Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 121/2006 účinný od 01.04.2006

Platnosť od: 08.03.2006
Účinnosť od: 01.04.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD25DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 121/2006 účinný od 01.04.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 121/2006 s účinnosťou od 01.04.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...

1.

V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
vybavovať sťažnosti na porušenie tohto zákona podľa § 14a.“.

2.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Sťažnosť (1) Sťažnosť na porušenie tohto zákona sa podáva rade písomne, telefaxom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 21b znejú:

„21a) Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach. 21b) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných ...

3.

V § 16 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i)
pozastaviť vysielanie programu alebo jeho časti,“.

Doterajšie písmená i) až o) sa označujú ako písmená j) až p).

4.

V § 19 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo ...

5.

V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) nenáležitou formou zobrazovať maloletých, ktorí sú vystavovaní fyzickému alebo psychickému ...

6.

V § 20 ods. 5 sa za slovom „maloletých“ vypúšťa čiarka a slová „informujúci o vhodnosti ...

7.

V § 20 odsek 6 znie:

„(6) Rada určí jednotný systém označovania programov a podmienky jeho uplatňovania. Jednotný ...

8.

V § 54 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 16 písm. o)“ nahrádzajú slovami „§ 16 písm. p)“.

9.

V § 64 ods. 2 sa za slová „povinnosť uložená v § 16 písm. c)“ vkladá čiarka a slová „h) ...

10.

V § 64 ods. 5 časť vety za bodkočiarkou znie: „odvolanie proti rozhodnutiu o uložení sankcie ...

11.

V § 64 ods. 6 sa na konci prvej a tretej vety pripája čiarka a slová „ak odsek 5 neustanovuje ...

12.

§ 65 vrátane nadpisu znie:

„§ 65 Oznam o porušení zákona Povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona môže rada vysielateľovi ...

13.

§ 66 vrátane nadpisu znie:

„§ 66 Pozastavenie vysielania programu alebo jeho časti Ak vysielateľ odvysielaním programu závažným ...

14.

V § 67 sa v odseku 3 vypúšťajú písmená c), g) a h).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

15.

V § 67 sa odsek 5 dopĺňa písmenami d) až g), ktoré znejú:

„d) vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore