Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov 110/2010 účinný od 01.01.2011

Platnosť od: 30.03.2010
Účinnosť od: 01.01.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD17DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov 110/2010 účinný od 01.01.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 110/2010 s účinnosťou od 01.01.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 ...

1.

V § 23 ods. 1 sa za slovo „podnetu“ vkladajú slová „alebo v konaní o zmene prieskumného územia ...

2.

V § 23 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f) ktoré znie:

„f) stanoviská orgánov dotknutých obcí a samosprávnych krajov, ktoré sa pri návrhu na určenie ...

3.

V § 23 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:

„Účastníkom konania o určení, zmene alebo zrušení prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych ...

4.

V § 23 ods. 11 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) dotknutá obec alebo dotknutý samosprávny kraj nesúhlasí s určením prieskumného územia ...

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

5.

V § 24 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Ministerstvo určuje oblasti, v ktorých možno vykonávať ložiskový geologický prieskum ...

Doterajšie odseky 1 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 10.

6.

V § 24 ods. 4 sa slová „podľa odseku 2“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 3“.

7.

V § 24 ods. 6 sa slová „Podľa odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „Podľa odsekov 2 až 5“. ...

8.

V § 24 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Okrem dôvodov podľa § 23 ods. 11 ministerstvo zamietne návrh na určenie prieskumného územia ...

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27a a 27b znejú:

„27a) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

9.

V § 24 ods. 11 sa slová „podľa odseku 7 a prieskumný podiel podľa odseku 8“ nahrádzajú slovami ...

10.

Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 45a Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2011 Konanie o určení, zmene alebo zrušení ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore