Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 12/2007 účinný od 15.01.2007

Platnosť od: 06.01.2007
Účinnosť od: 15.01.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD63DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 12/2007 účinný od 15.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 12/2007 s účinnosťou od 15.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

§ 6 sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:

„(17) Zdravotná poisťovňa nesmie vykonávať nábor poistencov na základe mandátnych zmlúv alebo ...

2.

V § 14 ods. 6 sa číslovka „15“ nahrádza číslovkou „25“.

3.

V § 22 ods. 9 písm. b) sa vypúšťajú slová „z dôvodov ustanovených v odseku 10“.

4.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Predsedu úradu môže vláda odvolať z jeho funkcie aj z iných dôvodov, ako sú uvedené ...

5.

V § 24 ods. 8 písm. b) sa slová „§ 22 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 10 a 11“. ...

6.

V § 26 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „z dôvodov ustanovených v odseku 9“.

7.

V § 30 ods. 1 sa slová „20. októbra“ nahrádzajú slovami „20. decembra“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2007.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore