Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov 134/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 06.06.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Podpora výstavby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov 134/2013 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 134/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní sa mení a dopĺňa ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. p) treťom bode sa vypúšťa slovo „pozdĺžnych“.

2.

V § 2 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

3.

V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

4.

V § 6 odsek 1 znie:

„(1) Dotáciu možno poskytnúť na odstránenie systémovej poruchy a) vystupujúcich konštrukcií ...

5.

§ 7 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) nezisková organizácia16a) poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) § 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné ...

6.

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Výška dotácie (1) Na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) a d) bežného ...

7.

§ 9 sa vypúšťa.

8.

V § 10 ods. 2 sa za slová „§ 7 písm. a)“ vkladajú slová „a f)“.

9.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Dotáciu podľa § 4 ods. 1 písm. d) a § 5 písm. c) možno poskytnúť aj, ak žiadateľ uzavrel ...

10.

V § 11 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „§ 7 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „§ 7 písm. ...

11.

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu neprevýši výšku ustanovenú ...

12.

V § 11 ods. 2 sa za slová „odseku 1 písm. b)“ vkladajú slová „a c)“.

13.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa počas obstarávania nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) zmení ...

14.

V § 13 ods. 1 sa slová „§ 7 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „§ 7 písm. a), b) a f)“. ...

15.

V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

16.

V § 15 ods. 2 tretia veta znie: „Doklady sa prikladajú v origináli, úradne osvedčenej kópii32) ...

17.

V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Zhodu kópie s originálom vyznačí zamestnanec úradu, ktorý má v pracovnej náplni posudzovanie ...

Doterajšie odseky 3 až 15 sa označujú ako odseky 4 až 16.

18.

V § 15 ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

19.

V § 15 ods. 11 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

20.

V § 22 ods. 3 písm. b) tretí bod znie:

„3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne ...

21.

Doterajší text § 23 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Výšku dotácie na účel podľa § 4 ods. 1 písm. e), § 5 a 6 a výšku oprávnených nákladov ...

22.

Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 24a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014 Ak k 1. januáru 2014 nebolo ...

23.

Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:

„§ 25a Zrušuje sa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...

24.

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 443/2010 Z. z. ZOZNAM SYSTÉMOVÝCH PORÚCH BYTOVÉHO DOMU Porucha Druh ...

25. Príloha č. 3 znie:

Čl. II

Zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov sa mení ...

1.

V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) rekonštrukciu bytu vo vlastníctve obce v budove na bývanie, na ktorú bolo právoplatné kolaudačné ...

2.

V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Na rekonštrukciu bytu podľa odseku 1 písm. h) možno poskytnúť dotáciu v rozsahu 100 % ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

3.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
kúpu technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie náhradných bytov.“.

4.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Obstaranie pozemku (1) Dotácia na obstaranie pozemku podľa § 2 písm. c) sa poskytuje na a) kúpu ...

5.

V § 6 ods. 1 sa slová „písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „písm. a), b), c) a h)“.

6.

V § 6 ods. 2 sa za slová „podľa § 3 ods. 1 písm. d)“ vkladajú slová „a § 4 ods. 1 písm. ...

7.

V § 6 odsek 5 znie:

„(5) Do oprávnených nákladov podľa odsekov 1 až 4 sa nezahŕňajú náklady na inžiniersku činnosť, ...

8.

V § 7 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

9.

V § 8 ods. 1 sa slová „krajského stavebného úradu“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu ...

10.

V § 8 ods. 4 sa slová „každoročne od 15. januára do 28. februára“ nahrádzajú slovom „priebežne“. ...

11.

V § 8 ods. 8 sa slová „každoročne do 31. marca“ nahrádzajú slovami „do 30 dní odo dňa ...

12.

V § 8 ods. 9 sa slová „bude ich posudzovať“ nahrádzajú slovami „predloží ich ministerstvu“. ...

13.

V § 8 ods. 10 sa slová „každoročne do 30. apríla“ nahrádzajú slovami „do 60 dní odo dňa ...

14.

V § 11 odsek 3 znie:

„(3) Súčet plôch balkóna, lodžie a terasy prislúchajúcich k náhradnému bytu nesmie presiahnuť ...

15.

V § 11 ods. 7 sa slová „s dvojnásobným náterom disperznou bielou farbou“ nahrádzajú slovami ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem článku I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore