Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 129/2011 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 28.04.2011
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Dane z príjmu, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD15DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 129/2011 účinný od 01.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 129/2011 s účinnosťou od 01.01.2013 na základe 414/2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

1.

V § 1 odsek 2 znie:

„(2) Medzinárodná zmluva, ktorá bola schválená, ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ...

2.

V § 51b ods. 1 písm. c) sa za slovo „plynov“ vkladajú slová „a jednotky certifikovaného zníženia emisií ...

3.

V § 51b ods. 1 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „súčasťou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 146ae znie:

„146ae)
§ 12 ods. 10 zákona č. 572/2004 Z. z.“.

4.

V § 51b ods. 1 písm. e) sa slová „dosiahnutú z dôvodu investovania daňovníka do technológií, ktorých ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 146af znie:

„146af)
§ 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 572/2004 Z. z.“.

5.

V § 51b ods. 7 sa slová „Daňovník, ktorý sa počas kalendárneho roka zrušuje bez likvidácie, je“ nahrádzajú ...

6.

V § 51b ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „a o úsporu spotrebovaných emisných kvót vyčíslenú ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore