Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 118/2010 účinný od 01.07.2010

Platnosť od: 01.04.2010
Účinnosť od: 01.07.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Stavebné konanie, Stavebníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD51DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 118/2010 účinný od 01.07.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 118/2010 s účinnosťou od 01.07.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona ...

1.

V § 108 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) zriadenie alebo prevádzkovanie verejných letísk a leteckých pozemných zariadení vrátane ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10jb znie:

„10jb) § 31 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení ...

2.

V § 111 ods. 3 sa v prvej vete bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to isté ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10jc znie:

„10jc) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...

3.

V § 113 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak je vyvlastňovaná stavba alebo vyvlastňovaný ...

4.

V § 139 ods.1 písm. a) za slovami „nájomnej zmluvy“ sa spojka „alebo“ nahrádza čiarkou ...

5.

V § 139 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13c znie:

„13c) § 15 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

6.

V § 139b odsek 9 znie:

„(9) Stavbami pre obranu štátu sú stavby na zabezpečenie obrany štátu, zvrchovanosti a územnej ...

7.

V § 139b ods. 10 sa za slová „Policajného zboru,“ vkladajú slová „Železničnej polície,“. ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore