Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o súdnych poplatkoch. 116/1966 účinný od 01.01.1967 do 31.12.1984


Platnosť od: 28.12.1966
Účinnosť od: 01.01.1967
Účinnosť do: 31.12.1984
Autor: Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 116/1966 s účinnosťou od 01.01.1967

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o súdnych poplatkoch

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1
Predmet súdnych poplatkov
a)

okresné súdy, krajské súdy alebo Najvyšší súd v občianskom súdnom konaní,

b)

štátna správa súdov alebo prokuratúra.

§ 2
Sadzby poplatkov
(1)

Poplatky sa vyberajú percentom zo základu (percentný poplatok) alebo pevnou sumou (pevný poplatok); ...

(2)

Ak je ustanovená sadzba poplatku za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.

§ 3
Základ percentného poplatku
(1)

Ak je sadzba poplatku ustanovená percentom zo základu, je základom poplatku cena predmetu poplatného ...

(2)

V odvolacom konaní je základom poplatku cena nároku uplatňovaného v odvolaní.

(3)

Ak je predmetom poplatného úkonu opakujúce sa plnenie, je základom poplatku súčet cien všetkých ...

(4)

Základom poplatku v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva je cena všetkých vecí ...

(5)

Základom poplatku v konaní o zrušení a o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je cena podielu ...

(6)

Ak sa po podaní návrhu rozšíri predmet poplatného úkonu, či už na návrh alebo bez návrhu, ...

(7)

Základ poplatku vyšší ako 500 Kčs sa zaokrúhľuje na celé stokoruny, a to tak, že na zlomok ...

§ 4
Poplatník
(1)

Poplatok je povinný zaplatiť:

a)

navrhovateľ poplatného úkonu, ak nie je ďalej ustanovené inak;

b)

účastníci súdneho zmieru uzavretého v zmierovacom konaní;

c)

v konaní o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov obaja účastníci alebo jeden ...

d)

pokiaľ v súdnom konaní je navrhovateľ od poplatku oslobodený a pokiaľ súd jeho návrhu vyhovel, ...

(2)

Ak je viac navrhovateľov povinných poplatok zaplatiť, sú povinní ho zaplatiť spoločne a nerozdielne; ...

§ 5
Vznik poplatkovej pohľadávky
(1)

Poplatková pohľadávka vzniká

a)

podaním návrhu na vykonanie poplatného úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ [§ 4 ods. 1 písm. ...

b)

schválením súdneho zmieru v zmierovacom konaní,

c)

v ostatných prípadoch uložením povinnosti zaplatiť poplatok v súvislosti s rozhodnutím o veci ...

(2)

Poplatková pohľadávka sa zaokrúhľuje na celé koruny dole.

§ 6
Splatnosť poplatkovej pohľadávky

Poplatková pohľadávka vzniknutá podaním návrhu [§ 5 ods. 1 písm. a)] je splatná súčasne týmto ...

§ 7
Spôsob platenia poplatku
(1)

Poplatok neprevyšujúci 400 Kčs, ak sa nevymáha, platí sa kolkovými známkami. Poplatok v ostatných ...

(2)

O spôsobe používania kolkových známok obdobne platia predpisy o používaní kolkových známok ...

Následky nezaplatenia poplatku
§ 8
(1)

Ak sa poplatková pohľadávka splatná podaním návrhu na začatie konania úplne nezaplatí, a to ...

a)

ak ide o návrh na začatie odvolacieho konania,

b)

ak ide o pracovný spor, ktorému predchádzalo rozhodcovské konanie,

c)

ak je v tej istej veci návrh rozšírený alebo podaný vzájomný návrh, alebo

d)

ak je nebezpečenstvo z omeškania a poplatník osvedčí, že bez svojej viny nemohol poplatok zaplatiť. ...

(2)

V ostatných prípadoch súd konanie zastaví.

(3)

Ak bude poplatok zaplatený do konca lehoty na odvolanie proti uzneseniu o zastavení konania pre nezaplatenie ...

(4)

Ak nadobudne rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku právoplatnosť, poplatková ...

§ 9

Ak ide o návrh na vykonanie poplatného úkonu štátnou správou súdov alebo o návrh na vykonanie ...

§ 10
Vrátenie poplatku
(1)

Poplatok sa vráti, ak ho zaplatil ten, kto nebol na to povinný.

(2)

Ak sa zaplatilo na poplatku viac ako sa malo zaplatiť, vráti sa preplatok.

(3)

Poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania sa vráti, ak sa konanie zastavilo alebo návrh ...

(4)

Nárok na vrátenie poplatku zaniká, ak sa neuplatnil do konca tretieho kalendárneho roka po roku, ...

(5)

Poplatok (preplatok) sa nevráti, ak neprevyšuje sumu 10 Kčs.

§ 11
Oslobodenie od poplatku
(1)

Od poplatku sú oslobodené súdne konania vo veciach

a)

opatrovníckych, starostlivosti o maloleté deti a osvojenia,

b)

spôsobilosti na právne úkony,

c)

vyhlásenia za mŕtveho,

d)

vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí,

e)

určenia nárokov nevydatej matky na úhradu výživy a nákladov spojených s tehotnosťou a zľahnutím, ...

f)

zapretia otcovstva a plnenia z neplatnej zmluvy začatých na návrh prokurátora,**)

g)

výkonu rozhodnutí na vymáhanie pohľadávok zo súdnych a notárskych poplatkov, z peňažných trestov, ...

h)

nemocenského poistenia, sociálneho zabezpečenia (poistenia) a poskytovania zdravotnej starostlivosti, ...

i)

odvolania proti rozhodnutiu štátnych notárstiev,

j)

preskúmania rozhodnutí iných orgánov než súdov.

(2)

Od poplatku sú oslobodení:

a)

československý štát, ak poplatok prevyšuje 50 Kčs a ak koná za neho pracovník orgánu rozpočtovej ...

b)

rozpočtové organizácie a Štátna banka československá, ak poplatok prevyšuje 50 Kčs, nie však ...

c)

pracovníci (učni, domácki pracovníci), ak sú predmetom konania nároky z ich pracovného (učebného) ...

d)

navrhovateľ v konaní o určení výživného, ak nejde o vzájomnú vyživovaciu povinnosť rodičov ...

e)

navrhovateľ v konaní o náhradu škody spôsobenej v súvislosti s ublížením na zdraví,

f)

navrhovateľ v konaní o jeho nárokoch z autorského práva, z práv výkonných umelcov alebo o jeho ...

g)

navrhovateľ v konaní o určení otcovstva, s výnimkou konania o zapretí otcovstva,

h)

vojaci v základnej (náhradnej) službe,

i)

prokurátor v konaní začatom na jeho návrh,*) pokiaľ konanie nie je už vecne oslobodené,

j)

národný výbor v konaní začatom v záujme spoločnosti,**)

k)

občan, ktorého právo sa uplatňuje v konaní začatom na návrh prokurátora alebo národného výboru, ...

l)

navrhovateľ v konaní o náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím,

m)

navrhovateľ v konaní o odškodnenie za väzbu a trest.

(3)

Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 vzťahuje sa aj na konanie o výkone rozhodnutí.

(4)

Za akých podmienok môže súd priznať účastníkom konania oslobodenie od poplatku v iných prípadoch, ...

Konanie
§ 12

Vo veciach poplatkov rozhoduje orgán, ktorý je príslušný vykonať poplatný úkon.

§ 13

Poplatník je povinný, ak ide o percentný poplatok, uviesť cenu predmetu poplatného úkonu. Ak tak ...

§ 14
(1)

Poplatok (doplatok) nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho ...

(2)

Od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatník upovedomený o úkone súdu vykonanom na vyrubenie ...

(3)

Poplatok (doplatok) nemožno vyrubiť ani vymáhať, len čo od konca kalendárneho roka, v ktorom bol ...

§ 15

Pokiaľ v tomto zákone nie je konanie vo veciach poplatkov upravené, platia o ňom primerane predpisy ...

§ 16

Súdy sú povinné dávať vo veciach poplatkov poučenie, najmä o poplatkových úľavách, aby pre ...

§ 17
Kontrola a dohľad

Orgány štátnej správy súdov pravidelne kontrolujú a Ministerstvo financií, prípadne orgány ...

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 18

Kde sa v tomto zákone hovorí o súde a jeho orgánoch, rozumie sa tým pri poplatkoch vyberaných ...

§ 19

Podľa tohto zákona vyberajú sa poplatky z poplatných úkonov navrhnutých za jeho účinnosti. Z ...

§ 20
(1)

Ministerstvo financií sa splnomocňuje, aby po dohode s Ministerstvom spravodlivosti z osobitných ...

(2)

Ministerstvo financií sa splnomocňuje odpúšťať na odstránenie tvrdostí alebo nezrovnalostí ...

§ 21

Zrušuje sa zákon č. 173/1950 Zb. o súdnych poplatkoch v znení zákona č. 10/1959 Zb. a nariadenie ...

§ 22

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.

Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky

  • *)  § 4 vyhlášky č. 115/1961 Zb. o vydaní nových kolkových známok.
  • **)  § 62 Zákona o rodine č. 94/1963 Zb. a § 457 ods. 2, 3 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
  • *)  § 35 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 99/1963 Zb.).
  • **)  § 32 Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 99/1963 Zb.).
  • ***)  Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore