Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 122/2015 účinný od 01.07.2015

Platnosť od: 10.06.2015
Účinnosť od: 01.07.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Občianske právo, Bankovníctvo a peňažníctvo, Vlastnícke práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 122/2015 účinný od 01.07.2015
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 122/2015 s účinnosťou od 01.07.2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení ...

1.

V § 3 ods. 1 sa číslo „610“ nahrádza číslom „611“ a na konci sa pripája táto veta: „Nadobúdaním ...

2.

V § 4 ods. 2 sa číslovka „10“ nahrádza číslovkou „8“.

3.

V § 4 ods. 7 sa za slovo „cenu“ vkladajú slová „alebo hodnotu“.

4.

V § 4 ods. 7 sa slová „uplynutia lehoty podľa § 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „neúspešného ...

5.

V § 4 ods. 9 sa za slovo „ako“ vkladajú slová „osoba podľa odseku 1 písm. a) alebo“.

6.

V § 4 ods. 10 sa za slovo „Na“ vkladajú slová „osobu podľa odseku 1 písm. a), ktorá je mladým ...

7.

V § 5 ods. 1 písm. d) sa pred bodkočiarku vkladajú slová „alebo hodnotu poľnohospodárskeho ...

8.

V § 5 ods. 2 sa slová „uplynutia lehoty podľa § 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „neúspešného ...

9.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Prevádzajúci je povinný označiť v registri nadobúdateľa, ktorý prejavil záujem podľa ...

10.

V § 6 ods. 3 písm. b) šiestom bode sa pred bodkočiarku vkladajú slová „alebo hodnoty poľnohospodárskeho ...

11.

V § 6 ods. 8 písm. b) prvom bode sa slová „čestné vyhlásenie prevádzajúceho alebo kópiu“ ...

12.

V § 6 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) prevod podľa § 4 ods. 7, potvrdenie o trvalom pobyte alebo sídle na území Slovenskej republiky.“. ...

13.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015 (1) Ustanovenie § 3 ods. 1 ...

Čl. II

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ...

1.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Pôdu, ktorú pozemkový fond poskytne oprávnenej osobe ako náhradný pozemok, možno počas ...

2.

V § 16 ods. 5 sa štvrtá veta vypúšťa a tretia veta znie: „Ak sa náhrada poskytuje v pozemkoch, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13c sa vypúšťa.

3.

Za § 34c sa vkladá § 34d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 34d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015 Ustanovenie § 11 ods. 10 sa ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...

1.

§ 18 znie:

„§ 18 (1) Náklady spojené s pozemkovými úpravami nariadenými správnym orgánom podľa § 2 ...

2.

V § 20 sa za slová „Náklady na pozemkové úpravy“ vkladajú slová „vrátane nákladov na ...

3.

V § 25 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na základe poverenia ministerstva okresným úradom v sídle ...

4.

V § 25 odsek 2 znie:

„(2) Práce spojené s projektovou dokumentáciou a realizáciou spoločných zariadení a opatrení ...

5.

V § 25 ods. 3 a 4 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

6.

V § 25 ods. 6 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

7.

V § 25 ods. 8 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

8.

§ 27 znie:

„§ 27 (1) Obstarávanie úvodných podkladov, vyhotovenia a vykonania projektu pozemkových úprav ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie ...

1.

V § 18 odsek 4 znie:

„(4) Fond môže previesť vlastníctvo k pozemku najmenej za cenu zistenú podľa cenového predpisu46) ...

2.

V § 19 ods. 4 sa vypúšťajú slová „písm. c) až g)“.

3.

V § 19 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a z dôvodov podľa odseku 3“.

4.

V § 19 odsek 6 znie:

„(6) Ak pozemok podľa § 16 ods. 1 je spoluvlastníckym podielom, môže sa fond alebo správca dohodnúť ...

5.

V § 28b prvá veta znie: „Ak sa zjednodušený register zhotovuje v časti katastrálneho územia ...

Čl. V

Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej ...

1.

V § 6 odsek 12 znie:

„(12) Ak sa náhrada poskytuje v pozemkoch, nárok oprávnenej osoby na náhradu nemožno previesť ...

2.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Pozemok prevedený do vlastníctva oprávnenej osoby za pôvodný pozemok podľa odseku 5, možno ...

3.

Za § 8c sa vkladá § 8d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015 Ustanovenie § 6 ods. 13 sa ...

Poznámka pod čiaru k odkazu 31 znie:

„31) § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015.

Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore