Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71082
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 129/2020 účinný od 21.05.2020


Platnosť od: 21.05.2020
Účinnosť od: 21.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 129/2020 účinný od 21.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 129/2020 s účinnosťou od 21.05.2020

Legislatívny proces k zákonu 129/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení zákona č. 374/2013 ...

Za § 8 sa vkladajú § 8a a 8b, ktoré vrátane nadpisu nad § 8a znejú:

„Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 ...

Za § 25 sa vkladajú § 25a a 25b, ktoré vrátane nadpisu nad § 25a znejú:

„Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...

1.

V § 37a ods. 4 sa slová „či kultúrneho dedičstva“ nahrádzajú slovami „a na prezentáciu audiovizuálneho ...

2.

V § 69 ods. 5 sa vypúšťa prvá veta.

3.

Za § 69 sa vkladá § 69a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 69a Požiadavky vysielateľa na základe zákona na frekvencie na analógové terestriálne vysielanie rozhlasovej ...

4.

Za § 76dl sa vkladá § 76dm, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 76dm Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia Podľa § 69a sa postupuje aj v konaní ...

Čl. IV

Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 8 ods. 3 sa v prvej vete pred bodkočiarkou slovo „najmenej“ nahrádza slovom „spravidla“.

2.

V § 18 ods. 10 sa číslo „60“ nahrádza číslom „90“.

3.

V § 20 odsek 3 znie:

„(3) Prílohu podľa odseku 2 písm. c) je povinný žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry predložiť ...

4.

V § 20 odsek 8 znie:

„(8) Po doručení žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry fondu skontroluje kancelária, či žiadosť ...

5.

V § 20 ods. 9 sa slová „správne vyplnená alebo neobsahuje prílohy podľa odseku 2“ nahrádzajú slovom ...

6.

V § 20 odsek 10 znie:

„(10) Žiadosť o podporu audiovizuálnej kultúry, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorá nie je ...

7.

V § 22 ods. 4 druhej vete sa číslo „30“ nahrádza číslom „60“.

8.

V § 22a ods. 3 sa vypúšťajú slová „vznikli a“.

9.

§ 22a sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Za oprávnené výdavky sa na účely poskytovania finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho ...

10.

V § 22c ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Na základe písomného oznámenia žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu sa plynutie lehoty platnosti ...

11.

V § 22e ods. 5 sa slová „správne vyplnená a obsahuje prílohy podľa odseku 3“ nahrádzajú slovom „úplná“. ...

12.

V § 22e ods. 6 sa slová „správne vyplnená alebo ak neobsahuje prílohy podľa odseku 3“ nahrádzajú slovom ...

13.

V § 22e ods. 9 sa na konci pripája táto veta:

„Celková výška oprávnených výdavkov a výška finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu ...

14.

V § 22f ods. 2 sa číslo „30“ nahrádza číslom „60“.

Čl. V

Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní ...

1.

V § 8 ods. 3 sa v prvej vete pred bodkočiarkou slovo „najmenej“ nahrádza slovom „spravidla“.

2.

V § 18 ods. 8 sa slová „60 dní“ nahrádzajú slovami „90 pracovných dní“.

3.

V § 19 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „alebo voči rozpočtom obcí“.

4.

V § 19 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená f) až j).

5.

V § 20 odsek 3 znie:

„(3) Prílohu podľa odseku 2 písm. c) je povinný predložiť žiadateľ v platnom a účinnom znení k prvej ...

6.

V § 20 odsek 8 znie:

„(8) Po doručení žiadosti fondu skontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa § ...

7.

V § 20 ods. 9 sa slová „správne vyplnená, neobsahuje prílohy podľa odseku 2 alebo odseku 7 alebo má ...

8.

V § 20 odsek 10 znie:

„(10) Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorá nie je úplná a žiadateľ ju nedoplnil ani ...

9.

V § 22 ods. 4 v druhej vete sa číslo „30“ nahrádza číslom „60“.

10.

V § 27 ods. 4 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.

Čl. VI

Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 15 ods. 7 sa slová „60 dní“ nahrádzajú slovami „90 pracovných dní“.

2.

V § 16 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „rozpočtami obcí, rozpočtami vyšších územných celkov,“.

3.

V § 16 ods. 3 písm. a) sa slová „písm. a) až i)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a e)“.

4.

V § 16 ods. 3 písm. b) sa slová „písm. b) až d) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.

5.

V § 17 odsek 3 znie:

„(3) Prílohu podľa odseku 2 písm. c) je žiadateľ povinný predložiť v platnom a účinnom znení k prvej ...

6.

V § 17 odseky 8 až 10 znejú:

„(8) Po doručení žiadosti fondu skontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa § ...

7.

V § 19 ods. 4 prvá veta znie:

„Fond do 30 pracovných dní odo dňa doručenia všetkých náležitostí podľa odseku 3 písm. i) od žiadateľa ...

8.

V § 19 ods. 4 druhej vete sa číslo „30“ nahrádza číslom „60“.

9.

V § 19 odsek 6 znie:

„(6) Na účely poskytnutia finančných prostriedkov je žiadateľ, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou ...

10.

V § 24 ods. 3 sa slová „ písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. b), c), f), g) a j)“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore