Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov 12/1998 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 16.01.1998
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD45DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov 12/1998 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 12/1998 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 563/2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

1.

V § 4 ods. 2 písmeno k) znie:

„k)
veriteľ a dlžník pri podaní návrhu na konkurzné konanie,“.

2.

V § 10 sa vypúšťa písmeno c).

3.

V sadzobníku súdnych poplatkov v položke 4 sa vypúšťajú písmená a) a b).

4.

V položke 4 sa v poznámke vypúšťajú slová „§ 24 ods. 1“.

5.

Položka 5 znie:

„Položka 5 a) Za konkurzné konanie 1,2 % zo speňaženej sumy z podstaty, najviac 60 000 Sk b) Za ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Napríklad Trestný zákon, Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...

2.

V § 73 sa za slová „príslušný orgán“ vkladá čiarka a slová „správca konkurznej podstaty, ...

Čl. VI

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 1998.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore