Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov 134/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 06.06.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Podpora výstavby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov 134/2013 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 134/2013 s účinnosťou od 01.01.2014

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

K predpisu 134/2013, dátum vydania: 06.06.2013

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Bývanie je jednou zo základných ľudských potrieb, ktorá by mala byť uspokojovaná na úrovni zodpovedajúcej celkovému stupňu sociálno-ekonomické ho rozvoja spoločnosti. V súlade s vládou schválenou Koncepciou štátnej bytovej politiky sa v podmienkach trhovej ekonomiky zodpovednosť za obstaranie vlastného bývania prenáša na obč ana. Predpokladom fungovania tohto princípu však je, aby štát a obec vytvorili občanom vhodné podmienky na zabezpečenie bývania.

Riešenie takých problémov ako je prístupnosť k primeranému bývaniu, cenová dostupnosť bývania a kvalita bývania, nie je možné zabezpečiť bez intervencií štátu a iných verejných subjektov na trhu s bytmi. Je to dané najmä sociálnou diferenciá ciou spoločnosti, ktorá vytvára požiadavku na zapojenie verejných subjektov do oblasti bývania. V spoločnosti sú skupiny obyvateľstva, ktoré vzhľadom na charakter bytu ako tovaru nie sú schopné si samy obstarať primerané bývanie. Zasahovanie štátu do rozvoja bývania, jeho štruktúrovaná podpora jednotlivých skupín populácie sa rieši prijatím a uplatňovaním bytovej politiky z úrovne štá tu. Jednou z foriem podpory štátu je poskytovanie dotácií pre vybrané oblasti rozvoja bývania.

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zá konov v znení neskorších predpisov v § 8a upravuje, že dotácie sa poskytujú len na základe osobitného zákona v rozsahu, spôsobom a za podmienok ním ustanovených alebo ustanovených podrobnejšie iným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho vykonanie. Poskytovateľ dotácie môže ustanovené podmienky podrobnejšie určiť , prípadne môže určiť ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí maximálna hospodárnosť a efektívnosť použitia dotácie.

Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní je zá konom upravujúcim podmienky pre poskytovanie dotácií na obstarávanie nájomných bytov a obnovu bytového fondu tvorenú odstraňovaním systémových porúch bytových domov. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop ĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní súvisí s navrhovanou zmenou v systéme podpory odstránenia systémových porúch bytových domov. V rámci dotá cie sa navrhuje ponechať len odstránenie systémových porúch, ktoré ohrozujú bezpečnosť užívania bytových domov. Súčasne sa navrhuje zmeniť syst ém v určovaní súm dotácií a oprávnených nákladov stavby, ako aj úprava niektorých ďalších ustanovení zákona vzťahujúcich sa k obstarávaniu nájomných bytov a súvisiacej technickej vybavenosti, potreba ktorej vyplynula z doterajšej praxe pri aplikácii tohto zákona.

Predloženým návrhom nevzniknú nové požiadavky na štátny rozpočet, nakoľko ide o finančné prostriedky rozpočtované v rámci existujúceho programu rozvoja bývania. Predložený návrh zákona nevyžaduje nové nároky na pracovné sily.

Návrh zákona je v súlade s Ú stavou Slovenskej republiky, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a s právom Európskej únie. Návrh zákona je vypracovaný v súlade s prá vnymi predpismi Slovenskej republiky.

Doložka

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu:

Ná vrh zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

Termín začatia a ukončenia PPK: od 23.11.2011

A.2. Vplyvy:

Pozitívne Žiadne Negatívne 1. Vplyvy na rozpočet verejnej správyx2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?x3. Sociálne vplyvyx– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,– sociálnu exklúziu,– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť4. Vplyvy na životné prostrediex5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostixA.3. Poznámky

Predloženým návrhom nevzniknú nové požiadavky na štátny rozpočet. Financovanie bude realizované v rámci programu 017 Programu rozvoja bývania, podprogram 01701 Vý stavba a obnova bytového fondu. Pre rok 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 25 000 000 eur, na rok 2013 sú v návrhu štátneho rozpočtu (2013 až 2015) rozpočtované výdavky vo výške 25 000 000 eur a v rokoch 2014 a2015 sú rozpočtované výdavky 0 eur.

A.4. Alternatívne riešenia

A.5. Stanovisko gestorov

Ministerstvo financií SR k doložke vybraných vplyvov za oblasť vplyvov na rozpočet verejnej správy a zamestnanosť vo verejnej správe požadovalo uviesť, že návrh m á negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a dopracovať relevantné tabuľky.

Ministerstvo hospodárstva SR neuplatňuje pripomienky a súhlasí z doložkou vplyvov na podnikateľské prostredie.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR súhlasí s doložkou vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy.

Ministerstvo životného prostredia SR súhlasí s predloženou doložkou vybraných vplyvov bez pripomienok.

Ministerstvo financií SR nemá pripomienky k doložke vybraných vplyvov z hľadiska vplyvov na informatizáciu spoločnosti.

Vplyvy na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyvy na rozpočet verejnej správyVplyv na rozpo čet verejnej správy (v eurách)2012r201320142015Príjmy verejnej správy celkom0000v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť0000z toho: - vplyv na ŠR000 0- vplyv na územnú samosprávu0000Výdavky verejnej správy celkom26 200 00026 200 00000v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť0000z toho: - vplyv na ŠR25 000 00025 000 00000- vplyv na územnú samosprávu1 200 0001 200 00000Celková zamestnanosť 0000- z toho vplyv na ŠR 0000Financovanie zabezpečené v rozpočte25 000 00025 000 00000v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlá šť25 000 00025 000 000002.2. Financovanie návrhu

Tabuľka č. 2

FinancovanieVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)2012r201320142015Celkový vplyv na rozpočet verejnej sprá vy ( - príjmy, + výdavky)+26 200 000+26 200 00000 z toho vplyv na ŠR+25 000 000+25 000 00000 financovanie zabezpečené v rozpočte+25 000 000+25 000 00000 ostatné zdroje financovania1 200 0001 200 00000Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora0000

Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej spr ávy:

Predloženým návrhom nevzniknú nové požiadavky na štátny rozpoč et. Financovanie bude realizované v rámci programu 017 Program rozvoja bývania, podprogram 01701 Výstavba a obnova bytového fondu. Pre rok 2012 sú rozpočtované v ýdavky vo výške 25 000 000 eur a v návrhu štátneho rozpoč tu na roky 2013 až 2015 sú na rok 2013 rozpočtované výdavky vo výške 25 000 000 eur a na roky 2014 a 2015 sa rozpočtujú výdavky vo výške 0 eur.

Rozpočtovo nekrytý vplyv je pre rok 2012 nulový.

2.3. Popis a charakteristika návrhu

2.3.1. Popis návrhu:

Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní je z ákonom upravujúcim podmienky pre poskytovanie dotácií na obstarávanie nájomných bytov a obnovu bytového fondu tvorenú odstraňovaním systémových porúch bytových domov. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní súvisí s navrhovanou zmenou v systéme podpory odstránenia systémových porúch bytových domov. V rámci dotáci e sa navrhuje ponechať len odstránenie systémových porúch, ktoré ohrozujú bezpečnosť užívania bytových domov. Súčasne sa navrhuje zmeniť syst ém v určovaní súm dotácií a oprávnených nákladov stavby.

Predloženým návrhom nevzniknú nové požiadavky na štátny rozpočet, nakoľko ide o finančn é prostriedky rozpočtované v rámci existujúceho programu rozvoja bývania.

Predložený návrh zákona nevyžaduje nové nároky na pracovné sily.

.......................................................................................................................................................

2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :

zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

iné

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 3

Objem aktivítOdhadované objemy2011r2012 20132014Indikátor ABC Indikátor KLM Indikátor XYZ

2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Návrh zákona nezakladá nové požiadavky na štátny rozpočet. Financovanie bude realizované v rámci programu 017 Program rozvoja bývania, podprogram 01701 Výstavba a obnova bytového fondu. Pre rok 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 25 000 000 eur a v rokoch 2013 až 2014 sa rozpočtujú výdavky vo výške 0 eur.

Realizácia si vyžaduje čiastočnú spoluúčasť zo strany miest a obcí pri financovaní technickej vybavenosti, ktorá podmieňuje obstaranie nájomných bytov a to vo výške cca 5 % z nákladov na obstaranie n ájomných bytov. Tento podiel je možné zo strany obci minimalizovať v závislosti na umiestnení bytovej budovy a využití existujúcej technickej vybavenosti.

Doložka zlučiteľnosti

právneho predpisu s právom Európskej únie

1.Predkladateľ prá vneho predpisu:

Vlá da Slovenskej republiky

2.Názov návrhu prá vneho predpisu:

Návrh zákona z ............ , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) nie je upravená v práve Európskej únie

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Sú dneho dvora Európskej únie.

Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.

Osobitná časť

K bodu 1:

Technická vybavenosť súvisiaca s už ívaním podporovaných bytov je oblasťou priamej podpory. V rámci tejto technickej vybavenosti sa podporuje výstavba miestnych komunikácií vrátane potrebných odstavných plôch. Projektové riešenie nie vždy umo žňujú navrhnúť požadovaný počet odstavných plôch pozdĺžnym, preto sa navrhuje zo zákona vypustiť, že musí isť len o tento typ plôch.

K bodu 2:

V platnom znení sa do podlahovej plochy bytu nezapočítava plocha pod nábytkom vstavaným do steny, nakoľko ide o pevnú súčasť stavby. Aplikačnou praxou sa však preukázalo, že zo strany projektantov sú navrhované rôzne rie šenia tzv. vstavaných nábytkov, ktoré však nespĺňajú podmienku jeho pevného vstavania do steny. Vzhľadom na uvedené navrhujeme, aby sa do podlahovej plochy bytu započítavala aj plocha pod nábytkom vstavaný m do steny.

K bodu 3:

V rámci pripravovaného návrhu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorý sa predkladá do legislatívneho procesu sa navrhovalo zosúladiť formy obstarania bytov, a to doplnením formy „kúpa a dokončenie rozstavaného nájomného bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome alebo v rodinnom dome“. V rámci medzirezortného pripomienkového konania bola k takémuto návrhu uplatnená zásadná pripomienka, ktorou sa nesúhlasilo s navrhovaným doplnením, a t ým aj zosúladeniu týchto dvoch zákonov. Vzhľadom na uvedené navrhujeme aj z tohto zákona vypustiť túto formu. Je potrebné uviesť, že touto formou sa obstarávali nájomné byty ojedinelo.

K bodu 4:

V súvislosti s navrhovanou zmenou v systé me podpory odstránenia systémových porúch bytových domov sa navrhuje podporovať priamou dotáciou len odstránenie systémových porúch, ktoré ohrozujú bezpečnosť užívania bytových domov. Súč asne sa však navrhuje, aby celý komplex systémových porúch bol podporený zvýhodneným úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Návrh zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorý rieši predmetnú zmenu bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania v mesiaci december 2011.

K bodu 5:

Navrhuje sa doplniť ako možného žiadate ľa o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu a súvisiacej technickej vybavenosti neziskovú organizáciu, ktorá je založená s účasťou obce alebo VÚC. Považujeme za nevyhnutné , aby sa na Slovensku začal formovať takýto typ organizácií, ktoré budú zabezpečovať bývanie, správu, údržbu a obnovu bytového fondu. Právne je takýto typ fungovania organizácií upravený zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., kde sa zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytové ho fondu poskytované neziskovou organizáciou založenou podľa tohto zákona považuje za všeobecne prospešné služby, pričom táto nezisková organizácia, poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred ur čených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a jej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie vš eobecne prospešných služieb.

K bodu 6:

V platnom znení zá kona je nastavený mechanizmus úpravy súm oprávnených nákladov a dotácie. Súčasne je ustanovené, že upravené sumy vydá Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v opatren í, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

V návrhu zákona sa upravuje ustanovenie o sumách dotácií tak, že zákon bude stanovovať len limity a podrobnosti o výškach dotácií upraví nariadenie vl ády. Obdobný postup sa navrhuje aj v prípade limitu oprávnených nákladov, kde konkrétne hodnoty upraví nariadenie vlády.

K bodu 7:

V nadväznosti na zmenu v určovaní súm dotácií a výšky oprávnených nákladov stavby sa navrhuje mechanizmus prepočtu zo zákona vypustiť . Samozrejme, že pri určovaní dotácií a výšky oprávnených nákladov v nariadení vlády sa bude postupovať podľa vývoja cien stavebných pr ác príslušnej skupiny klasifikácie stavieb zistených Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

K bodu 8:

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na doplnenie nového žiadateľa o podporu.

K bodu 9:

Obstaranie nájomného bytu je možné aj formou jeho kúpy. Na trhu s bytmi však v čase podania žiadosti nemusia byť dokončené vyhovujúce nájomné byty, ale tieto môžu byť v etape povolenia, resp. rozostavanosti. Preto, aby tieto byty neboli urý chlene ukončované, a to aj na úkor kvality navrhuje sa, aby žiadateľovi mohla byť poskytnutá dotácia aj na základe predloženia zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy. V ustanovení sa však navrhuje stanoviť , kedy najneskôr musí byť kúpa zrealizovaná. Táto podmienka vychádza zo zákona č. 523/2004 Z. z., a to do akého obdobia je možné čerpať kapitálové výdavky poskytnuté v danom kalendárnom roku.

K bodu 10:

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na doplnenie nového žiadateľa o podporu.

K bodu 11:

Navrhované doplnenie podmienky pre poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov nadväzuje na zmenu upravenú v bode 6. Byty obstarávané s použitím dotácie podľa zákona 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní sú určené na riešenie bývania sociálne slabších skupín obyvateľstva a občanov v hmotnej a sociálnej núdzi. Preto je záujmom štátu limitovať výšku nákladov ich obstarávania. Súčasne je nevyhnutné sledovať efektívne a ekonomické vynakladanie štátnych prostriedkov.

K bodu 12:

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na doplnenie podmienky uvedenej v bode 11.

K bodu 13:

Podmienka dodržania oprávnených ná kladov stavby pri obstaraní nájomných bytov je určená tak, že ju žiadateľ je povinný dodržať počas čerpania dotácie, keď realizuje výstavbu nájomných bytov. V prípade, že by došlo k ú prave dane z pridanej hodnoty, môže mať žiadateľ problém zabezpečiť splnenie zmluvných podmienok dohodnutých so zhotoviteľom stavby. Navrhuje sa preto do zákona doplniť ustanovenie, ktoré umožní v prí pade, ak sa zvýši, resp. zníži daň z pridanej hodnoty, prepočítať výšku oprávnených nákladov stavby.

K bodu 14:

Ide o legislatívno-technick ú úpravu nadväzujúcu na doplnenie nového žiadateľa o podporu.

K bodu 15:

Predmetom zákona č . 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je chrániť základné práva a slobody fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov v súlade s Ústavou SR. Údaje identifikuj úce právnickú osobu nie sú osobnými údajmi v zmysle uvedeného zákona.

Podľa § 7 zákona č. 443/2010 Z. z. žiadate ľom o poskytnutie dotácie je obec, VÚC, bytové družstvo, správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, teda právnická osoba. Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu t ýchto právnických osôb je buď zverejnené minimálne pri vyhlásení výsledkov volieb na webovom sídle obce a VÚC, v príslušných registroch a zoznamoch a preto súhlas so spracúvaním nie je potrebný pod ľa § 7 odsek 4 písm. e) zákona č. 428/2002 Z. z.

K bodu 16:

Krajské stavebné úrady posudzujú splnenie podmienok upravených v príslušných právnych predpisoch, preto sa navrhuje, aby zhodu kópie s originálom mohli vyznačovať aj zamestnanci krajských stavebných úradov.

K bodu 17:

Ustanovenie upravuje, kto zo zamestnancov krajsk ého stavebného úradu môže vyznačovať zhodu kópie s originálom a spôsob vyznačovania zhody. Zhodu môžu vykonávať len zamestnanci, ktorí budú následne posudzovať žiadosť. Zhoda sa vyznač í tak, že na prvej strane kópie uvedie zamestnanec krajského stavebného úradu, že táto súhlasí s predloženým originálom, uvedie počet listov a dátum vyznačovania zhody. Ïalej každú stranu kó pie opatrí odtlačkom pečiatky a podpisom.

K bodu 18 a 19:

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 20:

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na navrhovanú zmenu v určovaní súm dotácií a výšky oprávnených nákladov.

K bodu 21:

Ustanovenie o možnosti úpravy oprávnený ch nákladov sa navrhuje použiť aj pri zmluvách uzatvorených pred účinnosťou tohto zákona.

K bodu 22:

Ide o legislatívno-technickú úpravu sú visiacu s vypustením § 9.

K bodu 23 a 24:

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadv äzujúcu na navrhovaný zmenený rozsah systémových porúch uvedený v bode 2.

Bratislava 9. januára 2013

Robert Fico, v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Ján Počiatek, v.r.

minister dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore