Zákon Slovenskej národnej rady o advokácii 132/1990 účinný od 01.12.1999 do 31.12.2003

Platnosť od: 27.04.1990
Účinnosť od: 01.12.1999
Účinnosť do: 31.12.2003
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Advokácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 132/1990 s účinnosťou od 01.12.1999 na základe 302/1999
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

o advokácii

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

§ 1
Poslanie advokácie
(1)

Advokácia pomáha uskutočňovať ústavné právo občanov na obhajobu a chrániť ostatné práva ...

(2)

Úlohy advokácie plnia advokáti najmä tým, že obhajujú občanov v trestnom konaní, zastupujú ...

(3)

Advokátske povolanie je slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa tohto zákona.

(4)

Poskytovanie právnej pomoci podľa osobitných predpisov nie je týmto zákonom dotknuté.

DRUHÁ ČASŤ

ADVOKÁT

Predpoklady výkonu advokácie

§ 2

Advokát je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora ...

§ 3
(1)

Komora zapíše do zoznamu advokátov na písomnú žiadosť do dvoch mesiacov odo dňa jej obdržania ...

a)

je plne spôsobilý na právne úkony,

b)

získal vysokoškolské vzdelanie v magisterskom štúdiu v študijnom odbore právo na právnickej ...

c)

vykonal najmenej trojročnú prax ako advokátsky koncipient,

d)

zložil advokátsku skúšku,

e)

je bezúhonný,

f)

zložil sľub do rúk predsedu Komory v tomto znení:„Sľubujem na svoje svedomie a občiansku česť, ...

(2)

Komora zapíše do dvoch mesiacov odo dňa obdržania písomnej žiadosti a po zložení sľubu [odsek ...

(3)

Komora môže zapísať do zoznamu advokátov na písomnú žiadosť do dvoch mesiacov odo dňa jej ...

§ 4
Komora nezapíše do zoznamu advokátov toho,
a)

kto je v pracovnom, služobnom, členskom pomere alebo inom obdobnom vzťahu alebo vykonáva inú platenú ...

b)

komu bolo právoplatne uložené kárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu advokátov [§ 24 ods. 2 ...

c)

kto vykonáva činnosť, ktorá nie je zlučiteľná s povahou a etickými princípmi advokátskeho ...

§ 5

Komora môže uznať za advokátsku skúšku aj justičnú, arbitrážnu a inú rovnocennú právnu ...

§ 6
(1)

Komora vyčiarkne zo zoznamu advokátov toho,

a)

kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

b)

kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, ...

c)

kto písomne požiadal Komoru o vyčiarknutie zo zoznamu advokátov,

d)

kto bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody za úmyselný trestný čin ...

e)

komu bolo právoplatne uložené kárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu advokátov [§ 24 ods. 2 ...

(2)

Komora môže vyčiarknuť zo zoznamu advokátov toho, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

§ 7
(1)

Komora pozastaví výkon advokácie tomu,

a)

komu po zapísaní do zoznamu advokátov vznikol pracovný, služobný, členský pomer alebo iný obdobný ...

b)

kto vykonáva trest odňatia slobody alebo u neho trvá trest zákazu činnosti vykonávať advokátske ...

(2)

Komora môže pozastaviť výkon advokácie tomu,

a)

proti komu bola podaná obžaloba pre úmyselný trestný čin, a to až do právoplatného skončenia ...

b)

proti komu sa začalo konanie o pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony na čas ...

§ 8

Pozastavenie výkonu advokácie podľa § 7 zapíše Komora advokátovi do zoznamu advokátov. Ak odpadnú ...

§ 9

Uchádzač o výkon advokácie, ktorého Komora nezapísala do zoznamu advokátov, alebo advokát, ktorého ...

Výkon advokácie

§ 10
(1)

Advokát môže vykonávať advokáciu sám alebo spoločne s inými advokátmi. Pri spoločnom vykonávaní ...

(2)

Právnu pomoc poskytujú advokáti ako spoločníci buď samostatne, alebo spoločne. Pri samostatnom ...

§ 11

Advokát a advokáti, ktorí vykonávajú advokáciu spoločne, môžu mať iba jedno sídlo.

§ 12
(1)

Advokát sa v rámci svojho poverenia môže dať zastúpiť iným advokátom.

(2)

Pri jednotlivých úkonoch môže advokáta zastúpiť advokátsky koncipient alebo aj iný pracovník ...

(3)

Ak je advokát neschopný vykonávať advokáciu, je povinný ustanoviť za seba zástupcu, inak mu ...

(4)

Zastupovanie podľa odsekov 1 a 2 nie je možné proti vôli klienta.

Práva a povinnosti advokátov

§ 13
(1)

Advokát je pri výkone advokácie povinný zachovávať Ústavu, zákony a predpisy vydané na ich ...

(2)

Advokát je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy zastupovaného, konať pri tom svedomite, ...

(3)

Advokát je povinný dbať na to, aby jeho právna pomoc bola účelná a hospodárna.

§ 14

Advokát je oprávnený poskytovať právnu pomoc na celom území Slovenskej republiky.

§ 15
(1)

Každý má právo na poskytnutie právnej pomoci a môže o ňu požiadať ktoréhokoľvek advokáta. ...

(2)

Advokát je oprávnený odmietnuť poskytnutie právnej pomoci len zo závažných dôvodov, ktoré ...

(3)

Ten, komu bolo poskytnutie právnej pomoci odmietnuté, môže požiadať Komoru o určenie advokáta ...

§ 16
Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnej pomoci, ak
a)

vo veci poskytol právnu pomoc inému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o právnu ...

b)

protistranu zastupuje advokát, s ktorým vykonáva advokáciu spoločne,

c)

sa na prerokúvaní veci klienta zúčastnili osoby blízke advokátovi.2)

§ 17
(1)

Advokát je oprávnený vypovedať plnomocenstvo klientovi len zo závažných dôvodov, najmä ak sa ...

(2)

Advokát je povinný do 15 dní od doručenia výpovede plnomocenstva klientovi vykonať všetky neodkladné ...

§ 18
(1)

Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel ...

(2)

Advokát je viazaný povinnosťou mlčanlivosti aj v prípadoch uvedených § 6 ods. 1 písm. b) až ...

(3)

Povinnosť zachovať mlčanlivosť podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na prípady, keď ide o zákonom ...

(4)

Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia primerane aj pre pracovníkov advokáta a Komory.

§ 19
(1)

Advokát poskytuje právnu pomoc spravidla za odmenu a má právo požadovať na ňu primeraný preddavok. ...

(2)

Advokát popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu ...

(3)

Občan má právo na poskytnutie právnej pomoci za zníženú odmenu alebo bezplatne, ak to odôvodňujú ...

§ 20

Ak bol advokát ustanovený z úradnej moci, odmenu za právnu pomoc mu uhradí štát.

§ 21
(1)

Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie; zodpovednosť ...

(2)

Koncipient a iný pracovník advokáta nezodpovedajú klientovi za škodu spôsobenú pri poskytovaní ...

(3)

Voči klientovi zodpovedá každý advokát samostatne s výnimkou prípadov, keď ide o spoločného ...

(4)

Advokát sa zbaví zodpovednosti podľa odseku 1, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri ...

§ 22

Advokát je povinný pred začatím výkonu advokácie preukázať Komore poistnú zmluvu uzavretú ...

§ 23

Advokát je povinný oznámiť Komore skutočnosti uvedené v § 6 ods. 1 písm. b) až e), ods. 2 a ...

TRETIA ČASŤ

Kárne opatrenia a kárne konanie

§ 24
(1)

Kárnym previnením advokáta je závažné alebo opätovné porušenie jeho povinností vyplývajúcich ...

(2)

Ako kárne opatrenie možno uložiť

a)

písomné napomenutie,

b)

peňažnú pokutu až do výšky 10 000 Kčs,

c)

vyčiarknutie zo zoznamu advokátov až na dobu 5 rokov.

(3)

Pokuta pripadá Komore.

§ 25

Kárne konanie vykonáva trojčlenný kárny senát.

§ 26
(1)

Kárne konanie sa začína na návrh predsedu revíznej komisie.

(2)

Návrh možno podať do troch mesiacov odo dňa, kedy sa predseda revíznej komisie dozvedel o kárnom ...

(3)

Advokát si môže v kárnom konaní zvoliť obhajcu spomedzi advokátov.

§ 27
(1)

Proti rozhodnutiu kárneho senátu, ktorým bolo ako kárne opatrenie uložené písomné napomenutie ...

(2)

O odvolaní rozhoduje predsedníctvo Komory [§ 38 ods. 1 písm. c)], ktoré napadnuté rozhodnutie ...

(3)

Rozhodnutie kárneho senátu, ktorým bolo uložené kárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu advokátov, ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

Advokátski koncipienti

§ 28
(1)

Advokátsky koncipient je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov vedeného Komorou. ...

(2)

Advokátsky koncipient vykonáva svoju prax v pracovnom pomere u advokáta podľa jeho pokynov.

(3)

Komora môže prispieť advokátovi na výchovu advokátskeho koncipienta.

§ 29
Komora zapíše do zoznamu advokátskych koncipientov na návrh advokáta do 15 dní toho, kto
a)

je plne spôsobilý na právne úkony,

b)

získal vysokoškolské vzdelanie v magisterskom štúdiu v študijnom odbore právo na právnickej ...

c)

je bezúhonný,

d)

je v pracovnom pomere u advokáta.

§ 30
(1)

Zo zoznamu advokátskych koncipientov Komora vyčiarkne koncipienta, ktorému sa u advokáta skončil ...

(2)

Ustanovenia § 6, 7, 8 a 23 platia primerane aj pre advokátskeho koncipienta.

§ 31

Pracovný pomer advokátskeho koncipienta sa riadi pracovnoprávnymi predpismi.

§ 32
Odborní a ostatní pracovníci advokáta
(1)

Advokát má právo zamestnávať odborných a iných pracovníkov.

(2)

Pracovné pomery pracovníkov advokáta sa riadia pracovnoprávnymi predpismi.

PIATA ČASŤ

Organizácia advokátov

Komora a jej orgány

§ 33
(1)

Zriaďuje sa Komora so sídlom v Bratislave.

(2)

Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých advokátov zapísaných ...

(3)

Komora je právnická osoba.

(4)

Orgánmi Komory sú:

a)

konferencia advokátov,

b)

predsedníctvo Komory,

c)

revízna komisia,

d)

kárna komisia.

§ 34
(1)

Konferencia advokátov je najvyšší orgán Komory. Ostatné orgány Komory sú ňou volené.

(2)

Volebné obdobie orgánov Komory je trojročné.

(3)

Funkcie v orgánoch Komory sú čestné; za ich výkon sa advokátom vypláca náhrada za stratu času ...

Konferencia advokátov

§ 35
(1)

Konferenciu advokátov zvoláva predsedníctvo Komory najmenej raz za tri roky. Ak o to písomne požiada ...

(2)

Advokát môže písomne splnomocniť iného advokáta, aby ho zastúpil na konferencii advokátov. ...

(3)

Konferencia advokátov je uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň jedna tretina advokátov. Na ...

(4)

Ak konferencia advokátov nie je uznášaniaschopná podľa odseku 3, jej rokovanie sa preruší na ...

§ 36
Konferencia advokátov rozhoduje o všetkých základných otázkach advokátov, najmä
a)

volí a odvoláva členov predsedníctva Komory a členov ostatných orgánov Komory a určuje ich počty, ...

b)

schvaľuje advokátsky poriadok, rokovací poriadok, volebný poriadok a kárny poriadok,

c)

môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie predsedníctva Komory,

d)

schvaľuje ročný príspevok advokátov na činnosť Komory,

e)

zriaďuje sociálny fond, prípadne iné fondy a schvaľuje pravidlá ich tvorby a zásady použitia, ...

f)

schvaľuje výšku náhrady za stratu času pri výkone funkcií v orgánoch Komory,

g)

uznáša sa o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.

Predsedníctvo Komory

§ 37

Predsedníctvo Komory riadi činnosť Komory medzi konferenciami advokátov.

§ 38
(1)

Predsedníctvo Komory rozhoduje o

a)

určení zástupcu advokáta podľa § 12 ods. 3,

b)

určení advokáta podľa § 15 ods. 3,

c)

odvolaní podľa § 27 ods. 2,

d)

všetkých veciach podľa tohto zákona, pokiaľ o nich nerozhodujú iné orgány Komory.

(2)

Predsedníctvo Komory ďalej

a)

zvoláva konferenciu advokátov,

b)

vedie zoznam advokátov a zoznam advokátskych koncipientov a vykonáva v týchto zoznamoch zápisy,

c)

hospodári so sociálnym fondom Komory,

d)

schvaľuje skúšobný poriadok na advokátske skúšky a vymenúva členov skúšobnej komisie z radov ...

e)

spravuje majetok Komory,

f)

chráni a presadzuje záujmy advokátov vo všetkých oblastiach,

g)

pravidelne informuje advokátov o činnosti Komory; na ten účel zabezpečuje študijnú, publikačnú, ...

h)

vykonáva ďalšiu činnosť podľa tohto zákona, pokiaľ nepatrí iným orgánom Komory.

(3)

Predsedníctvo Komory volí a odvoláva zo svojich členov predsedu a podpredsedov Komory. Predseda ...

(4)

Predsedníctvo Komory sa schádza spravidla raz za mesiac; schôdze predsedníctva Komory zvoláva predseda ...

§ 39
Revízna komisia
a)

kontroluje plnenie uznesení konferencie advokátov a činnosť predsedníctva Komory; na ten účel ...

b)

dohliada na riadny výkon advokácie,

c)

volí zo svojich členov predsedu, ktorý riadi činnosť komisie.

§ 40
Kárna komisia

Kárna komisia volí zo svojich členov predsedu, ktorý riadi jej činnosť; predseda kárnej komisie ...

§ 41
(1)

Podrobnosti o organizácii Komory, o počte členov predsedníctva, revíznej komisie a kárnej komisie ...

(2)

Podrobnosti o voľbách upraví volebný poriadok.

ŠIESTA ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 42

Advokátov, ktorí sú ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členmi krajských združení ...

§ 43

Žiadateľom o zápis do zoznamu advokátov, ktorých žiadosť dôjde Komore do dvoch rokov odo dňa ...

§ 44

Advokátskym koncipientom, ktorí boli prijatí za pracovníkov združení pred dňom účinnosti tohto ...

§ 44a

Za právnické vzdelanie podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 29 písm. b) sa považuje tiež vysokoškolské ...

§ 45

Komora je právnym nástupcom Ústredia slovenskej advokácie a združení.

§ 46
(1)

Pohľadávky a záväzky z výkonu právnej pomoci prevedie Komora na advokátov, z ktorých činnosti ...

(2)

Ostatné pohľadávky a záväzky z výkonu právnej pomoci, ktoré sa neprevedú na advokáta podľa ...

(3)

Iné pohľadávky a záväzky likviduje Komora na svoj účet.

§ 47
(1)

Hnuteľný majetok, ktorý slúžil na bezprostredný výkon právnej pomoci, Komora odpredá prednostne ...

(2)

Ak nie je možné hodnotu majetku ku dňu prevodu zistiť inak, určí cenu znalec.

(3)

Výťažok prejde do sociálneho fondu advokácie.

§ 48

Nehnuteľný majetok Ústredia slovenskej advokácie a združení prechádza do vlastníctva Komory, ...

§ 49

Pracovníci Ústredia slovenskej advokácie a združení sa stávajú dňom účinnosti tohto zákona ...

§ 50
(1)

Výbor Ústredia slovenskej advokácie je povinný zvolať konferenciu advokátov najneskôr do 31. ...

(2)

Do ustanovenia orgánov Komory podľa tohto zákona vykonáva ich pôsobnosť a plní ich úlohy výbor ...

§ 51

Pokiaľ zákony o súdnom konaní neustanovia inak, určia klientovi obhajcu alebo zástupcu z radov ...

§ 52

Podrobnosti o výške odmeny advokátov a spôsobe jej určenia, o podmienkach na poskytnutie právnej ...

§ 53

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č.133/1975 Zb. o advokácii v znení zákona Slovenskej ...

§ 54

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.

R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.

Poznámky

  • 1b)  § 38 až 40 Trestného poriadku.§ 30 Občianskeho súdneho poriadku.
  • 1)  Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 141/1991 Zb. o nostrifikácii ...
  • 1a)  § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch.
  • 2)  § 116 Občianskeho zákonníka.
  • 3)  § 30 a § 138 Občianskeho súdneho poriadku.
  • 4)  § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.
  • 5)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 15/1993 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore