Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov 116/2011 účinný od 01.05.2011

Platnosť od: 15.04.2011
Účinnosť od: 01.05.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD32DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov 116/2011 účinný od 01.05.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 116/2011 s účinnosťou od 01.05.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení ...

1.

V § 26 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Podľa osobitného predpisu65aa) riadiaci orgán alebo certifikačný orgán sprístupní správu ...

Doterajšie odseky 12 až 14 sa označujú ako odseky 14 až 16.

Poznámky pod čiarou k odkazom 65aa a 65ab znejú:

„65aa) Čl. 37 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1828/2006 v platnom znení.Čl. 68 ods. 3 nariadenia (ES) ...

2.

Za § 46a sa vkladá § 46aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 46aa Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2011 Ustanovenia § 26 ods. 12 a 13 ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore