Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov 114/2010 účinný od 01.09.2010

Platnosť od: 30.03.2010
Účinnosť od: 01.09.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Ťažba, baníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD77DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov 114/2010 účinný od 01.09.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 114/2010 s účinnosťou od 01.09.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej ...

1.

V § 12 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) je povinný zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárskych výrobkov prostredníctvom ...

Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená g) až m).

2.

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) až r), ktoré znejú:

„n) je povinný krájané potraviny označovať údajom o ich zložení na výveske na viditeľnom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9abf znie:

„9abf) § 6 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na ...

3.

V § 19 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) pozastavia činnosť prevádzkarne alebo jej časti, uzatvoria potravinársky podnik alebo jeho ...

4.

V § 20 ods. 9 sa slová „písm. a), b) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až d)“.

5.

V § 28 ods. 1 sa slová „do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 50 000 eur“.

6.

V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) až s), ktoré znejú:

„n) neoznačuje krájané potraviny údajom o ich zložení na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti ...

7.

V § 28 ods. 2 sa slová „do 5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 200 000 eur“.

8.

V § 28 ods. 3 sa slová „do 10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 500 000 eur“.

9.

V § 28 ods. 5 sa slová „od 10 000 000 Sk do 50 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 500 000 ...

10.

§ 29 znie:

„§ 29 (1) Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí fyzická osoba, ktorá a) sťažuje alebo marí ...

11.

§ 30a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojich kompetencií podľa tohto zákona ...

Čl. II

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona ...

V § 28 ods. 4 sa za slovo „nachádza“ vkladajú nové slová „a fyzická osoba alebo právnická ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13c znie:

„13c)
§ 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010 okrem ustanovení čl. I 2. bodu § 12 ods. 1 písm. ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore