Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70495
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 136/2011 účinný od 02.01.2015


Platnosť od: 30.04.2011
Účinnosť od: 02.01.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD44 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 136/2011 účinný od 02.01.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 136/2011 s účinnosťou od 02.01.2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby ...

1.

V § 2 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa bodmi 8 a 9, ktoré znejú:

„8.
aerotermálna energia,

9.
hydrotermálna energia.“.

2.

V § 2 ods. 1 písm. d) sa za slovom „lesníctva“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „a príbuzných odvetví ...

3.

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) až l), ktoré znejú:

„g) geotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla pod pevným zemským povrchom, h) aerotermálnou ...

4.

V § 2 ods. 3 písmeno e) znie:

„e) časom uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky dátum, kedy bolo na základe kolaudačného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...

5.

V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:

„g) účelne využitou elektrinou v mieste výroby spotreba elektriny výrobcom elektriny, ktorý nie je pripojený ...

6.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Na účely tohto zákona sa rozumie a) biokvapalinou kvapalné palivo vyrobené z biomasy použité na ...

7.

V § 3 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

8.

V § 3 odsek 7 znie:

„(7) Pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré vyrába elektrinu spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy ...

9.

§ 3 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré vyrába elektrinu spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou ...

10.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 3a Spôsob podpory a podmienky podpory biometánu (1) Podpora biometánu sa zabezpečuje a) prednostnou ...

11.

V § 4 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „vydané na nasledujúci kalendárny rok“.

12.

V § 4 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) predložiť údaje o množstve plynu použitého na výrobu elektriny a výpočet množstva elektriny vyrobenej ...

13.

V § 4 ods. 8 druhej vete sa za slová „vyrobená z biometánu“ vkladajú slová „kombinovanou výrobou, určené ...

14.

V § 4 odsek 10 znie:

„(10) Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatňuje podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a ...

15.

V § 5 ods. 1 sa slová „§ 3 ods. 1 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 1 písm. b), c) a d)“.

16.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12)
§ 12 ods. 1 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

17.

V § 5 ods. 8 sa slová „pre výpočet regulovanej ceny za prístup do distribučnej sústavy a za distribúciu ...

18.

§ 5 sa dopĺňa odsekmi 12 až 14, ktoré znejú:

„(12) Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy si uplatňuje u výrobcu elektriny vrátenie doplatku ...

19.

V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
plnenie kritérií trvalej udržateľnosti, ak sa na výrobu elektriny použila biokvapalina.“.

20.

V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
rozsah investičných nákladov na rekonštrukciu alebo modernizáciu.“.

21.

V § 6 odsek 4 znie:

„(4) Úrad zvýši cenu elektriny podľa odseku 3 na jeden kalendárny rok príplatkom, ktorý zohľadňuje výrazné ...

22.

V § 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Odsek 5 sa nepoužije, ak poskytnutá podpora z podporných programov financovaných zo štátneho rozpočtu ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a)
§ 4 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.“.

23.

§ 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7 Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (1) Potvrdenie o pôvode elektriny ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15b znie:

„15b)
Zákon č. 50/1976 Zb.“.

24.

Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7a Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (1) Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15c a 15d znejú:

„15c) § 2 písm. b) bod 19 zákona č. 656/2004 Z. z. 15d) § 2 písm. b) bod 22 zákona č. 656/2004 Z. z.“. ...

25.

V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
vyhlásenie o splnení povinnosti podľa § 4 ods. 11.“.

26.

V § 8 odsek 3 znie:

„(3) Prílohou k žiadosti je a) plán výroby elektriny a výpočet množstva elektriny vyrobenej kombinovanou ...

27.

V § 8 ods. 10 prvá veta znie:

„Záruka pôvodu elektriny z vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorá bola vydaná v inom členskom štáte ...

28.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9a Výpočet národného cieľa a oznamovacia povinnosť ministerstva (1) Národný cieľ je podiel energie ...

29.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Výrobca biometánu má právo a) uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej siete zmluvu o prístupe ...

30.

V § 10 ods. 2 písm. d) sa za slovo „zabezpečiť“ vkladá slovo „kontinuálne“.

31.

V § 11 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

32.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Prípojka zariadenia na výrobu biometánu (1) Prevádzkovateľ distribučnej siete je na základe písomnej ...

33.

V § 12 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „vrátane uvedenia podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde“. ...

34.

V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) rok uvedenia zariadenia na výrobu bioplynu, z ktorého je biometán vyrábaný, do prevádzky.“. ...

35.

V § 12 ods. 6 písm. d) sa vypúšťajú slová „vrátane uvedenia podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde“. ...

36.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Potvrdenie o množstve biometánu (1) Potvrdenie o množstve biometánu je doklad, že plyn je vyrobený ...

37.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13a Osvedčenie pre inštalatérov (1) Osvedčenie pre inštalatérov je potvrdenie o preukázaní požadovaného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17aa znie:

„17aa) § 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

38.

§ 14 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ak Európska komisia nerozhodne inak, ministerstvo predloží Európskej komisii do 30. júna príslušného ...

39.

V § 14a ods. 2 písm. a) sa za slovami „osobitného predpisu“ vypúšťa odkaz „17b“.

40.

V § 14a ods. 2 písm. d) znie:

„d) je iná ako podľa osobitného predpisu,17b) ak uvádza na trh pohonné látky iným spôsobom, ako je uvedený ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:

„17b) § 19 až 20 a 25 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších ...

41.

V §14a ods. 3 sa na konci pripája veta, ktorá znie:

„Na účely prílohy č.1 sa biodieselom rozumie metylester mastných kyselín vyrobený z čistého rastlinného ...

42.

§ 14a sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Na účely odseku 1 sa do výpočtu referenčnej hodnoty započítavajú len biopalivá, ktoré spĺňajú kritériá ...

43.

§ 14a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Povinnosti podľa odsekov 1, 2, 3, 5, 6 a 8 sa nevzťahujú na právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ...

44.

Za § 14a sa vkladajú § 14b až 14e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 14b Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny (1) Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny ...

45.

V § 15 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a w) až y)“.

46.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na hodnotenie kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a ...

47.

V § 16 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 5 ods. 13 a 14,“.

48.

V § 16 ods. 1 písm. h) znie:

„h) výrobca elektriny, ktorý neoznámi úradu technologickú zmenu zariadenia podľa § 8 ods. 9 alebo nepožiada ...

49.

V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenami w) až aa), ktoré znejú:

„w) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvedie nepravdivé údaje v potvrdení o pôvode biopaliva ...

50.

V § 16 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
od 500 eur do 20 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. w) až aa).“.

51.

V § 17 sa za slová „kombinovanou výrobou“ vkladá čiarka a slová „záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných ...

52.

V §17 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,19) ak tento zákon ...

Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 2.

53.

Za § 18b sa vkladá § 18c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2011 (1) Podmienky podpory výroby elektriny ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20)
§ 82 až 84 zákona č. 50/1976 Zb.“.

54.

V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až l), ktoré znejú:

„h) rozsah odbornej prípravy, rozsah skúšky, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií ...

55.

Za § 19 sa vkladajú § 19a a 19b, ktoré znejú:

„§ 19a Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s poverenými odbornými organizáciami vykonáva ...

56.

Príloha č. 2 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica ...

57.

V celom texte zákona sa slová „svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“. ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011 okrem bodu 42 v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore