Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 134/2020 účinný od 01.07.2020 do 30.09.2020


Platnosť od: 26.05.2020
Účinnosť od: 01.07.2020
Účinnosť do: 30.09.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rozpočtové právo, Národné hospodárstvo, Pracovno-právne vzťahy, Štátne orgány, Kontrolný systém, Bankové a finančné inštitúcie, Územná samospráva, Vojenské právo, Štátna hospodárska politika, Konkurz a reštrukturalizácia, Medzinárodné právo súkromné, Trestné právo procesné, Informácie a informačný systém, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 134/2020 účinný od 01.07.2020 do 30.09.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 134/2020 s účinnosťou od 01.07.2020

Legislatívny proces k zákonu 134/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...

1.

Za § 1aa sa vkladá § 1aaa, ktorý znie:

„§ 1aaa (1) Podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo a) usmerňuje a koordinuje plnenie úloh v oblasti ...

2.

V § 1b sa druhá veta nahrádza týmito vetami: „Úrad vlády Slovenskej republiky plní aj úlohy spojené ...

3.

V § 2 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Vláda môže rozhodnúť, že splnomocnenec bude vykonávať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaa znie:

„1aaa) Zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4.

V § 2 ods. 3 sa za slová „Hospodárska rada vlády Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „Rada vlády ...

5.

V § 2 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Odmenu člena stáleho poradného orgánu vlády, plniaceho ...

6.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Poradný orgán si môže zriadiť aj iný člen vlády ako minister.“.

7.

V § 3 sa za písmeno d) vkladá písmeno e), ktoré znie:

„e)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,“.

Doterajšie písmená e) až m) sa označujú ako f) až n).

8.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Odseky 2 a 3 a § 40 ods. 2 sa primerane vzťahujú na podpredsedu vlády podľa § 1aaa vo vzťahu k ...

9.

Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Minister hospodárstva Slovenskej republiky je predsedom Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť ...

11.

Za § 9 sa vkladá § 10, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo ...

13.

V § 13 ods. 6 sa vypúšťajú slová „Zbierky zákonov Slovenskej republiky a“.

14.

V § 21 sa vypúšťa písmeno k).

15.

V § 22 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.

16.

Nadpis § 24 sa umiestňujem nad § 24.

17.

V § 24 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje plánovanie v oblasti investícií a strategického plánovania ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

18.

§ 24 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:

„(6) Úrad vlády Slovenskej republiky vykonáva posúdenie interných analytických a externých konzultačných ...

19.

V § 24 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:

(8) Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje pre ostatné ústredné orgány štátnej správy uvedené v ...

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 10.

20.

V § 24 ods. 10 sa slová „a 7“ nahrádzajú slovami „až 9“.

21.

Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:

„§ 24a Na Úrade vlády Slovenskej republiky sa zriaďuje fond vzájomnej pomoci na účel zmiernenia negatívnych ...

22.

§ 34a sa vypúšťa.

23.

V § 35 ods. 5 sa slová „Ak to vyžaduje postup ustanovený orgánmi Európskej únie pri čerpaní finančných ...

24.

V § 40 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

25.

Za § 40ae sa vkladajú § 40af a 40ag, ktoré znejú:

„§ 40af (1) Podpredseda vlády podľa § 1aaa zabezpečuje posúdenie interných analytických a externých ...

26.

Za § 40ag sa vkladajú § 40ah až 40aj, ktoré znejú:

„§ 40ah (1) Pôsobnosť Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Napríklad § 35, § 38 ods. 1 písm. a) až e) a § 38 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. ...

V § 4 ods. 1 sa slová „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“ ...

Čl. IV

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona ...

Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 45a Spoločné ustanovenia týkajúce sa zmeny riadiaceho orgánu (1) Ak dôjde postupom podľa § 4 k zmene ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 93 a 94 znejú:

„93) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 94) Napríklad zákon č. 575/2001 ...

Čl. V

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., zákona č. 378/2016 ...

1.

V § 4 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva investícií, ...

2.

V § 6 ods. 4 sa slová „podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“ nahrádzajú ...

3.

V § 13 ods. 7 sa slová „vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ...

4.

V § 13 ods. 9 sa slová „vedúci úradu podpredsedu vlády“ nahrádzajú slovami „minister“.

5.

Slová „úrad podpredsedu vlády“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 18c ods. 2 a 3 nahrádzajú ...

Čl. VI

Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 ...

1.

V § 3 písm. c) a prílohe č. 3 sa slová „Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu“ nahrádzajú ...

2.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17a Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2020 (1) Pôsobnosť Úradu podpredsedu vlády ...

Čl. VII

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení ...

1.

V § 5 ods. 4 sa slová „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej ...

2.

Slová „úrad podpredsedu vlády“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 60 ods. 5 a 13, § ...

Čl. VIII

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a ...

1.

V § 6 ods. 1 sa slová „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“ ...

Čl. IX

Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a fondov a ...

Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 25a Spoločné ustanovenia týkajúce sa zmeny riadiaceho orgánu (1) Ak dôjde postupom podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:

„48) § 54a zákona č. 292/2014 Z. z. v znení zákona č. 134/2020 Z. z.“.

Čl. X

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 3 ods. 1 úvodná veta znie: „Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej ...

2.

Slová „úrad podpredsedu vlády“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „ministerstvo ...

3.

Slová „podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“ vo všetkých tvaroch sa ...

Čl. XI

Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene ...

1.

V § 8 ods. 2 sa slová „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“)“ ...

2.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9a Verejné vypočutie Verejné vypočutie sa uskutoční k návrhu právneho predpisu, určenému na základe ...

3.

V §10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Návrh zákona alebo návrh ústavného zákona, ktorý sa nevypracoval ...

4.

Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28b Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2020 (1) Právny predpis, iný akt alebo akt ...

5.

Slová „ministerstvo spravodlivosti“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „úrad ...

Čl. XII

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 ...

1.

V § 36 ods. 3 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

2.

V § 36 ods. 3 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

3.

V § 126 ods. 4 sa za slovo „správy“ vkladá čiarka a slová „štátnemu tajomníkovi podpredsedu vlády Slovenskej ...

Čl. XIII

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

Slová „Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte ...

Čl. XIV

Zákon č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky ...

1.

V § 1 ods. 1 sa slová „Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ...

2.

V § 6 ods. 1 sa za slovom „schvaľuje“ slová „vedúci úradu“ nahrádzajú slovami „minister investícií, ...

3.

V § 6 ods. 2 a 6 sa slová „vedúci úradu“ nahrádzajú slovom „minister“.

4.

Slovo „úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „ministerstvo“ v príslušnom ...

Čl. XV

Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 4 úvodná veta znie: „Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ...

2.

Slová „úrad podpredsedu vlády“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „ministerstvo ...

Čl. XVI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem

a)

čl. I bodov 7, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 24 a 26, čl. III až VII, čl. VIII bodu 1, čl. IX, čl. X, ...

b)

čl. I bodov 10, 12 a 27 a čl. VIII bodov 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2020,

c)

čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore