Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov 114/2010 účinný od 01.09.2010

Platnosť od: 30.03.2010
Účinnosť od: 01.09.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Ťažba, baníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD77DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov 114/2010 účinný od 01.09.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 114/2010 s účinnosťou od 01.09.2010

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

K predpisu 114/2010, dátum vydania: 30.03.2010

4

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov sa predkladá z dôvodu precizovania doterajšej právnej úpravy v týchto oblastiach

a.predaj nebalených pekárskych výrobkov a krájaných potravín, na ktorých sa neuvádza ich zloženie;

b.predaj tých potravín, ktoré obsahujú rastlinné tuky alebo iné náhrady a zavádzajú spotrebiteľa, keď sú umiestnené pri výrobkoch z mlieka alebo výrobkoch z mäsa,

c.zamedzenie predaja tých potravín, ktoré nespĺňajú požiadavky zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a Potravinového kódexu Slovenskej republiky, a ktoré sú pravidelne predávané na miestach, na ktorých je ich predaj zakázaný. Účelom novely zákona je orgánmi úradnej kontroly potravín prísnejšie sankcionovať tých , ktorí zákonné povinnosti nedodržiavajú. Následne je vzhľadom k týmto skutočnostiam žiaduce zákonne ustanoviť aj požiadavku informovanosti verejnosti v tom smere, že Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci svojich kompetencií podľa tohto zákona bude informovať verejnosť o nebezpečných potravinách, zdraviu škodlivých potravinách alebo potravinách nevhodných na ľudskú spotrebu, riziku pre ľudské zdravie a o prijatých opatreniach.

Návrh nezakladá dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo vyšších územných celkov, životné prostredie a zamestnanosť.

Predložený návrh právnej úpravy je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Predkladateľ právneho predpisu: Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

2.Názov právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

3.Problematika návrhu právneho predpisu :

a)nie je upravená v práve Európskej únie

b)nie je upravená v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie ani v judikatúre Súdu prvého stupňa

Vzhľadom na to, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.

Doložkao posúdení vplyvov1.Vplyvy na verejné financie:Predkladaný návrh zákona nebude mať negatívny dopad na verejné financie.

2.Vplyvy na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:Návrh zákona nebude mať ekonomický dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.3.Vplyvy na životné prostredie:Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie.4.Vplyvy na zamestnanosť:Návrh zákona nebude mať vplyv na zamestnanosť a nevyžiada si zvýšenie počtu zamestnancov. 5.Vplyvy na podnikateľské prostredie:Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.

Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1

V § 12 ods. 1 sa dopĺňa písmeno e), ktoré ustanovuje, že predaj nebalených pekárenských výrobkov je možný len prostredníctvom pultového predaja. nadväznosti na právnu úpravu v bode 1 sa upravuje aj § 28 ods.1 doplnením skutkovej podstaty pri ukladaní p

K bodu 2

V § 12 ods. 1 sa dopĺňajú písmená n) až p) ktoré sa týkajú predaja krájaných potravín, na ktorých je potrebné uvádzať ich zloženie; predaja tých potravín, ktoré obsahujú prímesi rastlinného pôvodu a zavádzajú spotrebiteľa, a je potrebné ich umiestňovať mimo výrobkov z mlieka a výrobkov z mäsa ; a ustanovuje sa zákaz predaja potravín ma miestach, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise. K bodu 3

Spresnením ustanovenia písmena c) dôjde k tomu, že bude možné zatvoriť len časť prevádzky, kde dôjde k zisteniu závažných nedostatkov a nebude treba zatvárať celú prevádzku, ktorá nesúvisí zo zistenými nedostatkami.

K bodu 4

Zmenením odkazov na jednotlivé písmená dôjde k tomu, orgány úradnej kontroly budú môcť po zistení závažných skutočností uzatvoriť okamžite prevádzku, aby bola dosiahnutá náprava zisteného protiprávneho stavu.

K bodom 5

Ustanovená suma sa nahrádza sumou v eurách.

K bodu 6

V nadväznosti na právnu úpravu v bode 2 sa upravuje aj § 28 ods.1 doplnením skutkových podstát pri ukladaní pokuty.

K bodom 7 až 9

Ustanovené sumy sa nahrádzajú sumami v eurách.

K bodu 10

V nadväznosti na právnu úpravu v § 28 ods.1 sa rozširujú skutkové podstaty pri priestupkoch v § 29 ods.1. V § 29 ods.2 sa upravujú sumy pokút za porušenie ustanovenia odseku 1 a zavádza sa možnosť výberu pokuty v blokovom konaní.

K bodu 11

Ustanovuje sa požiadavka na informovanosť verejnosti v tom smere, že sa Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci svojich kompetencií podľa tohto zákona bude informovať verejnosť o nebezpečných potravinách, zdraviu škodlivých potravinách alebo potravinách nevhodných na ľudskú spotrebu, o ich riziku pre ľudské zdravie a o prijatých opatreniach.

Čl. II

Navrhuje sa účinnosť zákona na 1. mája 2010.

Bratislava 3. marca 2010

Robert F i c o, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Vladimír C h o v a n, v. r.

minister pôdohospodárstva

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore