Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70994
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2002 účinný od 01.11.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 21.03.2002
Účinnosť od: 01.11.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST33 JUD725 DS35 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 128/2002 s účinnosťou od 01.11.2019 na základe 299/2019

Legislatívny proces k zákonu 299/2019

Vládny návrh zákona o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 299/2019, dátum vydania: 09.10.2019

Všeobecná časť

Dôvodom predloženia „Návrhu zákona o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ je povinnosť Slovenskej republiky (aj ostatných členských štátov EÚ) implementovať „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernice 2009/22/ES“ (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2018/302“).

Ako vyplýva z komentára k nariadeniu (EÚ) 2018/302, jeho cieľom je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu (ďalej len „VT“), najmä v oblasti voľného pohybu tovaru a v oblasti voľného pohybu služieb, ktoré patria, v zmysle Zmluvy o fungovaní EÚ, medzi základné slobody VT.

Nariadenie (EÚ) 2018/302 rieši problém niektorých zákazníkov, ktorí si nemôžu kúpiť tovar a služby od obchodníkov nachádzajúcich sa v inom členskom štáte z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníka. Obchodníci niekedy odmietajú predávať tovar alebo poskytovať služby zákazníkom z iného členského štátu bez akéhokoľvek objektívneho dôvodu, alebo odmietajú ponúkať rovnako výhodné ceny alebo podmienky, aké majú miestni zákazníci. Tieto obchodné vzťahy zahŕňajú nielen vzťahy B2C, t. j. medzi podnikateľom (obchodníkom) a spotrebiteľom (fyzickou osobou), ale aj B2B, t. j. medzi podnikateľom (obchodníkom) a podnikom (podnikateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý nakupuje tovar, či služby v výlučne na účely konečného použitia, mimo predmetu podnikania.

Dôvodom predloženia návrhu zákona do legislatívneho procesu bolo splniť povinnosti, ktoré nariadenie (EÚ) 2018/302 ukladá všetkým členským štátom EÚ. Na základe čl. 7 a 8 predmetného nariadenia sa v návrhu zákona stanovuje orgán, ktorý bude účinne a primerane presadzovať nariadenie v SR, ustanovujú sa pokuty v prípade porušenia nariadenia obchodníkmi usadenými v SR a určuje sa aj orgán na pomoc spotrebiteľom v prípade sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom. Uvedené bolo doplnené aj v novom § 1 návrhu zákona ako predmet zákona.

Návrh zákona vo väzbe na nariadenie (EÚ) 2018/302 je snahou zamedziť obchodníkovi uplatňovať neodôvodnené diskriminačné praktiky, ktoré obsahom čl. 3 5 tohto nariadenia vo vzťahu k spotrebiteľovi a podniku (zákazníkovi) v celej EÚ. Cieľom je odstrániť rozdielne zaobchádzanie obchodníkov so zákazníkmi z EÚ z dôvodu inej štátnej príslušnosti, bydliska, či sídla zákazníka.

Správne uplatňovanie nariadenia o geografickej diskriminácii v spojení s návrhom zákona zabezpečiť odstránenie diskriminačných praktík obchodníkov (čl. 3 - 5 nariadenia (EÚ) 2018/302) vo vzťahu k zákazníkom z EÚ z dôvodu ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska, či sídla. Diskriminačné praktiky obchodníkov predstavujú napr. zablokovanie prístupu k online rozhraniu (webové sídlo a aplikácie) zákazníkom, uplatňovanie rozdielnych všeobecných podmienok predajcu voči zákazníkom, prípadne neumožnenie zrealizovania platby/úhrady za tovar alebo službu zákazníkom z iného členského štátu spôsobom, ktorý obchodník musí, v súlade s nariadením, akceptovať.

Z prieskumu Európskej komisie vyplynulo, že iba 37 % webových sídiel umožnilo zákazníkom z iného členského štátu kúpiť si tovar alebo službu. Bolo tiež zistené, že v roku 2017 68 % používateľov internetu v EÚ nakupovalo online, a že nakupovanie cez hranice vo všeobecnosti stúpajúcu tendenciu. Komisia konštatovala, že sa pravidelne

stretáva s prípadmi rozdielneho zaobchádzania so zákazníkmi z dôvodu ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla. Tieto problémy sa týkajú ako spotrebiteľov, tak aj podnikov a vyskytujú sa ako v online prostredí, tak aj v reálnom prostredí (offline). Diskriminačné praktiky prispievajú k pomerne nízkej úrovni cezhraničných transakcií v EÚ vrátane odvetvia elektronického obchodu, čo neumožňuje dosiahnuť plný rastový potenciál VT.

K neochote obchodníkov nadväzovať obchodné vzťahy so zákazníkmi z iných členských štátov prispieva v mnohých prípadoch napr. odlišné právne prostredie, súvisiace riziká, pokiaľ ide o uplatniteľné právne predpisy na ochranu spotrebiteľa, náklady na dodanie tovaru/služby alebo jazykové požiadavky. Obchodníci týmto spôsobom umelo segmentujú VT na vnútorných hraniciach a bránia voľnému pohybu tovaru a služieb, čím obmedzujú práva spotrebiteľov/zákazníkov a neumožňujú im využívať väčší výber a najvýhodnejšie podmienky, vrátane cien. Záujem spotrebiteľov a podnikov (zákazníkov) o nákupy v sa zvyšuje, preto je potrebné im zaručiť viac možností a zabezpečiť, aby sa s nimi v rovnakej situácii zaobchádzalo rovnako.

Predpokladá sa, že vplyvom nariadenia (EÚ) 2018/302 dôjde k nárastu prípadov uzavierania cezhraničných obchodov, najmä prostredníctvom e-obchodu, a tým aj možným porušeniam ustanovení nariadenia (EÚ) 2018/302. Vzhľadom na to, že pre SOI ide v praxi o novú agendu (doteraz sa také podnety nevyskytli), počíta sa s jej technickým a personálnym dobudovaním, a tým aj vplyvom na štátny rozpočet (kapitolu MH SR) v nasledujúcich rokoch. Možno však predpokladať aj pozitívny vplyv na štátny rozpočet v prípade vyberania pokút za porušenie nariadenia (EÚ) 2018/302, výnosy z ktorých budú príjmom štátneho rozpočtu. V súčasnosti nie je možné vyčísliť výšku predpokladaného pozitívneho vplyvu na príjmovú časť verejných financií. Návrh zákona nepredpokladá vplyv na rozpočet obcí, iných samosprávnych orgánov, na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, na sociálnu oblasť, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, ani na podnikateľské prostredie. Priamy vplyv na podnikateľské prostredie (na obchodníkov) má samotné nariadenie.

Materiál je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je SR viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Dôvodová správa

Osobitná časť

K Čl. I

§ 1

Ustanovenie uvádza, čo je predmetom návrhu zákona. Predmet zákona spresňujú odkazy na príslušné predpisy umiestnené v poznámke pod čiarou.

§ 2

Určuje sa orgán dohľadu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). SOI bude zabezpečovať dohľad nad povinnosťami obchodníka vyplývajúce z článkov 3 5 nariadenia (EÚ) 2018/302, na ktoré sa odvoláva zákon.

§ 3 odsek 1 a 2

Ustanovujú sa pokuty za porušenie povinnosti obchodníkom v zmysle článkov 3 5 nariadenia (EÚ) 2018/302 s určením výšky pokuty v rozpätí od 100 eur do 25 000 eur, pričom SOI môže uložiť pokutu aj opakovane a do výšky 50 000 eur, a to v prípade, ak obchodník poruší povinnosti vyplývajúce mu zo spomínaných článkov nariadenia (EÚ) 2018/302 opakovane.

§ 3 odsek 3 a 4

Stanovuje sa lehota, dokedy môže SOI začať konanie o uložení pokuty, a tiež konečný termín, po ktorom už nie je možné pokutu uložiť.

V odseku 4 sa uvádza, na aké kritériá musí SOI prihliadať pri určovaní výšky pokuty.

§ 3 odsek 5 a 6

Odsek 5 deklaruje, kam smerujú príjmy z pokút - v prospech štátneho rozpočtu.

Odsek 6 určuje procesný postup na konanie pri ukladaní pokút. Konanie sa v prípadoch ukladania pokút riadi správnym poriadkom zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

§ 4

Ustanovenie určuje orgán, ktorý bude poskytovať praktickú pomoc spotrebiteľom, považovaným za slabšieho účastníka v cezhraničnom obchodnom vzťahu v spore s obchodníkom.

K Čl. II

K 1. bodu, § 1 odsek 1 písm. a)

Týmto ustanovením sa v zákone č. 128/2002 Z. z. dopĺňa nová kompetencia SOI, a to dohľad nad trhom podľa osobitného predpisu s odkazom 1aa) na poznámku pod čiarou, kde sa uvádza nariadenie (EÚ) 2018/302, ktoré súčasne mení a sú ním dotknuté aj nariadenie (ES) č. 2006/2004 v platnom znení, nariadenie (EÚ) 2017/2394 v platnom znení a smernica 2009/22/ES v platnom znení.

K Čl. III

Článok stanovuje predpokladaný termín účinnosti zákona, ktorý vychádza z predpokladanej dĺžky trvania legislatívneho procesu. Vplyvom postupov legislatívneho procesu, možných termínov ďalších rokovaní na jednotlivých stupňoch legislatívneho procesu, ako aj s ohľadom na požiadavku a riešenie finančných nárokov na štátny rozpočet – verejnú správu pri presadzovaní nariadenia (EÚ) 2018/302 prostredníctvom právneho rámca návrhu zákona, ako aj jeho následnú administráciu, bol termín účinnosti stanovený na 15. október 2019.

V Bratislave 29. mája 2019

Peter Pellegrini

predseda vlády Slovenskej republiky

Peter Žiga

minister hospodárstva Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore