Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70814
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov 119/2000 účinný od 01.05.2000


Platnosť od: 08.04.2000
Účinnosť od: 01.05.2000
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Lekárne, liečivá, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Obchod a podnikanie, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD5 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov 119/2000 účinný od 01.05.2000
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 119/2000 s účinnosťou od 01.05.2000

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o ...

1.

V § 2 ods. 2 sa za slová „výroba liekov,“ vkladajú slová „príprava transfúznych liekov,“. ...

2.

V § 2 ods. 4 sa za slovo „liekmi“ vkladá čiarka a slová „liečivami, pomocnými látkami“. ...

3.

V § 2 odsek 10 znie:

„(10) Zdravotnícka pomôcka1) je nástroj, prístroj, zariadenie, látka alebo iný výrobok používaný ...

4.

V § 3 ods. 3 sa vypúšťajú slová „s výnimkou poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejnej ...

5.

V § 7 odsek 1 znie:

„(1) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liekov, na prípravu transfúznych liekov, na veľkodistribúciu ...

6.

V § 8 ods. 1 sa za slová „o výrobu liekov,“ vkladajú slová „prípravu transfúznych liekov,“. ...

7.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Orgán, ktorý rozhoduje o vydaní povolenia, zašle rozhodnutie aj krajskému úradu, okresnému ...

8.

V § 9 ods. 2 sa za slová „zdravotníckymi pomôckami“ vkladá čiarka a slová „zmeny osoby ...

9.

V § 11 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá táto veta:

„Orgán príslušný na vydanie povolenia povolenie zruší, ak o to požiada držiteľ povolenia.“. ...

10.

V § 13 ods. 3 sa vypúšťa slovo „záväzný“.

11.

V § 14 ods. 4 sa vypúšťa slovo „záväzný“.

12.

V § 15 odsek 5 znie:

„(5) Klinické skúšanie možno povoliť len vtedy, ak sú posudky štátneho ústavu na výsledky ...

13.

V § 15 ods. 9 sa za slovo „sledujú“ vkladajú slová „v rozsahu schválených indikácií“. ...

14.

V § 16 ods. 2 písm. e) sa slová „inej krajine“ nahrádzajú slovami „inom štáte“.

15.

V § 16 ods. 2 písm. f) sa slová „danej krajine“ nahrádzajú slovami „danom štáte“.

16.

V § 17 písm. b) štvrtom bode sa slovo „krajín“ nahrádza slovom „štátov“.

17.

V § 17 sa písmeno b) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. o neočakávanej nežiaducej udalosti, ktorá sa vyskytla pri klinickom skúšaní do 14 dní ...

18.

§ 17 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) zabezpečiť vykonávanie odborného dohľadu poverenou osobou nad priebehom klinického skúšania.“. ...

19.

V § 20 ods. 2 písm. a) sa slová „inej krajine“ nahrádzajú slovami „inom štáte“.

20.

V § 20 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) lieky registrované v inom štáte, ak v Slovenskej republike nie sú dostupné porovnateľné ...

21.

§ 21 vrátane nadpisu znie:

„§ 21 Žiadosť o registráciu lieku (1) Žiadosť o registráciu lieku podáva držiteľ povolenia ...

22.

Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 21a Posúdenie žiadosti o registráciu lieku (1) Štátny ústav posúdi žiadosť o registráciu ...

23.

V § 22 ods. 1 sa slovo „vydá“ nahrádza slovami „doručí žiadateľovi“ a za slovo „lieku“ ...

24.

V § 22 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
rozhodne o zatriedení lieku do skupiny liekov podľa § 38a ods. 1,“.

25.

V § 22 ods. 2 sa slová „§ 21 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 21 ods. 4“.

26.

V § 22 odsek 4 znie:

„(4) Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku je povinný vopred požiadať ministerstvo zdravotníctva ...

27.

V § 22 ods. 6 písm. a) sa slová „výrobca liekov“ nahrádzajú slovami „držiteľ rozhodnutia ...

28.

V § 22 ods. 7 sa slová „výrobca alebo zahraničný výrobca“ nahrádzajú slovami „držiteľ ...

29.

§ 23 sa dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) požiadať ministerstvo zdravotníctva o schválenie každej pripravovanej zmeny a predložiť ...

30.

V § 24 ods. 1 písm. e) sa slová „spôsob podania a cestu podania“ nahrádzajú slovami „mechanizmus ...

31.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Údaje na malom vnútornom obale injekčnej ampulky nemusia obsahovať údaje uvedené v odseku ...

32.

V § 25 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „spôsob a cestu podania“ nahrádzajú slovami „mechanizmus ...

33.

V § 25 ods. 1 písm. d) sa slová „spôsobe a ceste podania“ nahrádzajú slovami „mechanizme ...

34.

Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28a Očné optiky (1) Očné optiky sú zariadenia poskytujúce služby súvisiace so zabezpečovaním ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...

35.

V § 29 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) majú oddelenie na zhromažďovanie a spracovanie informácií o liekoch uvedených do obehu a ...

36.

Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 29a Osobitné podmienky na prípravu transfúznych liekov (1) Zdravotnícke zariadenie môže ...

37.

V § 30 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom časť výrobnej operácie ...

38.

V § 32 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) určili odborného zástupcu zodpovedného za veľkodistribúciu, ktorý má skončené 1. vysokoškolské ...

39.

V § 33 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až n) sa označujú ako písmená c) až m).

40.

V § 33 ods. 1 písm. c) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a optické ...

41.

V § 33 odsek 3 znie:

„(3) Dodávať lieky, liečivá a pomocné látky iným subjektom, než sú uvedené v odseku 1 písm. ...

42.

V § 34 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a predaj“ a za slovo „liekov“ sa vkladajú slová „s ...

43.

V § 34 ods. 4 sa slová „individuálnej prípravy liekov“ nahrádzajú slovami „zabezpečenia ...

44.

V § 34 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá táto veta:

„Ak už je v obci verejná lekáreň, možno zriadiť v tejto obci aj pobočku verejnej lekárne, ...

45.

V § 34 ods. 6 druhá veta znie:

„Výdajňou zdravotníckych pomôcok je aj výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, ...

46.

V § 35 odsek 1 znie:

„(1) Lekárenskú starostlivosť vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne môže poskytovať ...

47.

V § 35 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

„(2) Fyzickej osobe možno vydať povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ak spĺňa ...

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 9.

48.

V § 35 ods. 6 sa za slová „Fyzickej osobe“ vkladajú slová „a právnickej osobe“.

49.

V § 35 ods. 7 sa v druhej vete za slovami „Ak ide“ vypúšťajú slová „o zdravotnícku očnú ...

50.

V § 35 odsek 9 znie:

„(9) Správna lekárenská prax je súbor požiadaviek na materiálne vybavenie, priestorové vybavenie ...

51.

V § 36 ods. 1 sa za slovo „osobne“ vkladajú slová „alebo prostredníctvom určeného odborného ...

52.

V § 36 ods. 2 písm. d) sa za slovo „liekoch“ vkladá čiarka a slová „zdravotníckych pomôckach“. ...

53.

V § 36 ods. 2 písm. e) sa za slovo „výrobcov“ vkladajú slová „registrovaných liekov alebo ...

54.

V § 36 ods. 2 písm. p) sa slová „§ 3 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 3 alebo 4“.

55.

V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:

„r) vydávať len hromadne vyrábané lieky [§ 19 ods. 1 písm. a)], ktoré sú registrované alebo ...

56.

§ 36 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa § 35 ods. 3 je ďalej ...

57.

V § 38 sa v nadpise vypúšťajú slová „a predaj“.

58.

V § 38 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Lieky sa môžu vydávať len vo verejných lekárňach, v pobočkách verejných lekární a ...

59.

V § 38 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a predávajúce“ a slová „a za správnosť ich predaja“. ...

60.

Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38a Triedenie liekov podľa ich výdaja (1) Orgán, ktorý rozhoduje o registrácii lieku, zatrieďuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a)
Príloha č. 1 k zákonu č. 139/1998 Z. z.“.

61.

V § 39 odsek 1 znie:

„(1) Predpisovať lieky sú oprávnení lekári. Lekári v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti ...

62.

V § 39 ods. 3 sa v prvej vete za slová „omamných látok“ vkladajú slová „II. skupiny a psychotropných ...

63.

V § 40 ods. 1 písm. g) sa slová „cestu podania“ nahrádzajú slovami „mechanizmus podania lieku“. ...

64.

V § 40 ods. 7 sa v druhej vete slová „omamné látky a psychostimulanciá“ nahrádzajú slovami ...

65.

V § 40 odseky 8 a 9 znejú:

„(8) Osobitné tlačivo lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom vyplní lekár trojmo. ...

66.

§ 40 sa dopĺňa odsekmi 12 až 15, ktoré znejú:

„(12) Pri výdaji liekov predpísaných na lekárskom predpise, na objednávke alebo pri výdaji zdravotníckej ...

67.

V § 43 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Držiteľ povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami sa na účely ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

68.

V § 50 ods. 2 sa vypúšťa slovo „Záväzné“.

69.

V § 51 ods. 6 sa slová „(§ 21 ods. 2)“ nahrádzajú slovami „[§ 22 ods. 4 písm. g) a h)]“. ...

70.

V § 63 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) kontroluje nakladanie so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok podľa § 11 ods. 4.“. ...

71.

V § 64 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane kontroly poskytovania vzoriek ...

72.

V § 65 ods. 2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane kontroly poskytovania vzoriek ...

73.

V § 69 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon ...

74.

Za § 70 sa vkladá § 70a, ktorý znie:

„§ 70a (1) Zdravotnícke zariadenie môže pripravovať transfúzne lieky podľa doterajších predpisov, ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

§ 80a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť očná optika vzniklo pred účinnosťou ...

2.

V prílohe č. 1 v SKUPINE 114 sa vypúšťa živnosť očná optika.

3.

V prílohe č. 2 SKUPINA 204 sa dopĺňa týmto textom:

„Očná optika Absolvent strednej zdravotníckej školy s maturitou v študijnom odbore očný optik ...

4.

V prílohe č. 3 v SKUPINE 304 sa slová „Výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych ...

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2000.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore