Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 112/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 06.04.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Pracovno-právne vzťahy, Sociálna pomoc, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 112/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 112/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 112/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 1 sa slová „kontrolného orgánu“ nahrádzajú slovami „inšpektorátu práce“.

2.

§ 2a znie:

„§ 2a (1) Nelegálna práca nie je práca, ktorú pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,1) alebo pre ...

3.

V § 4 sa slová „kontrolnému orgánu podľa § 5 ods. 1“ nahrádzajú slovami „inšpektorátu práce“.

4.

V § 5 odsek 1 znie:

„(1)
Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonáva inšpektorát práce.“.

5.

V § 5 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta a v tretej vete sa slová „kontrolným orgánom“ nahrádzajú slovami ...

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 10a sa vypúšťa citácia „§ 12 písm. ad) a § 13 ods. 1 písm. e) piaty bod ...

7.

V § 5 ods. 3 až 5 sa slová „kontrolnému orgánu“ nahrádzajú slovami „inšpektorátu práce“.

8.

V § 5a ods. 1 a 2, § 7b ods. 8 a § 7c ods. 1 sa slová „Kontrolný orgán“ nahrádzajú slovami „Inšpektorát ...

9.

V § 5a ods. 3 sa slová „Kontrolné orgány poskytujú“ nahrádzajú slovami „Inšpektorát práce poskytuje“. ...

10.

V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa citácia „§ 68a ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. v ...

11.

V § 7 ods. 3 sa slová „prejednávajú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrad práce, sociálnych ...

12.

V § 7b sa vypúšťa odsek 10.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.

13.

Za § 7ca sa vkladá § 7cb, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7cb Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023 (1) Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho ...

Čl. II

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa citácia „Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom ...

2.

V § 12 písmeno p) znie:

„p) kontrolovať dodržiavanie tohto zákona okrem § 53e a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a sa vypúšťa.

3.

V § 12 sa vypúšťajú písmená ad), af) a ah).

Doterajšie písmená ae), ag), ai) a aj) sa označujú ako písmená ad) až ag).

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b sa vypúšťa.

4.

V § 13 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa piaty bod.

5.

V § 13 ods. 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „a osobitného predpisu18a)“.

6.

V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú písmená k), l) a aj).

Doterajšie písmená m) až ai) sa označujú ako písmená k) až ag).

Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 19a sa vypúšťajú.

7.

V § 13 ods. 1 písmeno t) znie:

„t) kontrolovať dodržiavanie tohto zákona okrem § 53e a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov ...

8.

V § 18 ods. 1 písm. a) sa slová „písm. aa)“ nahrádzajú slovami „písm. y)“.

9.

V § 21 ods. 4, § 21b ods. 7 a § 23a ods. 1 písm. u) sa slová „písm. ai)“ nahrádzajú slovami „písm. af)“. ...

10.

V § 36 ods. 2 písm. a) sa nad slovom „práce“ odkaz „18a)“ nahrádza odkazom „42a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:

„42a) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

11.

V poznámke pod čiarou k odkazu 62 sa vypúšťa citácia „Zákon č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

12.

V § 68 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a osobitného predpisu18a)“.

13.

V § 68 sa vypúšťajú odseky 5 a 7.

Doterajšie odseky 6, 8 a 9 sa označujú ako odseky 5 až 7.

14.

V 68a ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

15.

V § 68a odsek 2 znie:

„(2) Ústredie a úrad pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 prihliadajú na závažnosť zistených nedostatkov, ...

16.

V § 68a sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

17.

V § 70 ods. 1 sa slová „ae), af) a aj)“ nahrádzajú slovami „ad) a ag)“.

18.

Za § 72au sa vkladá § 72av, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 72av Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023 (1) Konanie o uloženie pokuty za ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 68 znie:

„68) § 2a ods. 2 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

19.

Príloha č. 1a sa vypúšťa.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore