Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 111/2018 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 13.04.2018
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 111/2018 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019


§ 3
Účel poskytovania dotácie

(1)
Dotáciu podľa § 2 písm. a) možno poskytnúť na
a)
podporu aktivít zameraných na získanie inovatívnych návrhov riešení v oblasti e-Governmentu,
b)
podporu využívania moderných technológií a rozvoj vysokokapacitných info-komunikačných sietí pre komunity,
c)
podporu vzdelávacích a iných odborných aktivít a projektov zameraných na zvyšovanie informačnej gramotnosti a podporu využívania elektronických služieb verejnej správy,
d)
prípravu analytických kapacít a podporu študentov zapojených do výskumu v oblasti informatizácie vrátane podpory študentov, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni,
e)
podporu online nástrojov participatívnej demokracie,
f)
podporu osvetových podujatí a projektov pre zvyšovanie informovanosti verejnosti o zámeroch v oblasti informatizácie vrátane podpory edičnej činnosti a publikačnej činnosti,
g)
tvorbu inovatívnych aplikácií zjednodušujúcich používanie elektronických služieb verejnej správy,
h)
vytvorenie konceptu rozumných miest a regiónov,
i)
projekty realizované z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
j)
predfinancovanie alebo dofinancovanie projektov z priamo riadených programov Európskej únie a ostatných finančných nástrojov Európskej únie.
(2)
Dotáciu podľa § 2 písm. b) možno poskytnúť na
a)
tvorbu investičných platforiem a podporu inovatívnych projektov realizovaných v rámci vytvorených investičných platforiem,
b)
podporu inovatívnych projektov využívajúcich hybridné modely financovania.
(3)
Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť na
a)
mikrogranty na realizáciu lokálnych iniciatív a projektov zameraných na implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj,
b)
tvorbu riešení v oblasti informačných technológií na podporu sociálnej inovácie, ktorá implementáciou výrazne prispeje k naplneniu vymedzených cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj,
c)
prípravu analytických kapacít, vzdelávacích a odborných aktivít zapojených do výskumu, vrátane podpory študentov, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni.
zobraziť paragraf
§ 4

(1)
Dotáciu podľa § 3 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a)
obec,
b)
vyšší územný celok,
c)
občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,
d)
nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,
e)
záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky,
f)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky,
g)
základná škola alebo stredná škola so sídlom na území Slovenskej republiky,
h)
vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky,
i)
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa,
j)
právnická osoba zriadená osobitnými predpismi;2) takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného predpisu3) poskytnuté prostriedky z rozpočtu verejnej správy,
k)
fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania na území Slovenskej republiky,
l)
právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky.
(2)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto zákona a osobitných predpisov.4)
(3)
Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť okrem účelu podľa osobitného predpisu5) ani na
a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c)
úhradu výdavkov na správu žiadateľa,
d)
výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu.
(4)
Dotáciu na účely podľa § 3 možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na financovanie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu, to neplatí pre dotáciu podľa § 3 ods. 1 písm. j). Spolufinancovanie z vlastných zdrojov žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením.
(5)
Ak nie je dotácia podľa odseku 4 poskytnutá v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov sa môže znížiť úmerne k výške poskytnutej dotácie.
zobraziť paragraf
§ 5
Spôsob poskytovania dotácie

(1)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe žiadosti. Žiadosť vrátane jej príloh sa predkladá úradu v lehote určenej vo výzve na predkladanie žiadostí, v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom;6) žiadateľ, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ, predkladá žiadosť vrátane jej príloh v listinnej podobe.
(2)
Žiadosť obsahuje,
a)
ak ide o obec alebo vyšší územný celok,
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu,
b)
ak ide o občianske združenie, nadáciu alebo záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
c)
ak ide o neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby,
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
d)
ak ide o základné a stredné školy so sídlom na území Slovenskej republiky,
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu,
e)
ak ide o vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky,
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu,
f)
ak ide o právnickú osobu – podnikateľa,
1.
obchodné meno,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
g)
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
1.
obchodné meno,
2.
adresu trvalého pobytu a miesto podnikania,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený.
(3)
Žiadosť obsahuje aj
a)
vymedzenie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje,
b)
výšku požadovanej dotácie,
c)
súhlas žiadateľa so spracovaním jeho osobných údajov.
(4)
Prílohou k žiadosti okrem dokladov podľa osobitného predpisu7) je
a)
popis projektu,
b)
štruktúrovaný rozpočet projektu,
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí; táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že mu na rovnaký projekt nebola v minulosti poskytnutá dotácia od úradu; táto povinnosť sa nevzťahuje na projekty, ktoré sa realizujú vo viacerých na seba nadväzujúcich obdobiach,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dotáciu na tento projekt nežiada aj od iného subjektu alebo mu na tento projekt nebola od iného subjektu dotácia poskytnutá; ak žiadateľ žiada na tento projekt dotáciu aj od iného subjektu alebo mu bola na tento projekt dotácia poskytnutá od iného subjektu, uvedie názov a sídlo tohto subjektu a výšku poskytnutej dotácie,
f)
doklad preukazujúci zabezpečenie spolufinancovania podľa § 4 ods. 4.
(5)
Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti alebo prílohy, úrad do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti vyzve žiadateľa, aby ju doplnil. Ak žiadateľ výzve na doplnenie žiadosti v určenej lehote nevyhovie, úrad žiadosť zamietne.
(6)
Dotácia sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi úradom a žiadateľom podľa § 4 ods. 1 alebo medzi úradom, žiadateľom a zriaďovateľom, ak ide o žiadateľa podľa § 4 ods. 1 písm. i).
(7)
Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje
a)
označenie zmluvných strán,
b)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
c)
výšku poskytnutej dotácie,
d)
číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového účtu (IBAN) vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa dotácia poukazuje,
e)
podmienky poskytnutia a použitia dotácie,
f)
práva a povinnosti zmluvných strán,
g)
podmienky zúčtovania dotácie a termín odvodu nepoužitých finančných prostriedkov a výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu,
h)
číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktorý sa poukazujú nepoužité finančné prostriedky a výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu,
i)
sankcie za porušenie finančnej disciplíny,8)
j)
dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy,
k)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
l)
možnosť jednorazového alebo postupného čerpania dotácie,
m)
záväzok príjemcu dotácie, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore