Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2003 účinný od 01.06.2003 do 30.09.2003


Platnosť od: 30.04.2003
Účinnosť od: 01.06.2003
Účinnosť do: 30.09.2003
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD55 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2003 účinný od 01.06.2003 do 30.09.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 138/2003 s účinnosťou od 01.06.2003

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona ...

1.

§ 2 vrátane nadpisu znie:

„§ 2 Zdravotná starostlivosť (1) Zdravotná starostlivosť je starostlivosť o ochranu, zachovanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a, 1b a 1c znejú:

„1) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení ...

2.

Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 2a Služby súvisiace (1) So zdravotnou starostlivosťou súvisia aj niektoré služby. (2) Služby ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1d a 2a znejú:

„1d) § 25 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...

3.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti Podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2b a 3 znejú:

„2b) § 39 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, ...

4.

V § 18 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

5.

V § 18 odsek 4 znie:

„(4) Záchranná zdravotná služba1) je zdravotná starostlivosť pri chorobných stavoch a úrazoch, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7ac znie:

„7ac)
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.“.

6.

§ 21 sa vypúšťa.

7.

V § 24 ods. 1 sa v písmene r) za slovom „ústavy,“ vypúšťa čiarka a vkladajú slová „a ...

10.

V § 26 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

„k) spracúvať a oznamovať Všeobecnej zdravotnej poisťovni alebo inej zdravotnej poisťovni údaje ...

Doterajšie písmená k) a l) sa označujú ako písmená l) a m).

11.

V § 26 ods. 2 písm. d) sa za slová „samosprávnemu kraju“ vkladajú slová „a Ústavu zdravotníckych ...

12.

V § 31 ods. 1 písm. a) sa za slovom „ústav,“ vypúšťa čiarka a vkladajú slová „a sanatórium,“. ...

15.

V § 33 ods. 2 sa vypúšťajú slová „zdravotnícky obvod,“.

16.

V § 33 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ako aj zdravotnícky obvod,“.

17.

§ 34 sa vypúšťa.

18.

V § 74 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) riadi prenesený výkon štátnej správy uskutočňovaný na úseku zdravotníctva samosprávnymi ...

19.

§ 74a znie:

„§ 74a Na plnenie svojich úloh ministerstvo zdravotníctva zriaďuje štátne zdravotné ústavy, ...

20.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26) Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení ...

21.

Za § 80i sa vkladá § 80j, ktorý znie:

„§ 80j Dopravcovia vykonávajúci dopravnú zdravotnú službu na základe povolenia na poskytovanie ...

22.

Za § 80j sa vkladá § 80k, ktorý znie:

„§ 80k Konania o prevode majetku zdravotníckych zariadení na iné osoby a konania o premene zdravotníckych ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona ...

1.

§ 1 až 3 vrátane nadpisov znejú:

„§ 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje podmienky poskytovania a) zdravotnej starostlivosti1) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b, 4c, 4d a 5 znejú:

„1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení ...

2.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 3a Úhrada za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (1) Osoba uhrádza ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f , 5g a 5h znejú:

„5a) § 2a ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení ...

3.

V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a iní odborní pracovníci v zdravotníctve“.

4.

V § 7 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Kúpeľná starostlivosť sa poskytuje ako následná zdravotná starostlivosť.7a) (2) Kúpeľná ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

5.

V § 8 odsek 9 znie:

„(9) Na základe rozhodnutia o kategorizácii liečiva podľa odseku 8 ministerstvo zaradí liek s ...

6.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Zaradenie lieku do zoznamu liekov určuje ministerstvo rozhodnutím o kategorizácii liekov ...

7.

V § 8b odsek 4 znie:

„(4) Dietetické potraviny8) uvedené v zozname dietetických potravín sa predpisujú na lekársky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 8a znejú:

„8) § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 118/2002 ...

8.

V § 10 odsek 2 znie:

„(2) Za vydanie všetkých liekov predpísaných na jednom lekárskom predpise, ktoré sú uvedené ...

9.

V § 10 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 6, ktoré znejú:

„(3) Za vydanie všetkých zdravotníckych pomôcok predpísaných na jednom lekárskom poukaze, ktoré ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:

„12aa)
§ 38 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 7 a 8.

10.

§ 11 a 12 vrátane nadpisov znejú:

„§ 11 Záchranná zdravotná služba Na základe povinného zdravotného poistenia sa uhrádza záchranná ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12b, 12c a 12d znejú:

„12b) § 18 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona ...

11.

V § 13 sa vypúšťa druhá veta.

12.

§ 33 sa vypúšťa.

13.

§ 34 znie:

„§ 34 (1) Na základe povinného zdravotného poistenia sa neuhrádzajú zdravotné výkony na účely ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) Napríklad § 37e zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti ...

14.

Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 34a Zdravotná starostlivosť poskytovaná na základe zmluvného pripoistenia Zdravotnou starostlivosťou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:

„21b) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb., ...

15.

V § 36 odsek 1 znie:

„(1) Zdravotný výkon, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1, registrovaný liek, ktorý nie je ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 21c a 21d znejú:

„21c) § 20 ods. 3 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. 21d) § 61 ods. 2 ...

16.

Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36a Rozhodovanie o platbách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a, 22b a 22c znejú:

„22a) § 2a ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení ...

17.

§ 38a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Žiadateľ pred vydaním zoznamu liekov navrhuje cenu lieku od výrobcu prepočítanú na maximálnu ...

18.

V § 38b ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Odborné posúdenie Kategorizačnou komisiou pre lieky sa nevyžaduje, ak predmetom žiadosti je ...

19.

V § 38b odsek 5 znie:

„(5) Kategorizačná komisia pre lieky má jedenásť členov, z toho troch členov navrhuje ministerstvo, ...

20.

V § 38c ods. 3 sa v úvodnej vete za slová „do zoznamu liekov“ vkladajú slová „na zmenu zaradenia ...

21.

§ 38c sa dopĺňa odsekmi 5 a 6 , ktoré znejú:

„(5) O zmene zaradenia lieku v zozname liekov môže ministerstvo rozhodnúť podľa odsekov 1 a 2 ...

22.

V § 38d ods. 2 písm. a) sa slová „držiteľa rozhodnutia o schválení“ nahrádzajú slovom „výrobcu“. ...

23.

V § 38e odsek 5 znie:

„(5) Kategorizačná komisia pre zdravotnícke pomôcky má jedenásť členov, z toho troch členov ...

24.

§ 38f sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) O zmene zaradenia zdravotníckej pomôcky v zozname zdravotníckych pomôcok môže ministerstvo ...

25.

§ 38fa vrátane nadpisu znie:

„§ 38fa Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín alebo o zmenu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26da znie:

„26da) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení ...

26.

§ 38h znie:

„§ 38h Účastníkom konania o zaradení, o zmene zaradenia alebo o vyradení lieku zo zoznamu liekov ...

27.

V § 38v odsek 1 znie:

„(1) O rozklade proti rozhodnutiu ministerstva rozhoduje minister zdravotníctva na základe návrhu ...

28.

§ 38w sa vypúšťa.

29.

Za § 39a sa vkladá § 39b, ktorý znie:

„§ 39b Na konanie a rozhodovanie o platbách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ...

30.

Za § 40b sa vkladá § 40c, ktorý znie:

„§ 40c (1) Postup podľa § 8 ods. 9 sa vzťahuje na žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu liekov ...

31.

Slová „zdravotné poistenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

32.

Príloha č. 2 znie:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-2.bod-32.poznamka„1a) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-2.bod-32.poznamka-1b

1b)

§ 2a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 138/2003 Z. ...

2.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Zdravotná starostlivosť poskytovaná na základe zdravotného poistenia Zdravotnou starostlivosťou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 138/2003 ...

3.

V § 26 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

4.

V § 38 odsek 2 znie:

„(2) Poisťovňa a zdravotnícke zariadenie si v zmluve podľa odseku 1 dohodnú aj maximálny rozsah ...

5.

V § 38 ods. 4 sa číslo „0,1“ nahrádza číslom „0,01“.

6.

V § 41 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Správna rada je zvolená, ak je zvolená nadpolovičná väčšina zástupcov poistencov navrhnutých ...

Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 13.

7.

V § 41 odsek 11 znie:

„(11) Členstvo v správnej rade a dozornej rade je navzájom nezlučiteľné. Nezlučiteľné je ...

8.

V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
platby za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.“.

9.

V § 48 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a platby za služby súvisiace s poskytovaním ...

10.

V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
platby za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.“.

11.

V § 50 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
úhradu platieb za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,“.

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).

12.

V § 50 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) poplatky z omeškania, pokuty a iné sankcie uhrádzané všeobecnou poisťovňou vo výške 96 ...

13.

V § 53 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) poplatky z omeškania, pokuty a iné sankcie uhrádzané všeobecnou poisťovňou vo výške 4 ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

14.

V § 61 odsek 2 znie:

„(2) Revízni lekári schvaľujú a) poskytovanie dietetických potravín na osobitné medicínske ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 21a, 21aa a 21ab znejú:

„21a) § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 118/2002 ...

Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 21a sa označujú ako odkaz a poznámka pod čiarou ...

15.

V § 63 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

16.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

„23)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.

17.

Za § 76i sa vkladá § 76j, ktorý znie:

„§ 76j (1) Poisťovne uhrádzajú náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú občanovi členského ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona ...

V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
výdavky na úhradu zdravotných výkonov na účely sociálneho zabezpečenia.“.

Čl. V

Zákon č. 750/2002 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2003 sa dopĺňa takto:

1.

V § 8 ods. 3 písm. c) sa za slovo „zdravotníctva“ vkladajú slová „vrátane preddavku“.

2.

V § 8 ods. 4 písm. e) sa za slovo „zdravotníctva“ vkladajú slová „vrátane preddavku“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2003 okrem ustanovení zákona uvedeného v čl. I ôsmom ...

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore