Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69237
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 136/2001 účinný od 27.12.2016


Platnosť od: 13.04.2001
Účinnosť od: 27.12.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva, Hospodárska súťaž

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD4611 DS7 EU PP13 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 136/2001 účinný od 27.12.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 136/2001 s účinnosťou od 27.12.2016 na základe 350/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel zákona

Účelom tohto zákona je ochrana hospodárskej súťaže (ďalej len „súťaž“) pred jej obmedzovaním, ...

§ 2
Pôsobnosť zákona
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na

a)
podnikateľov,
b)
orgány štátnej správy pri výkone štátnej správy, obce a vyššie územné celky pri výkone ...
c)
iné osoby, o ktorých to ustanovuje tento zákon.
(2)

Tento zákon sa vzťahuje na činnosti a konania podnikateľov, ktoré obmedzujú alebo môžu obmedzovať ...

(3)

Ustanovenia § 22 až 41 sa vzťahujú aj na postup úradu, keď úrad posudzuje činnosti a konania ...

(4)

Tento zákon sa vzťahuje aj na činnosti a konania, ku ktorým došlo v cudzine, ak vedú alebo môžu ...

(5)

Tento zákon sa okrem piatej časti nevzťahuje na obmedzovanie súťaže, ktorého účinky sa prejavujú ...

§ 3
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Podnikateľ na účely tohto zákona je podnikateľ podľa osobitného predpisu,2) ďalej fyzická osoba ...

(2)

Relevantný trh je priestorový a časový súbeh ponuky a dopytu takých výrobkov, výkonov, prác ...

(3)

Tovarový relevantný trh zahŕňa zhodné alebo zastupiteľné tovary schopné uspokojiť určitú ...

(4)

Priestorový relevantný trh je vymedzený územím, na ktorom sú súťažné podmienky také homogénne, ...

(5)

Obrat na účely tohto zákona je súčet tržieb, výnosov alebo príjmov z predaja tovaru bez nepriamych ...

(6)

Finančná pomoc poskytnutá podnikateľovi je na účely tohto zákona každá peňažná pomoc poskytnutá ...

DRUHÁ ČASŤ

FORMY NEDOVOLENÉHO OBMEDZOVANIA SÚŤAŽE A KONCENTRÁCIA

Dohoda obmedzujúca súťaž

§ 4
(1)

Dohoda a zosúladený postup podnikateľov, ako aj rozhodnutie združenia podnikateľov, ktoré majú ...

(2)

Dohodou obmedzujúcou súťaž nie je dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov ...

(3)

Na účely tohto zákona

a)
dohoda podnikateľov je každý ústny alebo písomný súhlasný prejav vôle jej účastníkov, ako ...
b)
zosúladený postup podnikateľov je koordinácia správania podnikateľov, ktorá nenapĺňa znaky ...
c)
rozhodnutie združenia podnikateľov je právny akt orgánu združenia, ako aj odporúčanie orgánu ...
(4)

Zakázaná je najmä dohoda obmedzujúca súťaž, ktorá spočíva v

a)
priamom alebo nepriamom určení cien tovaru alebo iných obchodných podmienok,
b)
záväzku obmedzenia alebo kontroly výroby, odbytu, technického rozvoja alebo investícií,
c)
rozdelení trhu alebo zdrojov zásobovania,
d)
záväzku účastníkov dohody, že voči jednotlivým podnikateľom budú pri zhodnom alebo porovnateľnom ...
e)
podmienení uzatvárania zmlúv tak, aby zmluvné strany prijali ďalšie záväzky, ktoré povahou ...
f)
koordinácii podnikateľov vo verejnom obstarávaní,4) v obchodnej verejnej súťaži4a) alebo inej ...
(5)

Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž, ktorá súčasne

a)
prispieva k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore technického alebo hospodárskeho ...
b)
neukladá účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž také obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné na ...
c)
neumožňuje účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž vylúčiť súťaž vo vzťahu k podstatnej ...
§ 5
Skupinové výnimky
(1)

Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na skupinu dohôd obmedzujúcich súťaž, ktorá nemôže ...

(2)

Úrad vydá rozhodnutie, že výnimka podľa odseku 1 sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž, ...

§ 6
Spoločné ustanovenia k dohodám obmedzujúcim súťaž
(1)

Ak účastník konania tvrdí, že sa na jeho konanie alebo činnosť vzťahuje § 4 ods. 2 alebo ods. ...

(2)

Ak sa dôvod zákazu podľa § 4 ods. 1 vzťahuje len na časť dohody podnikateľov alebo časť rozhodnutia ...

(3)

Podnikatelia môžu žiadať úrad o vydanie stanoviska, či ich návrh dohody alebo návrh rozhodnutia ...

(4)

Dohody obmedzujúce súťaž uzatvorené medzi podnikateľmi, ktorí na účely dohody obmedzujúcej ...

§ 8
Zneužívanie dominantného postavenia
(1)

Dominantné postavenie na relevantnom trhu má podnikateľ alebo niekoľko podnikateľov, ktorí nie ...

(2)

Zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu je najmä

a)
priame alebo nepriame uplatňovanie neprimeraných cien alebo iných neprimeraných obchodných podmienok, ...
b)
obmedzenie výroby, odbytu alebo technického vývoja tovaru na úkor užívateľov,
c)
uplatňovanie rozdielnych podmienok pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení voči jednotlivým podnikateľom, ...
d)
viazanie súhlasu s uzavretím zmluvy na podmienku, že druhá zmluvná strana prijme aj ďalšie záväzky, ...
(3)

Zneužívanie dominantného postavenia na relevantnom trhu je zakázané.

Koncentrácia

§ 9
(1)

Koncentrácia na účely tohto zákona je proces ekonomického spájania podnikateľov na trvalom základe, ...

a)
zlúčenie alebo splynutie dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov, alebo
b)
získanie priamej alebo nepriamej kontroly jedným podnikateľom alebo viacerými podnikateľmi nad ...
(2)

Zlúčenie alebo splynutie podľa odseku 1 písm. a) je na účely tohto zákona zlúčenie alebo splynutie ...

(3)

Časťou podnikateľa podľa odseku 1 písm. b) sú na účely tohto zákona aktíva, na ktorých základe ...

(4)

Kontrola podľa odseku 1 písm. b) je možnosť vykonávať rozhodujúci vplyv na činnosť podnikateľa, ...

a)
vlastníckych práv alebo iných práv,
b)
práv, zmlúv alebo na základe iných skutočností, ktoré umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv ...
(5)

Koncentráca podľa odseku 1 písm. b) je aj vytvorenie spoločného podniku spoločne kontrolovaného ...

(6)

Úrad v konaní o koncentrácii podľa odseku 5, ktorá podlieha kontrole úradu a ktorá má za cieľ ...

(7)

Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa koncentrácie, okrem § 10 ods. 7, sa vzťahujú aj na zámer ...

(8)

Za koncentráciu sa nepovažuje, ak

a)
banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa alebo iná finančná inštitúcia, ku ktorých bežným ...
b)
dočasné získanie kontroly nad podnikateľom alebo jeho časťou alebo nad viacerými podnikateľmi ...
§ 10
(1)

Koncentrácia podlieha kontrole úradu, ak

a)
spoločný celkový obrat účastníkov koncentrácie dosiahnutý za účtovné obdobie predchádzajúce ...
b)
celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie v Slovenskej ...
1.
ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. a) aspoň jedným z účastníkov koncentrácie je ...
2.
ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. b) aspoň jedným účastníkom koncentrácie, ktorý ...
3.
ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 5 aspoň jedným z účastníkov koncentrácie vytvárajúcich ...
(2)

Celkový obrat účastníka koncentrácie je súčet obratov

a)
účastníka koncentrácie,
b)
podnikateľa, v ktorom má účastník koncentrácie priamo alebo nepriamo
1.
podiel na základnom imaní vyšší ako polovicu,
2.
právo vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv,
3.
právo vymenovať viac ako polovicu členov orgánov podnikateľa alebo
4.
právo riadiť jeho podnik,
c)
podnikateľa, ktorý má práva uvedené v písmene b) u účastníka koncentrácie,
d)
podnikateľa, v ktorom má podnikateľ uvedený v písmene c) práva uvedené v písmene b),
e)
podnikateľa, v ktorom dvaja alebo viacerí podnikatelia uvedení v písmenách a) až d) majú spoločne ...
(3)

Celkový obrat podnikateľa neobsahuje tržby, výnosy ani príjmy z predaja tovaru medzi podnikateľmi ...

(4)

Ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. a) medzi viacerými podnikateľmi, z ktorých niektorí ...

(5)

Dve alebo viac koncentrácií, ktoré sa uskutočnia do dvoch rokov medzi tými istými podnikateľmi ...

(6)

Ak účastníci koncentrácie majú spoločne práva podľa odseku 2 písm. b), pri výpočte celkového ...

(7)

Koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu podľa odseku 1, musí byť oznámená úradu predtým, ...

a)
uzavretí zmluvy,
b)
oznámení prijatia návrhu v obchodnej verejnej súťaži,13)
c)
doručení rozhodnutia štátneho orgánu podnikateľovi,14)
d)
oznámení ponuky na prevzatie,14a)
e)
dni, keď Európska komisia (ďalej len „Komisia”) oznámila podnikateľovi, že vo veci bude konať ...
f)
dni, v ktorom nastala iná skutočnosť, na základe ktorej došlo k vzniku koncentrácie.
(8)

Oznámenie koncentrácie pri zlúčení alebo splynutí dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov ...

(9)

Oznámenie koncentrácie musí obsahovať náležitosti, ktoré ustanoví úrad vo všeobecne záväznom ...

(10)

Oznámenie o koncentrácii možno úradu podať aj pred uzavretím zmluvy alebo pred tým, než nastane ...

(11)

Podnikateľ nesmie vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie až do nadobudnutia ...

(12)

Zákazom podľa odseku 11 nie je dotknuté právo vybraného účastníka obchodnej verejnej súťaže13) ...

(13)

Rovnako nie je zákazom podľa odseku 11 dotknuté uskutočnenie ponuky na prevzatie alebo uskutočnenie ...

a)
taká koncentrácia je bezodkladne oznámená úradu podľa odseku 7 a
b)
nadobúdateľ kontroly nevykonáva hlasovacie práva spojené s týmito cennými papiermi alebo tak ...
(14)

Úrad na základe návrhu podnikateľa môže udeliť výnimku zo zákazu podľa odseku 11, ak sú na ...

§ 11
(1)

Úrad vydá rozhodnutie o koncentrácii do 25 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia koncentrácie. ...

(2)

Ak koncentrácia vyžaduje hlbšiu analýzu z dôvodu identifikácie súťažných obáv, úrad túto ...

(3)

Ak je oznámenie koncentrácie neúplné, lehota na vydanie rozhodnutia o koncentrácii neplynie odo ...

(4)

Ak úrad v priebehu konania zistí, že oznámenie koncentrácie obsahovalo nepravdivé informácie, ...

(5)

Ak úrad žiada účastníka konania o predloženie ďalších informácií a podkladov, ktoré môžu ...

(6)

Na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo s jeho súhlasom úrad môže lehotu podľa ...

(7)

Ak je rozhodnutie úradu o koncentrácii zrušené súdom alebo úradom a pôvodné oznámenie sa stane ...

§ 12
(1)

Úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou súhlasí, ak koncentrácia značne nenaruší účinnú ...

(2)

Úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou podľa § 9 ods. 6 súhlasí, ak je koncentrácia v súlade ...

(3)

Úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou súhlasí aj v prípade, ak podmienka uložená v rozhodnutí ...

(4)

Úrad písomne vyzve účastníka konania na predloženie návrhu podmienky a povinnosti súvisiacej ...

(5)

Účastník konania je povinný do 30 pracovných dní od doručenia výzvy predložiť úradu písomný ...

(6)

V rozhodnutí podľa odseku 3 môže úrad rozhodnúť, že účastníci konania nesmú vykonávať ...

(7)

Úrad môže návrh podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou testovať priamym oslovením fyzických ...

(8)

Návrh podmienky a povinnosti predkladaný podľa odsekov 4 a 5 môže zahŕňať aj povinnosť ustanoviť ...

(9)

Úrad zakáže koncentráciu, ktorá by značne narušila účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä ...

(10)

Úrad zakáže koncentráciu podľa § 9 ods. 6, ak by koncentrácia značne narušila účinnú súťaž ...

(11)

Rozhodnutie podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje aj na obmedzenia súťaže, ktoré s koncentráciou ...

§ 13
(1)

Úrad rozhodnutie podľa § 12 ods. 3 z vlastného podnetu zruší a vydá rozhodnutie podľa § 12 ...

(2)

Úrad môže rozhodnutie podľa § 12 ods. 1 až 3 alebo podľa § 32 ods. 2 písm. c) z vlastného ...

a)
účastník konania neplní povinnosť súvisiacu s podmienkou uloženou mu v rozhodnutí, alebo
b)
je rozhodnutie založené na neúplných alebo nepravdivých informáciách, ktoré boli poskytnuté ...
(3)

Úrad na návrh účastníka konania môže zmeniť rozhodnutie podľa § 12 ods. 3 bez toho, aby bol ...

a)
sa podstatne zmenil stav na relevantnom trhu, ktorý už neodôvodňuje plnenie podmienky uloženej ...
b)
pred uplynutím lehoty určenej v rozhodnutí na splnenie podmienky alebo povinnosti súvisiacej s podmienkou ...
§ 13a
Úrad môže uložiť podnikateľovi povinnosť obnoviť úroveň súťaže, aká bola v čase pred ...
a)

došlo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie pred vydaním rozhodnutia podľa ...

b)

došlo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie v rozpore s rozhodnutím o jej ...

c)

došlo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie v rozpore s podmienkou uloženou ...

TRETIA ČASŤ

ÚRAD

§ 14
(1)

Úrad je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky18) na ochranu a podporu súťaže. ...

(2)

Úrad vykonáva právomoci v oblasti ochrany a podpory súťaže zverené orgánom hospodárskej súťaže ...

(3)

Sídlom úradu je Bratislava.

(4)

Úrad môže zriaďovať stále alebo dočasné pracoviská aj mimo svojho sídla.

(5)

Úrad predkladá vláde Slovenskej republiky raz do roka správu o svojej činnosti a tiež vždy, keď ...

Predseda úradu

§ 15
(1)

Na čele úradu je predseda. Predsedu úradu v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu ...

(2)

Predsedu úradu na návrh vlády Slovenskej republiky vymenuje a odvolá prezident Slovenskej republiky. ...

(3)

Podpredsedu úradu vymenuje a odvolá predseda úradu. Podpredseda úradu alebo ním poverená osoba ...

(4)

Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné ...

(5)

Výkon funkcie predsedu úradu je nezlučiteľný s výkonom funkcie a činností podľa osobitného ...

§ 16
(1)

Výkon funkcie predsedu úradu sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou.
(2)

Predseda úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením prezidentovi Slovenskej republiky. Jeho ...

(3)

Prezident Slovenskej republiky odvolá predsedu úradu z funkcie, ak

a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin ...
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
c)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu úradu podľa § 15 ods. ...
d)
vlastným zavinením alebo ak mu to jeho zdravotný stav nedovoľuje, nevykonáva svoju funkciu dlhšie ...
§ 17

Platové pomery predsedu úradu určí vláda Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.21)

Rada úradu

§ 18
(1)

Zriaďuje sa Rada úradu (ďalej len „rada“). Rada rozhoduje o rozklade a preskúmava rozhodnutia ...

(2)

Členom rady nesmie byť osoba v pracovnom pomere ani obdobnom pracovnom vzťahu k úradu. Členovi ...

(3)

Členov rady na návrh predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

(4)

Funkčné obdobie členov rady je päťročné. Členovia rady sa vymenúvajú tak, aby sa v jednom ...

(5)

Ak sa výkon funkcie člena rady skončí pred uplynutím funkčného obdobia, nového člena rady možno ...

§ 19
(1)

Predseda úradu predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy aspoň troch kandidátov na funkciu každého ...

(2)

Za člena rady môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má ...

(3)

Aspoň dvaja členovia rady musia mať vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa a aspoň ...

§ 20
(1)

Rokovanie rady zvoláva a vedie predseda rady, v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu ...

(2)

Rada zo svojich členov volí a odvoláva podpredsedu rady nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných ...

(3)

Rada je schopná uznášať sa, ak je prítomný predseda rady alebo podpredseda rady a najmenej ďalší ...

(4)

Rada rozhoduje hlasovaním. Rokovania rady sú neverejné.

(5)

O hlasovaní rady sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedie stanovisko člena rady, predsedu rady ...

(6)

Rozhodnutia rady podpisuje predseda rady, v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu nie ...

(7)

Člen rady je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, ...

§ 21
(1)

Výkon funkcie člena rady sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou.
(2)

Vzdanie sa funkcie člena rady je účinné doručením písomného oznámenia predsedovi vlády Slovenskej ...

(3)

Vláda Slovenskej republiky odvolá člena rady na návrh predsedu úradu, ak

a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin ...
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
c)
nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako štyri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.
(4)

V prípade skončenia funkčného obdobia člena rady, ktorý je zároveň jej podpredsedom, rada si ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRÁVOMOC ÚRADU

§ 22
(1)

Úrad

a)
vykonáva prešetrovanie v jednotlivých odvetviach hospodárstva na účel získania informácií o ...
b)
vykonáva prešetrovanie na účel zistenia, či je dôvod na začatie konania podľa tohto zákona,
c)
vykonáva vyšetrovacie úkony a iné úkony právnej pomoci na žiadosť orgánu hospodárskej súťaže ...
d)
vydáva rozhodnutie o tom, že konanie alebo činnosť podnikateľa je zakázaná podľa tohto zákona ...
e)
vydáva rozhodnutie o tom, že orgán štátnej správy pri výkone štátnej správy, obec alebo vyšší ...
f)
postupuje a rozhoduje vo veciach ochrany súťaže vyplývajúcich z ustanovení tohto zákona alebo ...
g)
kontroluje dodržiavanie rozhodnutí vydaných v konaní pred úradom,
h)
vydáva stanovisko podľa osobitného predpisu,22b)
i)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti ochrany súťaže na úrovni orgánov s právomocou v ...
j)
podáva návrh na súd na vydanie súhlasu s inšpekciou pre Komisiu na výkon jej činností podľa ...
k)
podáva návrh na súd na vydanie súhlasu s inšpekciou na výkon svojich činností podľa § 22a ...
l)
navrhuje ďalšie opatrenia na ochranu a podporu súťaže,
m)
vydáva súhlas s osobou správcu alebo určuje osobu správcu podľa § 12 ods. 8 a § 38f ods. 4.
n)
poskytuje súdu stanovisko k návrhu na predloženie dôkazov z jeho spisu, k primeranosti takého návrhu, ...
(2)

V súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu1aa) má úrad právo ...

(3)

Pri plnení povinností podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu1aa) je úrad oprávnený vyžiadať ...

(4)

Úrad poskytuje orgánom hospodárskej súťaže iných štátov na základe medzinárodnej zmluvy, ...

§ 22a
Inšpekcia
(1)

Pri plnení úloh podľa tohto zákona majú zamestnanci úradu, ako aj osoby poverené plnením úloh ...

(2)

Pri vykonávaní prešetrovania a v prvostupňovom konaní poverí zamestnancov úradu na vykonanie ...

(3)

Zamestnanec úradu sa pri výkone inšpekcie preukazuje poverením podľa odseku 2, ktorého rovnopis ...

(4)

O priebehu inšpekcie vyhotovia zamestnanci úradu zápisnicu. Podpísaním zápisnice sa považuje ...

(5)

Na zabezpečenie získania informácií a podkladov uvedených v § 22 ods. 2 majú zamestnanci úradu ...

a)
zapečatiť podklady alebo nosiče, na ktorých sú informácie zaznamenané, zapečatiť priestory ...
b)
odňať podklady alebo nosiče, na ktorých sú informácie zaznamenané, na nevyhnutný čas s cieľom ...
c)
zabezpečiť si vstup do priestorov a dopravných prostriedkov podnikateľa, otvoriť uzatvorené priestory ...
d)
zabezpečiť si prístup ku všetkým informáciám, ktoré boli uložené v akejkoľvek elektronickej ...
(6)

Zamestnanci úradu sú oprávnení vyhotoviť kópie akýchkoľvek informácií v listinnej podobe, ...

(7)

Na účely vykonania inšpekcie a v priebehu výkonu inšpekcie je podnikateľ povinný

a)
umožniť vstup podľa odseku 5 písm. c),
b)
spolupracovať so zamestnancami úradu a poskytovať potrebnú súčinnosť a umožniť riadne vykonanie ...
c)
umožniť, aby jeho zamestnanec podal vysvetlenie a predložil informácie a podklady nevyhnutné na ...
d)
zabezpečiť prístup ku všetkým podkladom, informáciám a dátam v elektronickej podobe,
e)
zabezpečiť neporušenie pečate podľa odseku 5 písm. a).
(8)

Ak je dôvodné podozrenie, že sa v iných priestoroch alebo dopravných prostriedkoch podnikateľa, ...

(9)

Úrad prizve na vykonanie inšpekcie podľa odseku 8 opatrovníka určeného súdom, ktorý rozhodol ...

(10)

Na vykonanie inšpekcie podľa odseku 8 sa použijú odseky 4 až 7 s výnimkou zapečatenia priestorov ...

(11)

Útvar policajného zboru je povinný poskytnúť zamestnancom úradu na žiadosť úradu ochranu a ...

§ 23

Na postup úradu podľa § 22 ods. 1 písm. a) až c) a § 22a sa nevzťahujú ustanovenia tohto zákona ...

PIATA ČASŤ

KONANIE

§ 25
(1)

Konanie sa začína z vlastného podnetu úradu alebo na návrh účastníka konania. Vo veci dohody ...

(2)

Úrad môže začať konanie z vlastného podnetu aj na základe písomného oznámenia fyzickej osoby ...

(3)

Účastníkom konania v prípade

a)
dohody obmedzujúcej súťaž sú účastníci tejto dohody obmedzujúcej súťaž,
b)
zneužívania dominantného postavenia je podnikateľ, ktorého činnosť alebo konanie je možným ...
c)
koncentrácie podľa § 9 ods. 1 písm. a) sú podnikatelia, ktorí sa zlučujú alebo splývajú,
d)
koncentrácie podľa § 9 ods. 1 písm. b) je podnikateľ alebo podnikatelia, ktorí získavajú priamu ...
e)
možného porušenia ustanovenia § 39 je orgán štátnej správy, obec, vyšší územný celok alebo ...
f)
inom ako uvedenom v písmenách a) až e) ten, o čích právach, právom chránených záujmoch alebo ...
(4)

V konaní o dohodách obmedzujúcich súťaž, ktoré vytvárajú systém predaja alebo distribúcie ...

(5)

Účastníci konania sú v priebehu konania povinní bezodkladne oznámiť úradu akúkoľvek zmenu ...

(6)

Úrad poučí účastníkov konania o ich procesných právach a povinnostiach, aby pre neznalosť právnych ...

§ 26
Spojenie veci a vylúčenie veci na samostatné konanie
(1)

V záujme hospodárnosti konania môže úrad veci, v ktorých sa začalo konanie a ktoré spolu súvisia ...

(2)

Ak úrad spojil veci na spoločné konanie, vydá rozhodnutie v lehote, ktorá sa vzťahuje na to konanie, ...

(3)

Ak sa veci na spoločné konanie nehodia alebo ak odpadnú dôvody, pre ktoré úrad veci spojil, môže ...

(4)

Proti rozhodnutiu o spojení veci a proti rozhodnutiu o vylúčení veci na samostatné konanie nemožno ...

§ 27
Tretie strany
(1)

Treťou stranou na účely tohto zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je účastníkom ...

(2)

Ak tretie strany písomne požiadajú o vyjadrenie sa k predmetu konania a preukážu záujem na veci, ...

(3)

Ak tretie strany písomne požiadajú o účasť na ústnom pojednávaní a preukážu záujem na veci, ...

§ 29
Osobitné ustanovenia o doručovaní
(1)

Účastníci konania alebo ich zástupcovia sú povinní bezodkladne oznámiť úradu zmenu bydliska, ...

(2)

Za doručenú sa považuje aj písomnosť vrátená poštou ako nedoručiteľná, ak sa adresát v mieste ...

(3)

Ak by doručovanie účastníkovi konania bolo spojené s ťažkosťami alebo s prieťahmi alebo ak ...

(4)

Ak niekoľko účastníkov konania podalo spoločný návrh na začatie konania, úrad im môže určiť ...

(5)

Ak nemožno použiť ustanovenia osobitného predpisu upravujúce elektronické doručovanie,24) písomnosti ...

(6)

Doručovanie podľa odseku 5 je vylúčené pri doručovaní oznámenia o začatí konania, predvolania ...

§ 30
Lehota na rozhodnutie

Úrad vydá rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa začatia konania. Predseda úradu môže lehotu ...

§ 31
(1)

Úrad môže vydať rozhodnutie o prerušení konania okrem prípadov ustanovených všeobecným predpisom ...

a)
ak v tej istej veci porušenia ustanovení osobitného predpisu22a) už koná orgán hospodárskej súťaže ...
b)
vo veci koncentrácie na čas, kým sa na základe osobitného predpisu24a) neurčí, kto bude vo veci ...
(2)

Ak sa konanie preruší, lehoty podľa tohto zákona neplynú okrem lehoty podľa § 38c ods. 3, ktorá ...

§ 32
Zastavenie konania
(1)

Úrad môže konanie rozhodnutím zastaviť, ak

a)
jeden z účastníkov konania zomrel alebo ak zanikol bez nástupcu,
b)
navrhovateľ v určenej lehote nevyhovie výzve úradu na odstránenie nedostatkov podania a úrad ho ...
c)
v tej istej veci porušenia ustanovení osobitného predpisu22a) koná alebo rozhodol orgán hospodárskej ...
(2)

Úrad zastaví konanie rozhodnutím, ak

a)
jediný účastník konania zomrel alebo zanikol bez nástupcu,
b)
účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť,
c)
dôvod na konanie nebol daný alebo odpadol,
d)
v začatom konaní sa zistilo, že fyzická osoba alebo právnická osoba nie je účastníkom konania, ...
e)
v tej istej veci už koná alebo rozhodol úrad,
f)
ide o obmedzovanie súťaže, ktorého účinky sa prejavujú výlučne na zahraničnom trhu, ak medzinárodná ...
g)
v konaní nepreukázal, že účastník konania porušil ustanovenia tohto zákona,
h)
v začatom konaní sa zistilo, že činnosti alebo konania podnikateľov, ku ktorým došlo v cudzine, ...
i)
v tej istej veci porušenia ustanovení osobitného predpisu22a) už koná alebo rozhodla Komisia,
j)
o tej istej koncentrácii už koná alebo rozhodla Komisia.
(3)

Úrad môže zastaviť konanie podľa odsekov 1 a 2 aj v jeho časti.

(4)

Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 2 písm. a) a b) sa iba vyznačí v spise.

§ 33
Výzva pred vydaním rozhodnutia

Úrad je povinný vyzvať účastníkov konania pred vydaním rozhodnutia vo veci, aby sa ústne alebo ...

Rozklad

§ 34
(1)

Proti rozhodnutiu vydanému v konaní na prvom stupni možno podať rozklad do 15 dní odo dňa doručenia ...

(2)

Na konanie o rozklade sa primerane použijú ustanovenia § 22, § 22a, § 25 ods. 3 až 6, § 27 až ...

(3)

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), i) a j) nie je prípustný ...

§ 35
(1)

Vzdať sa rozkladu možno len voči orgánu, ktorý vydal rozhodnutie na prvom stupni, a to až po oznámení ...

(2)

Ak o rozklade nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak účastník konania vzal rozklad späť, ...

(3)

Ak sa účastník konania vzdá rozkladu alebo vezme svoj rozklad späť, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť ...

§ 35a

Na konanie o obnove konania a pri preskúmavaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa primerane použijú ...

§ 36
Výkon rozhodnutia

Výkon rozhodnutia úradu možno nariadiť najneskôr do piatich rokov po uplynutí lehoty určenej ...

§ 37
(1)

Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, postupuje sa v konaní na úrade podľa všeobecných predpisov ...

(2)

Vo veci správnych poplatkov úrad postupuje podľa osobitného predpisu.26)

ŠIESTA ČASŤ

Pokuty

§ 38
(1)

Úrad za

a)
porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž,
b)
porušenie zákazu zneužitia dominantného postavenia,
c)
neoznámenie koncentrácie pred tým, ako sa začnú vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z ...
d)
porušenie zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie, ak úrad neudelil ...
e)
neplnenie rozhodnutia úradu,
f)
porušenie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní

uloží podnikateľovi pokutu do 10 % z obratu podľa § 3 ods. 5 za predchádzajúce účtovné obdobie, ...

(2)

Úrad za porušenie zákazu podľa § 39 uloží obci, vyššiemu územnému celku alebo záujmovej ...

(3)

Úrad pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 a 2 posudzuje závažnosť a dĺžku trvania porušovania. ...

§ 38a
(1)

Úrad za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie, za predloženie ...

a)
podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, pokutu do 1 % z obratu podľa § ...
b)
fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, pokutu do 1 650 eur.
(2)

Úrad uloží podnikateľovi, v ktorého priestoroch alebo dopravných prostriedkoch sa mala vykonať ...

a)
§ 22a ods. 7 písm. a) alebo písm. e) pokutu do 5 % z obratu podľa § 3 ods. 5 za predchádzajúce ...
b)
§ 22a ods. 7 písm. b) až d) pokutu do 1 % z obratu podľa § 3 ods. 5 za predchádzajúce účtovné ...
(3)

Úrad uloží fyzickej osobe, v ktorej súkromných priestoroch alebo súkromných dopravných prostriedkoch ...

a)
§ 22a ods. 7 písm. a) alebo písm. e) pokutu do 80 000 eur,
b)
§ 22a ods. 7 písm. b) až d) pokutu do 25 000 eur.
§ 38b

Úrad môže za nedostavenie sa na ústne pojednávanie bez závažných dôvodov, za nesplnenie povinnosti ...

§ 38c
Spoločné ustanovenia k pokutám
(1)

Predchádzajúcim účtovným obdobím na účely § 38 a 38a je účtovné obdobie, za ktoré bola ...

(2)

Ak podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom, za predchádzajúce účtovné ...

(3)

Pokutu uloženú podľa § 38 ods. 1 a 2 a § 38a ods. 1 až 3, s výnimkou pokuty za porušenie povinnosti ...

(4)

Pokuty podľa § 38 ods. 1 a 2, § 38a a 38b môže úrad uložiť do štyroch rokov od začatia konania, ...

(5)

Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 38d
Program zhovievavosti
(1)

Úrad účastníkovi dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 alebo podľa ustanovení osobitného ...

a)
rozhodujúci dôkaz o takom porušení alebo ako prvý požiada o rezerváciu poradia a predloží takýto ...
b)
informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie podľa § 22a, ktorou sa má získať ...
(2)

Úrad môže na žiadosť účastníka dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 alebo podľa ...

(3)

Podmienkou účasti na programe zhovievavosti na základe žiadosti podľa odseku 1 je, že žiadateľ ...

a)
skončil účasť na dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr v čase, keď poskytol dôkaz podľa odseku ...
b)
nedonútil iného podnikateľa zúčastniť sa na dohode obmedzujúcej súťaž,
c)
poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a riadne spolupracoval s úradom počas celého prešetrovania ...
d)
neoboznámil s podaním žiadosti a jej obsahom iných účastníkov dohody.
(4)

Podmienkou účasti na programe zhovievavosti na základe žiadosti podľa odseku 2 je, že žiadateľ ...

a)
skončil účasť na dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr v čase, keď poskytol dôkaz podľa odseku ...
b)
poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a riadne spolupracoval s úradom počas celého prešetrovania ...
c)
neoboznámil o podaní žiadosti a obsahu tejto žiadosti iných účastníkov dohody.
(5)

Úrad skúma splnenie podmienok účasti na programe zhovievavosti podľa odsekov 3 a 4 od podania žiadosti ...

(6)

Podmienky účasti na programe zhovievavosti podľa odsekov 3 a 4 všetkých žiadateľov patriacich ...

(7)

Podrobnosti o podávaní žiadostí o uplatnenie programu zhovievavosti, žiadosti o rezerváciu poradia ...

§ 38e
Urovnanie

Ak zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo ...

§ 38f
Záväzky
(1)

Úrad môže konanie vo veci porušenia zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž, zákazu zneužitia dominantného ...

(2)

Účastník konania môže predložiť záväzky najneskôr do uplynutia lehoty na vyjadrenie k výzve ...

(3)

Úrad môže rozhodnutie podľa odseku 1 z vlastného podnetu zmeniť alebo zrušiť, ak

a)
sa po vydaní rozhodnutia podstatne zmenili podmienky, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie,
b)
účastník konania neplní záväzky uložené mu rozhodnutím úradu, alebo
c)
účastníkom konania poskytnuté informácie, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie, boli neúplné ...
(4)

Návrh záväzkov predkladaný podľa odseku 1 môže zahŕňať aj povinnosť ustanoviť nezávislého ...

§ 38g
Odmena za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž
(1)

Oznamovateľ je fyzická osoba, ktorá

a)
nie je podnikateľom podľa tohto zákona,
b)
nie je zamestnancom podnikateľa, ktorý je žiadateľom o neuloženie pokuty alebo zníženie pokuty ...
c)
ako prvá úradu doručila informácie o dohode obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 alebo podľa ...
1.
dokument v listinnej alebo elektronickej podobe, ktorý je rozhodujúcim dôkazom takého porušenia, ...
2.
informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie podľa § 22a, ktorou sa má získať ...
(2)

Oznamovateľ má nárok na odmenu, ak o ňu požiada a poskytnutý dôkaz podľa odseku 1 písm. c) ...

(3)

Odmena pre oznamovateľa je 1 % zo súčtu pokút uložených všetkým účastníkom dohody obmedzujúcej ...

(4)

Úrad chráni identitu oznamovateľa, ak o to oznamovateľ požiada.

(5)

Ustanovenia § 38d ods. 1 nie sú odsekom 1 dotknuté.

(6)

Oznámenie o porušení podľa odseku 1 sa nepovažuje za porušenie osobitným predpisom29) alebo zmluvou ...

§ 38h
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, úrad uloží podnikateľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní ...

(2)

Úrad neuloží podnikateľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, ak bola podnikateľovi znížená ...

(3)

Úrad uloží podnikateľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu jedného roka, ak tomuto ...

(4)

Doba podľa odseku 1 a 3 začína plynúť právoplatnosťou konečného rozhodnutia; za konečné rozhodnutie ...

a)
právoplatné rozhodnutie úradu alebo rady, ktorým bol uložený zákaz podľa odseku 1 alebo 3 a ...
b)
právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola zamietnutá žaloba alebo zastavené konanie vo veci preskúmania ...
(5)

Úrad bezodkladne doručí Úradu pre verejné obstarávanie konečné rozhodnutie podľa odseku 4.

SIEDMA ČASŤ

INÉ FORMY NEDOVOLENÉHO OBMEDZOVANIA SÚŤAŽE

§ 39

Orgány štátnej správy pri výkone štátnej správy, obce a vyššie územné celky pri výkone ...

ÔSMA ČASŤ

OCHRANA, SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ A ZACHOVANIE TAJOMSTVA

§ 40
(1)

Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy ...

(2)

Úrad je povinný urobiť opatrenie, aby sa postupom podľa odseku 1 nesprístupnila dôverná informácia, ...

(3)

Z nazerania do spisu sú až do odoslania výzvy pred vydaním rozhodnutia vylúčené tie jeho časti, ...

(4)

Úrad je povinný upovedomiť fyzickú osobu a právnickú osobu, že môže označiť, ktoré informácie ...

(5)

Dôvernou informáciou na účely tohto zákona je informácia, ktorá nie je obchodným tajomstvom ...

(6)

Úrad môže od fyzickej osoby a právnickej osoby žiadať, aby písomne odôvodnila označenie informácií ...

(7)

Ak úrad napriek odôvodneniu podľa odseku 6 dospeje k záveru, že predložené informácie a podklady ...

(8)

Úrad chráni informácie a podklady, ktoré sú obchodným tajomstvom alebo dôvernou informáciou. ...

(9)

Úrad umožní nazrieť do informácií a podkladov, ktoré sú obchodným tajomstvom alebo dôvernou ...

(10)

Ak ide o postup podľa odsekov 8 a 9, úrad účastníka konania alebo jeho zástupcu vopred poučí ...

(11)

Úrad je povinný zverejniť právoplatné rozhodnutie úradu, oznámenie o koncentrácii, a ak to povaha ...

(12)

Úrad pri zverejňovaní oznámenia koncentrácie podľa odseku 11 vždy zverejní účastníkov koncentrácie, ...

(13)

Povinnosť zverejnenia podľa odseku 11 je splnená uverejnením v Obchodnom vestníku a na webovom ...

§ 41
(1)

Informácie alebo podklady získané úradom môže úrad použiť iba na plnenie úloh podľa tohto ...

(2)

Zamestnanec úradu a člen rady úradu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ...

(3)

Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť zamestnancami úradu sa nepovažuje poskytnutie ...

a)
súdu,
b)
orgánu činnému v trestnom konaní, na účely trestného konania,
c)
službe kriminálnej polície Policajného zboru a službe finančnej polície Policajného zboru na ...
d)
prokuratúre na účely plnenia jej úloh podľa osobitného predpisu,34)
e)
orgánu hospodárskej súťaže iného štátu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika ...

DESIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 44
(1)

Právne vzťahy vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších ...

(2)

Konania na úrade začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších ...

(3)

Prvý predseda úradu vymenovaný podľa tohto zákona predloží vláde Slovenskej republiky návrhy ...

(4)

Traja členovia prvej rady budú vymenovaní na štyri roky a ďalší dvaja členovia na tri roky.

(5)

Lehoty, ktoré začali plynúť pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa až do ich uplynutia ...

(6)

Na ukladanie pokút za porušenie ustanovení tohto zákona, ku ktorému došlo pred nadobudnutím účinnosti ...

(7)

Rozhodnutia úradu, proti ktorým bola podaná žaloba na Najvyšší súd Slovenskej republiky o preskúmanie ...

(8)

Pri preskúmavaní rozhodnutia vydaného v prvom stupni v konaniach začatých po nadobudnutí účinnosti ...

§ 44a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení ...
(1)

Právne vzťahy vzniknuté pred dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky ...

(2)

Konania na úrade začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa ustanovení ...

(3)

Procesné úkony vykonané v konaní pri posudzovaní činností a konaní podnikateľov podľa § 4 ...

(4)

Výnimka zo zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž udelená podnikateľovi rozhodnutím úradu podľa ...

(5)

Podnikatelia sú povinní dať svoje dohody obmedzujúce súťaž do súladu s osobitnými predpismi5a) ...

(6)

Konania začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona o vydanie rozhodnutia úradu, že ...

(7)

Zjednodušené konania pri posudzovaní koncentrácie, ktorá podlieha kontrole úradu podľa § 10 ...

(8)

Ak úrad vydal právoplatné rozhodnutie o súhlase s koncentráciou, ktorý viazal na podmienku pred ...

(9)

Ak úrad vydal právoplatné rozhodnutie o zákaze koncentrácie pred dňom nadobudnutia účinnosti ...

(10)

Ak úrad vydal právoplatné rozhodnutie o zákaze koncentrácie podľa § 12 ods. 6 alebo 7, na porušenie ...

(11)

Lehoty, ktoré začali plynúť pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa až do ich uplynutia ...

(12)

Na ukladanie pokút za porušenie ustanovení doterajších predpisov, ktoré vzniklo pred dňom nadobudnutia ...

§ 44b
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júna 2009
(1)

Právne vzťahy vzniknuté do 31. mája 2009 sa spravujú podľa doterajších predpisov.

(2)

Konania začaté do 31. mája 2009 sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona.

(3)

Na ukladanie pokút za porušenie ustanovení doterajších predpisov sa použijú ustanovenia tohto ...

§ 44c
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2012
(1)

Právne vzťahy vzniknuté do 31. decembra 2011 sa spravujú podľa doterajších predpisov.

(2)

Konania začaté a neukončené do 31. decembra 2011 sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona účinných ...

(3)

Úrad rozhodnutím zastaví konanie o koncentrácii začaté pred 1. januárom 2012, ak koncentrácia ...

§ 44d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2014
(1)

Právne vzťahy vzniknuté do 30. júna 2014 sa spravujú podľa doterajších predpisov.

(2)

Na ukladanie pokút za porušenie ustanovení predpisov účinných do 30. júna 2014 sa použijú ustanovenia ...

(3)

Konania začaté a neukončené do 30. júna 2014 sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona účinných ...

(4)

Predseda úradu predloží vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov na nového člena rady do ...

(5)

Rada si zvolí zo svojich členov podpredsedu rady do 15. októbra 2014.

§ 44e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 18. apríla 2016

Úrad uloží zákaz podľa § 38h aj ak ide o uloženie pokuty za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej ...

§ 44f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 27. decembra 2016

Právne vzťahy vzniknuté do 26. decembra 2016 podľa deviatej časti tohto zákona sa spravujú podľa ...

§ 45

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže ...

§ 46
Zrušujú sa:
1.

vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

2.

vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 269/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2001.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad § 5 a 7 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. ...
 • 1aa)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže ...
 • 2)  § 2 Obchodného zákonníka.
 • 3)  § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ...
 • 4)  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4a)  Napríklad § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
 • 5a)  Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 772/2004 zo 7. apríla 2004 o uplatňovaní článku 81 ods. ...
 • 6)  § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 8)  Napríklad § 70 až 75 Obchodného zákonníka, § 40 až 43 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a ...
 • 13)  § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
 • 14)  § 14 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 14a)  Napríklad § 114 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách ...
 • 16a)  Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z., zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších ...
 • 18)  § 21 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z.
 • 18a)  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1/2003, nariadenie Komisie (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 ...
 • 19)  § 22 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 143/2002 Z. z.
 • 19a)  Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 20)  Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov ...
 • 21)  Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších ...
 • 22)  § 63 ods. 1 a § 69 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 22a)  Čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012). ...
 • 22b)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších ...
 • 22ba)  Zákon č. 350/2016 Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej ...
 • 22c)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 23)  § 69 ods. 4 Trestného poriadku.
 • 23a)  § 430 až 437 Správneho súdneho poriadku.
 • 23b)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 24)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 24a)  Nariadenie Komisie (ES) č. 139/2004.
 • 25)  Zákon č. 71/1967 Zb.
 • 26)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  Čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012). ...
 • 28)  § 177 až 193 Správneho súdneho poriadku.
 • 29)  Napríklad § 81 písm. f) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. ...
 • 30)  § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 31)  § 17 Obchodného zákonníka.
 • 32)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 33)  § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 34)  Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore