Dôvodové správy k predpisu 117/2011

  1. Vládny návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach
    K predpisu 250/2012 , dátum vydania: 31.08.2012
  2. Vládny návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    K predpisu 117/2011 , dátum vydania: 15.04.2011
MENU
Hore