Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71776
Dôvodové správy: 2527
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa zriaďuje Slovenský historický ústav v Ríme 116/2013 účinný od 01.01.2014


Platnosť od: 24.05.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 116/2013 s účinnosťou od 01.01.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa zriaďuje Slovenský historický ústav v Ríme

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Tento zákon ustanovuje zriadenie a činnosť Slovenského historického ústavu v Ríme.

§ 2
(1)

Slovenský historický ústav v Ríme (ďalej len „historický ústav“) je rozpočtová organizácia ...

(2)

Sídlom historického ústavu je Bratislava, výskumným pracoviskom je Rím.

(3)

Historický ústav spolupracuje s ministerstvom a so Slovenským inštitútom v Ríme (ďalej len „inštitút“). ...

(4)

Historický ústav sa riadi svojím štatútom.

§ 3
(1)

Historický ústav sa venuje vedeckovýskumnej a vydavateľskej činnosti.

(2)

Historický ústav systematicky skúma najmä archívne materiály so vzťahom ku Slovensku a Slovákom ...

a)

vo verejných a súkromných archívoch historickej povahy na území Talianskej republiky, Republiky ...

b)

vo Vatikánskom tajnom archíve,

c)

v Historickom archíve druhej sekcie Štátneho sekretariátu Svätej stolice,

d)

v archívoch orgánov Rímskej kúrie a jej kongregácií,

e)

v archívoch rehoľných spoločenstiev, náboženských spoločností, univerzít a vysokých škôl. ...

(3)

Historický ústav systematicky skúma historické knižné fondy so vzťahom ku Slovensku

a)

vo verejných a súkromných knižniciach na území Talianskej republiky, Republiky San Maríno a Zvrchovaného ...

b)

vo Vatikánskej apoštolskej knižnici.

(4)

Historický ústav vykonáva umenovednú činnosť vo verejných a súkromných galériách a múzeách ...

(5)

Historický ústav vykonáva vydavateľskú činnosť, ktorou informuje verejnosť o svojich vedeckovýskumných ...

(6)

Historický ústav spolupracuje s inštitúciami v Ríme, najmä s historickými ústavmi iných štátov ...

(7)

Historický ústav si buduje svoj archív a vedeckú knižnicu.

(8)

Vedeckí pracovníci historického ústavu sú povinní vždy na konci roka vedeckej rade odovzdávať ...

§ 4
(1)

Orgánmi historického ústavu sú vedecká rada, rada ústavu a riaditeľ.

(2)

Riaditeľ riadi a zodpovedá za činnosť historického ústavu. Pracoviskom riaditeľa je Rím. Riaditeľ ...

(3)

Pracoviskom vedeckej rady je Bratislava.

(4)

Vedeckých pracovníkov historického ústavu vyberá na základe výberového konania vedecká rada. ...

(5)

Riaditeľa alebo člena vedeckej rady aj bez návrhu svojím rozhodnutím odvolá z funkcie ten orgán, ...

§ 5
(1)

Vedecká rada historického ústavu má deväť členov, ktorí si spomedzi seba nadpolovičnou väčšinou ...

(2)

Členov vedeckej rady spomedzi odborníkov z odborov histórie, archeológie, práva, dejín staroveku, ...

(3)

Kandidátov na členov vedeckej rady navrhujú ministrovi minister zahraničných vecí a európskych ...

(4)

Funkčné obdobie členov vedeckej rady je trojročné. Člen vedeckej rady môže byť vymenovaný ...

(5)

Vedecká rada

a)

určuje zásadnú koncepciu vedeckovýskumnej činnosti historického ústavu,

b)

stanovuje krátkodobé, strednodobé a dlhodobé plány výskumu historického ústavu,

c)

zodpovedá za odbornosť vedeckovýskumného kolektívu,

d)

organizuje výberové konania a udeľuje štipendiá vedeckým pracovníkom z odborov historických, ...

e)

riadi vydavateľskú činnosť a schvaľuje výročnú správu o činnosti historického ústavu,

f)

koordinuje spoluprácu historického ústavu na projektoch medzinárodného významu,

g)

volí na návrh ministra riaditeľa historického ústavu,

h)

schvaľuje štatút historického ústavu a jeho zmeny,

i)

prerokúva ročný rozpočet a schvaľuje ročnú účtovnú závierku historického ústavu,

j)

vykonáva kontrolnú funkciu voči riaditeľovi a rade ústavu a voči vedeckým pracovníkom historického ...

k)

schádza sa podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne.

(6)

Členstvo vo vedeckej rade je čestné a bez nároku na pravidelný plat okrem náhrady cestovného ...

§ 6
(1)

Radu ústavu tvorí riaditeľ, riaditeľ inštitútu a tajomník historického ústavu menovaný riaditeľom. ...

(2)

Do pôsobnosti rady ústavu patrí najmä

a)

zodpovednosť za riadny chod a činnosť historického ústavu,

b)

vypracúvať návrh ročného rozpočtu historického ústavu a predkladať ho po prerokovaní vo vedeckej ...

c)

vypracúvať návrh štatútu historického ústavu, jeho zmien a predkladať ho vedeckej rade na schválenie, ...

d)

vypracovať do 31. marca výročnú správu o činnosti historického ústavu za predchádzajúci rok, ...

§ 7
(1)

Štatutárnym orgánom historického ústavu je riaditeľ.

(2)

Riaditeľa volí na návrh ministra vedecká rada nadpolovičnou väčšinou všetkých členov vedeckej ...

(3)

Funkčné obdobie riaditeľa je trojročné. Za riaditeľa môže byť zvolená tá istá fyzická osoba ...

(4)

Za riaditeľa môže kandidovať iba vedecký pracovník, ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(5)

Riaditeľ zodpovedá za vedecký výskum vedeckých pracovníkov historického ústavu.

(6)

Riaditeľ sa zúčastňuje schôdzí vedeckej rady s poradným hlasom.

§ 8
(1)

Podrobnosti o organizácii a činnosti historického ústavu upraví štatút.

(2)

Návrh štatútu a jeho zmien vypracúva rada ústavu. Štatút a jeho zmeny schvaľuje vedecká rada ...

§ 9
(1)

Historický ústav hospodári s

a)

vlastným rozpočtom,

b)

majetkom štátu,

c)

darmi.

(2)

Na nakladanie s majetkom štátu, ktorý spravuje historický ústav, sa vzťahuje osobitný predpis.2) ...

§ 10

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore