Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 120/2011 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 20.04.2011
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc, Zamestnanosť, Hospodárske, sociálne a kultúrne práva, Pracovno-právne spory a náhrada škody

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD17DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 120/2011 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 120/2011 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 417/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 13 ods. 1 písm. ae) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

2.

V § 36 ods. 5 písm. b) sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „formou menších služieb pre samosprávny ...

3.

V § 51 ods. 1 a 2 sa slová „25 rokov“ nahrádzajú slovami „26 rokov“.

4.

§ 52 vrátane nadpisu znie:

„§ 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore