Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72037
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií 126/2011 účinný od 01.07.2016 do 14.11.2016


Platnosť od: 21.04.2011
Účinnosť od: 01.07.2016
Účinnosť do: 14.11.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné právo, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD25 DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 126/2011 s účinnosťou od 01.07.2016 na základe 125/2016

Legislatívny proces k zákonu 125/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o vykonávaní medzinárodných sankcií

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

vykonávanie medzinárodnej sankcie zabezpečujúcej medzinárodný mier a bezpečnosť,

b)

povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri vykonávaní medzinárodnej sankcie,

c)

pôsobnosť príslušných ústredných orgánov pri ukladaní sankcií na účel udržania alebo obnovenia medzinárodného ...

1.

obchodu a nefinančných služieb,

2.

finančných služieb,

3.

dopravy, pôšt,1) poštových služieb a elektronických komunikácií,2)

4.

technickej infraštruktúry,

5.

vedecko-technickej,

6.

kultúrnych a športových stykov.

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

medzinárodnou sankciou obmedzenie, príkaz alebo zákaz vydaný na účel udržania alebo obnovenia medzinárodného ...

1.

rozhodnutím Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (ďalej len „Bezpečnostná rada“) podľa čl. ...

2.

rozhodnutím podľa Hlavy V Zmluvy o Európskej únii,

3.

opatrením podľa čl. 75 a 215 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

4.

právnym aktom Európskej únie,

b)

sankcionovaným územím územie, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná sankcia a ktoré je plne alebo čiastočne ...

c)

sankcionovanou osobou osoba, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia a ktorou je

1.

štát, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia,

2.

občan štátu, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia,

3.

príslušník alebo predstaviteľ osoby, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia,

4.

iná fyzická osoba zdržujúca sa na území, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná sankcia, okrem občana Slovenskej ...

5.

právnická osoba so sídlom na území, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná sankcia, alebo

6.

osoba uvedená v zoznamoch vydaných sankčnými výbormi Bezpečnostnej rady alebo osoba uvedená v rozhodnutí ...

d)

slovenskou osobou

1.

Slovenská republika,

2.

občan Slovenskej republiky,

3.

iná fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného ...

4.

právnická osoba4) so sídlom na území Slovenskej republiky vrátane územných samosprávnych celkov,

e)

sankcionovaným majetkom majetok, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia a ktorým je každá hnuteľná ...

f)

tovarom majetok, služby, práva a iné majetkové hodnoty, ako sú peniaze v akejkoľvek forme vrátane vkladov ...

g)

sankcionovaným tovarom tovar, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia a ktorý je vlastnený, držaný ...

h)

slovenským tovarom tovar vlastnený, držaný alebo inak ovládaný slovenskou osobou,

i)

dopravným prostriedkom zariadenie určené na prepravu osôb alebo vecí,

j)

sankcionovaným dopravným prostriedkom dopravný prostriedok, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia ...

1.

plávajúci alebo letiaci pod vlajkou štátu, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia alebo ktorý je ...

2.

vlastnený, držaný alebo používaný sankcionovanou osobou alebo v jej prospech alebo je sankcionovanou ...

3.

vlastnený, držaný, používaný alebo inak ovládaný sankcionovanou osobou,

k)

slovenským dopravným prostriedkom dopravný prostriedok

1.

plávajúci alebo letiaci pod vlajkou Slovenskej republiky, alebo zapísaný do príslušného registra,

2.

vlastnený, držaný, používaný alebo inak ovládaný slovenskou osobou,

l)

predmetom kultúrnej hodnoty

1.

umelecké dielo a predmet múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty,5)

2.

národná kultúrna pamiatka6) a jej súbory,

3.

historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy,7)

4.

evidovaný majetok cirkví a náboženských spoločností,8)

5.

archívne dokumenty.9)

§ 3
Realizácia medzinárodnej sankcie

Vláda Slovenskej republiky vyhlási nariadením vlády medzinárodnú sankciu, ak táto nevyplýva z priamo ...

§ 4
Oblasti uplatňovania medzinárodnej sankcie
(1)

Medzinárodná sankcia sa uplatňuje najmä v oblasti

a)
obchodu a nefinančných služieb,
b)
finančných služieb a finančných trhov, peňažných prevodov, používania iných platobných prostriedkov, ...
c)
dopravy, pôšt, poštových služieb a elektronických komunikácií,
d)
technickej infraštruktúry,
e)
vedecko-technických stykov, kultúrnych a športových stykov.
(2)

Ak sa v súvislosti s uplatňovaním medzinárodnej sankcie vyžaduje povolenie, súhlas alebo predchádzajúci ...

§ 5
Obchod a nefinančné služby

Medzinárodnou sankciou v oblasti obchodu a nefinančných služieb je obmedzenie, príkaz alebo zákaz

a)

dovozu alebo kúpy sankcionovaného tovaru, jeho predaja alebo akéhokoľvek iného nakladania s takýmto ...

b)

vývozu, predaja alebo iného nakladania so slovenským tovarom sankcionovanou osobou alebo na sankcionované ...

c)

prepravy slovenského tovaru cez sankcionované územie a sankcionovaného tovaru cez územie Slovenskej ...

d)

prepravy iného tovaru cez územie Slovenskej republiky na sankcionované územie alebo prepravy tovaru, ...

e)

poskytovania akéhokoľvek iného plnenia slovenskou osobou v prospech sankcionovanej osoby na sankcionovanom ...

f)

poskytovania ubytovacích služieb alebo stravovacích služieb sankcionovanej osobe na území Slovenskej ...

g)

poskytovania služieb cestovného ruchu slovenskou osobou, ktorou je občan Slovenskej republiky, na sankcionovanom ...

§ 6
Finančné služby a finančné trhy

Medzinárodnou sankciou v oblasti finančných služieb a finančných trhov, prevodov finančných prostriedkov, ...

a)

poskytovania akéhokoľvek plnenia slovenskou osobou v prospech sankcionovanej osoby, ako aj uzatváranie ...

b)

prenajímania bezpečnostnej schránky sankcionovanej osobe alebo prijímania sankcionovaného tovaru do ...

c)

akéhokoľvek poskytovania peňažných prostriedkov z cenných papierov a iných finančných nástrojov alebo ...

d)

prevodu finančných prostriedkov z cenných papierov a iných finančných nástrojov z účtu alebo na účet ...

e)

výplaty úrokov z finančných prostriedkov na účtoch sankcionovanej osoby, ako aj výplaty výnosov sankcionovanej ...

f)

uzatvárania poistných zmlúv so sankcionovanou osobou alebo plnenia poistného z poistných zmlúv uzavretých ...

§ 7
Doprava, pošta, poštové služby a elektronické komunikácie
(1)

Medzinárodnou sankciou v oblasti dopravy je obmedzenie, príkaz alebo zákaz

a)
vstupu slovenského dopravného prostriedku na sankcionované územie,
b)
vstupu iného dopravného prostriedku na územie Slovenskej republiky alebo výstupu z územia Slovenskej ...
c)
prekračovania štátnych hraníc Slovenskej republiky dopravným prostriedkom sankcionovanej osoby na účel ...
d)
akéhokoľvek nakladania s dopravnými prostriedkami sankcionovanej osoby, ktorá sa nachádza na území Slovenskej ...
e)
poskytnutia slovenského dopravného prostriedku sankcionovanej osobe,
f)
vykonávania opráv a úprav a poskytovania náhradných dielov, súčiastok alebo náradia potrebného na opravy ...
(2)

Medzinárodnou sankciou v oblasti pôšt a poštových služieb je obmedzenie, príkaz alebo zákaz

a)
prijatia poštovej zásielky alebo poštovej služby na prepravu na sankcionované územie alebo prijatia ...
b)
prijatia poštovej zásielky alebo poštovej služby na prepravu pre sankcionovanú osobu z územia Slovenskej ...
(3)

Medzinárodnou sankciou v oblasti elektronických komunikácií je obmedzenie, príkaz alebo zákaz

a)
poskytovania služby elektronickej komunikácie na účel spojenia so sankcionovanou osobou alebo poskytovania ...
b)
rozhlasového vysielania, televízneho vysielania alebo iného vysielania na sankcionovanom území.
§ 8
Technická infraštruktúra

Medzinárodnou sankciou v oblasti technickej infraštruktúry je obmedzenie, príkaz alebo zákaz dodávky ...

§ 9
Vedecko-technické, kultúrne a športové styky
(1)

Medzinárodnou sankciou v oblasti vedecko-technických stykov je obmedzenie, príkaz alebo zákaz

a)
účasti na vedeckých alebo technických výskumoch, programoch alebo projektoch, na ktorých sa spoločne ...
b)
poskytovania prístrojov alebo zariadení slovenskou osobou alebo z územia Slovenskej republiky sankcionovanej ...
c)
poskytovania informácií o vedeckých výskumoch alebo technických výskumoch, programoch alebo projektoch ...
(2)

Medzinárodnou sankciou v oblasti kultúrnych stykov je obmedzenie, príkaz alebo zákaz

a)
poskytovania predmetov kultúrnej hodnoty slovenskými osobami alebo zo slovenského územia sankcionovanej ...
b)
prijímania predmetov kultúrnej hodnoty slovenskými osobami alebo na slovenskom území od sankcionovanej ...
c)
uskutočnenia verejného kultúrneho podujatia10) slovenskými osobami len pre sankcionovanú osobu alebo ...
(3)

Medzinárodnou sankciou v oblasti športových stykov je obmedzenie, príkaz alebo zákaz

a)
účasti osoby alebo skupiny osôb reprezentujúcich sankcionovanú osobu na športovom podujatí alebo inej ...
b)
účasti slovenskej osoby alebo skupiny reprezentujúcej Slovenskú republiku na športovom podujatí organizovanom ...
§ 10
Odchýlky zo sankčného režimu

Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú na

a)

poskytovanie ošetrenia a lekárskej starostlivosti,

b)

poskytovanie humanitárnej pomoci, ak nie je obmedzená rozhodnutiami Bezpečnostnej rady, Rady podľa § ...

c)

poskytovanie sociálnych dávok, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke ...

d)

poskytovanie mzdy, náhrady mzdy, odstupného a ďalších platieb vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu ...

e)

poskytovanie výživného,

f)

náhradu škody spôsobenej činnosťou, ktorá nemá súvislosť s vykonávaním medzinárodnej sankcie podľa tohto ...

g)

úhradu pohľadávky sankcionovanej osobe, ak pohľadávka nevznikla porušením medzinárodnej sankcie,

h)

platby sankcionovanej osoby dlžnej na základe zmlúv, dohôd alebo záväzku, ktoré boli uzavreté alebo ...

1.

platby sú uskutočnené na účet v Slovenskej republike,

2.

platby sú uskutočnené na účet v inom členskom štáte Európskej únie,

i)

zákonný prechod práv priemyselného vlastníctva alebo udelenie licencie na práva priemyselného vlastníctva ...

§ 11
Oznamovacia povinnosť
(1)

Ten, kto sa dozvie, že sa u neho nachádza sankcionovaný majetok podľa medzinárodnej sankcie, je povinný ...

(2)

Ak pri príprave zmluvy, uzatváraní zmluvy alebo plnení zmluvy vznikne podozrenie, že na jednu zo strán ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 1 a 2 sa podáva písomne alebo ústne do protokolu, a ak hrozí nebezpečenstvo zo ...

§ 12
Zhromažďovanie informácií a údajov
(1)

Príslušný ústredný orgán štátnej správy uvedený v § 14 ods. 5 a 6 je na účely podľa tohto zákona oprávnený ...

(2)

Orgány verejnej moci poskytujú príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy uvedenému v § 14 ods. 5 ...

(3)

Dožiadaný orgán verejnej moci uvedený v odseku 2 má právo odoprieť sprístupnenie a poskytnutie požadovaných ...

(4)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytne príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy uvedenému ...

a)
o občanoch
1.
meno, respektíve mená, priezvisko, rodné priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
pohlavie,
4.
miesto a okres narodenia a u občana, ktorý sa narodil v cudzine, miesto a štát, kde sa občan narodil, ...
5.
rodné číslo,
6.
štátne občianstvo, respektíve viac štátnych občianstiev,
7.
adresa miesta trvalého bydliska vrátane predchádzajúcich adries miesta trvalého bydliska,
8.
začiatok trvalého pobytu, prípadne dátum zrušenia údajov o mieste trvalého bydliska alebo dátum ukončenia ...
9.
zbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony,
10.
zákaz pobytu, miesto zákazu pobytu a doba jeho trvania,
11.
rodné číslo otca, matky, prípadne iného zákonného zástupcu; ak jeden z rodičov alebo iný zákonný zástupca ...
12.
rodinný stav, dátum a miesto uzavretia manželstva,
13.
rodné číslo manžela; ak je manželom fyzická osoba, ktorá nemá pridelené rodné číslo, meno, prípadne ...
14.
rodné číslo dieťaťa; ak je dieťa cudzincom, ktorý nemá pridelené rodné číslo, meno, prípadne mená, priezvisko ...
15.
o osvojenom dieťati údaje v rozsahu stupeň osvojenia, pôvodné a nové meno, prípadne mená, priezvisko ...
16.
dátum, miesto a okres úmrtia; ak ide o úmrtie občana mimo územia Slovenskej republiky, dátum úmrtia ...
17.
deň, ktorý bol v rozhodnutí súdu o vyhlásení za mŕtveho uvedený ako deň úmrtia,
b)
o cudzincoch s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky a o cudzincoch, ktorým bol udelený azyl ...
1.
meno, prípadne mená, priezvisko, rodné priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
pohlavie,
4.
miesto a štát, kde sa cudzinec narodil,
5.
rodné číslo,
6.
štátne občianstvo, prípadne viac štátnych občianstiev,
7.
druh a adresa miesta pobytu,
8.
číslo a platnosť povolenia na pobyt,
9.
začiatok pobytu, prípadne dátum zrušenia údajov o pobyte,
10.
zbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti k právnym úkonom,
11.
správne vyhostenie a doba, počas ktorej nie je umožnený vstup na územie Slovenskej republiky,
12.
rodinný stav, dátum a miesto uzavretia manželstva,
13.
meno, prípadne mená, priezvisko manžela a jeho rodné číslo; ak je manžel cudzinec, ktorý nemá pridelené ...
14.
meno, prípadne mená, priezvisko dieťaťa, pokiaľ je obyvateľom, a jeho rodné číslo; ak dieťaťu nebolo ...
15.
meno, prípadne mená, priezvisko otca, matky, prípadne iného zákonného zástupcu, pokiaľ sú obyvateľmi, ...
16.
o osvojenom dieťati, pokiaľ je obyvateľom, v rozsahu stupeň osvojenia, pôvodné a nové meno, prípadne ...
17.
vyhostenie a doba, počas ktorej nie je umožnený vstup na územie Slovenskej republiky,
18.
dátum, miesto a okres úmrtia, ak ide o úmrtie mimo územia Slovenskej republiky, štát, na ktorého území ...
19.
deň, ktorý bol v rozhodnutí súdu o vyhlásení za mŕtveho uvedený ako deň úmrtia.
(5)

V informačnom systéme príslušného ústredného orgánu štátnej správy uvedeného v § 14 ods. 5 a 6 sa po ...

(6)

Príslušný ústredný orgán štátnej správy uvedený v § 14 ods. 5 a 6 je oprávnený viesť údaje získané pri ...

(7)

Ak príslušný ústredný orgán štátnej správy uvedený v § 14 ods. 5 a 6 zistí skutočnosti, ktoré odôvodňujú ...

(8)

Príslušný ústredný orgán štátnej správy uvedený v § 14 ods. 5 a 6 na účely medzinárodných sankcií spolupracuje ...

§ 13
Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Zamestnanci príslušných ústredných orgánov štátnej správy uvedených v § 14 ods. 5 a 6 a orgánov uvedených ...

(2)

Povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 1 sa nemožno dovolávať voči

a)
orgánu činnému v trestnom konaní, pokiaľ vedie konanie o trestnom čine súvisiacom s uplatňovaním medzinárodnej ...
b)
osobám vykonávajúcim kontrolu podľa osobitného predpisu,15)
c)
orgánom prokuratúry pri výkone ich pôsobnosti,16)
d)
príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy zodpovednému za uplatňovanie kontrolného režimu pri výmene ...
e)
súdu rozhodujúcemu spory týkajúce sa nároku vyplývajúceho z tohto zákona,
f)
osobe, ktorá by si mohla uplatniť nárok na náhradu majetkovej ujmy spôsobenej postupom podľa tohto zákona, ...
g)
príslušnému zahraničnému orgánu pri výmene údajov na účely tohto zákona,
h)
príslušnej spravodajskej službe Slovenskej republiky20) pri poskytnutí informácií významných pri plnení ...
(3)

Ak príslušný ústredný orgán štátnej správy uvedený v § 14 ods. 5 a 6 podá oznámenie podľa § 12 ods. ...

§ 14
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
poruší obmedzenie, príkaz alebo zákaz vyplývajúci z medzinárodnej sankcie,
b)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 11 ods. 1,
c)
poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa § 13 ods. 1,
d)
poruší práva k predmetu duševného vlastníctva, ktoré sú chránené osobitným predpisom21) tak, že tieto ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) sa uloží pokuta od 5 000 eur do 66 400 eur.

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) sa uloží pokuta od 109 eur do 6 600 eur a za priestupok podľa ...

(4)

Ak konaním podľa odseku 1 došlo k ohrozeniu alebo porušeniu zahraničnopolitického alebo bezpečnostného ...

(5)

Príslušným ústredným orgánom štátnej správy zodpovedným za rozhodovanie podľa odsekov 1 až 3 je v rozsahu ...

a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
b)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
d)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
e)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
f)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
g)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
h)
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
(6)

Ak vec nepatrí do pôsobnosti orgánov štátnej správy uvedených v odseku 5, je orgánom príslušným na rozhodnutie ...

(7)

Príslušný ústredný orgán štátnej správy podľa odseku 5 a 6 je povinný pred vydaním rozhodnutia vyžiadať ...

(8)

Príslušný ústredný orgán štátnej správy uvedený v odseku 5 a 6 oznámi Ministerstvu zahraničných vecí ...

(9)

Na prejednávanie priestupkov podľa odseku 1 sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.23)

§ 15
Iné správne delikty
(1)

Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ24) tým, že

a)
poruší obmedzenie, príkaz alebo zákaz vyplývajúci z medzinárodnej sankcie,
b)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 11 ods. 1,
c)
poruší práva k predmetu duševného vlastníctva, ktoré sú chránené osobitným predpisom21) tak, že tieto ...
(2)

Za správny delikt podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 50 000 eur do 132 800 eur.

(3)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ správnym deliktom podľa odseku 1 získala pre seba ...

(4)

Povinnosť podľa § 14 ods. 7 a 8 sa vzťahuje aj na konanie o správnom delikte.

§ 16
Osobitné ustanovenie o správnych deliktoch
(1)

Prepadnutie veci možno uložiť samostatne alebo s pokutou. Prepadnutie veci možno uložiť, ak je vec vo ...

(2)

Zodpovednosť za správny delikt zaniká, ak právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ preukáže, že ...

(3)

Pri určení výšky pokuty právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi sa prihliada na závažnosť ...

(4)

Konanie o správnom delikte možno začať do troch rokov odo dňa, keď sa o ňom správny orgán dozvedel, ...

(5)

Podľa tohto zákona sa posudzuje tiež správny delikt, ktorý spáchala slovenská osoba v cudzine, ak ním ...

(6)

Správne delikty podľa tohto zákona prejednávajú príslušné ústredné orgány štátnej správy uvedené v § ...

(7)

Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

(8)

Na konanie o správnom delikte sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní;25) rozklad podaný proti ...

(9)

Za viac správnych deliktov tej istej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa prejednávaných ...

§ 17
Prechodné ustanovenia
(1)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce ...

(2)

Na konanie právoplatne neukončené do 1. mája 2011 sa vzťahuje doterajší predpis.

(3)

Pod pojmom medzinárodná sankcia podľa tohto zákona sa rozumie aj jednotná akcia a spoločná pozícia Rady ...

§ 18
Záverečné ustanovenia
(1)

Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o obchode s vojenským materiálom26) a ...

(2)

Týmto zákonom nie je dotknutá povinnosť príslušného ústredného orgánu uvedeného v § 14 ods. 5 a 6 a ...

§ 19
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný ...

§ 20
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2, § 4 ods. 8 a § 5 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov. ...
 • 2)  Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 17 a 34 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4)  § 18 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 5)  § 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene ...
 • 6)  § 2 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
 • 7)  § 19 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. ...
 • 8)  § 4 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností ...
 • 9)  § 2 ods. 1 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. ...
 • 10)  § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
 • 11)  § 20 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). ...
 • 12)  § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 13)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním ...
 • 14)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 15)  § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona ...
 • 16)  Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 18)  Zákon č. 474/2007 Z. z. o obchodovaní s tovarom, ktorý možno použiť na vykonávanie trestu smrti, mučenie ...
 • 20)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších ...
 • 21)  Napríklad zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, ...
 • 22)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...
 • 23)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 25)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore