Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z. 13/2004 účinný od 29.01.2004


Platnosť od: 14.01.2004
Účinnosť od: 29.01.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Jedy, narkotiká, toxikománia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD75 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z. 13/2004 účinný od 29.01.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 13/2004 s účinnosťou od 29.01.2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona ...

1.

V § 2 odsek 4 znie:

„(4) Veľkodistribúcia na účely tohto zákona je dovoz, vývoz, tranzit, skladovanie, uchovávanie, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti ...

Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazom 1 a 1a sa označuje ako odkaz a poznámka pod čiarou ...

2.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Výdaj na účely tohto zákona je zabezpečovanie, príprava, kontrola, uchovávanie a výdaj ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

„1a) § 34 a 35 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona ...

Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazom 1a a 1b sa označuje ako odkaz a poznámka pod čiarou ...

3.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „omamná a psychotropná látka")“.

4.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3)
Na prípravky uvedené v odseku 2 sa nevzťahujú ustanovenia § 19 až 22 a § 28.“.

5.

V § 5 odsek 3 znie:

„(3) Podmienkou na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a prípravkami podľa odsekov ...

6.

V § 5 odsek 5 znie:

„(5) Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom. Lekársky posudok vydáva praktický ...

7.

V § 6 odsek 2 znie:

„(2) Odborná spôsobilosť sa preukazuje a) diplomom o skončení štúdia na vysokej škole v študijnom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1e a 1f znejú:

„1e) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov ...

8.

V § 6 ods. 3 prvej vete sa za slovo „Zamestnanci,“ vkladajú slová „ktorí nemajú odbornú ...

9.

V § 6 ods. 4 sa slová „Slovenská postgraduálna akadémia medicíny v Bratislave“ nahrádzajú ...

10.

V § 6 ods. 5 sa za slová „alebo konopy“ vkladá čiarka a slová „na výskum, výučbu, expertíznu ...

11.

V § 7 ods. 2 sa vypúšťajú slová „s výnimkou manžela držiteľa povolenia“.

12.

V § 7 odsek 3 znie:

„(3) Ak odborný zástupca prestane vykonávať odbornú činnosť, túto skutočnosť bezodkladne ...

13.

V § 8 ods. 3 písmená c) a d) znejú:

„c) posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave (ďalej len „štátny ústav") ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1g znie:

„1g) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení ...

14.

V § 8 ods. 3 písm. e) sa slovo „výpis“ nahrádza slovom „odpis“.

15.

V § 8 ods. 3 písmeno f) znie:

„f) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti o vydanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1h znie:

„1h) Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých ...

16.

V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:

„i) potvrdenie spracovateľskej organizácie o odbere úrody alebo vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1i až 1k znejú:

„1i) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

17.

V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

„i) preprava, j) nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok.“. ...

18.

V § 10 odsek 2 znie:

„(2) Oznámenie nového druhu a rozsahu zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami, miesta ...

19.

V § 13 ods. 3 sa na konci druhej vety pripája čiarka a tieto slová: „ak nepožiada o vydanie nového ...

20.

V § 15 ods. 2 sa za slová „priemyselné účely“ vkladajú slová „alebo výskumné účely“. ...

21.

V § 16 odsek 2 znie:

„(2) Pestovanie maku siateho na ploche väčšej ako 100 m2 a dovoz, vývoz alebo tranzit makovej ...

22.

§ 16 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Je zakázané narezávať alebo zbierať tobolky maku siateho v mliečnej zrelosti. (7) Držiteľ ...

23.

V § 17 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa bodom 3, ktorý znie:

„3.
na výrobu látok, ktoré nie sú omamnými látkami;“.

24.

V § 19 ods. 1 sa slová „na vývoz a dovoz“ nahrádzajú slovami „podľa § 9 ods. 1“.

25.

V § 19 ods. 2 sa za slová „vydáva ministerstvo“ vkladajú slová „na každú omamnú a psychotropnú ...

26.

V § 19 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

27.

V § 20 ods. 3 štvrtej vete sa slová „odovzdá vývozca colným orgánom“ nahrádzajú slovami ...

28.

V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Dovozné povolenie vystavuje ministerstvo v štyroch rovnopisoch. Jeden rovnopis si ponechá ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

29.

V § 23 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „len dvoma červenými pruhmi a“.

30.

§ 27 znie:

„§ 27 Na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok vrátane ich zneškodňovania ...

31.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa citácia „Zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení ...

32.

V § 28 ods. 1 sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.

33.

V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) do 30. apríla každého roka odhad množstva omamných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku ...

34.

V § 28 sa odsek 3 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) do 30. apríla každého roka odhad množstva omamných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku ...

35.

V § 28 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Držitelia povolenia na výskum, výučbu a expertíznu činnosť sú povinní oznámiť najneskôr ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

36.

V § 30 ods. 3 sa slová „štátnemu okresnému farmaceutovi“ nahrádzajú slovami „farmaceutovi ...

37.

V § 31 ods. 1 sa za slovo „látok“ vkladajú slová „a prípravkov“.

38.

V § 31 ods. 4 sa slová „štátnemu okresnému farmaceutovi“ nahrádzajú slovami „farmaceutovi ...

39.

§ 34 vrátane nadpisu znie:

„§ 34 Výkon štátnej správy na úseku omamných a psychotropných látok Úlohy štátnej správy ...

40.

§ 36 vrátane nadpisu znie:

„§ 36 Pôsobnosť štátneho ústavu Štátny ústav v oblasti zaobchádzania s omamnými a psychotropnými ...

41.

Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36a Pôsobnosť samosprávneho kraja Samosprávny kraj v oblasti zaobchádzania s omamnými a ...

42.

V § 39 odsek 2 znie:

„(2) Štátny ústav ukladá pokuty až do výšky 500 000 Sk za porušenie povinností uvedených ...

43.

Doterajší text § 42 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Začaté správne konania krajských úradov právoplatne neskončené do účinnosti tohto zákona ...

44.

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 139/1998 Z. z. ZOZNAM OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK ZARADENÝCH ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej ...

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore