Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 126/2021 účinný od 01.07.2021

Platnosť od: 09.04.2021
Účinnosť od: 01.07.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poplatkové právo, Kultúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 126/2021 účinný od 01.07.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 126/2021 s účinnosťou od 01.07.2021

Legislatívny proces k zákonu 126/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a ...

1.

V § 5 ods. 1 úvodnej vete sa slová „oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady podľa § 9 ods. 6 písm. b)," ...

2.

V § 5 ods. 1 písm. b) sa za slová „podľa osobitného predpisu8a)“ vkladá čiarka a slová „poberateľom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8aa znie:

„8aa) § 29 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

3.

V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a preukázal“, bodka na konci vety sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú ...

4.

V § 5 ods. 3 písm. a) sa slová „Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky,9)“ nahrádzajú slovami „Úrad ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) § 1 ods. 1 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových ...

5.

V § 6 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

6.

V § 6 odsek 2 znie:

„(2) Platiteľ podľa § 3 písm. a), ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny ...

7.

V § 6 ods. 4 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „do tohto ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) § 223 až 228a Zákonníka práce.“.

8.

V § 6 ods. 4 druhej vete sa slová „štvrťrok, polrok alebo rok“ nahrádzajú slovami „kalendárny štvrťrok, ...

9.

V § 6 odsek 5 znie:

„(5) Ak sa zmení počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady pre platiteľa podľa § 3 písm. ...

10.

V § 6 sa vypúšťa odsek 6.

11.

V § 7 ods. 3 sa slová „štvrťrok, polrok alebo rok“ nahrádzajú slovami „kalendárny štvrťrok, kalendárny ...

12.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Evidencia platiteľov (1) Vyberateľ úhrady na účely výberu úhrady, kontroly platenia úhrady a na ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 21a až 22 znejú:

„21a) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 21b) § 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení ...

13.

V § 11 ods. 1 sa slová „§ 9 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 8 alebo ods. 10“.

14.

Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2021 (1) Platiteľ, ktorý platil úhradu jednorazovo ...

Čl. II

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

§ 170 sa dopĺňa odsekom 23, ktorý znie:

„(23) Sociálna poisťovňa poskytuje vyberateľovi úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 93adh znie:

„93adh) Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2021.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore