Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70203
Dôvodové správy: 2174
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.10.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2019 účinný od 01.09.2019 do 30.09.2019


Platnosť od: 29.05.2019
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 30.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu, Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2019 účinný od 01.09.2019 do 30.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 138/2019 s účinnosťou od 01.09.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich pracovnú ...

§ 2
Pôsobnosť zákona
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

a)
školy alebo školského zariadenia,
b)
zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,1) zariadenia sociálnych služieb2) ...
c)
pracoviska praktického vyučovania,3)
d)
organizácie zriadenej ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti profesijného rozvoja pedagogických ...
e)
organizácie zriadenej iným ústredným orgánom štátnej správy na plnenie úloh v oblasti profesijného ...
f)
katolíckeho pedagogického a katechetického centra zriadeného Konferenciou biskupov Slovenska.
(2)

Pedagogický zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva pracovnú činnosť podľa § 6 ods. 1.

(3)

Odborný zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva pracovnú činnosť podľa § 6 ods. 2.

(4)

Na pedagogického zamestnanca školy zriadenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len ...

(5)

Na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý vykonáva pracovnú činnosť na základe ...

(6)

Tento zákon sa nevzťahuje na vysokoškolských učiteľov.5)

§ 3
Práva pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
(1)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má okrem práv ustanovených osobitnými právnymi ...

a)
zabezpečenie podmienok potrebných na výkon pracovnej činnosti, najmä na ochranu pred prejavmi násilia ...
b)
ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi v správaní vedúcich pedagogických zamestnancov, vedúcich ...
c)
ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti,
d)
účasť na riadení školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci prostredníctvom ...
e)
predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania,
f)
výber a uplatňovanie pedagogických metód, foriem, didaktických prostriedkov výchovy a vzdelávania ...
g)
profesijný rozvoj,
h)
objektívne hodnotenie výkonu pracovnej činnosti.
(2)

Neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti je zásah do výkonu pracovnej činnosti fyzickou ...

(3)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má v súvislosti s výkonom pracovnej činnosti postavenie ...

§ 4
Povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
(1)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný

a)
chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu,9)
b)
zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave ...
c)
rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča s ohľadom ...
d)
zdržať sa konania, ktoré vedie k porušovaniu práv ostatných zamestnancov,
e)
správať sa v súlade s Etickým kódexom pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej ...
f)
podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie,
g)
usmerňovať a objektívne hodnotiť výchovu a vzdelávanie dieťaťa, žiaka a poslucháča,
h)
podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovno-vzdelávacieho ...
i)
udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie,
j)
absolvovať aktualizačné vzdelávanie,
k)
vykonávať pracovnú činnosť prostriedkami, metódami, formami a postupmi, ktoré zodpovedajú súčasným ...
l)
poskytovať dieťaťu, žiakovi a zákonnému zástupcovi poradenstvo a odbornú pomoc spojenú s výchovou ...
m)
pravidelne informovať dieťa, žiaka a zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ...
n)
vykonávať dozor v triedach počas externej časti maturitnej skúšky alebo testovania,
o)
vykonávať činnosť predsedu skúšobnej komisie alebo člena skúšobnej komisie pre štátne jazykové ...
p)
vykonávať činnosť predsedu komisie alebo člena komisie pre komisionálne skúšky,
q)
vykonávať činnosť predsedu komisie alebo člena komisie pri ukončovaní výchovy a vzdelávania. ...
(2)

Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca ...

a)
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka,
b)
žiak, ktorý dovŕšil 18 rokov veku,
c)
ministerstvo školstva na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov.
§ 5
Etický kódex
(1)

Etický kódex obsahuje základný rámec správania sa pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca. ...

(2)

Etický kódex vydáva a zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.

(3)

Zamestnávateľ môže rozpracovať etický kódex v pracovnom poriadku v súlade so zameraním školy ...

DRUHÁ ČASŤ

PRACOVNÁ ČINNOSŤ PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA

§ 6
(1)

Pracovnou činnosťou pedagogického zamestnanca sa rozumejú

a)
priama výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program, výchovný ...
b)
ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, ktoré zamestnávateľ upraví ...
c)
poskytovanie výchovy podľa osobitného predpisu,10)
d)
poradenstvo pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v organizácii zriadenej ministerstvom ...
e)
činnosti pri atestácii v atestačnej organizácii alebo
f)
výkon špecializovaných činností alebo výkon riadiacich činností v škole alebo v školskom zariadení. ...
(2)

Pracovnou činnosťou odborného zamestnanca sa rozumie

a)
výkon činnosti psychologickej, logopedickej, sociálno-pedagogickej, liečebno-pedagogickej alebo ...
b)
poskytovanie kariérového poradenstva, sociálneho poradenstva a prevencie vo výchove a vzdelávaní ...
c)
výkon špecializovaných činností alebo výkon riadiacich činností v škole alebo v školskom zariadení. ...
§ 7
(1)

Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec ...

(2)

Rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca (ďalej len „základný ...

(3)

Riaditeľ určí týždenný rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti (ďalej len „úväzok“) ...

(4)

Vykonaná hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá prevyšuje základný úväzok pedagogického ...

§ 8
(1)

Riaditeľ môže pedagogickému zamestnancovi umožniť dopĺňanie si základného úväzku v rozsahu ...

(2)

Učiteľ si dopĺňa základný úväzok výkonom pracovnej činnosti vychovávateľa, majstra odbornej ...

(3)

Vychovávateľ si dopĺňa základný úväzok vyučovaním výchovných predmetov alebo výkonom pracovnej ...

(4)

Majster odbornej výchovy si dopĺňa základný úväzok vyučovaním profesijných predmetov v príslušnom ...

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

§ 9
(1)

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti sú

a)
kvalifikačné predpoklady,
b)
bezúhonnosť,
c)
zdravotná spôsobilosť,
d)
ovládanie štátneho jazyka.
(2)

Predpokladom na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo predmetu náboženská výchova je aj poverenie ...

(3)

Predpokladom na vyučovanie predmetu v jazyku národnostnej menšiny v škole s vyučovacím jazykom ...

(4)

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti musí pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec spĺňať ...

§ 10
Kvalifikačné predpoklady
(1)

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického ...

(2)

Ak ide o pedagogického zamestnanca školy, školského zariadenia a triedy pre deti a žiakov so špeciálnymi ...

(3)

Ak ide o pedagogického zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci, ktorý poskytuje výchovu v špecializovanej ...

(4)

Ak ide o učiteľa profesijného rozvoja, vyžaduje sa

a)
získanie vzdelania v príslušnom študijnom programe v príslušnom študijnom odbore na výkon pracovnej ...
b)
vykonanie prvej atestácie a
c)
najmenej sedem rokov výkonu pracovnej činnosti.
(5)

Ak ide o metodika profesijného rozvoja a konzultanta atestačného konania, vyžaduje sa najmenej päť ...

(6)

Od učiteľa profesijného predmetu sa okrem splnenia kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 ...

a)
odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a najmenej dva roky zdravotníckej praxe ...
b)
odborná prax podľa osobitných predpisov,4) ak ide o policajnú školu a školu požiarnej ochrany.13) ...

Vzdelanie

§ 11
Stupeň vzdelania
(1)

Vyžadovaným stupňom vzdelania pre

a)
učiteľa základnej školy, učiteľa strednej školy, učiteľa jazykovej školy, učiteľa profesijného ...
b)
zahraničného lektora je najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
c)
učiteľa základnej umeleckej školy a korepetítora je najmenej vyššie odborné vzdelanie,
d)
učiteľa materskej školy, vychovávateľa, majstra odbornej výchovy a pedagogického asistenta je ...
e)
školského trénera je najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné ...
(2)

Na príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca školy, školského zariadenia ...

§ 12
Získavanie vzdelania na výkon pracovnej činnosti
(1)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej ...

a)
odbore vzdelávania alebo
b)
študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe.
(2)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý nespĺňa podmienky podľa odseku 1, získa ...

(3)

Učiteľ profesijného predmetu policajnej školy má vzdelanie na výkon pracovnej činnosti, ak získal ...

§ 13
(1)

V základnej škole, základnej umeleckej škole a strednej škole sa od učiteľa okrem splnenia kvalifikačných ...

(2)

Požiadavka podľa odseku 1 sa nevyžaduje od

a)
učiteľa školy so školským vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím,15)
b)
odborníka z praxe, ak jeho úväzok je najviac desať hodín týždenne alebo ak vykonáva pracovnú ...
c)
učiteľa diagnostickej triedy zriadenej v diagnostickom centre.
(3)

Ak ide o učiteľa profesijného predmetu, ktorého rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti ...

§ 14
Posudzovanie splnenia kvalifikačných predpokladov
(1)

Splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zamestnávateľ; ak ide o riaditeľa, splnenie kvalifikačných ...

(2)

Ak ide o učiteľa a majstra odbornej výchovy, pri posúdení splnenia kvalifikačných predpokladov ...

(3)

Na účel posúdenia splnenia kvalifikačných predpokladov pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec ...

a)
doklad o vzdelaní podľa osobitných predpisov16) alebo
b)
doklad o uznaní odbornej kvalifikácie získanej v inom štáte vydaný podľa osobitného predpisu.17) ...
(4)

Nesplnenie kvalifikačných predpokladov sa oznamuje pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi ...

§ 15
Bezúhonnosť
(1)

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za

a)
obzvlášť závažný zločin,
b)
úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej ...
c)
trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo pri výkone pracovnej činnosti.
(2)

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov18) nie starším ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, ...

(3)

Zamestnávateľ pri výkone práce vo verejnom záujme postupuje pri preukazovaní bezúhonnosti podľa ...

(4)

Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov pri ...

(5)

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi bezodkladne ...

(6)

Zamestnávateľ až do právoplatného rozhodnutia súdu môže pozastaviť výkon pracovnej činnosti ...

(7)

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi bezodkladne ...

(8)

Zamestnávateľ až do právoplatného rozhodnutia súdu pozastaví výkon pracovnej činnosti pedagogickému ...

(9)

Počas pozastavenia výkonu pracovnej činnosti patrí pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému ...

§ 16
Zdravotná spôsobilosť
(1)

Zdravotnou spôsobilosťou je telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť pedagogického zamestnanca ...

(2)

Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu lekárskym potvrdením, ...

(3)

Ak ide o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci, okrem preukázania ...

(4)

Ak má zamestnávateľ dôvodné podozrenie, že došlo k zmene zdravotnej spôsobilosti pedagogického ...

§ 17
Ovládanie štátneho jazyka
(1)

Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec získal vzdelanie v inom jazyku ako v štátnom ...

(2)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nemusí preukázať ovládanie štátneho jazyka, ak ...

a)
maturitnú skúšku,
b)
štátnu skúšku21) alebo
c)
štátnu jazykovú skúšku.
(3)

Skúšku zo štátneho jazyka organizuje

a)
vysoká škola, ktorá je oprávnená vykonávať štátne skúšky v študijnom odbore slovenský jazyk ...
b)
stredná škola s vyučovacím jazykom slovenským,
c)
jazyková škola, ktorá je oprávnená vykonávať štátne jazykové skúšky zo slovenského jazyka, ...
d)
organizácia zriadená ministerstvom školstva.
(4)

Ovládanie štátneho jazyka sa nevyžaduje od

a)
učiteľa cudzieho jazyka v jazykovej škole,
b)
učiteľa predmetu, ktorý sa vyučuje v cudzom jazyku,
c)
zahraničného lektora.
(5)

Ovládanie štátneho jazyka sa preukazuje pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu.

§ 18
Ovládanie jazyka národnostnej menšiny
(1)

Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec získal vzdelanie v inom jazyku ako v jazyku ...

(2)

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nemusí preukazovať ovládanie jazyka príslušnej ...

a)
maturitnú skúšku,
b)
štátnu skúšku21) alebo
c)
štátnu jazykovú skúšku.
(3)

Skúšku z jazyka príslušnej národnostnej menšiny organizuje

a)
vysoká škola, ktorá je oprávnená vykonávať štátne skúšky z jazyka príslušnej národnostnej ...
b)
stredná škola s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny,
c)
jazyková škola, ktorá je oprávnená vykonávať štátne jazykové skúšky z jazyka príslušnej ...
d)
organizácia zriadená ministerstvom školstva.
(4)

Ovládanie jazyka príslušnej národnostnej menšiny sa preukazuje pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu. ...

Kategórie pedagogických zamestnancov

§ 19

Pedagogický zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v kategórii

a)
učiteľ,
b)
majster odbornej výchovy,
c)
vychovávateľ,
d)
korepetítor,
e)
školský tréner,
f)
pedagogický asistent,
g)
zahraničný lektor,
h)
školský špeciálny pedagóg alebo
i)
učiteľ profesijného rozvoja.
§ 20
Kategórie pedagogických zamestnancov zodpovedných za uskutočňovanie školského vzdelávacieho ...
(1)

Učiteľ pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu poskytuje výchovu a vzdelávanie ...

a)
učiteľ materskej školy,
b)
učiteľ prvého stupňa základnej školy,
c)
učiteľ druhého stupňa základnej školy,
d)
učiteľ strednej školy,
e)
učiteľ základnej umeleckej školy,
f)
učiteľ jazykovej školy.
(2)

Majster odbornej výchovy pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu poskytuje odborný ...

(3)

Vychovávateľ poskytuje

a)
výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom v školskom zariadení pri uskutočňovaní výchovného programu ...
b)
výchovu v zariadení sociálnej pomoci.
(4)

Korepetítor pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu zabezpečuje prípravu umeleckého ...

(5)

Školský tréner pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu zodpovedá za športovú ...

§ 21
Kategórie pedagogických zamestnancov podieľajúcich sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho ...
(1)

Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy ...

(2)

Zahraničný lektor sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu podľa požiadaviek ...

(3)

Školský špeciálny pedagóg poskytuje

a)
individuálne alebo v triede výchovu, vzdelávanie a špeciálno-pedagogické intervencie deťom a ...
b)
špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom, ktoré nie sú deťmi a žiakmi so špeciálnymi ...
c)
špeciálno-pedagogické poradenstvo deťom, žiakom, zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom ...
d)
súčinnosť školskému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie.
§ 22
Učiteľ profesijného rozvoja
(1)

Učiteľ profesijného rozvoja

a)
uskutočňuje program vzdelávania a podieľa sa na tvorbe programov vzdelávania,
b)
podieľa sa na tvorbe profesijných štandardov na základe výskumu profesijných kompetencií,
c)
poskytuje poradenstvo a spolupracuje so školami, školskými zariadeniami a zariadeniami sociálnej ...
d)
vykonáva činnosti súvisiace s výkonom atestácií v atestačnej organizácii,
e)
zúčastňuje sa na činnosti skúšobných komisií a atestačných komisií.
(2)

Kategória učiteľ profesijného rozvoja sa člení na tieto podkategórie:

a)
lektor vzdelávania,
b)
metodik profesijného rozvoja,
c)
konzultant atestačného konania.

Kategórie odborných zamestnancov

§ 23

Odborný zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v kategórii

a)
psychológ a školský psychológ,
b)
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
c)
kariérový poradca,
d)
logopéd a školský logopéd,
e)
liečebný pedagóg,
f)
sociálny pedagóg.
§ 24
Psychológ a školský psychológ
(1)

Psychológ v špeciálnom výchovnom zariadení, školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie ...

a)
vykonáva psychologickú diagnostiku,
b)
poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu ...
c)
poskytuje psychologické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom ...
(2)

Školský psychológ v škole a školskom zariadení okrem školského zariadenia výchovného poradenstva ...

a)
vykonáva psychologickú diagnostiku,
b)
poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu ...
c)
poskytuje psychologické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, ...
d)
spolupracuje pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov,
e)
poskytuje súčinnosť psychológovi.
§ 25
Špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
(1)

Špeciálny pedagóg v špeciálnom výchovnom zariadení, školskom zariadení výchovného poradenstva ...

a)
vykonáva špeciálno-pedagogickú diagnostiku a poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné ...
b)
vykonáva činnosti zamerané na reedukáciu porúch učenia a správania,
c)
poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným ...
(2)

Terénny špeciálny pedagóg vykonáva špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, poradenskú, preventívnu, ...

§ 26
Kariérový poradca
(1)

Kariérový poradca v školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie v rámci zosúlaďovania ...

a)
vykonáva diagnostickú činnosť predpokladov a záujmov žiaka,
b)
koordinuje poskytovanie a výmenu informácií medzi žiakmi, zákonnými zástupcami, strednými školami ...
c)
poskytuje informačnú a konzultačnú činnosť, individuálne a skupinové kariérové poradenstvo ...
d)
metodicky usmerňuje činnosť kariérového poradenstva v školách a školských zariadeniach,
e)
spolupracuje s inštitúciami koordinácie odborného vzdelávania a prípravy,23) zamestnávateľmi, ...
(2)

Ak ide o kariérového poradcu školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v sídle ...

§ 27
Ďalšie kategórie odborných zamestnancov
(1)

Logopéd a školský logopéd

a)
vykonáva logopedickú diagnostiku a poskytuje intervenciu a poradenstvo deťom a žiakom s narušenou ...
b)
poskytuje logopedické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom. ...
(2)

Liečebný pedagóg poskytuje

a)
terapeuticko-výchovnú pomoc deťom a žiakom s narušením alebo ohrozením psychického, emocionálneho ...
b)
terapeuticko-výchovnú pomoc a poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným ...
(3)

Sociálny pedagóg

a)
vykonáva preventívne činnosti,
b)
poskytuje poradenstvo a intervenciu so zameraním na deti a žiakov s rizikovým správaním, ohrozených ...
c)
poskytuje poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
d)
vykonáva sociálno-pedagogickú diagnostiku prostredia a vzťahov, osvetovú činnosť a ďalšie činnosti ...

Kariérový stupeň

§ 28
(1)

Kariérový stupeň vyjadruje náročnosť výkonu pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a ...

(2)

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa

a)
začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec,
b)
samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
c)
pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou alebo
d)
pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.
(3)

Pedagogického asistenta a zahraničného lektora možno zaradiť najvyššie do kariérového stupňa ...

(4)

V názve kariérového stupňa zamestnávateľ zohľadňuje zaradenie pedagogického zamestnanca do ...

§ 29
(1)

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa začínajúci ...

a)
nastúpi do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť, alebo
b)
zmení zamestnávateľa pred ukončením adaptačného vzdelávania.
(2)

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný ...

a)
úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie,
b)
vykonal prvú atestáciu pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca alebo pre inú kategóriu odborného ...
c)
vykonal prvú atestáciu pre iný stupeň vyžadovaného vzdelania pre príslušnú kategóriu, v ktorej ...
d)
vykonával najmenej päť rokov činnosť v inom štáte porovnateľnú s pracovnou činnosťou alebo ...
e)
vykonával činnosť vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka najmenej päť rokov ...
1.
výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca, ...
2.
výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo
3.
obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa.
(3)

Pedagogický zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, ak ...

a)
vykonával pracovnú činnosť v kategórii odborného zamestnanca najmenej päť rokov,
b)
bol zaradený najmenej do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec a
c)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v kategórii, do ktorej má byť zaradený. ...
(4)

Odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec, ak

a)
vykonával pracovnú činnosť v kategórii učiteľ, vychovávateľ alebo majster odbornej výchovy ...
b)
bol zaradený najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
c)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v kategórii, do ktorej má byť zaradený. ...
(5)

Ak ide o školu zriadenú ministerstvom vnútra, pedagogický zamestnanec sa zaradí do kariérového ...

§ 30
(1)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom ...

a)
vykonal prvú atestáciu pre príslušný stupeň vyžadovaného vzdelania a príslušnú kategóriu, ...
b)
vykonal druhú atestáciu pre inú kategóriu ako tú, v ktorej je zaradený, alebo
c)
získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore, ktorý súvisí s
1.
výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca, ...
2.
výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo
3.
obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa.
(2)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ...

a)
vykonal druhú atestáciu pre príslušnú kategóriu, do ktorej je zaradený, alebo
b)
získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v ďalšom študijnom odbore, ktorý súvisí s
1.
výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca, ...
2.
výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo
3.
obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa.
§ 31
Začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec
(1)

Začínajúci pedagogický zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť pod dohľadom uvádzajúceho pedagogického ...

(2)

Začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec je povinný absolvovať ...

(3)

Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom začínajúceho pedagogického zamestnanca môže byť pedagogický ...

(4)

Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom začínajúceho školského špeciálneho pedagóga môže ...

(5)

Ak nie je možné v škole alebo v školskom zariadení zabezpečiť uvádzanie začínajúceho pedagogického ...

(6)

Náklady spojené s uvádzaním začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzaním začínajúceho ...

§ 32
Samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný odborný zamestnanec

Samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť ...

§ 33
Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a odborný zamestnanec s prvou atestáciou

Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou vykonáva ...

a)
uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo činnosť uvádzajúceho odborného zamestnanca,
b)
pedagogického zamestnanca cvičnej školy alebo cvičného školského zariadenia,25)
c)
vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca,
d)
lektora aktualizačného vzdelávania alebo
e)
člena skúšobnej komisie pre ukončenie adaptačného vzdelávania v škole, školskom zariadení ...
§ 34
Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou a odborný zamestnanec s druhou atestáciou

Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou vykonáva ...

a)
odborného garanta programu funkčného vzdelávania a špecializačného vzdelávania,
b)
metodika profesijného rozvoja,
c)
konzultanta atestačného konania,
d)
člena atestačnej komisie alebo
e)
pri výskume a analýzach profesijných kompetencií.

Kariérové pozície pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

§ 35
(1)

Kariérová pozícia je funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo funkčné zaradenie odborného ...

(2)

Špecializované činnosti alebo riadiace činnosti vykonáva pedagogický zamestnanec alebo odborný ...

(3)

Špecializované činnosti môže vykonávať pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý ...

(4)

Špecializované činnosti podľa § 36 ods. 1 písm. a) a i) a špecializované činnosti podľa § ...

(5)

Splnenie podmienky podľa odseku 4 sa nevyžaduje od učiteľa materskej školy a učiteľa prvého ...

(6)

Štruktúru kariérových pozícií a rozsah zodpovednosti za výkon špecializovaných činností upraví ...

§ 36
(1)

Pedagogický zamestnanec vykonáva špecializované činnosti v týchto kariérových pozíciách:

a)
uvádzajúci pedagogický zamestnanec,
b)
triedny učiteľ,
c)
zodpovedný vychovávateľ,
d)
vedúci predmetovej komisie,
e)
vedúci vzdelávacej oblasti,26)
f)
vedúci metodického združenia,
g)
vedúci študijného odboru,
h)
vedúci záujmovej oblasti,
i)
výchovný poradca,
j)
kariérový poradca,
k)
školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní,
l)
školský špecialista vo výchove a vzdelávaní alebo
m)
supervízor.
(2)

Odborný zamestnanec vykonáva špecializované činnosti v týchto kariérových pozíciách:

a)
uvádzajúci odborný zamestnanec,
b)
kariérový poradca,
c)
výchovný poradca alebo
d)
supervízor.
(3)

Riaditeľ môže vo vnútornom predpise určiť kariérovú pozíciu školský poradca, ktorý vykonáva ...

(4)

Ak v škole alebo v školskom zariadení vykonáva pracovnú činnosť školský psychológ, môže ...

§ 37
(1)

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec alebo uvádzajúci odborný zamestnanec koordinuje a zodpovedá ...

(2)

Triedny učiteľ vyučuje v príslušnej triede a

a)
koordinuje výchovu a vzdelávanie v príslušnej triede,
b)
zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie,
c)
zodpovedá za utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi alebo žiakmi ...
d)
spolupracuje so zákonnými zástupcami, pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami,
e)
poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom poradenstvo vo výchove a vzdelávaní.
(3)

Činnosť triedneho učiteľa vykonáva učiteľ v jednej triede. Podľa potrieb školy môže učiteľ ...

(4)

Zodpovedný vychovávateľ

a)
vykonáva činnosti podľa odsekov 2 a 3 vo výchovnej skupine alebo v oddelení školského zariadenia ...
b)
koordinuje výchovu v skupine alebo v skupinách v zariadení sociálnej pomoci.
(5)

Vedúci predmetovej komisie, vedúci vzdelávacej oblasti, vedúci metodického združenia, vedúci ...

a)
koordinuje prípravu pedagogickej dokumentácie v príslušnej oblasti,
b)
podieľa sa na vypracovaní návrhu štvorročného plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov ...
c)
podieľa sa na organizovaní rozvoja profesijných kompetencií,
d)
vykonáva poradenskú činnosť zameranú na kvalitu výchovy a vzdelávania v príslušnej oblasti.
§ 38
(1)

Výchovný poradca vykonáva činnosti výchovného poradenstva27) prostredníctvom informačných, ...

(2)

Kariérový poradca vykonáva činnosti kariérového poradenstva.

(3)

Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní koordinuje

a)
primárnu prevenciu drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov,
b)
prierezové témy určené školským vzdelávacím programom alebo
c)
informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.
(4)

Školský špecialista vo výchove a vzdelávaní vykonáva činnosti v oblasti

a)
výchovy a vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
b)
využívania knižničných služieb a informačných služieb pre potreby výchovy a vzdelávania, ...
c)
rozvoja športových zručností žiakov a získavania základov konkrétneho druhu športu v súlade ...
(5)

Do kariérovej pozície školského špecialistu pre rozvoj športových zručností žiakov sa zaradí ...

a)
spĺňa kvalifikačný predpoklad na vyučovanie telesnej výchovy a športovej výchovy,
b)
absolvoval špecializačné vzdelávanie v oblasti príslušného druhu športu alebo
c)
získal odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu28) v príslušnej oblasti.
(6)

Supervízor koordinuje a dohliada na odbornosť a úroveň výkonu

a)
pracovnej činnosti v kategóriách odborných zamestnancov a podieľa sa na zvyšovaní profesijných ...
b)
riadiacich činností.
§ 39
Vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec
(1)

Vedúcim pedagogickým zamestnancom je

a)
riaditeľ,
b)
zástupca riaditeľa,
c)
hlavný majster odbornej výchovy,
d)
vedúci vychovávateľ.
(2)

Vedúcim odborným zamestnancom je

a)
riaditeľ,
b)
zástupca riaditeľa,
c)
vedúci odborného útvaru.
(3)

Činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca a činnosť vedúceho odborného zamestnanca môže vykonávať ...

a)
kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii ...
b)
podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a odborný ...
(4)

Ak ide o policajnú školu, činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca môže vykonávať ten pedagogický ...

TRETIA ČASŤ

PROFESIJNÝ ROZVOJ

§ 40
Profesijný rozvoj
(1)

Profesijný rozvoj je proces

a)
prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných kompetencií,
b)
získavania profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností alebo na výkon činnosti ...
c)
získavania profesijných kompetencií vyššieho kariérového stupňa,
d)
overovania profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa,
e)
získavania vzdelania na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon ďalšej pracovnej činnosti ...
f)
využívania a hodnotenia získaných profesijných kompetencií.
(2)

Profesijný rozvoj sa uskutočňuje podľa profesijných štandardov a v súlade so súčasným vedeckým ...

(3)

Profesijný rozvoj sa uskutočňuje prostredníctvom

a)
vzdelávania,
b)
tvorivej činnosti súvisiacej s výkonom pracovnej činnosti, najmä činnosti vedeckej, výskumnej, ...
c)
sebavzdelávania a výkonu pracovnej činnosti alebo
d)
absolvovania odbornej stáže zameranej na inovovanie profesijných kompetencií.
(4)

Profesijný rozvoj sa riadi podľa plánu profesijného rozvoja, ktorý vyplýva zo zamerania školy, ...

(5)

Na základe plánu profesijného rozvoja vydáva riaditeľ ročný plán vzdelávania pedagogických ...

§ 41
Profesijný štandard
(1)

Profesijný štandard vymedzuje súbor profesijných kompetencií potrebných na zaradenie do

a)
kategórie a podkategórie pedagogického zamestnanca alebo do kategórie odborného zamestnanca,
b)
kariérového stupňa alebo
c)
kariérovej pozície.
(2)

Profesijný štandard začínajúceho pedagogického zamestnanca a profesijný štandard začínajúceho ...

(3)

Profesijné štandardy v nadväznosti na stupeň vzdelania pre jednotlivé kategórie, podkategórie, ...

§ 42
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(1)

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa organizuje ako

a)
kvalifikačné vzdelávanie,
b)
funkčné vzdelávanie,
c)
špecializačné vzdelávanie,
d)
adaptačné vzdelávanie,
e)
predatestačné vzdelávanie,
f)
inovačné vzdelávanie,
g)
aktualizačné vzdelávanie.
(2)

Vzdelávanie podľa odseku 1 sa poskytuje ako

a)
jednoduchý program vzdelávania, ktorý je uceleným programom určovania, dosahovania a overovania ...
b)
program vzdelávania členený na moduly; modulom programu vzdelávania je samostatná, ucelená, záväzná, ...
(3)

Program vzdelávania členený na moduly obsahuje základný modul a najmenej jeden rozširujúci modul. ...

Kvalifikačné vzdelávanie

§ 43
(1)

Cieľom kvalifikačného vzdelávania je získanie vzdelania, ktorým pedagogický zamestnanec a odborný ...

a)
v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca,
b)
v ďalšej kategórii pedagogického zamestnanca,
c)
vyučovaním ďalších aprobačných predmetov,
d)
v ďalšej podkategórii kategórie učiteľ,
e)
v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, ak ide o vzdelávanie pedagogického zamestnanca s ...
f)
v ďalšej kategórii odborného zamestnanca,
g)
v triedach a školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
(2)

Poskytovateľom kvalifikačného vzdelávania je vysoká škola a organizácia zriadená ministerstvom ...

(3)

Kvalifikačné vzdelávanie podľa odseku 1 písm. a) a b) sa organizuje ako doplňujúce pedagogické ...

(4)

Doplňujúce pedagogické štúdium, ktorého cieľom je získanie kvalifikačného predpokladu na výkon ...

(5)

Kvalifikačné vzdelávanie podľa odseku 1 písm. c) až f) sa organizuje ako rozširujúce štúdium. ...

(6)

Kvalifikačné vzdelávanie podľa odseku 1 písm. g) sa môže organizovať ako rozširujúce štúdium ...

(7)

Úspešné absolvovanie kvalifikačného vzdelávania nenahrádza získanie vyžadovaného stupňa vzdelania. ...

(8)

Fyzická osoba, ktorá nie je pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom a spĺňa kvalifikačný ...

§ 44
Doplňujúce pedagogické štúdium
(1)

Vysoká škola, ktorá uskutočňuje učiteľský študijný program, organizuje doplňujúce pedagogické ...

(2)

Vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie na výkon pracovnej ...

(3)

Vysoká škola, ktorá neuskutočňuje učiteľský študijný program, organizuje doplňujúce pedagogické ...

(4)

Organizácia zriadená ministerstvom školstva organizuje doplňujúce pedagogické štúdium ako program ...

(5)

Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov profesijných predmetov

a)
policajných škôl môže poskytovať len Akadémia Policajného zboru v Bratislave a
b)
stredných zdravotníckych škôl môže poskytovať len Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. ...
§ 45
Rozširujúce štúdium
(1)

Vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie na výkon pracovnej ...

(2)

Organizácia zriadená ministerstvom školstva organizuje rozširujúce štúdium ako jednoduchý program ...

§ 46
(1)

Kvalifikačné vzdelávanie sa ukončuje

a)
obhajobou záverečnej práce,
b)
záverečnou skúškou, ktorá môže byť aj praktická, a
c)
pred najmenej trojčlennou skúšobnou komisiou, ktorú vymenúva
1.
rektor vysokej školy, ak vnútorné predpisy vysokej školy neurčujú inak, alebo
2.
štatutárny orgán organizácie zriadenej ministerstvom školstva.
(2)

Členom skúšobnej komisie môže byť

a)
odborný garant kvalifikačného vzdelávania a
b)
zamestnanec poskytovateľa s najmenej vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa v príslušnej oblasti ...
(3)

Predsedom skúšobnej komisie je odborník s vedecko-pedagogickým titulom docent alebo titulom profesor ...

(4)

O obhajobe záverečnej práce a o priebehu záverečnej skúšky sa vyhotovuje protokol. Protokol obsahuje ...

a)
meno a priezvisko absolventa kvalifikačného vzdelávania,
b)
dátum a miesto narodenia a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu absolventa kvalifikačného ...
c)
názov programu kvalifikačného vzdelávania alebo názov modulu kvalifikačného vzdelávania,
d)
názov záverečnej práce a výsledok obhajoby záverečnej práce,
e)
predmety, z ktorých absolvent kvalifikačného vzdelávania vykonal záverečnú skúšku, a výsledok ...
f)
celkový výsledok záverečnej skúšky,
g)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a členov skúšobnej komisie,
h)
miesto a dátum konania obhajoby záverečnej práce a záverečnej skúšky.
(5)

Na základe protokolu o úspešnom vykonaní obhajoby záverečnej práce a úspešnom vykonaní záverečnej ...

a)
evidenčné číslo vysvedčenia a dátum vydania vysvedčenia,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko absolventa,
c)
dátum a miesto narodenia absolventa,
d)
názov programu kvalifikačného vzdelávania alebo názov modulu kvalifikačného vzdelávania,
e)
rozsah kvalifikačného vzdelávania v hodinách,
f)
číslo a dátum schválenia programu kvalifikačného vzdelávania alebo modulu kvalifikačného vzdelávania, ...
g)
názov záverečnej práce a predmety, z ktorých bola vykonaná záverečná skúška,
h)
názov kategórie alebo podkategórie pedagogického zamestnanca alebo názov kategórie odborného ...
i)
odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.
(6)

Ak ide o základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia, poskytovateľ vydá absolventovi na ...

a)
evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko absolventa základného modulu doplňujúceho pedagogického ...
c)
dátum a miesto narodenia absolventa základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia,
d)
názov základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia,
e)
rozsah základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia v hodinách,
f)
číslo a dátum schválenia základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia,
g)
názov záverečnej práce a predmety, z ktorých bola vykonaná záverečná skúška,
h)
odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.

Funkčné vzdelávanie

§ 47
(1)

Cieľom funkčného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií na výkon funkcie riaditeľa ...

(2)

Poskytovateľom funkčného vzdelávania je

a)
vysoká škola, ktorá uskutočňuje
1.
študijný program zameraný na školský manažment alebo
2.
učiteľský študijný program a študijný program zameraný na manažment školy,
b)
organizácia zriadená ministerstvom školstva,
c)
katolícke pedagogické a katechetické centrum,
d)
registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktorá je zriaďovateľom.
(3)

Funkčné vzdelávanie sa organizuje v rozsahu najmenej 320 hodín ako schválený program funkčného ...

(4)

Odborným garantom funkčného vzdelávania je odborník s najmenej vysokoškolským vzdelaním tretieho ...

(5)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa profesijné kompetencie vyžadované na výkon ...

(6)

Základný modul funkčného vzdelávania úspešne absolvuje pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec ...

(7)

Základný modul funkčného vzdelávania a najmenej jeden rozširujúci modul funkčného vzdelávania ...

(8)

Absolvovanie funkčného vzdelávania sa nevyžaduje, ak ide o riaditeľa, vedúceho pedagogického ...

§ 48
(1)

Modul funkčného vzdelávania sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a záverečnou skúškou pred ...

(2)

Členom skúšobnej komisie a predsedom skúšobnej komisie môže byť

a)
odborný garant funkčného vzdelávania a
b)
odborník s najmenej vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa v príslušnej oblasti a najmenej ...
(3)

O obhajobe záverečnej práce a o priebehu záverečnej skúšky sa vyhotovuje protokol. Protokol obsahuje ...

a)
meno a priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
b)
dátum a miesto narodenia a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu pedagogického zamestnanca ...
c)
názov modulu funkčného vzdelávania,
d)
názov a výsledok obhajoby záverečnej práce,
e)
predmety alebo témy, z ktorých pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec vykonal záverečnú ...
f)
celkový výsledok záverečnej skúšky,
g)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a členov skúšobnej komisie,
h)
miesto a dátum konania obhajoby záverečnej práce a záverečnej skúšky.
(4)

Na základe protokolu o úspešnom vykonaní obhajoby záverečnej práce a úspešnom vykonaní záverečnej ...

a)
evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
d)
názov modulu funkčného vzdelávania,
e)
rozsah vzdelávania v hodinách,
f)
číslo a dátum schválenia modulu,
g)
názov záverečnej práce a predmety, z ktorých bola vykonaná záverečná skúška,
h)
odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.

Špecializačné vzdelávanie

§ 49
(1)

Cieľom špecializačného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon ...

(2)

Poskytovateľom špecializačného vzdelávania je

a)
vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie vyžadované ...
b)
stredná odborná škola,
c)
organizácia zriadená ministerstvom školstva,
d)
katolícke pedagogické a katechetické centrum,
e)
národný športový zväz v príslušnom druhu športu alebo športová organizácia poverená týmto ...
(3)

Špecializačné vzdelávanie sa organizuje v rozsahu najmenej 50 hodín ako schválený jednoduchý ...

(4)

Odborným garantom špecializačného vzdelávania je

a)
zamestnanec vysokej školy alebo odborník s najmenej vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa a ...
b)
pedagogický zamestnanec poskytovateľa s druhou atestáciou a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ...
c)
športový odborník z praxe s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa získaným v študijnom ...
(5)

Ak ide o odborného zamestnanca, za špecializačné vzdelávanie sa považuje aj certifikačná príprava ...

§ 50
(1)

Špecializačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou skúškou pred najmenej trojčlennou skúšobnou ...

(2)

Členom skúšobnej komisie a predsedom skúšobnej komisie môže byť

a)
odborný garant a
b)
odborník s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v príslušnej oblasti a najmenej ...
(3)

O priebehu záverečnej skúšky sa vyhotovuje protokol. Protokol obsahuje

a)
meno a priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
b)
dátum a miesto narodenia a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu pedagogického zamestnanca ...
c)
názov špecializačného vzdelávania,
d)
oblasti alebo témy, z ktorých pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec vykonal záverečnú ...
e)
celkový výsledok záverečnej skúšky,
f)
miesto a dátum konania záverečnej skúšky, podpis predsedu skúšobnej komisie a členov skúšobnej ...
(4)

Na základe protokolu o úspešnom vykonaní záverečnej skúšky poskytovateľ vydá pedagogickému ...

a)
evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
d)
názov špecializačného vzdelávania,
e)
rozsah vzdelávania v hodinách,
f)
číslo a dátum schválenia špecializačného vzdelávania,
g)
názov kariérovej pozície,
h)
odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.

Adaptačné vzdelávanie

§ 51
(1)

Cieľom adaptačného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej ...

(2)

Poskytovateľom adaptačného vzdelávania je škola, školské zariadenie, zariadenie sociálnej pomoci ...

(3)

Ak ide o výkon pracovnej činnosti pre najmenej dvoch zamestnávateľov, začínajúci pedagogický ...

(4)

Adaptačné vzdelávanie sa organizuje ako jednoduchý program adaptačného vzdelávania. Program adaptačného ...

(5)

Odborným garantom adaptačného vzdelávania je riaditeľ alebo učiteľ profesijného rozvoja zaradený ...

(6)

Začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca zaradí riaditeľ ...

§ 52
(1)

Adaptačné vzdelávanie sa ukončuje na základe odporúčania uvádzajúceho pedagogického zamestnanca ...

(2)

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec alebo uvádzajúci odborný zamestnanec písomne neodporučí ...

a)
absolvoval menej ako 75 % programu adaptačného vzdelávania alebo
b)
preukázateľne nezískal profesijné kompetencie potrebné na výkon pracovnej činnosti v kariérovom ...
(3)

Členom skúšobnej komisie je uvádzajúci pedagogický zamestnanec alebo uvádzajúci odborný zamestnanec ...

(4)

Ak ide o adaptačné vzdelávanie poskytované organizáciou zriadenou ministerstvom školstva, členom ...

(5)

O ukončení adaptačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol. Protokol obsahuje

a)
evidenčné číslo protokolu a dátum ukončenia adaptačného vzdelávania,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
d)
názov programu adaptačného vzdelávania a rozsah vzdelávania v hodinách,
e)
výsledok ukončenia adaptačného vzdelávania,
f)
podpis predsedu skúšobnej komisie a podpisy členov skúšobnej komisie,
g)
odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.
(6)

Začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec, ktorý ukončil adaptačné ...

(7)

Ak je poskytovateľom adaptačného vzdelávania organizácia zriadená ministerstvom školstva, pedagogický ...

Predatestačné vzdelávanie

§ 53
(1)

Cieľom predatestačného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho ...

(2)

Poskytovateľom predatestačného vzdelávania je atestačná organizácia.

(3)

Predatestačné vzdelávanie sa organizuje v rozsahu najmenej 20 hodín ako schválený jednoduchý ...

(4)

Odborným garantom predatestačného vzdelávania je

a)
zamestnanec vysokej školy s najmenej vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa a najmenej piatimi ...
b)
odborník s najmenej vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa a najmenej piatimi rokmi výkonu pracovnej ...
c)
učiteľ profesijného rozvoja zaradený do podkategórie konzultant atestačného konania.
§ 54
(1)

Predatestačné vzdelávanie sa ukončuje obhajobou záverečnej prezentácie pred trojčlennou skúšobnou ...

(2)

Členom skúšobnej komisie a predsedom skúšobnej komisie môže byť odborný garant a ďalší odborník ...

(3)

O obhajobe záverečnej prezentácie sa vyhotovuje protokol. Protokol obsahuje

a)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
b)
dátum a miesto narodenia a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu pedagogického zamestnanca ...
c)
názov predatestačného vzdelávania,
d)
výsledok obhajoby záverečnej prezentácie,
e)
miesto a dátum konania obhajoby záverečnej prezentácie, podpis predsedu skúšobnej komisie a členov ...
(4)

Na základe protokolu o úspešnej obhajobe záverečnej prezentácie poskytovateľ vydá pedagogickému ...

a)
evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
d)
názov predatestačného vzdelávania a názov modulu predatestačného vzdelávania,
e)
rozsah vzdelávania v hodinách,
f)
číslo a dátum schválenia programu predatestačného vzdelávania,
g)
profesijné kompetencie, ktoré pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec vzdelávaním získal, ...
h)
odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.

Inovačné vzdelávanie

§ 55
(1)

Cieľom inovačného vzdelávania je

a)
prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti ...
b)
uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní.
(2)

Poskytovateľom inovačného vzdelávania je

a)
vysoká škola,
b)
organizácia zriadená ministerstvom školstva,
c)
organizácia zriadená iným ústredným orgánom štátnej správy na plnenie úloh v oblasti profesijného ...
d)
katolícke pedagogické a katechetické centrum,
e)
škola, školské zariadenie a zariadenie sociálnej pomoci,
f)
iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie.
(3)

Inovačné vzdelávanie sa organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný ...

(4)

Odborným garantom inovačného vzdelávania je zamestnanec poskytovateľa, ktorý je odborník z praxe ...

a)
vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah ...
b)
úplným stredným odborným vzdelaním a najmenej desiatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah ...
§ 56
(1)

Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva ...

(2)

Členom komisie a predsedom komisie môže byť odborný garant a ďalší odborník z praxe s najmenej ...

(3)

O záverečnej prezentácii sa vyhotovuje protokol. Protokol obsahuje

a)
meno a priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
b)
dátum a miesto narodenia a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu pedagogického zamestnanca ...
c)
názov inovačného vzdelávania,
d)
miesto a dátum konania záverečnej prezentácie, podpis predsedu komisie a členov komisie.
(4)

Na základe protokolu o úspešnej záverečnej prezentácii poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi ...

a)
evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
d)
názov inovačného vzdelávania,
e)
rozsah vzdelávania v hodinách,
f)
číslo a dátum vydania potvrdenia o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania,
g)
odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.
§ 57
Aktualizačné vzdelávanie
(1)

Cieľom aktualizačného vzdelávania je podľa potrieb zriaďovateľa, školy, školského zariadenia ...

a)
udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti,
b)
získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích ...
c)
získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.
(2)

Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je

a)
škola,
b)
školské zariadenie,
c)
zariadenie sociálnej pomoci,
d)
zriaďovateľ školy bez právnej subjektivity alebo školského zariadenia bez právnej subjektivity. ...
(3)

Aktualizačné vzdelávanie sa organizuje ako schválený jednoduchý program aktualizačného vzdelávania. ...

(4)

Škola, školské zariadenie, zariadenie sociálnej pomoci a zriaďovateľ môže pri organizovaní ...

(5)

Odborným garantom aktualizačného vzdelávania je pedagogický zamestnanec školy, školského zariadenia ...

(6)

Škola, školské zariadenie alebo zariadenie sociálnej pomoci s počtom pedagogických zamestnancov ...

(7)

Odborný garant aktualizačného vzdelávania

a)
predkladá riaditeľovi na schválenie program aktualizačného vzdelávania,
b)
rozvrhuje vzdelávacie aktivity aktualizačného vzdelávania v súlade s potrebami a možnosťami školy, ...
c)
vedie evidenciu účasti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na aktualizačnom vzdelávaní. ...
(8)

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec školy, školského zariadenia alebo zariadenia ...

(9)

Riaditeľ na požiadanie vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi potvrdenie ...

a)
evidenčné číslo potvrdenia a dátum vydania potvrdenia,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
d)
obdobie, za ktoré sa potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní vydáva,
e)
rozsah aktualizačného vzdelávania v hodinách,
f)
odtlačok pečiatky školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci a podpis riaditeľa. ...
§ 58
Kvalita vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
(1)

Kvalita programu vzdelávania a kvalita modulu programu vzdelávania sa overuje

a)
schválením programu vzdelávania,
b)
schválením modulu programu vzdelávania alebo
c)
vydaním potvrdenia o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania.
(2)

Kvalita priebehu vzdelávania je zabezpečená dodržiavaním materiálnych, priestorových, personálnych, ...

(3)

Kvalita ukončovania vzdelávania je zabezpečená dodržiavaním požiadaviek na ukončenie vzdelávania ...

Atestácia

§ 59
(1)

Atestácia je štátne overenie profesijných kompetencií vymedzených profesijným štandardom pre ...

(2)

Atestáciu môže organizovať atestačná organizácia, ktorou je

a)
vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ...
b)
organizácia zriadená ministerstvom školstva,
c)
Akadémia Policajného zboru v Bratislave,
d)
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.
(3)

Atestáciu môže vykonať pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačný ...

a)
úplné stredné odborné vzdelanie, ak ide o prvú atestáciu, alebo
b)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak ide o druhú atestáciu.
(4)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec môže vykonať prvú atestáciu najskôr po piatich ...

(5)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec môže vykonať druhú atestáciu najskôr po piatich ...

§ 60
(1)

Atestácia sa skladá z

a)
prípravy na atestačnú skúšku, ktorou je posúdenie atestačného portfólia a doplnenie atestačného ...
b)
obhajoby atestačného portfólia a
c)
atestačnej skúšky.
(2)

Atestačné portfólio je súbor dokladov o získaní profesijných kompetencií vyžadovaných pre ...

a)
doklady o
1.
získaní požadovaného stupňa a druhu vzdelania,
2.
absolvovaní programu vzdelávania,
b)
doklady preukazujúce tvorivú činnosť pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca alebo
c)
potvrdenie o využívaní vyžadovaných profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním alebo ...
(3)

Atestácia sa vykonáva pre

a)
príslušnú kategóriu, príslušnú podkategóriu, príslušný stupeň vzdelania a príslušný odbor ...
b)
príslušnú kategóriu a príslušný odbor vzdelania odborného zamestnanca.
(4)

Vykonaná atestácia platí pre

a)
príslušnú kategóriu a príslušný stupeň vzdelania pedagogického zamestnanca, v ktorom atestáciu ...
b)
príslušnú kategóriu odborného zamestnanca, v ktorej atestáciu vykonal.
(5)

Druhá atestácia vykonaná v kategórii učiteľ profesijného rozvoja platí pre každú kategóriu ...

§ 61
Atestačné konanie
(1)

Žiadosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca o vykonanie atestácie obsahuje

a)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
d)
zaradenie do kategórie alebo podkategórie,
e)
zaradenie do kariérového stupňa,
f)
stupeň vyžadovaného vzdelania, pre ktorý sa má atestácia vykonať,
g)
dátum, miesto a podpis žiadateľa,
h)
odtlačok pečiatky školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci a podpis riaditeľa, ...
(2)

Prílohou k žiadosti je atestačné portfólio pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca. ...

(3)

Atestačná organizácia do 60 dní od prijatia žiadosti

a)
posúdi atestačné portfólio,
b)
určí spôsob a formu doplnenia atestačného portfólia vrátane lehoty na doplnenie,
c)
odporučí absolvovanie predatestačného vzdelávania, ak je to potrebné,
d)
určí termín obhajoby atestačného portfólia a atestačnej skúšky alebo
e)
zamietne žiadosť pre nedostatočnú kvalitu atestačného portfólia.
(4)

Posudok atestačného portfólia sa vypracúva v súlade s profesijným štandardom príslušného kariérového ...

(5)

Obhajoba atestačného portfólia a atestačná skúška sa vykonáva v jeden deň a pred atestačnou ...

a)
meno a priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
b)
dátum, miesto narodenia a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu pedagogického zamestnanca ...
c)
stupeň vzdelania, pre ktorý sa vykonáva atestácia,
d)
kategóriu a podkategóriu, pre ktorú sa vykonáva atestácia,
e)
výsledok obhajoby atestačného portfólia,
f)
výsledok atestačnej skúšky,
g)
meno, priezvisko a podpis predsedu atestačnej komisie a členov atestačnej komisie,
h)
miesto a dátum konania obhajoby atestačného portfólia a atestačnej skúšky.
(6)

Na základe protokolu o úspešnom vykonaní obhajoby atestačného portfólia a úspešnom vykonaní ...

a)
evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia,
b)
číslo a dátum vydania potvrdenia o oprávnení na organizovanie atestácií,
c)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
d)
dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
e)
stupeň vzdelania, pre ktorý sa vykonala atestácia,
f)
kategóriu a podkategóriu, pre ktorú sa vykonala atestácia,
g)
podpis predsedu atestačnej komisie,
h)
odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu atestačnej organizácie.
§ 62
Atestačná komisia
(1)

Atestačná komisia sa vymenúva pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov ...

(2)

Atestačná komisia vrátane predsedu atestačnej komisie má troch členov. Predsedu atestačnej komisie ...

(3)

Predsedom a členom atestačnej komisie môže byť

a)
zamestnanec vysokej školy s najmenej vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa v príslušnom študijnom ...
b)
pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou a najmenej piatimi rokmi výkonu ...
§ 63
Financovanie profesijného rozvoja
(1)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec hradí náklady spojené

a)
s kvalifikačným vzdelávaním,
b)
so základným modulom funkčného vzdelávania, ktoré pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec ...
c)
s adaptačným vzdelávaním v organizácii zriadenej ministerstvom školstva podľa § 52 ods. 6,
d)
s predatestačným vzdelávaním.
(2)

Ak ide o rozširujúce štúdium v súlade s plánom profesijného rozvoja a ročným plánom vzdelávania ...

(3)

Zamestnávateľ pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca hradí náklady spojené s aktualizačným ...

(4)

Náklady spojené s rozširujúcimi modulmi funkčného vzdelávania, so špecializačným vzdelávaním, ...

a)
pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom,
b)
zamestnávateľom alebo zriaďovateľom,
c)
poskytovateľom,
d)
z prostriedkov Európskej únie alebo
e)
z prostriedkov inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
§ 64
Pôsobnosť zamestnávateľa v profesijnom rozvoji
(1)

Zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v ...

a)
potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci,
b)
odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej činnosti a
c)
individuálnymi potrebami pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.
(2)

Zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj podľa odseku 1

a)
priznaním príplatku za profesijný rozvoj podľa osobitného predpisu32) po dvoch rokoch výkonu pracovnej ...
1.
rozširujúceho štúdia okrem rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky pedagogického zamestnanca ...
2.
štátnej jazykovej skúšky,
3.
špecializačného vzdelávania na výkon špecializovaných činností v kariérových pozíciách ...
4.
inovačného vzdelávania v rozsahu najmenej 50 hodín,
b)
poskytnutím pracovného voľna na profesijný rozvoj podľa § 82,
c)
poskytovaním adaptačného vzdelávania v pracovnom čase začínajúceho pedagogického zamestnanca ...
d)
organizovaním aktualizačného vzdelávania v pracovnom čase pedagogických zamestnancov a odborných ...
(3)

Súlad profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca s potrebami školy, ...

§ 65
Pôsobnosť ministerstva školstva v profesijnom rozvoji
(1)

Ministerstvo školstva

a)
vydáva a odníma potvrdenie o schválení programu kvalifikačného vzdelávania, potvrdenie o schválení ...
b)
vydáva a odníma oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania,
c)
vydáva a odníma oprávnenie na organizovanie atestácií,
d)
vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti profesijného rozvoja,
e)
zverejňuje a aktualizuje na svojom webovom sídle zoznam
1.
schválených programov vzdelávania,
2.
organizácií oprávnených na poskytovanie inovačného vzdelávania a rozsah ich oprávnenia,
3.
atestačných organizácií a rozsah ich oprávnenia.
(2)

Ministerstvo školstva za závažné porušenie povinnosti podľa § 75 odníme potvrdenie o schválení ...

(3)

Ministerstvo školstva zriaďuje Komisiu pre profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných ...

(4)

Podrobnosti o činnosti a zložení komisie upravuje jej štatút, ktorý vydá ministerstvo školstva. ...

§ 66
Schválenie programu vzdelávania alebo modulu programu vzdelávania
(1)

Žiadosť o schválenie programu vzdelávania alebo žiadosť o schválenie modulu programu vzdelávania ...

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa vrátane mena a priezviska štatutárneho orgánu ...
b)
druh vzdelávania,
c)
názov jednoduchého programu vzdelávania alebo názov modulu programu vzdelávania,
d)
titul, meno a priezvisko odborného garanta,
e)
dátum a miesto podania žiadosti,
f)
odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa.
(2)

Prílohou k žiadosti je

a)
program vzdelávania alebo modul programu vzdelávania,
b)
profesijný štruktúrovaný životopis odborného garanta,
c)
doklad o uhradení poplatku vo výške 40 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu;33) ...
(3)

Ak ide o schválenie viacerých jednoduchých programov vzdelávania toho istého žiadateľa, žiadosť ...

(4)

Ministerstvo školstva posúdi žiadosť a jej prílohy do 30 dní od prijatia žiadosti. Ak je žiadosť ...

(5)

Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti, ministerstvo školstva s prihliadnutím na odborné stanovisko ...

(6)

Potvrdenie o schválení programu vzdelávania alebo modulu programu vzdelávania sa vydáva na päť ...

(7)

Potvrdenie o schválení programu vzdelávania alebo modulu programu vzdelávania obsahuje

a)
evidenčné číslo,
b)
názov, sídlo a identifikačné číslo poskytovateľa vzdelávania,
c)
druh vzdelávania,
d)
názov programu vzdelávania alebo názov modulu programu vzdelávania,
e)
obdobie platnosti,
f)
pracovnú činnosť, na výkon ktorej sa získa kvalifikačný predpoklad, ak ide o kvalifikačné vzdelávanie. ...
(8)

Potvrdenie o schválení programu vzdelávania alebo modulu programu vzdelávania stráca platnosť, ...

a)
poskytovateľ, ktorému bolo potvrdenie vydané, zanikne,
b)
ministerstvo školstva zistí porušenie podmienok, za ktorých bolo potvrdenie vydané a odníme potvrdenie, ...
c)
odborný garant zomrie alebo bol vyhlásený za mŕtveho, písomne odmietne vykonávať činnosť odborného ...
§ 67
Oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania
(1)

Žiadosť o vydanie oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania predkladá žiadateľ ministerstvu ...

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa vrátane mena a priezviska štatutárneho orgánu ...
b)
kategóriu alebo podkategóriu, pre ktorú žiadateľ žiada poskytovať inovačné vzdelávanie,
c)
vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania,
d)
vstupné požiadavky na pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
e)
profesijné kompetencie na výkon pracovnej činnosti, ktoré si absolvent inovačného vzdelávania ...
f)
titul, meno a priezvisko odborného garanta,
g)
dátum a miesto podania žiadosti,
h)
odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa.
(2)

Prílohou k žiadosti je

a)
dokumentácia preukazujúca splnenie kritérií spôsobilosti poskytovať inovačné vzdelávanie,
b)
profesijný štruktúrovaný životopis odborného garanta,
c)
doklad o uhradení poplatku vo výške 100 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu; ...
(3)

Ak ide o žiadosť o vydanie oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania toho istého žiadateľa ...

(4)

Ministerstvo školstva posúdi žiadosť a jej prílohy do 30 dní od prijatia žiadosti. Ak je žiadosť ...

(5)

Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti, ministerstvo školstva podľa záväzných kritérií na ...

(6)

Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania sa vydáva na päť rokov. Počas ...

(7)

Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania obsahuje

a)
evidenčné číslo,
b)
názov, sídlo a identifikačné číslo poskytovateľa vzdelávania,
c)
vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania,
d)
kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu, pre ktorú je poskytovateľ oprávnený na poskytovanie ...
e)
obdobie platnosti.
(8)

Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania stráca platnosť, ak

a)
poskytovateľ, ktorému bolo potvrdenie vydané, zanikne,
b)
ministerstvo školstva zistí porušenie podmienok, za ktorých bolo potvrdenie vydané a odníme oprávnenie ...
c)
odborný garant zomrie alebo bol vyhlásený za mŕtveho, písomne odmietne vykonávať činnosť odborného ...
§ 68
Oprávnenie na organizovanie atestácií
(1)

Žiadosť o vydanie oprávnenia na organizovanie atestácií predkladá žiadateľ ministerstvu školstva. ...

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa vrátane mena a priezviska štatutárneho orgánu ...
b)
označenie fakulty, ktorá bude organizovať atestácie, ak je žiadateľom vysoká škola,
c)
kategóriu alebo podkategóriu, pre ktorú žiadateľ žiada organizovať atestácie,
d)
dátum a miesto podania žiadosti,
e)
odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa.
(2)

Prílohou k žiadosti je doklad o uhradení poplatku vo výške 100 % sumy životného minima pre jednu ...

(3)

Ministerstvo školstva posúdi žiadosť a jej prílohy do 30 dní od prijatia žiadosti. Ak je žiadosť ...

(4)

Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti, ministerstvo školstva s prihliadnutím na odborné stanovisko ...

(5)

Potvrdenie o oprávnení na organizovanie atestácií sa vydáva na päť rokov. Počas obdobia platnosti ...

(6)

Potvrdenie o oprávnení na organizovanie atestácií obsahuje

a)
evidenčné číslo,
b)
názov, sídlo a identifikačné číslo atestačnej organizácie,
c)
označenie fakulty, ktorá bude organizovať atestácie, ak je atestačnou organizáciou vysoká škola, ...
d)
kategóriu alebo podkategóriu, pre ktorú má atestačná organizácia oprávnenie na organizovanie ...
e)
obdobie platnosti.
(7)

Potvrdenie o oprávnení na organizovanie atestácií stráca platnosť, ak

a)
atestačná organizácia, ktorej bolo potvrdenie vydané, zanikne,
b)
fakulta, ktorá organizuje atestácie, zanikne,
c)
vysoká škola neuskutočňuje študijný program vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ktorým ...
d)
ministerstvo školstva zistí porušenie podmienok, za ktorých bolo potvrdenie vydané a odníme oprávnenie ...
§ 69
Povinnosti poskytovateľa vzdelávania a atestačnej organizácie
(1)

Poskytovateľ vzdelávania je povinný

a)
uskutočňovať program vzdelávania za podmienok, za akých bol schválený alebo v súlade s oprávnením ...
b)
zverejňovať na svojom webovom sídle názvy programov vzdelávania, ktoré poskytuje,
c)
viesť dokumentáciu vzdelávania,
d)
získavať, spracovávať a uverejňovať na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania, ...
e)
predkladať ministerstvu školstva na schválenie zmenu odborného garanta; to neplatí, ak ide o adaptačné ...
f)
zabezpečovať kvalitu
1.
programu vzdelávania,
2.
priebehu vzdelávania,
3.
ukončovania vzdelávania,
g)
oznamovať ministerstvu školstva zmenu názvu a sídla, zrušenie alebo zánik poskytovateľa vzdelávania ...
h)
poskytovať súčinnosť pri výkone kontroly v profesijnom rozvoji,
i)
oznamovať na vyžiadanie ministerstvu školstva na účely kontroly v profesijnom rozvoji začiatok ...
(2)

Dokumentácia vzdelávania obsahuje

a)
program vzdelávania,
b)
potvrdenie o schválení programu vzdelávania alebo modulu programu vzdelávania alebo potvrdenie o ...
c)
doklady o lektorskom zabezpečení vzdelávania,
d)
doklady o účasti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na vzdelávaní,
e)
doklady o ukončení vzdelávania,
f)
hodnotenie uskutočňovaného vzdelávania.
(3)

Atestačná organizácia je povinná

a)
organizovať atestácie za podmienok, za akých bolo vydané oprávnenie na organizovanie atestácií, ...
b)
zverejňovať na svojom webovom sídle kategórie a podkategórie, pre ktoré organizuje atestácie,
c)
viesť dokumentáciu atestácie,
d)
oznamovať ministerstvu školstva skutočnosti rozhodujúce pre platnosť potvrdenia o oprávnení na ...
e)
zabezpečovať kvalitu a úroveň posudzovania a obhajoby atestačného portfólia, úroveň a personálne ...
f)
poskytovať súčinnosť pri výkone kontroly v profesijnom rozvoji,
g)
oznamovať na vyžiadanie ministerstvu školstva na účely kontroly v profesijnom rozvoji termín a ...
(4)

Dokumentácia atestácie obsahuje

a)
potvrdenie o oprávnení na organizovanie atestácie,
b)
žiadosť o vykonanie atestácie a jej prílohy,
c)
evidenciu o konzultáciách so žiadateľom o vykonanie atestácie,
d)
posudok atestačného portfólia,
e)
doklady o personálnom zabezpečení atestácie,
f)
doklady o ukončení atestácie.
§ 70
Hodnotenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
(1)

Predmetom hodnotenia pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sú výsledky, náročnosť ...

(2)

Výsledkami výkonu pracovnej činnosti sú dôkazy o úrovni dosahovania cieľov výchovy a vzdelávania ...

(3)

Kvalitou výkonu pracovnej činnosti je miera správnosti, účelnosti a efektívnosti pracovnej činnosti. ...

(4)

Osvojenie a využívanie profesijných kompetencií sa hodnotí v súlade s profesijným štandardom ...

(5)

Pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca hodnotí priamy nadriadený jedenkrát ročne, najneskôr ...

(6)

Hodnotenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je podkladom na

a)
odporúčanie uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo odporúčanie uvádzajúceho odborného ...
b)
vypracovanie plánu profesijného rozvoja a ročného plánu vzdelávania,
c)
odmeňovanie.
(7)

O hodnotení podľa odseku 5 sa vyhotovuje písomný záznam v dvoch rovnopisoch, z toho jeden dostane ...

(8)

Ak začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec nesúhlasí s hodnotením ...

(9)

Ak pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nesúhlasí s hodnotením priameho nadriadeného, ...

(10)

Zamestnávateľ rozpracuje zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

KONTROLA V PROFESIJNOM ROZVOJI A SPRÁVNE DELIKTY

§ 71
Predmet kontroly

Predmetom kontroly v profesijnom rozvoji je

a)
dodržiavanie programu vzdelávania alebo modulu programu vzdelávania,
b)
úroveň uskutočňovaného vzdelávania,
c)
priebeh atestácií,
d)
dodržiavanie materiálnych, priestorových, personálnych, organizačných a ďalších podmienok, ...
e)
dodržiavanie požiadaviek na ukončenie vzdelávania a ďalších podmienok ukončenia vzdelávania, ...
f)
vedenie dokumentácie vzdelávania alebo dokumentácie atestácie,
g)
plnenie povinností poskytovateľa vzdelávania alebo atestačnej organizácie.
§ 72
Výkon kontroly v profesijnom rozvoji
(1)

Kontrolu v profesijnom rozvoji ministerstvo školstva vykonáva na základe vlastnej iniciatívy alebo ...

(2)

Kontrolu v profesijnom rozvoji vykonáva ministerstvo školstva v spolupráci s odborníkmi v oblasti ...

(3)

Osoby vykonávajúce kontrolu sú pri výkone kontroly oprávnené

a)
vstupovať na pozemky, do budov a iných priestorov, kde sa organizuje a ukončuje vzdelávanie alebo ...
b)
vyžadovať v nimi určenej lehote poskytnutie originálov alebo overených kópií dokladov, písomností, ...
c)
vyhotovovať z podkladov podľa písmena b) kópie na účely kontroly a ďalšieho postupu odôvodneného ...
d)
zúčastňovať sa na vzdelávaní alebo jeho časti, alebo na atestačnom konaní alebo jeho časti, ...
(4)

Osoby vykonávajúce kontrolu sú povinné

a)
preukázať sa poverením na vykonanie kontroly,
b)
oznámiť pri konflikte záujmov túto skutočnosť bezodkladne ministerstvu školstva,
c)
prerokovať správu o kontrole so štatutárnym orgánom kontrolovaného subjektu,
d)
spracovať správu o kontrole,
e)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s výkonom kontroly.
(5)

Kontrolovaný subjekt je oprávnený vyjadriť sa písomne k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam ...

(6)

O výsledku kontroly vypracuje osoba vykonávajúca kontrolu správu o kontrole do 30 dní odo dňa ...

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo kontrolovaného subjektu,
b)
miesto vykonania kontroly, ak sa nezhoduje s údajmi podľa písmena a),
c)
predmet kontroly,
d)
zistenia,
e)
navrhnuté opatrenia a lehotu na ich splnenie,
f)
lehotu na vyjadrenie k zisteným nedostatkom,
g)
deň začatia a skončenia kontroly,
h)
mená, priezviská a podpisy osôb, ktoré kontrolu vykonali.
(7)

Výkonom kontroly v profesijnom rozvoji nie je dotknutý výkon kontroly podľa osobitného predpisu.34) ...

Správne delikty

§ 73
(1)

Poskytovateľ vzdelávania sa dopustí správneho deliktu, ak

a)
poskytuje vzdelávanie bez potvrdenia o schválení programu vzdelávania alebo modulu programu vzdelávania ...
b)
neuskutočňuje program vzdelávania za podmienok, za akých bol schválený,
c)
neuskutočňuje program vzdelávania v súlade s oprávnením na poskytovanie inovačného vzdelávania, ...
d)
nevydáva doklady o absolvovanom vzdelávaní s ustanovenými náležitosťami,
e)
nezverejňuje na svojom webovom sídle názvy programov vzdelávania, ktoré poskytuje,
f)
neplní povinnosť viesť dokumentáciu vzdelávania alebo nezabezpečuje jej úplnosť,
g)
neplní povinnosť získavať, spracovávať a uverejňovať na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného ...
h)
nepredloží ministerstvu školstva na schválenie zmenu odborného garanta,
i)
porušuje povinnosť podľa § 69 ods. 1 písm. f),
j)
neoznámi ministerstvu školstva zmenu podľa § 69 ods. 1 písm. g),
k)
neoznámi údaje podľa § 69 ods. 1 písm. i),
l)
neposkytne súčinnosť pri výkone kontroly v profesijnom rozvoji,
m)
neodstráni nedostatky zistené kontrolou v profesijnom rozvoji v určenej lehote.
(2)

Atestačná organizácia sa dopustí správneho deliktu, ak

a)
organizuje atestácie bez oprávnenia na organizovanie atestácií,
b)
neorganizuje atestácie za podmienok, za akých bolo vydané oprávnenie na organizovanie atestácií, ...
c)
nevydáva doklady o úspešnom vykonaní atestácie s ustanovenými náležitosťami podľa § 61 ods. ...
d)
nezverejňuje na svojom webovom sídle kategórie a podkategórie, pre ktoré organizuje atestácie,
e)
neplní povinnosť viesť dokumentáciu atestácie alebo nezabezpečuje jej úplnosť,
f)
neoznámi ministerstvu školstva zmenu podľa § 69 ods. 3 písm. d),
g)
poruší povinnosť podľa § 69 ods. 3 písm. e),
h)
neoznámi údaje podľa § 69 ods. 3 písm. g),
i)
neposkytne súčinnosť pri výkone kontroly v profesijnom rozvoji,
j)
neodstráni nedostatky zistené kontrolou v profesijnom rozvoji v určenej lehote.
(3)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. d), e), g), h), j) alebo písm. k) možno uložiť pokutu ...

(4)

Za správny delikt podľa odseku 2 písm. c), d), f) alebo písm. h) možno uložiť pokutu do 1 000 ...

§ 74
(1)

Pri ukladaní sankcií za správne delikty podľa § 73 správny orgán prihliada na závažnosť, spôsob, ...

(2)

Sankciu za správny delikt možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti ...

(3)

Správne delikty prejednáva a rozhoduje o nich ministerstvo školstva.

(4)

Ministerstvo školstva môže za správny delikt podľa § 73 ods. 1 písm. a), c), i) alebo písm. ...

(5)

Pokuty podľa § 73 sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 75
Závažné porušenie povinnosti

Za závažné porušenie povinnosti sa považuje spáchanie správneho deliktu podľa § 73 ods. 1 písm. ...

PIATA ČASŤ

CENTRÁLNY REGISTER

§ 76
(1)

Centrálny register je informačným systémom verejnej správy, ktorý obsahuje zoznam údajov o pedagogických ...

(2)

Centrálny register je neverejný; zverejňuje sa len údaj podľa odseku 3 písm. a), h), i) a j).

(3)

Do centrálneho registra sa zapisujú údaje v rozsahu

a)
titul, meno a priezvisko,
b)
rodné priezvisko,
c)
dátum a miesto narodenia,
d)
rodné číslo,
e)
pohlavie,
f)
štátna príslušnosť,
g)
adresa pobytu a druh pobytu,
h)
kvalifikačné predpoklady,
i)
zamestnávateľ,
j)
údaje o pracovnoprávnom vzťahu v rozsahu
1.
dátum vzniku a zániku pracovného pomeru,
2.
výkon práce na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
3.
pracovný pomer na ustanovený pracovný čas alebo kratší pracovný čas,
4.
prerušenie pracovnej činnosti a dôvod prerušenia,
k)
údaje o odmeňovaní,
l)
celková dĺžka výkonu pracovnej činnosti,
m)
kategória,
n)
podkategória,
o)
kariérový stupeň,
p)
kariérová pozícia,
q)
úväzok,
r)
profesijný rozvoj,
s)
údaje o spĺňaní kvalifikačných predpokladov na
1.
vyučovanie vyučovacích predmetov v úväzku, ak ide o učiteľa,
2.
odborný výcvik, ak ide o majstra odbornej výchovy,
3.
vyučovanie vyučovacích predmetov, ktorými sa dopĺňa základný úväzok, ak ide o vychovávateľa ...
(4)

Osobné údaje podľa odseku 3 možno v centrálnom registri spracúvať najdlhšie do jedného roka ...

§ 77
(1)

Škola, školské zariadenie alebo zriaďovateľ, ktorý je zamestnávateľom, spracúvajú údaje podľa ...

(2)

Povinnosť podľa odseku 1 plní škola, školské zariadenie alebo zriaďovateľ priamym vložením ...

(3)

Ak technické podmienky školy alebo školského zariadenia neumožňujú splnenie povinnosti podľa ...

(4)

Za správnosť údajov v centrálnom registri zodpovedá škola, školské zariadenie alebo zriaďovateľ, ...

§ 78
Sprístupňovanie údajov z centrálneho registra

Ministerstvo školstva sprístupňuje údaje z centrálneho registra školám, školským zariadeniam, ...

a)
personálneho plánovania zabezpečenia výchovy a vzdelávania,
b)
zabezpečovania profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
c)
financovania škôl a školských zariadení a kontroly financovania,
d)
výkazníctva a štatistických zisťovaní vrátane medzinárodných porovnaní alebo
e)
plnenia iných úloh ustanovených osobitnými predpismi.35)

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 79
Starostlivosť o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
(1)

Zamestnávateľ uhradí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi školy alebo školského ...

a)
jedenkrát ročne preukázanú hodnotu vakcíny proti chrípke, najviac vo výške 5 % sumy životného ...
b)
75 % preukázanej hodnoty vakcíny proti hepatitíde typu A a B, najviac v sume životného minima pre ...
(2)

Zamestnávateľ uhradí pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi zariadenia sociálnej ...

(3)

Zamestnávateľ najmenej jedenkrát ročne zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom ...

§ 80
Morálne oceňovanie
(1)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky môže udeliť pedagogickému zamestnancovi ...

a)
celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, v oblasti profesijného ...
b)
výchovu a vzdelávanie v škole s vyučovacím jazykom slovenským v inom štáte,
c)
významný podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky,
d)
mimoriadny prínos k profesijnému rozvoju pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
(2)

Návrh na morálne ocenenie podľa odseku 1 ministerstvu školstva predkladajú

a)
riaditeľ,
b)
zriaďovateľ,
c)
ústredný orgán štátnej správy,
d)
okresný úrad v sídle kraja,
e)
obec alebo vyšší územný celok.
(3)

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi môže udeliť morálne ocenenie, ktoré môže ...

a)
výchovu a vzdelávanie na úrovni kraja, vyššieho územného celku, obce alebo na úrovni zriaďovateľa, ...
b)
profesijný rozvoj alebo
c)
rozvoj školy alebo rozvoj školského zariadenia.

Spoločné ustanovenia k výkonu pracovnej činnosti

§ 81
(1)

Pôsobnosť riaditeľa podľa § 51 ods. 4 a 6, § 52 ods. 3, § 57 ods. 3, ods. 7 písm. a) a ods. ...

(2)

Pôsobnosť riaditeľa podľa § 57 ods. 3, ods. 7 písm. a) a ods. 9, § 60 ods. 2 písm. c), § 61 ...

§ 82
(1)

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou funkčného ...

a)
päť pracovných dní v kalendárnom roku na profesijný rozvoj podľa § 40 ods. 3 písm. a) a b),
b)
ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie,
c)
ďalších päť pracovných dní na účasť na rozširujúcom module funkčného vzdelávania, ak ...
(2)

Ak trvá pracovný pomer pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca kratšie ako jeden ...

(3)

Pracovné voľno podľa odseku 1 čerpá pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec po dohode ...

(4)

Pracovný pomer na určitú dobu36) s pedagogickým zamestnancom možno dohodnúť najkratšie na jeden ...

(5)

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi zamestnávateľ povolí prerušenie výkonu ...

(6)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec môže počas prerušenia výkonu pracovnej činnosti ...

a)
absolvovať vzdelávanie alebo
b)
vykonať atestáciu.
(7)

Pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa skončí najneskôr uplynutím ...

(8)

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí cudzincov ...

§ 83
(1)

Pedagogický zamestnanec je povinný splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti ...

(2)

Pedagogický zamestnanec je povinný po preradení do inej kategórie splniť kvalifikačný predpoklad ...

(3)

Pedagogický zamestnanec je povinný splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti ...

(4)

V období podľa odsekov 1 až 3 sa pedagogický zamestnanec považuje za pedagogického zamestnanca ...

(5)

Pedagogický zamestnanec, ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti a ...

§ 84
(1)

Zamestnávateľ je povinný informovať o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov ...

a)
zverejnením informácie o voľnom pracovnom mieste na svojom webovom sídle, ak má webové sídlo,
b)
zverejnením informácie o voľnom pracovnom mieste na webovom sídle zriaďovateľa, ak má zriaďovateľ ...
c)
odoslaním informácie o voľnom pracovnom mieste okresnému úradu v sídle kraja na účely zverejnenia ...
(2)

Informácia podľa odseku 1 obsahuje najmä

a)
názov a adresu zamestnávateľa,
b)
príslušnú kategóriu alebo podkategóriu,
c)
kvalifikačné predpoklady,
d)
zoznam vyžadovaných dokladov,
e)
iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.
§ 85
Splnomocňovacie ustanovenia

Ministerstvo školstva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví

a)
podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch na výkon pracovnej činnosti pre jednotlivé kategórie ...
b)
podrobnosti o požiadavkách na obsah programov vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných ...
§ 86
Vzťah k iným právnym predpisom
(1)

Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.38) ...

(2)

Výkonom pracovnej činnosti odborného zamestnanca nie je dotknutý výkon odborných činností podľa ...

(3)

Na sprístupňovanie údajov z centrálneho registra sa nevzťahuje osobitný predpis.40)

(4)

Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní ...

(5)

Na vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa sa vzťahuje osobitný predpis.41)

Prechodné ustanovenia

§ 87
(1)

Pedagogická činnosť a odborná činnosť podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 je pracovnou ...

(2)

Splnenie predpokladov na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti podľa predpisov ...

(3)

Zamestnávateľ môže znížiť požiadavku vyučovania aprobačných predmetov alebo predmetov študijného ...

(4)

Pedagogickému zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ podľa predpisov účinných do 31. októbra ...

(5)

Pedagogický zamestnanec, ktorý začal doplňujúce pedagogické štúdium alebo rozširujúce štúdium ...

(6)

Od pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý vykonával špecializované činnosti ...

(7)

Rozširujúce štúdium absolvované do 31. augusta 2019 sa na účely príplatku za profesijný rozvoj ...

(8)

Špecializačné vzdelávanie absolvované do 31. augusta 2019 sa na účely príplatku za profesijný ...

(9)

Inovačné vzdelávanie absolvované do 31. augusta 2019 sa na účely príplatku za profesijný rozvoj ...

(10)

Aktualizačné vzdelávanie, ktoré pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec začal do 31. augusta ...

(11)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa od 1. septembra 2019 zaradí do kariérového stupňa, ...

(12)

Pracovný pomer pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, ktorý dovŕšil vek 65 rokov ...

§ 88
(1)

Rozhodnutia o akreditácii programov doplňujúceho pedagogického štúdia a programov kontinuálneho ...

(2)

Rozhodnutia o akreditácii programov prípravného atestačného vzdelávania vydané do 31. augusta ...

(3)

Konania o žiadostiach o akreditáciu programov kontinuálneho vzdelávania a o žiadostiach o akreditáciu ...

(4)

Akreditačná rada Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre kontinuálne ...

§ 89
(1)

Funkčné vzdelávanie, ktoré sa začalo a neskončilo do 31. augusta 2019, sa ukončí podľa predpisov ...

(2)

Funkčné vzdelávanie platné podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za základný ...

(3)

Funkčné inovačné vzdelávanie, ktoré sa začalo na účel predĺženia funkčného vzdelávania ...

(4)

Funkčné vzdelávanie, ktorého platnosť sa predĺžila po absolvovaní funkčného inovačného vzdelávania ...

(5)

Úspešné absolvovanie základného modulu funkčného vzdelávania pred začiatkom výkonu funkcie ...

§ 90
(1)

Ak ide o pedagogického zamestnanca,

a)
za prvú atestáciu podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 sa považuje
1.
vykonanie prvej atestácie podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019,
2.
vykonanie prvej kvalifikačnej skúšky a najmenej päť rokov pedagogickej praxe podľa predpisov účinných ...
3.
získanie náhrady prvej kvalifikačnej skúšky a najmenej päť rokov pedagogickej praxe podľa predpisov ...
b)
za druhú atestáciu podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 sa považuje
1.
vykonanie druhej atestácie podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019,
2.
vykonanie druhej kvalifikačnej skúšky a najmenej desať rokov pedagogickej praxe podľa predpisov ...
3.
získanie náhrady druhej kvalifikačnej skúšky a najmenej desať rokov pedagogickej praxe podľa ...
(2)

Ak ide o odborného zamestnanca,

a)
za prvú atestáciu podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 sa považuje vykonanie
1.
prvej atestácie podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019,
2.
rigoróznej skúšky v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore do 31. októbra ...
b)
za druhú atestáciu podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 sa považuje vykonanie druhej ...
(3)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý požiadal o vykonanie atestácie do 31. augusta ...

Záverečné ustanovenia

§ 91

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 92
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení ...

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej ...

3.

vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné ...

4.

vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, ...

Čl. II

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 1 ods. 4 písm. e) sa slová „kontinuálneho vzdelávania“ nahrádzajú slovami „organizovaním ...

Čl. III

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „zákon č. 317/2009 Z. z.“ nahrádza citáciou „zákon ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:

„11aa) § 28 ods. 2 a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z.“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11ab znie:

„11ab) § 10 zákona č. 138/2019 Z. z.“.

4.

V § 5a ods. 2 sa za slovo „znevýhodnením“ vkladá čiarka a slová „školského špeciálneho ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11ac sa citácia „§ 4 a § 19 až 24 zákona č. 317/2009 Z. z.“ ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) § 6 zákona č. 138/2019 Z. z.“.

7.

V § 14 sa vypúšťajú odseky 2 až 5. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Poznámky pod čiarou k odkazom 30b až 30e sa vypúšťajú.

8.

Za § 14d sa vkladá § 14e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14e Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca (1) Pedagogickému ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30h až 30o znejú:

„30h) § 64 ods. 2 písm. a) prvý bod zákona č. 138/2019 Z. z. 30i) § 64 ods. 2 písm. a) druhý ...

9.

V § 27 ods. 9 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.

10.

Za § 32f sa vkladá § 32g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019 Kreditový príplatok priznaný ...

Čl. IV

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ...

2.

V § 3 ods. 7 písm. c) sa vypúšťa slovo „alebo“.

3.

V § 3 ods. 7 písm. e) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.

4.

V § 3 sa odsek 7 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) ak postupom upraveným v pracovnom poriadku školy alebo v pracovnom poriadku školského zariadenia ...

5.

V § 3 ods. 8 písmeno b) znie:

„b) ak neabsolvoval rozširujúce moduly funkčného vzdelávania v lehote podľa osobitného predpisu,11)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 47 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z.“.

6.

V § 3 ods. 10 sa slová „c) a e)“ nahrádzajú slovami „c), e) alebo písm. f)“.

7.

V § 3 ods. 17 sa slová „písm. a) alebo písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. a), e) alebo ...

8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

„13b) § 9 zákona č. 138/2019 Z. z.“.

9.

V § 5 ods. 9 sa slová „a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní“ nahrádzajú ...

10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) § 47 a 48 zákona č. 138/2019 Z. z.“.

11.

V § 5 sa vypúšťa odsek 15.

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:

„60a) § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z.“.

13.

Poznámky pod čiarou k odkazom 79d a 79e znejú:

„79d) § 76 a 77 zákona č. 138/2019 Z. z. 79e) § 77 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.“. ...

14.

V § 38 ods. 4 sa vypúšťajú slová „§ 5 ods. 15,“.

15.

V § 38 ods. 5 sa vypúšťajú slová „okrem § 5 ods. 15“.

16.

V § 38 ods. 6 sa vypúšťajú slová „okrem rozhodovania podľa odseku 15“.

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.

Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 138/2019 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady z 25. júla 1977 o vzdelávaní detí migrujúcich pracovníkov (77/486/EHS) (Mimoriadne ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu ...

Poznámky

 • 1)  § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene ...
 • 2)  § 32 a § 38 až 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona ...
 • 3)  § 9 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 5)  § 74 a 75 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 6)  § 19 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o ...
 • 7)  Napríklad § 13 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. ...
 • 8)  § 139 ods. 1 písm. h) Trestného zákona v znení zákona č. 316/2016 Z. z.
 • 9)  § 144 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 10)  § 45 ods. 8 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 61/2018 Z. z.§ 16 ods. 1 zákona č. 448/2008 ...
 • 11)  § 97 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 12)  § 33 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 13)  § 109 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 14)  § 13 zákona č. 73/1998 Z. z.
 • 15)  § 95 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 16)  Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších ...
 • 17)  Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií ...
 • 18)  § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 19)  § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 177/2018 ...
 • 20)  § 58 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 130 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 23)  § 28 zákona č. 61/2015 Z. z. v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
 • 24)  §135a zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
 • 25)  § 37 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 9 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 27)  § 134 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 83 a 84 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 29)  Zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 73 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho ...
 • 31)  § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
 • 32)  § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom ...
 • 33)  § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 34)  Zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...
 • 36)  § 48 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 146 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 188/2015 Z. z.
 • 38)  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 39)  Napríklad zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. v znení ...
 • 40)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 41)  § 3 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore