Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému 125/1996 účinný od 01.12.2020

Platnosť od: 27.04.1996
Účinnosť od: 01.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štát, Občianske a politické práva, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD28DSEUPPČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému 125/1996 účinný od 01.12.2020
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 125/1996 s účinnosťou od 01.12.2020 na základe 338/2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému

Národná rada Slovenskej republiky, vedená snahou vyjadriť mimoriadnu úctu obetiam komunistického režimu, ...

§ 1
(1)

Režim založený na komunistickej ideológii, ktorý rozhodoval o riadení štátu a osudoch občanov v bývalom ...

(2)

Komunistická strana Československa a jej odnož Komunistická strana Slovenska boli zločinnými a odsúdeniahodnými ...

(3)

Komunistický režim a tí, ktorí ho aktívne presadzovali,

a)
upieral občanom možnosť slobodne vyjadriť politickú vôľu, nútil ich skrývať vlastné názory na dianie ...
b)
systematicky a trvalo porušoval ľudské práva a slobody, pričom obzvlášť závažným spôsobom utláčal niektoré ...
c)
porušoval základné princípy demokratického právneho štátu, medzinárodné zmluvy a aj svoje vlastné zákony, ...
d)
používal k perzekúcii občanov všetky mocenské nástroje, a to najmä
1.
popravoval, vraždil a väznil občanov vo väzniciach a táboroch nútených prác, pri vyšetrovaní a v dobe ...
2.
zraňoval a usmrcoval občanov pri pokusoch o útek do cudziny,
3.
násilne zadržoval predstaviteľov, členov cirkví alebo náboženských spoločností v sústreďovacích táboroch ...
4.
násilne vysťahoval občanov v akcii B podľa osobitného predpisu,2)
5.
zabraňoval občanom v práve slobodne vycestovať do zahraničia a taktiež vrátiť sa späť do svojej vlasti, ...
6.
zneužíval občanov na výkon vojenskej služby v Pomocných technických práporoch na neobmedzenú dobu,
7.
zbavoval občanov svojvoľne majetku a porušoval ich vlastnícke práva,
8.
znemožňoval vybraným občanom výkon ich zamestnania, povolania alebo funkcie, ako aj dosiahnutie vyššieho ...
9.
na dosiahnutie svojich cieľov neváhal páchať zločiny, umožňoval ich beztrestné páchanie a poskytoval ...
10.
spojil sa s cudzou mocnosťou a od roku 1968 udržiaval uvedený stav pomocou okupačných vojsk cudzej mocnosti, ...
11.
dlhodobo prenasledoval občanov vedených na osobitných zoznamoch („čierne listiny“) spolu s ich rodinnými ...
(4)

Komunistická strana Československa, ako aj Komunistická strana Slovenska nezabránila svojim členom a ...

§ 2
(1)

Odpor občanov proti komunistickému režimu, prameniaci v demokratickom presvedčení, prejavujúci sa odbojom, ...

(2)

Každému, kto bol komunistickým režimom nespravodlivo postihnutý, prispel k jeho pádu a k znovunastoleniu ...

§ 3

Vo vstupnej hale Národnej rady Slovenskej republiky sa umiestni pamätná tabuľa s textom: „Účastníci ...

§ 4
(1)

Do premlčacej doby trestných činov, trestnosť ktorých nezanikla, sa nezapočítava doba od 25. februára ...

(2)

Z dôvodov uvedených v odseku 1 nezaniká uplynutím premlčacej doby ani trestnosť trestných činov podľa ...

§ 5

Súd na návrh zruší alebo zmierni trest uložený za trestný čin, na ktorý sa nevzťahuje rehabilitácia ...

§ 6

Zmiernenie niektorých krívd spáchaných na odporcoch komunistického režimu a na osobách, ktoré boli postihnuté ...

§ 7

Zodpovednosť a spoluzodpovednosť na spáchaných zločinoch je založená na zásade individuálnej zodpovednosti ...

§ 7a

Umiestňovať na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach texty, vyobrazenia a symboly oslavujúce, ...

§ 7b

V prípade pochybností o tom, či sa osoba považuje za predstaviteľa režimu založeného na komunistickej ...

§ 7c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. decembra 2020

Na pamätníky, pomníky a pamätné tabule podľa § 7a umiestnené do 30. novembra 2020 sa vzťahujú doterajšie ...

§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.
  • 2)  § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd ...
  • 3)  § 88 Trestného zákona.
  • 4)  § 3 ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu ...
  • 5)  § 7 ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore