Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov 116/2011 účinný od 01.05.2011

Platnosť od: 15.04.2011
Účinnosť od: 01.05.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne fondy
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD32DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov 116/2011 účinný od 01.05.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 116/2011 s účinnosťou od 01.05.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a zákona č. 57/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 26 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 a 13, ktoré znejú:

„(12)
Podľa osobitného predpisu65aa) riadiaci orgán alebo certifikačný orgán sprístupní správu o zistenej nezrovnalosti, ktorá sa týka nezrovnalosti
a)
vysporiadanej prijímateľom podľa § 27a ods. 1 alebo ods. 4 alebo § 28,

b)
na účely vysporiadania ktorej uzavrel riadiaci orgán s prijímateľom dohodu o splátkach podľa § 28a alebo

c)
potvrdenej právoplatným rozhodnutím, na základe ktorého je prijímateľ povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť.

(13)
Pri sprístupňovaní správy o zistenej nezrovnalosti podľa odseku 12 sa postupuje podľa osobitného predpisu.65ab)“.

Doterajšie odseky 12 až 14 sa označujú ako odseky 14 až 16.

Poznámky pod čiarou k odkazom 65aa a 65ab znejú:

„65aa)
Čl. 37 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1828/2006 v platnom znení.
Čl. 68 ods. 3 nariadenia (ES) č. 498/2007 v znení nariadenia Komisie (EÚ) č. 1249/2010.

65ab)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.

2.
Za § 46a sa vkladá § 46aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠46aa
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2011
Ustanovenia § 26 ods. 12 a 13 v znení účinnom od 1. mája 2011 sa vzťahujú na správy o zistených nezrovnalostiach týkajúce sa programového obdobia 2004 až 2006 a programového obdobia 2007 až 2013 vypracované do 30. apríla 2011 a sprístupňované na základe žiadostí podaných od 1. mája 2011.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore