Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o hnojivách 136/2000 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 21.04.2000
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD3 DS8 EU PP8 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o hnojivách 136/2000 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 136/2000 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 305/2018


§ 8a
Ohlasovacia povinnosť pre hnojivo s označením „Hnojivo ES“


Ten, kto uvádza hnojivo s označením „Hnojivo ES“ do obehu, je povinný formou elektronického podania na formulári zverejnenom na webovom sídle kontrolného ústavu oznámiť údaje o type, zložení a množstve tohto hnojiva kontrolnému ústavu do 30 dní odo dňa jeho výroby na území Slovenskej republiky alebo odo dňa dovozu hnojiva uvedeného do obehu na územie Slovenskej republiky. Zoznam subjektov, ktoré uvádzajú hnojivo do obehu na územie Slovenskej republiky, je zverejnený na webovom sídle kontrolného ústavu.
zobraziť paragraf
§ 10
Používanie hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov

(1)
Podnikateľ v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľ, ktorý využíva pôdu na prevádzkovanie športového areálu v chránených vodohospodárskych oblastiach (ďalej len „prevádzkovateľ športoviska“), používajúci hnojivá, sekundárne zdroje živín alebo kompost je povinný používať certifikované hnojivá, vzájomne uznané hnojivá alebo hnojivá označené ako „Hnojivo ES“ a povolené sekundárne zdroje živín alebo komposty. Je zakázané používať hnojivá na báze uhličitanu amónneho.
(2)
Podnikateľ v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľ športoviska nesmie do hospodárskych hnojív vnášať rizikové prvky a rizikové látky, ktoré by mohli narušiť vývoj pestovaných rastlín, ohroziť potravový reťazec alebo znečistiť pôdu.
(3)
Podnikateľ v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľ športoviska nesmie použiť hnojivá, hospodárske hnojivá, sekundárne zdroje živín a komposty na poľnohospodárskej pôde alebo iných pozemkoch, ak
a)
ich použitie zakazuje alebo obmedzuje osobitný predpis,7)
b)
pôda je zamokrená, pokrytá vrstvou snehu alebo zamrznutá; to sa nevzťahuje na hnojenie vedľajšími produktmi a hlavnými produktmi, ktoré vznikli pri pestovaní rastlín a pri celoročnom pastevnom spôsobe chovu zvierat,
c)
spôsob použitia kvapalných hospodárskych hnojív ohrozuje životné prostredie okolia hnojeného pozemku najmä v okolí povrchových vôd,
d)
nie je zabezpečená ich rovnomerná aplikácia na pozemku,
e)
poškodzujú agrochemické parametre poľnohospodárskych pozemkov.
(4)
Podnikateľ v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľ športoviska je povinný viesť trvalú evidenciu o príjme a o použití hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenských kalov a dnových sedimentov,7a) do poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov alebo do iných pozemkov a zapísať ich použitie do evidencie najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia ich aplikácie a na požiadanie kontrolného ústavu je povinný bezodkladne mu predložiť evidenciu na kontrolu.
(5)
Podnikateľ v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľ športoviska je povinný viesť evidenciu podľa odseku 4 o množstve, druhu a čase použitia a zapracovania hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenských kalov a dnových sedimentov, podľa kultúrnych dielov a pestovaných plodín, výšky dosiahnutých úrod a roku aplikácie a uchovávať ju najmenej päť rokov. Na lesných pozemkoch je podnikateľ v pôdohospodárstve povinný viesť evidenciu podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa.7b) Prevádzkovateľ športoviska je povinný viesť evidenciu podľa geografickej polohy športových areálov.
(6)
Podnikateľ v pôdohospodárstve spracúva z podkladov evidencie podľa odseku 4 a dosiahnutých úrod podľa pozemkov a plodín každoročne bilanciu živín.
(7)
Podnikateľ v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľ športoviska je povinný každoročne do 15. februára zaslať kontrolnému ústavu prehľad o spotrebe hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenských kalov a dnových sedimentov vypracovaný z evidencie podľa odsekov 4 a 5 a jeho kópiu uchovávať najmenej tri roky.
zobraziť paragraf
§ 14
Štátna odborná kontrola

(1)
Štátnu odbornú kontrolu9) nad dodržiavaním povinností ustanovených podľa tohto zákona vykonáva kontrolný ústav u
a)
podnikateľov v pôdohospodárstve,
b)
výrobcov, dovozcov, predajcov a dodávateľov,
c)
fyzických osôb a právnických osôb poverených odberom pôdnych vzoriek,
d)
obhospodarovateľov v zraniteľných oblastiach,
e)
producentov sekundárneho zdroja živín a producentov kompostu,
f)
prevádzkovateľov športovísk.
(2)
Zamestnanci kontrolného ústavu v súvislosti s vykonávaním kontroly podľa odseku 1 sú oprávnení
a)
vstupovať na pozemky a do priestorov, kde sa hnojivá, hospodárske hnojivá, sekundárne zdroje živín alebo komposty produkujú, vyrábajú, skladujú, expedujú a používajú,
b)
vyžadovať potrebné doklady, informácie a umožnenie bezodplatného odberu vzoriek hnojív, sekundárnych zdrojov živín a pôdy v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly,
c)
kontrolovať dodržiavanie podmienok hospodárenia, skladovania, evidencie a používania hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov.9a)
(3)
Kontrolný ústav vydá na základe výsledku vykonanej kontroly a podľa závažnosti zistených nedostatkov
a)
posudok o zníženej akosti hnojiva,
b)
rozhodnutie, ktorým zakáže výrobu hnojiva, uvádzanie hnojiva do obehu, jeho používanie, aplikáciu sekundárneho zdroja živín alebo kompostu do poľnohospodárskej pôdy alebo na lesné pozemky, alebo ktorým nariadi zneškodnenie hnojiva,
c)
rozhodnutie o regulačnom opatrení pri aplikácii a skladovaní hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov alebo vo zvlášť závažných prípadoch10) dočasne zakáže hospodárenie na pôde z hľadiska možného ohrozenia životného prostredia alebo kvality a hygienickej neškodnosti produkcie.
(4)
V rozhodnutí podľa odseku 3 písm. c) kontrolný ústav súčasne uvedie lehotu na odstránenie nedostatkov.
(5)
Odvolanie proti rozhodnutiu v zmysle odseku 3 písm. a), b) a c) nemá odkladný účinok.
(6)
Kontrolu u podnikateľov v pôdohospodárstve môžu podľa 10 ods. 1 až 3 a podľa § 10b a 10c vykonávať aj zodpovední pracovníci ministerstva a jeho organizačných zložiek.
(7)
Orgány verejnej správy sú povinné na zabezpečenie výkonu kontroly a odberu pôdnych vzoriek na agrochemické skúšanie poľnohospodárskych pôd poskytnúť kontrolnému ústavu na požiadanie podklady a informácie potrebné na výkon jeho činnosti a údaje o poľnohospodárskej pôde a jej užívateľoch.
(8)
Kontrolný ústav registruje údaje a výsledky z kontroly vykonanej podľa odsekov 1 a 3 s identifikačnými údajmi kontrolovaného subjektu v registračnom a informačnom systéme.
(9)
Policajný zbor je povinný poskytnúť zamestnancom kontrolného ústavu pri výkone kontrolnej činnosti na základe ich žiadosti alebo na základe žiadosti kontrolného ústavu spoluprácu a ochranu, ak možno predpokladať ohrozenie ich zdravia alebo marenie výkonu kontroly.
(10)
Ak tento zákon neustanovuje inak, postupuje sa podľa všeobecných predpisov o kontrole.9)
zobraziť paragraf
§ 15
Iné správne delikty a ukladanie pokút

(1)
Kontrolný ústav uloží pokutu od 200 eur do 1 500 eur
a)
podnikateľovi v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľovi športoviska za porušenie povinností podľa § 10 ods. 4, 5 a 7, ak podnikateľ v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľ športoviska po predchádzajúcej výzve kontrolného ústavu tieto povinnosti nesplní,
b)
producentovi sekundárneho zdroja živín alebo producentovi kompostu za porušenie povinnosti podľa § 3a ods. 4 alebo ods. 5.
(2)
Kontrolný ústav uloží pokutu od 400 eur do 3 000 eur
a)
podnikateľovi v pôdohospodárstve, ak nevykoná alebo nezabezpečí odber pôdnych vzoriek na agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy podľa § 11 ods. 3,
b)
tomu, kto uvádza hnojivo do obehu, ak poruší povinnosť podľa § 8 a 9,
c)
výrobcovi, producentovi, dovozcovi, predajcovi alebo dodávateľovi, ak poruší povinnosti podľa § 9,
d)
podnikateľovi v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľovi športoviska za porušenie povinností podľa § 9, § 10 ods. 1 až 3,
e)
tomu, kto uvádza hnojivo s označením „Hnojivo ES“ do obehu, ak poruší povinnosť podľa § 8a,
f)
producentovi čistiarenského kalu alebo producentovi dnových sedimentov za porušenie povinností podľa § 10a ods. 1,
g)
producentovi čistiarenského kalu alebo producentovi dnových sedimentov a odberateľovi za porušenie povinnosti podľa § 10a ods. 6,
h)
producentovi sekundárneho zdroja živín alebo producentovi kompostu za porušenie povinnosti podľa § 3a ods. 1.
(3)
Kontrolný ústav uloží pokutu od 500 eur do 5 000 eur obhospodarovateľovi za porušenie povinnosti podľa § 10b alebo podľa § 10c.
(4)
Kontrolný ústav uloží pokutu od 5 000 eur do 15 000 eur výrobcovi alebo dovozcovi, ktorý uviedol do obehu hnojivo, ktoré nebolo certifikované podľa § 5 alebo hnojivo označené slovami „Hnojivo ES“, ak nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,1b) alebo hnojivo, ktoré nebolo vzájomne uznané podľa osobitného predpisu.10b)
(5)
Kontrolný ústav pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď kontrolný ústav zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(6)
Kontrolný ústav môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, kontrolný ústav mu uloží ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty.
(7)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak kontrolný ústav v rozhodnutí neurčí dlhšiu lehotu splatnosti.
(8)
Pokuty podľa odsekov 1 až 5 sú príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore