastnícke práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD42 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 139/2010 účinný od 01.06.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 139/2010 s účinnosťou od 01.06.2010

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 139/2010, dátum vydania: 08.04.2010

5

Dôvodová správa

Všeobecná časťNávrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol vypracovaný mimo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2010 a predkladá sa ako iniciatívny materiál.

Cieľom predloženého návrhu zákona je odstrániť nejednoznačnosť v aplikačnej praxi a na to nadväzujúcu časovú zdĺhavosť pri vybavovaní reštitučných nárokov oprávnených osôb. Predkladaný návrh zákona reaguje na pretrvávajúce problémy pri poskytovaní náhradných pozemkov oprávneným osobám Slovenským pozemkovým fondom. Rozširuje okruh pozemkov, ktoré nie je možné vydať ako náhradné pozemky, a to najmä z dôvodu, aby sa predišlo takým situáciám, keď Slovenský pozemkový fond vydá oprávnenej osobe ako náhradný pozemok taký pozemok, ktorý je následne potrebné využiť vo verejnom záujme.

Ustanovuje sa v článku I možnosť oprávnenej osobe, aby sama mohla navrhnúť náhradný pozemok. Oprávnená osoba bude môcť sama navrhnúť náhradný pozemok, a to najneskôr päť pracovných dní pred prerokovaním ponuky náhradného pozemku Slovenským pozemkovým fondom. V prípade, ak oprávnená osoba nebude súhlasiť s poskytnutím náhradného pozemku a pozemok, ktorý sama navrhne jej nebude možné poskytnúť z dôvodov uvedených v zákone, náhrada za pozemky sa tejto oprávnenej osobe poskytne v peniazoch.

Predložený návrh novely rovnako reaguje na pretrvávajúce problémy vo vzťahu k nie vždy transparentnému prevádzaniu práv vyplývajúcich z reštitučných nárokov. Za účelom zvýšenia transparentnosti tohto procesu sa navrhuje, aby v prípade, ak sa náhrada poskytuje v pozemkoch, mohla oprávnená osoba svoj nárok na náhradu pozemku previesť na tretiu osobu až vtedy, keď je dohodnutý konkrétny pozemok. Zároveň sa z dôvodu zvýšenia právnej istoty navrhuje, aby takáto zmluva bola vyhotovená písomnou formou a podpisy účastníkov zmluvy boli úradne osvedčené.

Predložený návrh v článku II predpokladá s cieľom stransparentnenia pravidiel prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom, aby podmienky takéhoto nakladania s nehnuteľnosťami v správe Slovenského pozemkového fondu boli upravené nariadením vlády Slovenskej republiky.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.

Prijatie predloženého návrhu zákona nebude mať vplyv na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov, iné verejné financie, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, na životné prostredie a nebude mať vplyv na zamestnanosť. Bude mať vplyv na rozpočet Slovenského pozemkového fondu, ktorý ale nie je napojený na štátny rozpočet.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky.

2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.Problematika návrhu právneho predpisu:

a)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev,

b)nie je upravená v práve Európskej únie,

c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

Vzhľadom na uvedené je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4, 5 a 6.

Doložka

finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť podnikateľské prostredie

1.Odhad vplyvu na verejné financie:

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nebude mať vplyv na štátny rozpočet. Bude mať vplyv na rozpočet Slovenského pozemkového fondu, ktorý ale nie je napojený na štátny rozpočet.

2.Odhad vplyvu na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:

Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na obyvateľov a na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.

3.Odhad vplyvu na životné prostredie:

Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

4.Odhad vplyvu na zamestnanosť:

Návrh zákona nebude mať vplyv na tvorbu pracovných miest.

5.Odhad vplyvu na podnikateľské prostredie:

Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1 (§ 11 ods. 3)

V zákone č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov sa navrhuje rozšíriť okruh pozemkov, ktoré Slovenský pozemkový fond nemôže poskytnúť ako náhradné pozemky, a to z dôvodu, aby sa predišlo takým situáciám, keď Slovenský pozemkový fond vydá oprávnenej osobe ako náhradný pozemok taký pozemok, ktorý je následne potrebné využiť vo verejnom záujme. Ide najmä o pozemky, na ktorých sa plánuje výstavba verejnoprospešnej stavby, priemyselného parku alebo podniku.

K bodu 2 (§ 11 ods. 7 a 8)

Navrhuje sa doplniť platné ustanovenie § 11 o nové odseky 7 a 8.

V odseku 7 sa navrhuje ustanoviť možnosť oprávnenej osobe, aby mohla sama navrhnúť pozemok ako požadovanú náhradu, a to najneskôr päť pracovných dní pred prerokovaním ponuky náhradného pozemku, pričom tento ňou navrhovaný pozemok sa musí nachádzať v okrese, ktorý je súčasťou toho katastrálneho územia, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok. Tento návrh musí byť urobený písomnou formou.

V odseku 8 sa navrhujú úpravy vzhľadom na pretrvávajúce problémy v praxi pri poskytovaní náhradných pozemkov, a to doplnením ustanovenia o poskytovaní peňažnej náhrady. V prípade, ak oprávnená osoba nebude súhlasiť s poskytnutím náhradného pozemku a pozemok, ktorý sama navrhla jej nebude možné poskytnúť z dôvodov uvedených v zákone, náhrada za pozemky sa tejto oprávnenej osobe poskytne v peniazoch.

K bodu 3 (§ 16 ods. 5)

Platné ustanovenie § 16 ods. 5 sa navrhuje doplniť v tom zmysle, aby v prípade, ak sa náhrada poskytuje v pozemkoch, mohla oprávnená osoba svoj nárok na náhradu previesť na tretiu osobu až vtedy, keď je dohodnutý konkrétny pozemok. Zároveň sa z dôvodu zvýšenia právnej istoty navrhuje, aby takáto zmluva bola vyhotovená písomnou formou a podpisy účastníkov zmluvy boli úradne osvedčené.

K bodu 4 (§ 34b)

Navrhuje sa doplniť prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010 vo vzťahu k už uplatneným nárokom na náhradu, ktoré ešte neboli ukončené. Oprávnenej osobe, ktorej Slovenský pozemkový fond ponúkol náhradný pozemok pred účinnosťou tohto zákona, je Slovenský pozemkový fond povinný ponúknuť nový náhradný pozemok. Navrhuje sa, aby sa prerokovanie tejto novej ponuky náhradného pozemku, vzhľadom na zmeny navrhované v novelizačnom bode 3 (§ 11 ods. 7), mohlo uskutočniť najskôr 1. septembra 2010.

K čl. IIK bodu 1 (§ 34 ods. 3)

Za účelom zvýšenia transparentnosti prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom sa navrhuje doplniť § 34 ods. 3 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov o splnomocňovacie ustanovenie, na základe ktorého nariadenie vlády Slovenskej republiky upraví podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom.

K bodom 2 a 3

Ide o legislatívno-technické úpravy, ktoré je potrebné vykonať z dôvodu zmeny navrhovanej v novelizačnom bode 1.

K čl. III

Rovnako ide o legislatívno-technické úpravy, ktoré je potrebné vykonať v zákone NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, a to z dôvodu zmeny navrhovanej v článku II.

K čl. IV

K bodu 1 (§ 6 ods. 7)

Navrhuje sa spresniť platné znenie § 6 ods. 7 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ustanoviť, že oprávnená osoba môže sama navrhnúť náhradný pozemok najneskôr päť pracovných dní pred prerokovaním ponuky náhradného pozemku. Tento návrh musí byť urobený písomnou formou.

K bodu 2 (§ 6 ods. 9)

Navrhuje sa rozšíriť okruh pozemkov, ktoré Slovenský pozemkový fond nemôže poskytnúť ako náhradné pozemky, a to z dôvodu, aby sa predišlo takým situáciám, ak Slovenský pozemkový fond vydá oprávnenej osobe ako náhradný pozemok taký pozemok, ktorý je následne potrebné využiť vo verejnom záujme. Ide najmä o pozemky, na ktorých sa plánuje výstavba verejnoprospešnej stavby, priemyselného parku alebo podniku.

K bodu 3 (§ 6 ods. 11 a 12)

Navrhuje sa doplniť platné ustanovenie § 6 o nové odseky 11 a 12.

V odseku 11 sa navrhujú úpravy vzhľadom na pretrvávajúce problémy v praxi pri poskytovaní náhradných pozemkov, a to doplnením ustanovenia o poskytovaní peňažnej náhrady. V prípade, ak oprávnená osoba nebude súhlasiť s poskytnutím náhradného pozemku a pozemok, ktorý sama navrhla jej nebude možné poskytnúť z dôvodov uvedených v zákone, náhrada za pozemky sa tejto oprávnenej osobe poskytne v peniazoch.

V odseku 12 sa navrhuje ustanoviť, aby v prípade, ak sa náhrada poskytuje v pozemkoch, mohla oprávnená osoba svoj nárok na náhradu previesť na tretiu osobu až vtedy, keď je dohodnutý konkrétny pozemok. Zároveň sa z dôvodu zvýšenia právnej istoty navrhuje, aby takáto zmluva bola vyhotovená písomnou formou a podpisy účastníkov zmluvy boli úradne osvedčené.

K bodu 4 (§ 8b)

Navrhuje sa doplniť prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010 vo vzťahu k už uplatneným nárokom na náhradu, ktoré ešte neboli ukončené. Oprávnenej osobe, ktorej Slovenský pozemkový fond ponúkol náhradný pozemok pred účinnosťou tohto zákona, je Slovenský pozemkový fond povinný ponúknuť nový náhradný pozemok. Navrhuje sa, aby sa prerokovanie tejto novej ponuky náhradného pozemku, vzhľadom na zmeny navrhované v novelizačnom bode 1 (§ 6 ods. 7), mohlo uskutočniť najskôr 1. septembra 2010.

K čl. V

Účinnosť zákona sa navrhuje dňom 1. júna 2010.

Schválené vládou Slovenskej republiky uznesením č. 34 zo dňa 13. januára 2010.

Robert F i c o, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore