Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 124/2022 účinný od 01.06.2022

Platnosť od: 13.04.2022
Účinnosť od: 01.06.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 124/2022 účinný od 01.06.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 124/2022 s účinnosťou od 01.06.2022

Legislatívny proces k zákonu 124/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. ...

1.

V § 1 písmeno e) znie:

„e) upraviť prvotnú integráciu azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, do spoločnosti,“. ...

2.

V § 2 písm. e) druhom bode a § 19a ods. 7 sa slová „politické strany alebo politické hnutia“ nahrádzajú ...

3.

V § 2 písm. t) sa na konci pripájajú tieto slová: „a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana“. ...

4.

V § 2 sa vypúšťa písmeno u).

5.

Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a
Ministerstvo pri uplatňovaní tohto zákona zohľadňuje najlepší záujem maloletého.“.

6.

V § 4 ods. 1 druhej vete sa slová „4 až 6“ nahrádzajú slovami „4 až 7“.

7.

V § 4 odsek 2 znie:

„(2) Poverený zamestnanec ministerstva pred vyplnením dotazníka, najneskôr však do 15 dní od začatia ...

8.

V § 4 ods. 3 písm. a) sa slová „siedmich dní od vyplnenia dotazníka“ nahrádzajú slovami „28 dní od začatia ...

9.

V § 5 ods. 1 sa slová „§ 3 ods. 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 2 písm. a), b) a e)“ a slová ...

10.

V § 6 ods. 7 sa slová „k pohovoru“ nahrádzajú slovami „k priebehu a obsahu pohovoru“.

11.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Udelenie azylu z humanitných dôvodov Ministerstvo môže udeliť azyl z humanitných dôvodov, ak sa ...

12.

V § 13 odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo neudelí azyl žiadateľovi, ak a) nespĺňa podmienky podľa § 8 alebo b) nespĺňa podmienky ...

13.

V § 13 ods. 5 písm. c) a § 13c ods. 4 písm. d) sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.

14.

V § 13c odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo neposkytne doplnkovú ochranu žiadateľovi, ak a) nespĺňa podmienky podľa § 13a alebo b) nespĺňa ...

15.

V § 14 odsek 4 znie:

„(4) Azyl udelený podľa § 9 alebo § 10 zaniká aj vtedy, ak sa azylantovi a) udelí iný azyl podľa tohto ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 6a sa slová „zákona č. 75/2013 Z. z.“ nahrádzajú slovami „neskorších ...

16.

V § 15a ods. 1 písmeno a) znie:

„a) udelením azylu podľa § 8; doplnková ochrana, ktorá sa poskytla podľa § 13b, zaniká aj udelením azylu ...

17.

V § 15b sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1)
Konanie o zrušenie doplnkovej ochrany sa začína na podnet ministerstva.“.

Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 2 až 5.

18.

V § 15b ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

19.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) § 60 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

20.

V § 16 ods. 3 sa slová „všeobecného predpisu o správnom konaní“ nahrádzajú slovami „správneho poriadku“. ...

21.

V § 17 ods. 1 a § 45 sa slová „žiadateľov a azylantov“ nahrádzajú slovami „žiadateľov, azylantov a cudzincov, ...

22.

V § 17 ods. 2 sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.

23.

V § 17b ods. 4 druhej vete sa slová „§ 27 ods. 2 alebo § 27c ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 27 alebo ...

24.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8d sa slová „zákona č. 451/2008 Z. z.“ nahrádzajú slovami „neskorších ...

25.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8e znie:

„8e) § 46 ods. 9 a 10 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele ...

26.

V § 19a sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Ministerstvo na účel posudzovania žiadosti o udelenie azylu zabezpečí, aby získané údaje o krajine ...

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8f znie:

„8f) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2303 z 15. decembra 2021 o Agentúre Európskej ...

27.

V § 19b sa slová „§ 6 a 19a“ nahrádzajú slovami „§ 6, § 17ab, § 19a a § 20 ods. 1“.

28.

V § 20 ods. 3 prvej vete sa slová „§ 15b ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 15b ods. 4“.

29.

V § 20 odsek 4 znie:

„(4) Ak ministerstvo rozhodne o neudelení azylu podľa § 13 ods. 1 písm. a), ods. 2 alebo ods. 4, rozhodne ...

30.

V § 20 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Ak ministerstvo rozhodne o neudelení azylu podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo ods. 4 a o neposkytnutí ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.

31.

V § 20a odsek 1 znie:

„(1) Rozhodnutie v konaní o azyle sa doručuje účastníkovi konania v primeranom čase; miesto a čas doručenia ...

32.

V § 21 ods. 1 sa slová „§ 15b ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 15b ods. 2 písm. b)“.

33.

V § 22 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „najviac na tri mesiace, a to aj opakovane“. ...

34.

V § 22 ods. 3 písm. a) sa pred slová „je schopný“ vkladajú slová „predloží písomné čestné vyhlásenie ...

35.

V § 22 ods. 7 sa slová „výdavky s tým spojené uhrádza ministerstvo“ nahrádzajú slovami „kurz zabezpečí ...

36.

V § 22 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Ministerstvo zabezpečí žiadateľovi psychologické poradenstvo,11ad) sociálne poradenstvo11ae) alebo ...

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11ad a 11ae znejú:

„11ad) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej ...

37.

V § 22 ods. 10, § 23a ods. 1, § 40 ods. 1 a § 52 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní“ nahrádzajú ...

38.

V § 23 ods. 3 písm. d) sa odkaz 11a nad slovom „izolácia“ nahrádza odkazom 11af.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11af znie:

„11af) § 19 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

39.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

„11b) § 18 vyhlášky č. 585/2008 Z. z.“.

40.

V § 23 ods. 6 úvodnej vete sa slovo „deviatich“ nahrádza slovom „šiestich“.

41.

V § 23d ods. 1 sa slová „ods. 2 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 2 až 10“.

42.

V poznámke pod čiarou k odkazu 13a sa slová „§ 53 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 55 ods. 2“.

43.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 až 19 sa vypúšťajú.

44.

V § 27 sa vypúšťa odsek 1.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

45.

V § 27a sa vypúšťa odsek 4.

46.

V § 27b sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
spolupracovať s ministerstvom a príslušnými orgánmi pri jeho integrácii,“.

Doterajšie písmená a) až d) sa označujú ako písmená b) až e).

47.

V § 27c sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

48.

Nadpis štvrtej časti znie: „PRVOTNÁ INTEGRÁCIA“.

49.

§ 28 znie:

„§ 28 (1) Cieľom prvotnej integrácie je začlenenie azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

„13b) § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

50.

V nadpise siedmej časti sa za slovom „KOMISÁRA“ vypúšťa čiarka a slová „MEDZINÁRODNOU ORGANIZÁCIOU PRE ...

51.

§ 44 sa vypúšťa.

52.

V nadpise § 46 sa vypúšťajú slová „doplnkovej ochrany a“.

53.

V § 46 sa vypúšťajú slová „poskytovania doplnkovej ochrany a“.

54.

V § 46a ods. 3 sa slová „§ 4 ods. 1, § 17, 17a a 18“ nahrádzajú slovami „§ 17, § 17a, § 18 a § 20 ods. ...

55.

V § 46a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo konanie o odovzdaní do iného štátu preruší aj v prípade, ak iný štát je zodpovedný ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

56.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

57.

V § 52 sa zrušuje označenie odseku 1.

58.

Za § 54f sa vkladá § 54g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 54g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2022 (1) Konanie o azyle, o ktorom ministerstvo ...

59.

V prílohe č. 2 v Poznámke sa slová „ak ide o konanie o odovzdaní do iného štátu, nevypĺňajú sa údaje ...

60.

Za prílohu č. 2a sa vkladajú prílohy č. 2b a 2c, ktoré znejú:

„Príloha č. 2b k zákonu č. 480/2002 Z. z. Prevziať prílohu - Žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku Príloha ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2022.

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore